Αρ. πρωτ.: Δ12Γ 1061892 ΕΞ - 14/04/2014 - Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές

Αρ. πρωτ.: Δ12Γ 1061892 ΕΞ - 14/04/2014 - Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές

ΘΕΜΑ: Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές

ΣΧΕΤ.: Το από 10 Μαρτίου 2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σρετικού, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 προβλέπεται, η επιβολή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή επιρείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασρολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία άνω των 500 κ.ο.χ., εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις ως άνω δραστηριότητες. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 και μετά (οικ. έτος 2013).

2. Ο ίδιος φόρος δέκα τοις εκατό (10%) επιβάλλεται και στα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρείες, με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη αυτών, επιπλέον των μισθών.

3. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι με την φορολόγηση αυτή με δέκα τοις εκατό (10%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, ή έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου.

4. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, με την επιβολή του ως άνω φόρου δέκα τοις εκατό (10%) εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου και, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται ο ίδιος για το εισόδημα αυτό, από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος και από οιαδήποτε άλλη έκτακτη ή ειδική εισφορά όπως είναι και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
(Σχετ. η ΠΟΛ.1186/24.7.2013 Εγκύκλιος Διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων).

5. Τέλος, όσον αφορά το αίτημά σας, με το οποίο ζητάτε να διευκρινιστεί εάν οι κατά τα ανωτέρω έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέμονται από τα κέρδη στα μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών του κλάδου σας, απαλλάσσονται της υποχρέωσης ασφαλιστικών ή συναφών εισφορών και επιβαρύνσεων, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας στο οποίο και κοινοποιείται το παρόν.

 

Ο Προϊστ. της Δ/νσης α/α
Δόσης Ελ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ