ΠΟΛ 1068 - 22/05/2009

ΠΟΛ 1068 - 22/05/2009

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων ν.3756/2009»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53A΄) που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση στο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τα έτη 2009 και 2010, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (νομικών προσώπων), και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η 1036180/163/0013

ΠΟΛ.1045/2.4.2009

Α.Υ.Ο.Ο., με την οποία ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων έτους 2009, για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα έτη 2009 και 2010.
Για την υπαγωγή των ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3756/2009 πρέπει:
α) Τα ακίνητα να ιδιοχρησιμοποιούνται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα είναι εκείνα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στην επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της, ως ξενοδοχειακής.
β) Να υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Τονίζεται ότι ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής (0,33‰) εφαρμόζεται μόνο σε ακίνητα (κτίσματα και γήπεδα) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του ξενοδοχείου, ανεξάρτητα αν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικό γήπεδο. Επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ των κτισμάτων αυτών δεν εφαρμόζεται ο κανόνας του 1 ¤ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Συνεπώς, όταν ξενοδοχειακή επιχείρηση:
•    έχει ακίνητο το οποίο είναι κενό ή εκμισθώνει ακίνητο (ολόκληρο ή μέρος αυτού) ή παραχωρεί τη χρήση σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα ή παραχωρεί την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου με αντάλλαγμα ποσοστό επί των πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών, τότε επί της αξίας των ακινήτων αυτών εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 6‰, και για τα κτίσματα ισχύει ο κανόνας του 1 ¤ ανά τετραγωνικό μέτρο.
•    ασκεί και άλλη δραστηριότητα πέραν της ξενοδοχειακής, τότε για τα λοιπά ακίνητα –πλην των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις και όχι ο εν λόγω μειωμένος φορολογικός συντελεστής. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μία μόνο δήλωση ενιαία για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (η δήλωση ΕΤΑΚ νομικών προσώπων μόνο για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις),  επί της οποίας συμπληρώνονται οι αντίστοιχες στήλες, ανά κατηγορία ακινήτων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας βρίσκονται σε αδράνεια, ή ανεγείρουν ξενοδοχεία τα οποία την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας δεν έχουν αποπερατωθεί.
Τα ακίνητα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπάγονται στις ρυθμίσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της μισθώτριας ξενοδοχειακής επιχείρησης και για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση. Αυτό επιβάλλεται τόσο λόγω της νομικής φύσεως της σύμβασης αυτής, όσο και για λόγους ενιαίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης επιχειρήσεων με ομοειδή δραστηριότητα.
Στη δήλωση ΕΤΑΚ νομικών προσώπων, μόνο για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έτους 2009, στον πίνακα Δ (Υπολογισμός ΕΤΑΚ Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) αναγράφονται οι αξίες των κτισμάτων και των γηπέδων των ξενοδοχείων και υπολογίζεται το ΕΤΑΚ. Αντίστοιχα τα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των επιχειρήσεων αυτών αναγράφονται στη στήλη 13 «Τ.Μ. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της δήλωσης.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΕΤΑΚ νομικών προσώπων, ισχύουν οι 1046152/467/0013

ΠΟΛ.1079/18.4.2008

και 1058588/604/0013

ΠΟΛ.1086/28.5.2008

εγκύκλιοι διαταγές.

Συνημμένα: Σελίδες δύο (2)

Ακριβές Αντίγραφο                             
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας             
 
Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών
& Τελωνειακών Θεμάτων

Αθανάσιος Σκορδάς
 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Αρ. Πρωτ.: 1052101/257/0013