Αριθμ. Πρωτ. 1048843/928/Α0012 - 14/05/2009

Αριθμ. Πρωτ. 1048843/928/Α0012 - 14/05/2009

ΘΕΜΑ: " Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού."
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
    2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ ΒΆ 40) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
    3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.

2238/1994

(ΦΕΚ 151 ΑΆ) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
    4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.

3427/2005

(ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
5. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών οργανώσεων φοροτεχνικών και ιδιωτών.
 6. Tη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
    1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων των κατηγοριών, των υποχρέων που προβλέπονται από τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.

2238/1994

που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρατείνονται κατά δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους. 
2. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ορίζονται στις ίδιες ημερομηνίες με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 της παρούσης σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Aκριβές αντίγραφο                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Αθήνα, 14 Μαϊου 2009
Αριθ.Πρωτ.: 1048843/928/A0012