Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1049261 ΕΞ - 18/03/2014 - Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1049261 ΕΞ - 18/03/2014 - Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 το άρθρου 26 του ν. 4223/2013 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν. 2238/1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.

Ως εκ τούτου η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και τόκων δανείων που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ