ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - 03/12/2009

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - 03/12/2009

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: στο σχέδιο νόμου «Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο πρώτο

Κατά την «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση την οποία προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν.

3775/2009

(ΦΕΚ 122 Α΄), δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια. Για το λόγο αυτόν και εν όψει και της αμφισβήτησης της συνταγματικότητας της συγκεκριμένης ρύθμισης, κρίθηκε σκόπιμο, όπως εξάλλου είχε δεσμευθεί η Κυβέρνηση, να επανεξετασθεί το ζήτημα από μηδενική βάση σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΤΕΕ, Σύλλογος Πολεοδόμων, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, ΠΟΜΙΔΑ κ.λπ.). Προς τούτο με την προς κύρωση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ανεστάλη η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για χρονικό διάστημα έξι μηνών εντός του οποίου θα έχει διαμορφωθεί και η τελική θέση της Κυβέρνησης στο ζήτημα των ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων.

Άρθρο δεύτερο
Παράγραφος 1: Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στο να διευκρινιστεί ότι η αναστολή της διαδικασίας «τακτοποίησης» του άρθρου μόνου της προς κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επεκτείνεται, λόγω της αδιάσπαστης ενότητας των επί μέρους ρυθμίσεων, και όπως άλλωστε προκύπτει και από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στο σύνολο των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν.

3775/2009

, και όχι μόνο στις διατάξεις των τμημάτων Α), Β), Γ) και Δ) της εν λόγω παραγράφου.
Παράγραφος 2: Η συγκεκριμένη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι η αναστολή της επιβολής προστίμων και οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων καταλαμβάνει μόνο τις αλλαγές χρήσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι είχαν κινήσει τη διαδικασία της «τακτοποίησης» κατΆ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν.

3775/2009

, πριν από την έναρξη ισχύος της προς κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,                                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                                
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. Ραγκούσης                                                   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. Μπιρμπίλη

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 29.10.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄), η οποία έχει ως ακολούθως:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να επαναξιολογηθεί, αφού ληφθούν υπόψη πρωτίστως περιβαλλοντικά κριτήρια, η «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

'Αρθρο μόνο

1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 τμήματα Α), Β), Γ) και Δ) και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν.

3775/2009

«Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122 Α΄). Η αναστολή αφορά και τη διαδικασία των εκκρεμών αιτήσεων τακτοποίησης σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.

2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της ανωτέρω παραγράφου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ»

'Αρθρο δεύτερο

Το άρθρο μόνο της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄), τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «τμήματα Α), Β), Γ) και Δ)».

2. Στο τέλος της διάταξης της παραγράφου 2 προστίθεται η φράση «σε όσους χώρους έχουν ήδη υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των οποίων η ισχύς αναστέλλεται κατά την παράγραφο 1».

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                                Γ. Παπακωνσταντίνου
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. Ραγκούσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. Μπιρμπίλη
Αριθμ. 186/10/2009

ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)»

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και τροποποιείται, ταυτόχρονα, η από 29 Οκτωβρίου 2009 προαναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

1. Αναστέλλεται επί εξάμηνο η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν.

3775/2009

, με τις οποίες:

i) Eπιτρέπεται η διατήρηση: αα) της χρήσης κλειστού χώρου, στην οποία έχουν μετατραπεί οι ημιυπαίθριοι χώροι και ββ) της νέας χρήσης, κλειστών χώρων κτιρίων (υπέργειων ή υπόγειων), που υφίστανται βάσει οικοδομικής άδειας, που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (καταβολή:
αααα) παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ύψους 250 και 350 ευρώ, αντίστοιχα, ββββ) εισφοράς, ίσης με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου κ.λπ.).

ii) Αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μετά δε την εξόφληση της εισφοράς, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης για τη διατηρούμενη νέα χρήση του ημιυπαίθριου χώρου.

iii) Δεν οφείλονται, επίσης, αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις, για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

iν) Επανυπολογίζονται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης, για την προαναφερόμενη τακτοποίηση ημιυπαίθριων και κλειστών χώρων ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολο της: αα) πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, ββ) πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5%, επί της υπολογιζόμενης αξίας του αυθαιρέτου, για κάθε έτος διατήρησής του από την κατασκευή αυτού μέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας.

2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων, όσον αφορά στους χώρους που έχουν ήδη υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, κατά το διάστημα αναστολής των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού
Επιβράδυνση είσπραξης δημοσίων εσόδων, από την αναστολή για έξι (6) μήνες της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και την ως εκ τούτου μη είσπραξη, κατά το χρονικό διάστημα αυτό, της προβλεπόμενης εισφοράς [10% επί της υπολογιζόμενης αξίας ημιυπαίθριων και κλειστών (υπέργειων και υπόγειων) χώρων κτιρίων], που καταβάλλεται για τη διατήρηση της χρήσης των προαναφερόμενων χώρων.
Β. Επί του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Έ.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) (Ν.Π.Δ.Δ. μη επιχορηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

1. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από την επιβολή των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, που προβλέπονται από τις προϊσχύουσες του ν.

3775/2009

ρυθμίσεις, για τη διατήρηση της νέας χρήσης κλειστών, ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων κτιρίων, που δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των οποίων αναστέλλεται η εφαρμογή.

2. Επιβράδυνση είσπραξης εσόδων από τη μη απόδοση στο Ταμείο, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων, 40 ευρώ από την καταβαλλόμενη, για την τακτοποίηση των προαναφερόμενων χώρων, εισφορά. Αντίστοιχα αποτρέπεται σχετική δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Γ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό)
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τυχόν επιβολή, αναδρομικά, φόρων για μεταβίβαση ακινήτου ή / και εισφορών φορέων κοινωνικής ασφάλισης για την αλλαγή χρήσης, που έχει συντελεστεί σε ημιυπαίθριους και κλειστούς (υπέργειους και υπόγειους) χώρους κτιρίων, που δεν έχουν υπαχθεί στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Λέτσιος