ΠΟΛ. 1146 - Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

ΠΟΛ. 1146 - Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ: Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Μετά τη διαπίστωση ότι, ο Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 έπρεπε εξ αρχής να έχει ενταχθεί στην υποκατηγορία CPA 77.40.19, προστίθεται νέος Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

77.40.19.01 «Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)».

Ο νέος Κ.Α.Δ. περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που περιγράφονται με τον Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 με την προσθήκη επί πλέον της φράσης «δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου», ώστε να δηλώνεται και στις περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ).

Μέχρι την οριστική κατάργησή του, ο Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 δεν πρέπει να δηλώνεται.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Β'