Αριθμ. Πρωτ. 1073791/1178/ΔΜ - 27/07/2009

Αριθμ. Πρωτ. 1073791/1178/ΔΜ - 27/07/2009

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με διαδικασίες Μητρώου».

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων προφορικών και γραπτών που αφορούν σε τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στη σύσταση νομικών προσώπων, χωρίς να έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες δηλώσεις μεταβολής εργασιών στη Δ.Ο.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/

ΠΟΛ.1102/14.7.2005

(ΦΕΚ 1062/Β'), τα φυσικά, τα νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προσώπων για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, του αντικειμένου των εργασιών, των μελών ή εταίρων, πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κ.λ.π. υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής.
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι, ενώ έχουν δημοσιευθεί τροποποιήσεις σε συστατικά έγγραφα νομικών προσώπων που αφορούν σε αλλαγή εταίρων, διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων, μελών Δ.Σ. κ.λ.π., οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, ουδέποτε προσήλθαν στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να δηλώσουν τις σχετικές μεταβολές, όπως είχαν υποχρέωση σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
Τούτο διαπιστώνεται κάθε φορά που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. πρόσωπα, τα οποία ενώ παλαιότερα συμμετείχαν ως εταίροι, διαχειριστές κ.λ.π. σε νομικά πρόσωπα, από τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν (Φ.Ε.Κ., ανακοίνωση του Νομάρχη νομίμως δημοσιευμένη, καταστατικό νομίμως δημοσιευμένο κ.λ.π.) προκύπτει η αποχώρησή τους, η έξοδός τους ή ο αποκλεισμός τους από αυτά.
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να δηλώσουν την αποχώρησή τους, την έξοδό τους ή τον αποκλεισμό τους από επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχαν, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. από τα πρόσωπα αυτά δήλωση μεταβολής εργασιών ενώ θα συνυποβάλλονται και τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση που μπορεί να είναι ΦΕΚ ή ανακοίνωση του Νομάρχη νομίμως δημοσιευμένη ή καταστατικό νομίμως δημοσιευμένο ή πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς επικυρωμένο με δικαστική απόφαση δημοσιευμένο ή δικαστική απόφαση για τον αποκλεισμό εταίρου ή δικαστική απόφαση για την έξοδο ή την αποχώρηση εταίρου, στην οποία όμως θα αναφέρεται ρητά η παραίτηση του ενδιαφερόμενου από την καταβολή της αξίας της μερίδας του.
Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο απαντητικό έγγραφο με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Όπως προκύπτει από το ………………………. (αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία δικαιολογητικού), ο/η κ. ……….………………..…….. φέρεται εξερχόμενος/η από ………………………………. (εταίρος / διαχειριστής κ.λ.π.) από την εταιρεία με την επωνυμία ………..…………..……………………… από την …………………. (ημερομηνία)».
2. Εάν, από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, προκύπτουν τα ατομικά στοιχεία που διασφαλίζουν την ταυτότητα και των εισερχομένων στην επιχείρηση προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο και ταυτότητα ή Α.Φ.Μ., με οίκοθεν διαδικασίες, θα καταχωρείται και η είσοδος αυτών στην επιχείρηση, ενώ η πρωτότυπη βεβαίωση μεταβολής που θα εκδίδεται στην περίπτωση αυτή θα φυλάσσεται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.
3. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβολής με αποχώρηση/έξοδο και είσοδο μελών/διαχειριστών κ.λ.π,. θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.

2523/1997

, όπως ισχύει και θα βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις στην περίπτωση που η μεταβολή περιορίζεται μόνο σε έξοδο ή αποχώρηση ή αποκλεισμό.
4. Στη συνέχεια, κρίνεται απαραίτητο, ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που έχει και την ευθύνη της συνολικής εύρυθμης λειτουργίας της να ερευνά για τη διαπίστωση της συνέχισης λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων με όποιο πρόσφορο τρόπο.
5. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν θα διενεργούνται οι παραπάνω ενέργειες εάν, λόγω μετάπτωσης, δεν αποτυπώνονται στη μηχανογραφική εικόνα των νομικών αυτών προσώπων τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, μέλη, σχέσεων κ.λ.π.)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009

Αριθμ. Πρωτ.:1073791/1178/ΔΜ

Β