Χρόνος καταβολής και επιστροφή ΦΠΑ

Χρόνος καταβολής και επιστροφή ΦΠΑ

Οι ΠΟΛ 1212/26-09-2014 και 1214/30-09-2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αλλάζουν σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφής και καταβολής του ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1212/26-06-2014, οι αιτήσεις επιστροφής, που υποβάλλονται από υποκείμενους στο ΦΠΑ για πράξεις απαλλασσόμενες ή φορολογητέες εκτός Ελλάδας, θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο οφείλουν να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Κατά τις τελευταίες 4 διαχειριστικές περιόδους:

- Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον 3 φορολογικές περιόδους και η απόκλιση του αιτούμενου από το επιστραφέν ποσό να μην υπερβαίνει το 5%.

- Να μην έχουν διαπράξει φορολογικές παραβάσεις των παρ. 1 και 2 των άρθρων 54 και 55 αντίστοιχα του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).

- Να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογίας εισοδήματος καθώς και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

- Να έχουν τακτοποιήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο αξιολόγησης της αίτησης επιστροφής.   

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους κατάλογο με τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσης επιστροφής του ΦΠΑ, ενώ αν διαπιστωθεί ότι τα κριτήρια παύουν να πληρούνται θα επέρχεται διαγραφή της εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι ο έλεγχος θα πραγματοποιείται πλέον δειγματοληπτικά καλύπτοντας τουλάχιστον το 10% των περιπτώσεων.

Αναφορικά με την εφαρμογή του προαιρετικού καθεστώτος καταβολής του ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης (ΠΟΛ 1214/30-09-2014), ισχύουν τα ακόλουθα:

- Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς, ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500.00€ κατά την προηγούμενη και τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

- Απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του Παραρτήματος Ι της ΠΟΛ 1214/2014, πριν τη φορολογική περίοδο ένταξης στο καθεστώς. Κατ’ εξαίρεση για τη χρήση 2014, σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, με έναρξη ισχύος από την 1η Οκτωβρίου.

- Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς οφείλουν:

i)Να τηρούν αρχείο εισπράξεων και πληρωμών.

ii)Να αναγράφουν στα στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη: «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ»

iii)Να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για τις εισπράξεις/πληρωμές που πραγματοποίησαν, με την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 4 του Ν. 4174/2013.

- Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, πρέπει να τηρούν αρχείο πληρωμών και να ενημερώνουν σχετικά τη διοίκηση, εφόσον λαμβάνουν στοιχεία από υποκείμενους στο ειδικό καθεστώς.

- Έξοδος από το ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης του υπόχρεου εφόσον:

i)Ο υπόχρεος δεν επιθυμεί πλέον την ένταξη του στο ειδικό καθεστώς.

ii)Ο κύκλος εργασιών έχει υπερβεί το όριο των 500.000€.

iii)Η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει ότι πλέον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης.

Σημειώνεται ότι με την έξοδο από το εδικό καθεστώς πρέπει να καταβληθεί ο αναλογούν φόρος για όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.

Οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι αναμένεται να βελτιώσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, ειδικά σε μία περίοδο που η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό είναι δύσκολη και πολυδάπανη. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα ΦΠΑ και να εξετάσουν τη δυνατότητα ένταξής τους σε κάποιο ειδικό καθεστώς.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή