Πολωνία

Πολωνία

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Πολωνία είναι μια χώρα στην κεντρική Ευρώπη που συνορεύει με τη Λευκορωσία, Τσεχία, Γερμανία, Λιθουανία, Ρωσία, Σλοβακία και την Ουκρανία. Έχει πληθυσμό περί τους 38.000.000 κατοίκους.Τις δύο τελευταίες δεκαετίες γνώρισε σημαντικές αλλά και δραματικές αλλαγές στο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της. Η πιο σημαντική πολιτική αλλαγή ήταν η μετάβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα στην αρχή της δεκαετίας του 1990. Από τότε, η Πολωνία έχει υποστεί μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική επανάσταση, καθώς αποκαθίσταται ο εκδημοκρατισμός. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία έως σήμερα.Έτσι, η Πολωνία αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα στη νεότερη ιστορία της Ευρώπης, καθώς μεταμορφώνεται από το πρώην κομμουνιστικό μονοκομματικό κράτος, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η χώρα έχει αποκτήσει μια ριζικά διαφορετική εμφάνιση και η κοινωνία γίνεται πιο οργανωμένη και ευνοείται η ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το οικονομικό αυτό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση της οικονομίας μέσω ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων που υποστηρίζεται από σημαντικές ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη στην χώρα ανήλθε το 2011 σε ποσοστό του 4.3%, ενώ αύξηση του εγχώριου ΑΕΠ παρουσιάστηκε το 2012 κατά 2.6% και για το 2013 κατά 2.3%. Επιπλέον, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας η χώρα κατατάσσεται στην 55η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Οι μεταρρυθμίσεις και η σχετικά σταθερή οικονομική πολιτική έχουν προσελκύσει το διεθνές κεφάλαιο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η μετατόπιση από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία στην ελεύθερη αγορά. Υπήρξε επίσης μια επανάσταση για την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου.Το ζλότι1 έγινε μετατρέψιμο σε άλλα νομίσματα και ορίστηκε η εσωτερική μετατρεψιμότητα, παρέχοντας μια άλλη διάσταση για δυναμική και οικονομική ανάπτυξη. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έγιναν οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα εξαγωγές πολωνικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχές και έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η πολωνική οικονομία έχει επιτύχει έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από όλα τα πρώην κομμουνιστικά κράτη της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Ωστόσο, πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν για να ολοκληρωθεί η μετάβαση σε μια ανεπτυγμένη οικονομία. Αυτό ισχύει ιδίως για τον γεωργικό τομέα, που συμβάλλει σε ποσοστό λιγότερο από το 4% του ΑΕΠ, αλλά απασχολεί το ένα έκτο του εργατικού δυναμικού.Ανισορροπίες, όπως αυτή καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω οικονομική αναδιάρθρωση και υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η διαδικασία μετάβασης είναι μακριά ακόμα από την ολοκλήρωσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της σύγχρονης πολωνικής οικονομίας. Από το 1990, η Πολωνία έχει προσελκύσει πάνω από 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η χώρα σημείωσε επίπεδα ρεκόρ εισροών ΑΞΕ κατά τα τελευταία χρόνια. Οι επενδυτές προσελκύονται από το οικονομικό δυναμικό της χώρας, το νέο και καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της, καθώς και από την εγγύτητα της χώρας στις μεγάλες αγορές. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων στην Πολωνία έχουν γίνει από αμερικάνικα κεφάλαια, τα οποία έχουν εισέλθει ως αντισταθμιστικός παράγοντας στην ρωσική κυριαρχία στο Βορρά.

Το ΑΕΠ της Πολωνίας αυξήθηκε κατά μέσο όρο 5,3% την περίοδο 2005-2008, ενώ παράλληλα η ένταξη στην ΕΕ το 2004, είχε ως αποτέλεσμα την εισροή νέων χρηματοδοτικών πόρων δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των επενδύσεων στις υποδομές των μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών.

Οι αλλοδαπές εταιρείες έχουν γενικά απεριόριστη πρόσβαση στην πολωνική αγορά. Ωστόσο, η πολωνική νομοθεσία προβλέπει διατάξεις που είναι δυνατόν να περιορίζουν την ιδιοκτησία ημεδαπών εταιρειών από αλλοδαπές εταιρείες, σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς και περιορίζει την αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς, ειδικότερα στις γεωργικές εκτάσεις.

 

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Πολωνίας εάν έχει την καταστατική της έδρα στη Πολωνία ή ο τόπος διοίκησής της βρίσκεται στη Πολωνία.

Σύμφωνα με την Πολωνική φορολογική νομοθεσία, ως μόνιμη εγκατάσταση θεωρείται:
•    ένας μόνιμος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων ένας αλλοδαπός φορολογικός κάτοικος διεξάγει τις δραστηριότητές του, εν όλω ή εν μέρει στην επικράτεια της Πολωνίας, και ιδίως, ένα υποκατάστημα, πρακτορείο, γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο, ή ο τόπος εξόρυξης φυσικών πόρων,
•    ένα εργοτάξιο, κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή εργασίες που ασκούνται στην επικράτεια της Πολωνίας από αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο, ή
•    ένα πρόσωπο που, για λογαριασμό και προς όφελος ενός αλλοδαπού φορολογικού κατοίκου, δραστηριοποιείται στην Πολωνία, αν το πρόσωπο αυτό κατέχει και ασκεί εξουσίες που προβλέπονται σε πληρεξούσιο, ώστε να συνάπτει συμφωνίες για λογαριασμό του αλλοδαπού κατοίκου.

Η συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι ο μόνος φόρος που επιβάλλεται επί των εταιρικών κερδών και ανέρχεται στο 19%. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται και σε ημεδαπές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν αλλοδαπά πρόσωπα, όπως π.χ. εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσοστό της συμμετοχής των αλλοδαπών προσώπων. Και οι δύο τύποι υπόκεινται στους γενικούς κανόνες της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού συντελεστή 19%. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών.

Η φορολογική βάση είναι το συνολικό εισόδημα, το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ των συνολικών φορολογητέων εσόδων και των συνολικών εκπιπτόμενων δαπάνων. Μια εκπιπτόμενη δαπάνη ορίζεται ως «το κόστος που συνεπάγεται για την παραγωγή εσόδων», καθώς και το κόστος που διενεργείται για την «προστασία της πηγής των εσόδων. Με την επιφύλαξη πολυάριθμων εξαιρέσεων, η φορολογική βάση περιλαμβάνει όλες τις πηγές εισοδήματος. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ειδική μεταχείριση για τα εισοδήματα, όπως τα κεφαλαιακά κέρδη ή οι τόκοι. Στην πράξη, το φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται με την αναπροσαρμογή του κέρδους που αναφέρθηκαν για λογιστικούς σκοπούς. Οι σχετικές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες λόγω των διαφορών μεταξύ των φορολογικού και λογιστικού χειρισμού των εισοδημάτων και αρκετών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, η φορολογική βάση είναι συνήθως υψηλότερη από το λογιστικό κέρδος.Συνεπώς, τα κεφαλαιακά κέρδη συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα μιας εταιρείας και φορολογούνται με τον εταιρικό συντελεστή. Οι κεφαλαιακές ζημίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας. 

Επιπρόσθετα, τα μερίσματα που λαμβάνονται από πολωνικές εταιρείες (εγχώρια μερίσματα) δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό εισόδημα. Αντ 'αυτού, τα μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 19%, ο οποίος παρακρατείται και αποδίδεται στις φορολογικές αρχές από την εταιρεία που καταβάλλει τα μερίσματα. Σύμφωνα, όμως, με τους κανόνες περί απαλλαγής από τον παρακρατηθέντα φόρο λόγω (ποσοστού) συμμετοχής, τα ημεδαπά μερίσματα δεν υπόκεινται σε φόρο παρακράτηση 19%, εάν η πολωνική εταιρεία-δικαιούχος των μερισμάτων κατέχει τουλάχιστον το 10% των μετοχών της εταιρείας που διανέμει τα μερίσματα για τουλάχιστον δύο έτη. Σε γενικές γραμμές, τα μερίσματα που λαμβάνονται από μια πολωνική εταιρεία και διανέμονται από αλλοδαπές εταιρείες αντιμετωπίζονται ως κανονικό εισόδημα και φορολογούνται με τον εταιρικό συντελεστή 19% (παρέχεται πίστωση στην Πολωνία για τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλεται για τα μερίσματα αυτά στην αλλοδαπή έναντι του φόρου 19% που επιβάλλεται στην Πολωνία).

Επιπλέον, τα μερίσματα που λαμβάνονται από οντότητες εγκατεστημένες στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας), τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), την Ελβετία μπορούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή από τον πολωνικό φόρο εισοδήματος, αν η πολωνική εταιρεία κατέχει αντίστοιχα τουλάχιστον 10% (σε σχέση με τις εταιρείες με έδρα την ΕΕ / ΕΟΧ μέλος κράτη) ή 25% (σε σχέση με τις εταιρείες με έδρα την Ελβετία) στο μετοχικό κεφάλαιο της διανέμουσας τα μερίσματα εταιρείας για δύο συναπτά έτη (και εάν πληρούνται και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις).
Τέλος, το εισόδημα από τόκους συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση της εταιρείας.

Περαιτέρω, μια δαπάνη είναι φορολογικά εκπιπτόμενη εάν προέκυψε με σκοπό να δημιουργήσει φορολογητέο εισόδημα ή να «προστατεύσει μια πηγή εισοδήματος». Το τελευταίο στοιχείο του ορισμού μιας εκπιπτόμενης δαπάνης προστέθηκε πριν από μερικά χρόνια για να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα με την οποία περιβάλλεται η εκπεσιμότητα των επιχειρηματικών δαπανών που δεν συμβάλλουν άμεσα στην παραγωγή φορολογητέων εσόδων. 
Κεφαλαιοποιηθέντες, δεδουλευμένοι, και καταβεβλημένοι τόκοι δανείων και πιστώσεων μπορούν να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Όμως, υπάρχουν επίσης ορισμένοι περιορισμοί κατα την φορολογική έκπτωση των τόκων που συνδέονται με τους κανόνες για την υψηλή υποκεφαλαιοδότηση των εταιρειών.

Οι φορολογικές-λειτουργικές ζημίες που πραγματοποιούνται εντός μιας διαχειριστικής περιόδου μπορούν να μεταφέρονται στα επόμενα πέντε χρόνια και να συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη της εταιρείας. Όμως, σε μια δεδομένη διαχειριστική περίοδο μια εταιρεία δεν μπορεί να ‘‘εκπίπτει’’ περισσότερο από το 50% της ζημίας που προέκυψε κατά τη διαχειριστική περίοδο που δηλώθηκε η ζημία. Επίσης, οι φορολογικές ζημίες δεν μπορούν να μεταφέρονται σε προηγούμενες χρήσεις.

Η Πολωνία επιβάλλει παρακρατούμενους φόρους στα μερίσματα (19%) και στους τόκους (20%) και δικαιώματα (20%) που καταβάλλονται σε αλλοδαπά πρόσωπα, εκτός αν οι συντελεστές αυτοί μειώνονται βάσει των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).
(πολυάριθμες Σ.Α.Δ.Φ.2 ).

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Πολωνίας εάν έχει το κέντρο των προσωπικών του ή επιχειρηματικών του συμφερόντων στην επικράτεια της Πολωνίας, ή βρίσκεται στην Πολωνία για περισσότερο από 183 ημέρες κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου στην επικράτεια της Πολωνίας. 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Πολωνία είναι 18% για τα πρώτα 85.528 Ζλότι (αφαιρουμένου του ποσού των 556,02 Ζλότι) και 32% για ποσό εισοδήματος άνω των 85.528 Ζλότι. Όμως, φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορική δραστηριότητα (ως ατομικές επιχειρήσεις ή εταίροι σε προσωπικές εταιρείες) μπορούν να επιλέγουν την φορολόγηση με τον ενιαίο συντελεστή 19%, κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις.  

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Πολωνίας φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ οι αλλοδαποί κάτοικοι που απασχολούνται στην Πολωνία οφείλουν φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Πολωνία.Ο φόρος αυτός, που υπολογίζεται σύμφωνα με την κλίμακα φόρου, μπορεί να μειωθεί κατά το μέρος των υποχρεωτικών ασφαλίστρων υγείας που καταβάλλονται στην Πολωνία ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορολογούμενοι μπορούν να μειώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση  μέσω πληρωμών στο λογαριασμό των δημόσιων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1% του φόρου, όπως φαίνεται στην ετήσια φορολογική δήλωση.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 5 / 8 / 23

Εταιρικός Φόρος

19

Φόρος Φυσικών Προσώπων

0 PLN έως 85.528 PLN : 18
Πάνω από 85,528 PLN : 32

Κεφαλαιακά κέρδη

19

Μερίσματα

19

Δικαιώματα

20

Τόκοι

20

Ασφαλιστικές εισφορές

19.48% - 22.14% για τον εργοδότη και 13.71% εργαζόμενο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Απαιτούνται για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και για τις τράπεζες. Επιτρέπονται και για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Μια εισηγμένη εταιρεία με έδρα σε χώρα της ΕΕ, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα τοπικά ή τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΔΛΠ. Οι εισηγμένες εταιρείες με έδρα σε τρίτες χώρες, εκτός της ΕΕ, πρέπει να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με τις τοπικές λογιστικές αρχές – GAAP Πολωνίας.

Οι τοπικές φορολογικές αρχές καθορισμού των προτύπων δεν έχουν ανακοινώσει καμία έγκριση ή  κάποιο πρόγραμμα σύγκλισης με τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Πολωνία Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1991 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1939/1991. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Πολωνίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Πολωνία προς την Ελλάδα :
Μερίσματα: 19% / 0%  
Τόκοι: 10% / 0%
Δικαιώματα: 10% / 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Πολωνία :
Μερίσματα: 10% / 0% 
Τόκοι: 10% 
Δικαιώματα: 10%

Συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Πολωνίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Πολωνία. Εντούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν ο αποδέκτης είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας. 

Η Πολωνία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς3 .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής4 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Πολωνία, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις5  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Πολωνικές φορολογικές αρχές. 

VIES

Οι Πολωνικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στον φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES6 .

 

Βασικές μορφές επιχειρήσεων

Σε αυτές περιλαμβάνονται: η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), η ανώνυμη εταιρεία (spółka akcyjna), ο όμιλος (współpraca),η ατομική επιχείρηση (jednoosobowej) και το υποκατάστημα ξένης εταιρείας  (oddział).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Πολωνίας είναι το Ζλότι (κωδικός: PLN) .
Ισοτιμία: 1 Euro = 4.11 PLN (Μάρτιος 2013).

 

Εγχώριες Τράπεζες

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: National Bank of Poland, PKO Bank Polski, HSBC Bank Poland, Bank Ochrony Srodowiska, Bank Zachodni WBK, BRE Bank SA, Bank Millennium SA, Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., Nordea Bank Polska SA, Noble Bank SA, Kredyt Bank SA, GETIN Bank SA, Fortis Bank Polska SA, Dominet Bank SA, GE Money Bank SA, DZ Bank Polska, Societe Generale SA Oddzial w Polsce

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Οικονομικών: www.mf.gov.pl
Αρχή Επενδύσεων: www.paiz.gov.pl
Υπουργείο Εξωτερικών: www.msz.gov.pl

Παραπομπές

1   Εθνικό νόμισμα Πολωνίας
2   Η Πολωνία έχει ένα εκτενέστατο δίκτυο Σ.Α.Δ.Φ. με 81 χώρες
3   Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012
4   Βλ. Αρχείο Ορισμών «Πραγματική Συναλλαγή».
5   Βλ. Αρχείο Ορισμών «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
6   Βλ. Αρχείο Ορισμών: «VIES»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ