Ο χρόνος κτήσης των μερισμάτων του 2020 για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή

Ο χρόνος κτήσης των μερισμάτων του 2020 για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή

Στην παροχή οδηγιών για το μειωμένο συντελεστή φόρου μερισμάτων προχώρησε η ΑΑΔΕ με την Ε. 2021/2020 εγκύκλιο που εξέδωσε.

Η ερμηνεία του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθεί τα προβλεπόμενα ως προς το χρόνο κτήσης του εισοδήματος, ο οποίος καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από 1η Ιανουαρίου 2020 και αφορούν τα κέρδη της χρήσης 2019, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 5%.

«Αδικημένες» πρέπει να θεωρούνται οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, αφού για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήξεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείτε φόρος 10%, όχι 5% όπως συμβαίνει για τις διανομές κερδών που πραγματοποιούνται εντός του φορολογικού έτους 2020.

Η λέξη «αδικημένες» είναι σε εισαγωγικά, καθότι ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, όπως προκύπτει από την ΠΟΛ 1223 / 2015.

Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, που ενδιαφέρουν αρκετούς επιχειρηματίες με δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, φορολογούνται είτε βάση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, είτε κατά το χρόνο πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Σημασία έχει πότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης και μόνο όταν είναι δυσχερής η διαπίστωσή του υπερισχύει ο χρόνος πίστωσης, όπως αναφέρει η εγκύκλιος Ε 2012 / 2020 αλλά και η ΠΟΛ.1223/2015.

Όπως επισημαίνει η φορολογική ομάδα της TaxExperts, ο εν λόγω συντελεστής 5% (πλέον έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης) είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και ο χαμηλότερος συντελεστής από οποιονδήποτε άλλοτε ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή