ΠΟΛ. 1147 - 16/05/2014 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής

ΠΟΛ. 1147 - 16/05/2014 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής

(ΦΕΚ Β' 1357/28-05-2014)

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του ν.3091/2002 (330 Α') όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν.4174/2013 (170 Α') και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 18 με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ορίζει τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε αυτές καθώς και τον τρόπο υποβολής τους.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4223/2013 (287 Α'), για την προθεσμία καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 68 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ., ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001 (266 Α'), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν.1249/1982 (43 Α') και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων και τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

6. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (478 Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Για το έτος 2014, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η αρχική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ..

3. Στις περιπτώσεις αναγραφής απαλλασσόμενων ακινήτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά κωδικοποιημένος ο λόγος απαλλαγής ως ακολούθως:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΛΕΚΤΙΚΟ

1

Εισηγμένη σε Χρηματιστήριο

2

Ακαθ. έσοδα μεγαλύτερα εσόδων ακίνητων

3

Ανέγερση κτισμάτων (άρ.15 §2 περ.β)

4

Εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών

5

Εγκατάσταση πλοιοκτητριών εταιρειών

6

Μίσθωση εγκατάστασης ναυτιλιακών εται­ρειών.

7

Μίσθωση εγκατάστασης πλοιοκτητριών εταιρειών

8

Η πλειοψηφία μετοχών ανήκει στο Δημόσιο

9

Διορισμός ΔΣ από Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

10

Απαλ/να ακίνητα άρθρου 15 §2 περ. στ

11

Απαλλαγή άρθρου 15 §2 περ. ζ

12

ΑΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα

13

ΑΕ με μετοχές ανήκουσες σε εισηγμένες

14

ΕΠΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα

15

Απαλλαγή άρθρου 15 §3 περ. δ

16

Λοιπές Περιπτώσεις

4. Στην περίπτωση που η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2014 περιλαμβάνει απαλλασσόμενα ακίνητα, που υπάγονται στις περιπτώσεις γ (περιπτώσεις 4, 5, 6 και 7 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) και στ (περίπτωση 10 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) της παραγράφου 2 και στην περίπτωση δ της παραγράφου 3 (περίπτωση 15 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) του άρθρου 15 του ν.3091/2002, ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει την απαιτούμενη, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, απόφαση απαλλαγής στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη με ηλεκτρονικό τρόπο υποβολή της δήλωσης του ειδικού φόρου.

5. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει χρεωστική δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων και δεν καταβάλει το φόρο μέχρι και την τρίτη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης, ο φόρος βεβαιώνεται μαζί με τις τυχόν επιβαρύνσεις που επιβάλλονται λόγω της καθυστέρησης καταβολής αυτού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ