Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1122624 ΕΞ 2015/22.9.2015 Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1122624 ΕΞ 2015/22.9.2015 Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014

Αθήνα, 22-9-2015
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1122624 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375360

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.

Με αφορμή τη διαδικασία έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015 για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014 για επεξεργασία από τις υπηρεσίες σας, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.

Προς τούτο ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να εποπτεύσει προσωπικά τους αρμοδίους υπαλλήλους και, όπου απαιτείται, να ορίσει επιπλέον προσωπικό ώστε η διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2014 να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Τονίζεται το άκρως επείγον της συγκεκριμένης εργασίας, η οποία θα πρέπει να προταχθεί των τυχόν λοιπών εργασιών του τμήματος και η οποία έχει το χαρακτήρα προαπαιτούμενης ενέργειας για την εκπλήρωση των εκ του ν.4336/2015 υποχρεώσεών μας.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαχείριση των δηλώσεων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί διότι ο υπόχρεος δεν έχει προσκομίσει τα προσήκοντα παραστατικά, πρέπει να του αποστείλετε έγγραφη ειδοποίηση, ώστε να τα προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών επισημαίνοντάς του ότι σε αντίθετη περίπτωση η δήλωση του δεν θα μεταφερθεί το έτος 2015.

Τέλος στις 12 Οκτωβρίου 2015 ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα ενημερώσει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ως προς τον αριθμό των δηλώσεων που εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ.

Ακριβές Αντίγραφο
O Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Γεν. Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιωάννης Μπάκας