Αυστραλία

Αυστραλία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Αυστραλία έχει έκταση 7,7 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, με 25 εκατομμύρια περίπου κατοίκους, και βρίσκεται στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Έχει επιλεγεί από πολλές αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες ως ένας από τους καλύτερους επενδυτικούς προορισμούς, λόγω του εξελιγμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του υψηλά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, των υγιών χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της συνολικής υλικοτεχνικής υποδομής.Οι συγκεκριμένοι παράγοντες, σε συνδυασμό με την σταθερή κυβέρνηση και το εξίσου σταθερό και ανεπτυγμένο νομικό σύστημα παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες για τις ξένες επιχειρήσεις να εδραιώσουν την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή. 

Το ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Αυστραλίας είναι στο ίδιο επίπεδο με τις κορυφαίες παγκόσμιες οικονομίες, ανερχόμενο για το 2018 σε περίπου 1,5 τρις. δολάρια ΗΠΑ. Η Αυστραλία επηρεάστηκε σε μικρό βαθμό από την παγκόσμια ύφεση της περιόδου 2007-2009 και παρέμεινε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η χώρα παρουσίασε αύξηση του ΑΕΠ της το 2017 κατά 2.2%, ενώ προβλέπεται επίσης ανάπτυξη της τάξεως του 3.0% για το 2018 και το 2019. Σύμφωνα δε, με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 18η υψηλότερη θέση ανάμεσα σε 190 χώρες από όλο τον κόσμο, έχοντας καταγράψει ιστορικό υψηλό το 2009 λαμβάνοντας την 9η θέση.

Στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών, η αυστραλιανή κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς να προσελκύσει ξένες επιχειρήσεις στην περιοχή, καθώς η ευκολία της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης στην χώρα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενσωματώνονται απρόσκοπτα στις εγχώριες επιχειρηματικές δραστηριότητες και παράλληλα να λειτουργούν αρμονικά και από κοινού με τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται από τις ασιατικές αγορές. Ειδικότερα, η Αυστραλία προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές ένα αποτελεσματικό από πλευράς κόστους και καινοτόμο επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Η χώρα έχει ήδη επιδιώξει την δημιουργία Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ενώ έχει συνάψει συμφωνίες με πολλούς από τους περιφερειακούς της εταίρους αλλά και με την ομάδα των χωρών του ASEAN (Χιλή, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ηνωμένες Πολιτείες).
Παράλληλα, προσφέρει πολλά κίνητρα για την ανάπτυξη προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης, πριμοδοτώντας την καινοτομία παγκόσμιας κλάσης και προωθώντας ενεργά την Έρευνα και Ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

Το πρόσφατο πρόγραμμα R&D προβλέπει πίστωση φόρου ύψους 43.5% για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών λιγότερο από 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και μη επιστρεφόμενο συμψηφισμό 38,5% επί δαπανών R&D μέχρι 100 εκατ. 

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Αυστραλίας για φορολογικούς σκοπούς εάν έχει συσταθεί στην Αυστραλία, ή εάν δεν έχει συσταθεί στην Αυστραλία εάν διεξάγει εργασίες στην Αυστραλία και είτε α) έχει την κεντρική διοίκησή της και τον έλεγχο στην Αυστραλία, ή β) τα δικαιώματα ψήφου της ελέγχονται από μετόχους οι οποίοι είναι κάτοικοι Αυστραλίας.

Οι εταιρείες, κάτοικοι Αυστραλίας, υπόκεινται σε ομοσπονδιακό φόρο στο εισόδημά τους, με συντελεστή 30% επί του παγκοσμίου εισοδήματός τους. Αντιθέτως, εταιρείες οι οποίες δεν είναι κάτοικοι Αυστραλίας υπόκεινται σε φόρο στην Αυστραλία μόνο για το εισόδημά τους που προέρχεται από Αυστραλιανές πηγές. Κατ' αναλογία, εάν μια εταιρεία είναι κάτοικος μιας χώρας με την οποία η Αυστραλία έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, το δικαίωμα της Αυστραλίας να φορολογήσει περιορίζεται στα κέρδη που αποδίδονται σε μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής εταιρείας στην Αυστραλία. Χαμηλότερη επιβάρυνση προβλέπεται για μικρές εταιρείες με τζίρο κάτων από 50 εκατ AUD, με το φορολογικό συντελεστή να ανέρχεται σε 27,5% για τις χρήσεις 2018-19 και 2019-20, 26% για τη χρήση 2020-21 και 25% για τα κέρδη της χρήσης 2021-22.

Ο φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών εφαρμόζεται κατά την μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού. Η ωφέλεια που προκύπτει από τις μεταβιβάσεις των στοιχείων αυτών συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό εισόδημα της εταιρείας και υπόκεινται σε φόρο, με τον εταιρικό συντελεστή (30%). Οι Αυστραλιανές εταιρείες είναι γενικά υπόχρεες σε φόρο για τις ωφέλειες από τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, εκτός εάν βάσει κάποιας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας η εν λόγω ωφέλεια προκύπτει και φορολογείται σε μια άλλη χώρα. Αντίθετα, αλλοδαπές εταιρείες υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιακών κερδών στην Αυστραλία μόνο για στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποτελούν Αυστραλιανά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητη περιουσία, ή στοιχεία ενεργητικού Αυστραλιανών υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών). Τα εν λόγω υποκαταστήματα υπόκεινται στον κανονικό εταιρικό συντελεστή φορολογίας και κατά τον επαναπατρισμό των κερδών στα κεντρικά γραφεία δεν επιβάλλεται παρακρατούμενος φόρος.

Σύμφωνα με το δίκαιο της Αυστραλίας, οι εταιρείες μπορούν να προβαίνουν σε διάφορες εκπτώσεις από το εισόδημά τους, όπως, την έκπτωση για τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία διενεργούνται αποσβέσεις, έκπτωση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης, επισφαλείς απαιτήσεις κ.α. Επίσης, ειδικοί κανόνες ρυθμίζουν το ζήτημα της έκπτωσης των τόκων, οι οποίοι εστιάζουν στην οικονομική υπόσταση και όχι στη νομική μορφή ενός φορολογικού σχήματος. Τέλος, τα ποσά που καταβάλλονται από την εταιρεία ως ‘‘έξοδα για την φήμη και πελατεία (goodwill)’’ όπως και τα ποσά που δαπανώνται για σήματα (trademarks) δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις. Μια εταιρεία μπορεί επίσης να εκπέσει ποσά που καταβλήθηκαν για δικαιώματα, διοικητικές υπηρεσίες και τόκους που καταβλήθηκαν σε αλλοδαπούς, με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά είναι ρεαλιστικά (από εμπορικής απόψεως) και σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην παραγωγή φορολογητέου εισοδήματος. 

Περαιτέρω, οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις, χωρίς περιορισμούς, εάν όμως συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όσον αφορά στα μερίσματα, ένας μηχανισμός ‘'gross-up και credit'’ εφαρμόζεται στα μερίσματα που καταβάλλονται από κέρδη τα οποία έχουν υπαχθεί σε φόρο στην Αυστραλία, και τα οποία μερίσματα λαμβάνονται από Αυστραλιανές εταιρείες. Οι εταιρείες που διανέμουν τα μερίσματα πρέπει να κρίνουν αν τα μερίσματα είναι  εν όλω ή εν μέρει απαλλασσόμενα, ανάλογα με το επίπεδο των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι μεμονωμένοι μέτοχοι, οι οποίοι θα λάβουν απαλλασσόμενο μέρισμα είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν τόσο την διανομή μερίσματος σε μετρητά όσο και την συνημμένη πίστωση στο φορολογητέο τους εισόδημα. Εν συνεχεία, έχουν το δικαίωμα σε φορολογική αντιστάθμιση ίση με την πίστωση του φόρου επί του μερίσματος. Τα μερίσματα που καταβάλλονται από Αυστραλιανές εταιρείες σε αλλοδαπούς δικαιούχους δεν υπόκεινται σε φόρο εκτός εάν καταβάλλονται από μια εταιρεία η οποία δεν έχει υπαχθεί σε φόρο στην Αυστραλία.

Επιπροσθέτως, τόκοι που καταβάλλονται από ημεδαπή εταιρεία σε αλλοδαπούς δικαιούχους υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο 10% και τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς δικαιούχους υπόκεινται σε αντίστοιχο φόρο 30%. Οι προηγούμενοι συντελεστές δεν εφαρμόζονται εάν κάποια ΣΑΔΦ προβλέπει μικρότερο ή μηδενικό συντελεστή.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 10

Εταιρικός Φόρος

30

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Κλιμακωτά έως 47

Κεφαλαιακά κέρδη

Κλιμακωτά έως 47

Μερίσματα

0 / 30

Δικαιώματα

30

Τόκοι

10

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ενώ δεν είναι απαραίτητα για τις εταιρικές καταστάσεις.Τα τοπικά- Αυστραλιανά λογιστικά πρότυπα GAAP για τις καθαρά κερδοσκοπικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τα ΔΛΠ, με εξαίρεση ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες ομάδες προτύπων και διερμηνειών, που δεν αντιμετωπίζονται με βάση τα ΔΛΠ, όπως για παράδειγμα, οι ειδικές λογιστικές απαιτήσεις για τα ασφαλιστήρια ζωής και τα τοπικά φορολογικά ζητήματα.

Οι θυγατρικές των ξένων εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Αυστραλία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαγορεύονται.

Γενικότερα, η Αυστραλία έχει μέχρι σήμερα διαφοροποιημένο λογιστικό καθεστώς, όπου ο βαθμός συμμόρφωσης με τα λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) εξαρτάται από το αν μια επιχείρηση θεωρείται ως φορέας παροχής υπηρεσιών ή όχι, και αν η επιχείρηση αυτή έχει δημόσια ευθύνη, όπως ορίζεται στα ΔΛΠ  για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μόνο οι εγγεγραμμένες νομικές οντότητες που υπέχουν δημόσια ευθύνη πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις πτυχές των ΔΛΠ. Από τις 30 Ιουνίου 2010, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν έχουν δημόσια ευθύνη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ένα νέο λογιστικό πλαίσιο, που συνδυάζει τις απαιτήσεις αναγνώρισης και επιμέτρησης των ΔΛΠ μαζί με πρόσθετες γνωστοποιήσεις που βασίζονται στ ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Αυστραλίας εάν διαμένει στην Αυστραλία, εκτός εάν έχει τη συνήθη διαμονή του εκτός Αυστραλίας, και κάθε πρόσωπο το οποίο είχε φυσική παρουσία στην Αυστραλία για περισσότερο από 183 ημέρες εντός μιας χρήσης, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είχε την συνήθη διαμονή του εκτός Αυστραλίας και δεν είχε πρόθεση να διαμείνει στην Αυστραλία. Επίσης, θεωρείται ως φορολογικός κάτοικος Αυστραλίας και το πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως αποδεκτός υπάλληλος για τους σκοπούς της νομοθεσίας σχετικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει ακόμη με την Αυστραλία Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Τα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, και της Αυστραλίας είναι:

Για πληρωμές από την Αυστραλία προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0% / 30%
Στα Δικαιώματα: 30 % 
Στους Τόκους: 0 %/10% 

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Αυστραλία
Μερίσματα: 15% 
Τόκοι: 15% για πληρωμές προς φυσικά πρόσωπα και 33% για πληρωμές προς νομικά πρόσωπα
Δικαιώματα: 20%

Η Αυστραλία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής. 

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Αυστραλιανές φορολογικές αρχές. 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Οι βασικότερες μορφές επιχειρήσεων είναι: η απλή εμπορία (sole trader), η ανώνυμη εταιρεία (limited company), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company), η ομόρρυθμη εταιρεία (general partnership), η ετερόρρυθμη εταιρία (limited partnership), η κοινοπραξία (joint venture), η αντιπροσωπεία (trust), και το υποκατάστημα (branch).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Αυστραλίας είναι το Αυστραλιανό Δολάριο (AUD).
Ισοτιμία: 1 Euro = 1.60 AUD (Φεβρουάριος 2019)

Εγχώριες τράπεζες:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : AMP Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), Bank of Queensland Limited, Heritage Bank, bankmecu, Bendigo and Adelaide Bank Limited, Commonwealth Bank of Australia, Rural Bank Limited, Macquarie Bank Limited, Members Equity Bank Pvt Limited, National Australia Bank Limited, National Australia Bank Limited, St. George Bank Limited, Suncorp-Metway Limited, Westpac Banking Corporation, UBank, Reserve Bank of Australia, Newcastle Permanent, Teachers Mutual Bank Limited

Χρήσιμα Links

 Φορολογικές Αρχές Αυστραλίας: www.ato.gov.au
Επιτροπή Εμπορίου Αυστραλίας: www.austrade.com
Υπουργείο Εμπορίου και Εξωτερικών Υποθέσεων: www.dfat.gov.au

 

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ