Αρθρογραφία TaxExperts

30.1.2016

Το συγκεκριμένο άρθρο αποσκοπεί στη διαλεύκανση θεμάτων που αφορούν στη φορολόγηση συντάξεων ομογενών από τους ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αντίστοιχα, μείζον ζήτημα αποτελεί ο χειρισμός συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης από τις ελληνικές φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς οργανισμούς των παλιννοστούντων Ελλήνων που εργάστηκαν και απέδωσαν εισφορές στο εξωτερικό.

28.1.2016

Δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση διευρύνεται συνεχώς, ένας φορολογούμενος μπορεί να πραγματοποιήσει και να διαχειρίζεται επενδύσεις, οι οποίες δεν βρίσκονται στη χώρα μόνιμης κατοικίας του. Αυτό έχει ως συνέπεια, σημαντικά χρηματικά ποσά να μένουν αφορολόγητα και η φοροδιαφυγή να αποτελεί στις μέρες μας σημαντικό πρόβλημα τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τη στιγμή που τα κράτη επιδιώκουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των φορολογικών τους συστημάτων, η διακρατική συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών αποτελεί ίσως τη μόνη λύση προς αυτή την κατεύθυνση.

8.1.2016

Η άφιξη του περιουσιολογίου αναμενόταν για το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2015. Παρόλα αυτά, βάσει εξαγγελιών του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και άλλων στελεχών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η νομοθέτηση του περιουσιολογίου είναι πλέον ορατό ότι θα τοποθετηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016. Συνεπώς, το περιουσιολόγιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πιο «καυτό» φορολογικό και φοροτεχνικό ζήτημα του νέου έτους.

4.12.2015

Νέες ρυθμίσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης και την ηλεκτρονική υποβολή της.

12.10.2015

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας αποτελεί κατά ένα μεγάλο βαθμό ανάμειξη των φορολογικών κανόνων και διατάξεων δύο χωρών-του κράτους προέλευσης και του κράτους προορισμού, η οποία εν τέλει διαμορφώνεται βάσει των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (εφεξής Σ.Α.Δ.Φ.) μεταξύ των χωρών αυτών σε διακρατικό επίπεδο.

Στην πραγματικότητα, οι διαφορές του φορολογικού συστήματος ανά τον κόσμο είναι μεγάλες και το γεγονός αυτό έχει εξίσου σημαντικές συνέπειες στην ζωή και τις δραστηριότητες των μονίμων κατοίκων αλλά και των φορολογικών κατοίκων στη μια ή στην άλλη χώρα. Διαφορές που κυρίως παρουσιάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσα στην οποία κυριαρχεί η ιδέα της «ελεύθερης διακίνησης ατόμων, προϊόντων και υπηρεσιών»), και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, αλλά και σε χώρες ιδιάζοντος χαρακτήρα –όπως το ομοσπονδιακό κράτος της Ελβετίας.

Σε αυτή την μελέτη παρουσιάζουμε τις διαφορές του φορολογικού κλίματος σε 6 χώρες, οι οποίες είναι και οι πρώτες στη λίστα χωρών μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια, βάσει της εμπειρία μας στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

28.9.2015

Από τις αρχές του επόμενου έτους θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά πλέον οι ενδικοφανείς προσφυγές για οποιεσδήποτε φορολογικές διαφορές πάνω σε ατομικές διοικητικές αποφάσεις-απορριπτικές ή μη, καθώς συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό αυτό, όπως ορίζεται από την Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015 απόφαση, με τίτλο “Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.»

24.9.2015

Στα μέσα Σεπτέμβρη δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ 1200/2015, αναφορικά με τη διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε παρασχεθεί στη Φορολογική Διοίκηση με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών), ενώ ο Γενικός Γραμματέας είχε εξουσιοδοτηθεί αναφορικά με τον προσδιορισμό των περιπτώσεων και των απαραίτητων διαδικασιών.

7.8.2015

Βασική προϋπόθεση για την επικύρωση της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015, αποτελούσε η ψήφιση του ν.4334/15 αναφορικά με τη λήψη προαπαιτούμενων μέτρων σε διάφορους φορολογικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβαΐδου, εξέδωσε την ΠΟΛ.1159 / 17.7.2015 ερμηνεύοντας τις βασικότερες διατάξεις του νόμου και διευκρινίζοντας τις ακόλουθες αλλαγές τόσο σε επίπεδο νομικών όσο και φυσικών προσώπων

2.7.2015

Τελευταία έχει δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός σχετικά με δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται στην πριν ενός έτους επικυρωμένη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (εφεξής Η.Α.Ε.) και κάνουν λόγο για την υπηκοότητα των Η.Α.Ε. ως βασικής προυπόθεσης προκειμένου να θεωρηθεί κάποιος «φορολογικός κάτοικος Η.Α.Ε.».

Συνεπώς, εάν κάποιος δεν έχει την υπηκοότητα του κράτους αυτού, αλλά διαμένει, ζει και εργάζεται στα Η.Α.Ε. θεωρείται παρόλα αυτά έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει την φορολογική του κατοικία.

Σε αυτή τη μελέτη θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ των εννοιών «υπηκοότητας», «κατοικίας» και «φορολογικής κατοικίας», προκειμένου να εξετάσουμε, εάν πράγματι το παραπάνω σενάριο υφίσταται.

25.6.2015

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ 1124/2015, με σκοπό τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.

11.6.2015

Στα πλαίσια των οδηγιών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων το 2015 η επιστημονική ομάδα της TaxExperts αναλύει τον τρόπο φορολόγησης των κερδών από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα.

Οι μεταβολές στο φορολογικό χειρισμό έλαβαν χώρα με την έναρξη ισχύος των άρθρων 42 και 43 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Οι συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα τροποποιήθηκαν με τους ν. 4254/2014 και 4316/2014 και εν συνεχεία ερμηνεύτηκαν από την ΠΟΛ 1032/2015.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή