ΠΟΛ 1069 - 03/04/2008

ΠΟΛ 1069 - 03/04/2008

Θέμα: «Καθορισμός τιμής διάθεσης του βιβλίου πινάκων τιμών με τις τιμές εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, (σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.1039741/1161/ΟΟΤΥ/Δ’,  ΠΟΛ 1068, απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών»)

Έχοντας υπόψη :

1. Το Π.Δ. 284/88 περί «Οργανισμού Υπουργείου Οικονομικών»
2. Το άρθρο 48 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ-50Α’/24.04.86)
3. Την ανάγκη διάθεσης των βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων όλων των περιοχών, όπου ισχύει το σύστημα αυτό με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και όλων όσων ασχολούνται με θέματα φορολογίας γενικώς
4. Την με αρ. πρωτ. 1039741/1161/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1068 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης.
5. Την αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την πώληση των βιβλίων πινάκων τιμών με τις τιμές εκκίνησης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, στην τιμή των 40 Ε.

Τα έσοδα από την πώληση των παραπάνω βιβλίων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εμφανίζονται στον Κ.Α. εσόδων 2419.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως