Αριθμ. Δ27/οικ.34481/1526/8.10.2014 Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημ

Αριθμ. Δ27/οικ.34481/1526/8.10.2014 Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημ

Αριθμ. Δ27/οικ.34481/1526

(ΦΕΚ Β' 2792/17-10-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/2005 τ.Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Των παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 1 του Ν 2345/1995 (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α') «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Του άρθρου 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/2011 τ.Α') «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

5. Της υποπαραγράφου Ε9 - Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/2013/τ.Α').

6. Του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/2012 τ.Α') «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής Οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

7. Του Π.Δ/τος 368 /1989 (ΦΕΚ 163/1989 τ.Α'), «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/2012 τ.Α') «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 143/2012 τ.Α') «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

9. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/2013 τ.Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθμ. οικ.20894/61/20-6-2014 (ΦΕΚ 1634/2014 τ.Β') Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».

11. Την εγκ 454/7291/22-5-1971 «Λειτουργία Ιδρυμάτων και εκδηλώσεων Παιδικής Πρόνοιας», όπως κωδικοποιήθηκε και απλουστεύτηκε με την αριθ. 1273/86 Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 856/86/τ.Β').

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ορισμός, Σκοπός, και κατηγορίες Μονάδων Προστασίας Παιδιού

Μονάδες Προστασίας Παιδιού είναι οι δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που οργανώνονται και λειτουργούν με ίδια μέσα από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις Προσώπων κ.α.) και φιλοξενούν βρέφη, παιδιά και έφηβους από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία 18 ετών. Κατ' εξαίρεση μπορεί να παρατείνεται η φιλοξενία και η παροχή στήριξης των νέων που υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους ή κρίνεται από την επιστημονική επιτροπή της Μονάδας, ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για ανεξάρτητη διαβίωση, μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Σκοπός των Μονάδων Προστασίας Παιδιού είναι, η παροχή φροντίδας, φιλοξενίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης καθώς και η εξασφάλιση ομαλής ένταξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των φιλοξενουμένων που:
- αποδεδειγμένα στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή
- έχουν εγκαταλειφθεί ή
- η φυσική οικογένεια αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς αυτά, έχοντας ως προτεραιότητα την προαγωγή, την προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101/1992.

Οι Μονάδες Προστασίας Παιδιού ανάλογα με την ηλικία των φιλοξενουμένων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Βρεφική/Νηπιακή Μονάδα:

Η Βρεφική/Νηπιακή Μονάδα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών και έχει τα παρακάτω Τμήματα:

α. Βρεφικό: για βρέφη από τη γέννησή τους μέχρι και 2 ετών.

β. Νηπιακό: για νήπια από 2 ετών μέχρι και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (και 5 ετών)
- Παιδική Μονάδα:

Η Παιδική Μονάδα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 5 ετών έως και 12 ετών
- Προεφηβική και Εφηβική Μονάδα:

Η Προεφηβική και Εφηβική Μονάδα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 12 έως 18 ετών ή μέχρι την αποχώρησή τους από τη Μονάδα και έχει τα παρακάτω Τμήματα:

α. Το Προεφηβικό Τμήμα: για παιδιά από 12 ετών μέχρι και 15 ετών

β. Το Εφηβικό Τμήμα: για εφήβους από 15 ετών μέχρι και 18 ετών ή μέχρι την αποχώρησή τους από τη Μονάδα.
- Ξενώνας φιλοξενίας νέων από 18 μέχρι και 25 ετών.

Οι ανωτέρω Μονάδες Προστασίας Παιδιών και Νέων
εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2345/1995 άρθρο 1 παρ. 4 «Θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου».

 

Άρθρο 2

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

1. Η Μονάδα έχει την ευθύνη να παρέχει:
- Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες κατασκευαστικές διατάξεις.
- Πλήρη φιλοξενία (στέγη, τροφή, ένδυση, εκπαιδευτικό υλικό, ψυχαγωγικές δραστηριότητες κ.α).
- Εξασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας καθώς ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.
- Εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία όπου αυτό απαιτείται, εκμάθηση ξένων γλωσσών, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες κ.α.
- Καλλιέργεια όλων των πλευρών του ανθρώπινου ψυχισμού, της νόησης, του συναισθήματος και της βούλησης.
- Νομική συνδρομή στις περιπτώσεις που απαιτείται.
- Εβδομαδιαίο βοήθημα (μικροποσό) ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του φιλοξενούμενου.
Η εισαγωγή του φιλοξενούμενου στη Μονάδα πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. μετά από εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής της Μονάδας.

2. Η παρεχόμενη προστασία στα παιδιά και στις οικογένειές τους πρέπει να αποβλέπει πρωτίστως στην εξομάλυνση κατά το δυνατόν των δυσλειτουργιών της οικογένειας και των συνθηκών ζωής της έτσι ώστε να διευκολυνθεί η φυσική ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα σ' αυτή, ή να επιτευχθεί η επάνοδος του παιδιού σ' αυτήν.

3. Σε κάθε περίπτωση η παραμονή των παιδιών στη Μονάδα, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν βραχεία, για όσο διάστημα οι ανάγκες του παιδιού το επιβάλλουν και να επιδιώκεται η οικογενειακή του αποκατάσταση.

4. Στις περιπτώσεις μη κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή ελλείψει αυτού ή αδυναμίας των γονέων να φροντίσουν τα παιδιά τους, η Κοινωνική Υπηρεσία της Μονάδας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής Κοινωνικής έρευνας μεριμνούν για την κοινωνική τους φροντίδα και αποκατάσταση σε μόνιμο οικογενειακό περιβάλλον μέσω της μακρόχρονης αναδοχής και σε όσες περιπτώσεις επιβάλλεται λόγω των αναγκών των παιδιών, με την ένταξή τους σε κατάλληλα προγράμματα. Σε όλες τις σχετικές αποφάσεις προέχει πάντοτε το συμφέρον του παιδιού.

5. Για κάθε προστατευόμενο παιδί ή έφηβο πρέπει να εκπονείται ατομικό πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης. Ο ατομικός σχεδιασμός για κάθε παιδί ή έφηβο αξιολογείται διαρκώς, όποτε απαιτείται και τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο.

6. Κάθε Μονάδα τηρεί Μητρώο και ατομικό φάκελο για κάθε προστατευόμενο παιδί, στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του παιδιού, παράλληλα δίνονται τα στοιχεία του παιδιού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για εγγραφή τους στο e-pronoia.

Όλα τα στοιχεία που αφορούν τα παιδιά τηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με τις περί απορρήτου διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις εισαγωγής παιδιών - Δικαιολογητικά

Για την εισαγωγή των φιλοξενούμενων απαιτούνται:
- Αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων/Εκθεση κοινωνικής έρευνας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του τόπου διαμονής
των γονέων ή κηδεμόνων ή του φορέα υποδοχής
- Απόφαση του αρμόδιου Εισαγγελέα η οποία συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας Δημόσιας Υπηρεσίας
- Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί δεν πάσχει από μεταδιδόμενο νόσημα ή πιστοποιημένη ψυχική νόσο ή βαριά νοητική στέρηση ή βαριά σωματική αναπηρία (εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία κ.α.).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θέτονται υπόψη του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. από την επιστημονική επιτροπή της Μονάδας για την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

Η Μονάδα οφείλει να αναζητήσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του παιδιού όπως:
- Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό γέννησης
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Πιστοποιητικό υγείας και αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων
- Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση ότι είναι ψυχικά υγιές
- Βιβλιάριο υγείας ή καρτέλα εμβολιασμών
- Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της σχολικής μονάδας στην οποία ήταν ενταγμένο το παιδί την τρέχουσα κάθε φορά σχολική χρονιά.

 

Άρθρο 4

Πλαίσιο Συνεργασίας των γονέων και κηδεμόνων με τη Μονάδα

Οι γονείς - κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στη Μονάδα και έχουν την επιμέλεια αυτών, οφείλουν να αποδέχονται το πλαίσιο συνεργασίας, όπως αυτό θα καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, o οποίος μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιέχει:

α. Τη συνεργασία γονέων - κηδεμόνων με την Κοινωνική Υπηρεσία της Μονάδας για τη ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού.

β. Τη συχνότητα των επισκέψεων από άτομα συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος.

γ. Τις επισκέψεις των παιδιών στα σπίτια τους τα Σαββατοκύριακα καθώς και την περίοδο των διακοπών και

δ. Τις εξόδους των παιδιών ανάλογα με την ηλικία και κατά περίπτωση.

 

Άρθρο 5

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου οικοπέδου ή κτιρίου με την ανάλογη έκταση οικοπέδου.

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. H Μονάδα αυτή ιδρύεται μέσα σε αστικές-ημιαστικές-αγροτικές περιοχές. Απαγορεύεται η εγκατάσταση της Μονάδας σε οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με την Μονάδα είσοδο ή έξοδο.

2. Το γήπεδο της Μονάδας θα πρέπει να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.

3. Η Μονάδα μπορεί να ιδρύεται και σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο οδικό δίκτυο για την απρόσκοπτη προσέλευση των τροχοφόρων και να διασφαλίζεται εύκολη και γρήγορη προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η περιοχή πρέπει να εξυπηρετείται από μέσα μαζικής μεταφοράς.

4. Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη άλλης χρήσεως στο οικόπεδο, ασύμβατης με το σκοπό και τις δραστηριότητες της.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κτίσματα στο οικόπεδο θα πρέπει να υφίστανται νομίμως, σύμφωνα και με το άρθρο 23 §1 Ν. 1577/1985.

Η προσπέλαση στο οικόπεδο πρέπει να εξασφαλίζεται από δρόμο ρυμοτομικού σχεδίου ή αναγνωρισμένο (επαρχιακό-κοινοτικό) ασφαλτοστρωμένο.

5. Οι διαστάσεις, το σχήμα και η επιφάνεια του οικοπέδου σε συνδυασμό και με τις απαιτούμενες διαμορφώσεις πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζονται εντός και εκτός οικοπέδου:
- Η κεντρική είσοδος - διέλευση πεζών και οχημάτων προς το κτίριο της Μονάδας.
- Η διέλευση οχημάτων τροφοδοσίας.
- Η προσπέλαση των οχημάτων προς και από τους χώρους στάθμευσης του οικοπέδου.

Αν το οικόπεδο έχει προσπέλαση από Εθνικό, επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δρόμο, θα πρέπει να έχει το απαιτούμενο πρόσωπο, (βάθος και εμβαδόν) ώστε να μπορεί να κατασκευασθεί ο κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Οι Μονάδες Προστασίας Παιδιού υπάγονται στις διατάξεις:

1. Του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».

2. Του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης Η.

3. Του σχεδιασμού και της διαμόρφωσης των χώρων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε κανονισμοί άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας Πρόνοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας. (διατάξεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους υποδοχής και διοίκησης, όπου υπάρχει πρόσβαση κοινού).

4. Το ανεγερθησόμενο εντός του γηπέδου κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται η διάσπαση αυτού σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

5. Οι χώροι πρέπει να έχουν δύο εξόδους για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση των «φορέων παροχής υπηρεσίας παιδικής προστασίας» σε οικοδομές όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό-χρήση.

Η Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία κ.α.), που να αναγράφει: στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου, την επωνυμία, το είδος της Μονάδας (Βρεφική/Νηπιακή, Παιδική, Προεφηβική και Εφηβική, Ξενώνας Φιλοξενίας Νέων), την έδρα, το μέγιστο αριθμό των φιλοξενουμένων ανά κατηγορία (βρέφη, νήπια, παιδιά, προέφηβοι, έφηβοι, Νέοι), το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας και τον τίτλο της Μονάδας «Μονάδα Προστασίας Παιδιού .......(τίθεται
ο διακριτικός τίτλος)».

2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του αρμόδιου Υπουργείου για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

3. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση, ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο.

4. Τεχνική έκθεση του μηχανικού η οποία έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των φιλοξενούμενων κατά ηλικία, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.

β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και των εξόδων διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης.

γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.

5. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

6. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, του (Ν.Π.Ι.Δ.), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα αναφέρει ότι:

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου παρ. Α εδάφιο 2 της παρούσας απόφασης.

β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με τη δραστηριότητα του νομικού προσώπου, Φιλανθρωπικού Σωματείου κ.α.

γ) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων

δ) δεν διώκεται για κάποιο αδίκημα και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

ε) μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ότι θα προσλάβει το προσωπικό που προβλέπεται στην παρούσα για την λειτουργία της Μονάδας.

7. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία, ...) και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

8. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ.

9. Το συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι το κτίριο για το οποίο θα χορηγηθεί η άδεια, εκπληρώνει τις απαιτήσεις πυρασφάλειας σύμφωνα με τη χρήση.

11. Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα του Νομικού προσώπου, ιδρύματος, φιλανθρωπικού Σωματείου κ.α.

Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος πρέπει να υποβάλλονται για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. (Ιδρύματος, Φιλανθρωπικού Σωματείου κ.α.), καθώς και της συνιστώμενης Διοίκησης της Μονάδας.

Ο φάκελος με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου εγκατάστασης της Μονάδας (τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα). Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια).

Η Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του οικείου Δήμου εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Ακολούθως ο φάκελος με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην Επιτροπή καταλληλότητας για να εξετάσει ότι η Μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των προδιαγραφών που προβλέπονται.

Κατόπιν και μετά τη γνώμη της Επιτροπής καταλληλότητας ο οικείος Δήμος εκδίδει την άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της μονάδας που αναφέρει το Νομικό Πρόσωπο/ Σωματείο., στο οποίο χορηγήθηκε, το είδος της Μονάδας (Βρεφική/Νηπιακή, Παιδική, Προεφηβική, κ.α) το διακριτικό τίτλο και τη δυναμικότητα της. Ο αριθμός των παιδιών δεν μπορεί να ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προσαυξανόμενο σε ποσοστό 20%.

Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ Ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση (ή το τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας:

1. Η εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη και

2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται η άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας

Για την ανάπτυξη δραστηριότητας Μονάδας Προστασίας Παιδιού σε περισσότερους του ενός Δήμου απαιτείται έγκριση από άποψη σκοπιμότητας που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Άρθρο 6

Αναθεώρηση της άδειας

Η άδεια αναθεωρείται σε περιπτώσεις:

1. Μεταβολής της κτιριακής υποδομής της Μονάδας (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.α),

2. Αυξομείωση του αριθμού των φιλοξενουμένων

3. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

4. Αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ.

Στις περιπτώσεις 1 και 2 απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας.

 

Άρθρο 7

Δυναμικότητα Μονάδας

1. Δυναμικότητα

Στόχος είναι η δημιουργία μικρών Μονάδων Προστασίας Παιδιών οικογενειακού χαρακτήρα.

Η δυναμικότητα της Μονάδας των φιλοξενουμένων μπορεί να είναι μέχρι και 18 κλίνες.

2. Κτιριολογικό Πρόγραμμα

Παρακάτω αναφέρονται οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι, που θεωρούνται απαραίτητοι για την ίδρυση και την λειτουργία των Μονάδων με τις ελάχιστες απαιτούμενες καθαρές επιφάνειες τους, ανάλογα με τις υπάρχουσες κατηγορίες δομών (λειτουργικών ενοτήτων).

Στη περίπτωση πολλαπλών ορόφων, οι δομές βρεφών και νηπίων συνιστάται να βρίσκονται στο ισόγειο ή στον κατώτερο όροφο για λόγους ασφαλείας κατά την απομάκρυνσή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι δομές βρεφών και νηπίων πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις υπόλοιπες δομές και να έχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους.

Στο υπόγειο μπορεί να είναι οι χώροι εγκαταστάσεων και αποθήκες.

Για την εύρυθμη λειτουργία μίας Μονάδας απαιτούνται οι κάτωθι χώροι:

ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΟΜΕΣ

Α) Χώροι ύπνου παιδιών.
Β) Χώροι λουτρών και WC παιδιών.
Γ) Χώροι καθιστικού - καθημερινής διαβίωσης παιδιών.
Δ) Δωμάτιο και τουαλέτα- WC Επιμελητήτρια/Φροντιστή παιδιών.
Ε) Διάφοροι άλλοι χώροι ανάλογα με την δομή

Χώροι υποδοχής - διοίκησης

Α) Χώροι εισόδου - αναμονής με ιδιαίτερους χώρους επικοινωνίας γονέων -παιδιών.
Β) Χώροι τουαλετών και WC κοινού - προσωπικού με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ.
Γ) Χώροι γραφείου Διοίκησης.
Δ) Αίθουσα εκδηλώσεων - τηλεόρασης - πολλαπλών χρήσεων.

Χώροι υποστήριξης δομών

Α). Αίθουσα τραπεζαρίας φαγητού παιδιών - προσωπικού - κοινού με μπουφέ.
Β). Χώροι κουζίνας παρασκευής φαγητού.
Γ). Χώροι Πλυντηρίου - Σιδερωτήριου - Ρουχισμού παιδιών.
Δ). Αποθήκη τροφίμων με πιθανό καταψύκτη.
Ε). Χώροι αποθήκευσης ιματισμού - ειδών καθαριότητας - ακάθαρτων.
ΣΤ). Χώροι προσωπικού με ερμάρια φύλαξης και τραπέζι.
Ζ). Χώροι τουαλετών και WC προσωπικού (προαιρετικοί).
Η). Χώρος αναρρωτήριου - παροχής Α' Βοηθειών - ιατρείου.
Θ). Χώρος ψυχολογικής υποστήριξης.

Βοηθητικοί χώροι

Α). Χώροι γυμναστηρίου - αθλοπαιδιών (προαιρετικοί)
Β). Υπαίθριοι - προαύλιοι χώροι και χώροι εξωστών - ημιυπαίθριοι.

Χώροι εγκαταστάσεων

Α) Χώροι λεβητοστασίου - μπόιλερ.
Β) Χώροι κεντρικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Γ) Χώροι αντλιοστασίου - αποχέτευσης (προαιρετικοί).
Δ) Χώροι γενικών αποθηκών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α. Βρέφη (Έως 2 ετών)

1. Ο κύριος χώρος φιλοξενίας των βρεφών περιλαμβάνει:

• τις κούνιες των μωρών διαστάσεων 0,50Χ0,80 μέτρων, με αποστάσεις μεταξύ τους περίπου 0,60 μέτρα κατά πλάτος,
• πάγκους πλυσίματος και αλλαγής των βρεφών διαστάσεων 1,50x0,75 μέτρων (1 πάγκος/2 ή 3 βρέφη), με ελεύθερο χώρο 1,20 μέτρα από τις κούνιες,
• χώρο ανάπαυσης του προσωπικού του/των Επιμελητή-τρια/Φροντιστή παιδιών /Επιμελητών-τριών /Φροντιστών παιδιών (καρέκλα και κρεβάτι).
• χώρους για βρεφική απασχόληση - παιχνίδι (βρεφικά πάρκα),
• χώρο για την προετοιμασία τροφής και γάλακτος,
• Ιματιοθήκη με ατομικά ντουλάπια και πάγκους για τα ρούχα των βρεφών.
• χώροι για φύλαξη των καροτσιών μεταφοράς των βρεφών. Προαιρετικά ο χώρος αυτός μπορεί να βρίσκεται σε άλλη ενότητα, π.χ. βοηθητικοί χώροι, στην είσοδο.

Ο χώρος ύπνου των βρεφών που απαιτείται για τοποθέτηση ανά 6 ή 12 βρέφη είναι περίπου 3 τ.μ. ανά βρέφος και περιλαμβάνει όλους τους πιο πάνω χώρους (κούνιες βρεφών, πάγκους πλυσίματος και αλλαγών βρεφών με νιπτήρες, χώρο παρασκευής τροφής και γάλακτος κ.λπ.), πλην του χώρου φύλαξης καροτσιών και της ιματιοθήκης. Επίσης παρόμοιες απαιτήσεις έχει και η διευθέτηση ανά 4 ή 8 βρέφη. Υπάρχει επιπλέον απαίτηση και εξωτερικού υπαίθριου ή ημιυπαίθριου χώρου για την απασχόληση τους όταν έχει καλό καιρό (περίπου 3,5τ.μ. ανά βρέφος), στρωμένοι με στρώματα αφρολέξ, προφυλαγμένοι από κακές καιρικές συνθήκες και από τις άλλες συνυπάρχουσες δομές.

Ο χώρος φύλαξης καροτσιών πρέπει να εξασφαλίζει εμβαδόν τουλάχιστον ίσο με το εμβαδόν των καροτσιών (περίπου 0,80τ.μ. ανά καρότσι, συν επιπλέον διάδρομο για την απομάκρυνση των καροτσιών (ίσο με 1,20 μέτρα επί 0,60τ.μ. επί το ήμισυ του αριθμού των καροτσιών κατ' ελάχιστο (π.χ. για 12 καρότσια απαιτείται κατ' ελάχιστο χώρος 12*0,80+1,20*12/2*0,60=14τ.μ., περίπου δηλαδή 1,20τ.μ. ανά καρότσι (βρέφος)).

Ο χώρος ιματιοθήκης απαιτεί περίπου 7τ.μ. για 12 βρέφη, δηλαδή 0,6 τ.μ./βρέφος.

2. Ο χώρος λουτρών και WC παιδιών, λόγω ιδιαιτεροτήτων των βρεφών, δεν απαιτεί ιδιαίτερο εμβαδόν, παρά μόνο ελάχιστο για 12 βρέφη περίπου 5 τ.μ. (0,5 τ.μ./ βρέφος).

3. Ο χώρος δημιουργικής απασχόλησης - παιχνιδιού (καθιστικού - καθημερινής διαβίωσης), περιλαμβάνεται στο χώρο της δομής των βρεφών και θα πρέπει να είναι ξεχωριστός σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων δομών παράλληλα. Οι απαιτήσεις αυτού του χώρου για 12 βρέφη είναι περίπου 25 τ.μ., δηλαδή 2,1 τ.μ./βρέφος).

4. Ο χώρος του δωματίου του Επιμελητή-τρια/Φροντιστή παιδιών για τα βρέφη δεν ακολουθεί τους κανόνες των υπολοίπων δομών, και αντικαθίσταται από το προσωπικό φύλαξης και εποπτείας βρεφών. Μπορεί να υπάρχει κεντρικός επόπτης για όλες τις δομές.

5. Σαν επιπλέον χώροι της δομής των βρεφών θεωρούνται ο χώρος φύλαξης καροτσιών, ο υπαίθριος χώρος και ο χώρος δημιουργικής απασχόλησης - παιχνιδιού, που θεωρείται χώρος καθιστικού - καθημερινής διαβίωσης

Συνολικά οι χώροι ύπνου για τα βρέφη απαιτούν 4,8 τ.μ. ανά βρέφος, ενώ μαζί με τον χώρο δημιουργικής απασχόλησης και τους χώρους τουαλετών, η απαίτηση αυξάνει σε περίπου συνολικά 7,5 τ.μ./ βρέφος. Επίσης απαιτείται επιπλέον υπαίθριος χώρος περίπου 3,5 τ.μ. ανά βρέφος.

Οι δομές βρεφών και νηπίων πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις υπόλοιπες δομές και να έχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους.

Οι χώροι υποδοχής-διοίκησης, οι χώροι υποστήριξης, οι βοηθητικοί χώροι και οι χώροι εγκαταστάσεων ακολουθούν τις ειδικές απαιτήσεις του συνόλου των δομών, και μπορούν ενιαία να εξυπηρετούν όλες τις υπάρχουσες στο κτίριο δομές (λειτουργικές ενότητες).

Β. Νήπια (2 έως 5 ετών)

Για τα νήπια ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις των δομών με μικρές ιδιαιτερότητες. Τα μεγέθη τα ανθρωπομετρικά για τα νήπια 2-5 ετών δίνουν ύψη 75,85,95,102,110 και 115 εκατοστά του μέτρου μέσο ύψος για παιδιά 1,2,3,4,5 και 6 ετών αντίστοιχα. Οπότε υπολογίζονται έτσι οι διαστάσεις των κρεβατιών και των επίπλων, άρα και των απαιτούμενων χώρων.

1. Ο κύριος χώρος φιλοξενίας των νηπίων περιλαμβάνει:

• τους χώρους ύπνου των νηπίων, που αποτελούνται από δωμάτια έως 8 νηπίων και απαιτούν εμβαδόν χώρου περίπου 2τ.μ. ανά νήπιο.
• χώρο ανάπαυσης του προσωπικού του/των Επιμελητήτρια/Φροντιστή παιδιών/ Επιμελητών-τριών/Φροντιστών παιδιών(καρέκλα και κρεβάτι), γειτονικό και συνεχόμενο με τους χώρους ύπνου των νηπίων για ορθή εποπτεία. Οι χώροι αυτοί είναι ανάλογοι με το προσωπικό εποπτείας. Για 8 νήπια π.χ. χώρος για έναν Επιμελητή-τρια/ Φροντιστής, περίπου 4τ.μ. (0,5τ.μ./νήπιο). Στον χώρο αυτό μπορούν να τοποθετούν οι εργαζόμενοι τα ατομικά τους αντικείμενα και ρούχα σε ντουλάπια που κλειδώνουν.
• Ιματιοθήκη με ατομικά ντουλάπια και πάγκους για τα ρούχα των νηπίων. Απαιτείται χώρος, ανάλογα με τη διευθέτηση, 0,6τ.μ. ανά νήπιο.
• χώρο λουτρών και WC παιδιών, απαιτεί εμβαδόν, με 1 τουαλέτα ανά 4 νήπια, και 1 νιπτήρα ανά 3 νήπια, περίπου 1,2τ.μ./νήπιο.
• χώρο λουτρών και WC προσωπικού εποπτείας, απαιτεί εμβαδόν με 1 τουαλέτα ανά επόπτη (8 νήπια), περίπου 0,8τ.μ./νήπιο.
• χώρο τραπεζαρίας λήψης τροφής, ξεχωριστό από τις άλλες δομές, με τραπέζι/α και καρέκλες και ελάχιστο εξοπλισμό παρασκευής γρήγορης τροφής (ψυγείο- κουζίνα). Εξυπηρετεί και τους επόπτες και απαιτεί εμβαδόν 1,3τ.μ./νήπιο.
• χώρους για δημιουργική απασχόληση - παιχνίδι, ενιαίο για όλη τη δομή των νηπίων, ξεχωριστό από τις άλλες δομές, πλην των βρεφών όμως με εποπτεία, για ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες και παιχνίδια, με πρόβλεψη τοποθέτησης μεταθετών διαχωριστικών, και δυνάμενο να φιλοξενήσει τα νήπια σε διάφορα σχήματα ανάλογα με τη φύση της ομαδικής δραστηριότητας (παιχνίδι, διήγηση, τραγούδι κ.λπ.). Απαιτεί χώρο με εμβαδόν περίπου 3 τ.μ.-3,5τ.μ./νήπιο.
Υπάρχει επιπλέον απαίτηση και εξωτερικού υπαίθριου ή ημιυπαίθριου χώρου για την απασχόλησή τους όταν έχει καλό καιρό (περίπου 4,5τ.μ. ανά νήπιο), στρωμένου με στρώματα αφρολέξ, προφυλαγμένου από κακές καιρικές συνθήκες και από τις άλλες συνυπάρχουσες δομές, πλην των βρεφών, αλλά με εποπτεία επικοινωνίας.

Σαν επιπλέον χώρος της δομής των νηπίων θεωρούνται ο χώρος τραπεζαρίας λήψης τροφής, ο υπαίθριος χώρος και ο χώρος δημιουργικής απασχόλησης - παιχνιδιού, που θεωρείται χώρος καθιστικού - καθημερινής διαβίωσης.

Ο χώρος του δωματίου του Επιμηλητή-τρια/Φροντιστή για τα νήπια δεν ακολουθεί τους κανόνες των υπολοίπων δομών, και αντικαθίσταται από το προσωπικό φύλαξης και εποπτείας νηπίων. Μπορεί να υπάρχει κεντρικός επόπτης για όλες τις δομές.

Συνολικά οι χώροι φιλοξενίας για τα νήπια απαιτούν 9,5τ.μ./νήπιο. Επίσης απαιτείται επιπλέον υπαίθριος χώρος περίπου 4,5τ.μ. ανά νήπιο.

Οι δομές βρεφών και νηπίων πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις υπόλοιπες δομές και να έχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους.

Οι χώροι υποδοχής-διοίκησης, οι χώροι υποστήριξης, οι βοηθητικοί χώροι και οι χώροι εγκαταστάσεων ακολουθούν τις ειδικές απαιτήσεις του συνόλου των δομών, και μπορούν ενιαία να εξυπηρετούν όλες τις υπάρχουσες στο κτίριο δομές (λειτουργικές ενότητες).

Για όλα τα παραπάνω γίνεται η γενική υπόθεση διαχωρισμού των χώρων καθημερινής διαβίωσης των δομών, με εξαιρέσεις την με εποπτεία επικοινωνία των δομών βρεφών και νηπίων και των δομών εφήβων και προεφήβων. Η δομή των παιδιών 5-12 ετών έχει δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να επικοινωνεί με τις δομές εφήβων και προεφήβων.

Επίσης το περιβάλλον πρέπει να προσομοιάζει όσο το δυνατό με το οικογενειακό, άρα οι δομές να έχουν περιορισμό στα άτομα που τις αποτελούν, ή να έχουν τις κατάλληλες διευθετήσεις. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται ώστε να αποφεύγεται ο ιδρυματικός χαρακτήρας, τόσο στη γεωμετρική οργάνωση του χώρου, όσο και στη ποιότητα των εσωτερικών και στον τρόπο χρήσης των χώρων γενικότερα. Πρέπει να υπάρχουν μεγάλοι ενιαίοι χώροι που μπορεί να υποδιαιρεθούν σε μικρότερους και να ενοποιούνται σε μεγαλύτερους, ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα κάθε παιδιού, για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητάς του, χωρίς αίσθηση απομόνωσης, η άνετη και διακριτική επίβλεψη του προσωπικού και την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων. Ο επόπτης ασχολείται κυρίως με τις δομές παιδιών, προεφήβων και εφήβων και λιγότερο με τα νήπια.

Γ. Παιδιά (5 έως 12 ετών)

Κύριοι χώροι φιλοξενίας προεφήβων.

Α. Χώροι ύπνου παιδιών.

Οι χώροι ύπνου των παιδιών χωρίζονται σε δωμάτια ύπνου ανά δύο με κρεβάτια και ντουλάπες. Υπολογίζεται ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν ύπνου 6τ.μ./παιδί.

Β. Χώροι λουτρών και WC προεφήβων.

Υπολογίζονται 3 λουτρά - WC για κάθε 10-12 παιδιά, που περιλαμβάνουν 3 μπάνια με ντουζιέρες, 3 λουτρά και 4-5 νιπτήρες. Το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν αυτής της χρήσης υπολογίζεται σε 2,5 τ.μ./ παιδί

Γ. Χώροι καθιστικού - καθημερινής διαβίωσης προεφήβων.

Εχει υπολογισθεί για την αυτονομία κάθε δομής να διατίθενται χώροι καθημερινής διαβίωσης- καθιστικού για κάθε δομή ξεχωριστά, εκτός από την γενική ενιαία αίθουσα εκδηλώσεων που θα υπάρχει κοινά για όλες τις δομές. Επειδή τα υπνοδωμάτια δεν διαθέτουν τραπέζια και γραφειάκια με υπολογιστές για την απασχόληση των παιδιών, πρέπει να υπάρχει χώρος με τραπέζια αντίστοιχης χωρητικότητας με τον αριθμό των παιδιών, καθώς και γραφειάκια με καρέκλες και Η/Υ για την απασχόληση των παιδιών. Για τον χώρο αυτό για 10-12 παιδιά, απαιτείται εμβαδόν περίπου 2,5-3 τ.μ./παιδί.

Δ. Δωμάτιο βιβλιοθήκης - ησυχαστήριο.

Επίσης πέραν του χώρου του καθιστικού πρέπει να προβλέπεται χώρος βιβλιοθήκης, όπου να μπορούν κάποια παιδιά να διαβάζουν ήσυχα, χωρίς θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις. Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, τραπέζι και 2-4 καρέκλες ανά 12 άτομα. Για τον χώρο αυτό απαιτείται ελάχιστο εμβαδόν περίπου 8 τ.μ. για 12 άτομα, δηλαδή 0,7 τ.μ./ παιδί. Σε περίπτωση που στα υπνοδωμάτια διατίθεται χώρος με γραφείο ή τραπεζάκι και καρέκλα, ο χώρος αυτός μπορεί να είναι προαιρετικός.

Ε. Δωμάτιο και λουτρό - WC Επιμελητή-τριας/Φροντιστή.

Για τον/την Επιμελητή-τρια/Φροντιστή προβλέπεται, εφόσον κοιμάται και εργάζεται κοντά στα παιδιά κάθε δομής, να υπάρχει ιδιαίτερο δωμάτιο ξεκούρασης- ύπνου, με ανάλογα έπιπλα (κρεβάτι, κομοδίνο, ντουλάπα, τραπεζάκι συνεδρίασης με 4 καρέκλες, γραφειάκι εργασίας με Η/Υ και καρέκλα), καθώς επίσης και χώρος, WC και λουτρού. Οι απαιτήσεις του χώρου αυτού για υποστήριξη δομής 10-12 παιδιών, είναι 20 τ.μ., δηλαδή περίπου 1,7 τ.μ./ παιδί. Αν επιτρέπεται να προβλέπεται κοινός Επιμελητής-τρια/Φροντιστής για πάνω από μία δομές, δηλαδή και εφήβων και προεφήβων, ο χώρος αυτός υπολογίζεται μόνο μια φορά.

ΣΤ. Διάφοροι άλλοι χώροι ανάλογα με την δομή

Επίσης επιπλέον χώροι που συμμετέχουν στους κύριους χώρους φιλοξενίας, χωρίς να είναι μεν απαραίτητοι, αλλά θεωρούνται σημαντικοί, είναι οι εξής:

ΣΤ1. Χώρος μικρής κουζίνας - αποθήκης, με πάγκους, κουζίνα με μάτια, ψυγείο, ντουλάπια και μικρούς χώρους αποθήκευσης για μικροπράγματα άμεσης ανάγκης. Ο χώρος αυτός για δομή 10-12 ατόμων, υπολογίζεται περίπου σε 6τ.μ., δηλαδή περίπου 0,5τ.μ./παιδί.

Η συνολική συνεπώς απαίτηση χώρου για την ξεχωριστή δομή των παιδιών δεδομένου ότι αυτή είναι απομονωμένη σχετικά με τις συνυπάρχουσες δομές, είναι το άθροισμα των πιο πάνω ελαχίστων εμβαδών, δηλαδή συνολικά περίπου 14τ.μ./παιδί.

Επίσης απαιτείται επιπλέον υπαίθριος χώρος περίπου 6τ.μ. ανά παιδί.

Οι δομές των παιδιών πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις δομές βρεφών και νηπίων, αλλά μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με σχετική εποπτεία υπό προϋποθέσεις με τις δομές προεφήβων και εφήβων.

Οι χώροι υποδοχής-διοίκησης, οι χώροι υποστήριξης, οι βοηθητικοί χώροι και οι χώροι εγκαταστάσεων ακολουθούν τις ειδικές απαιτήσεις του συνόλου των δομών, και μπορούν ενιαία να εξυπηρετούν όλες τις υπάρχουσες στο κτίριο δομές (λειτουργικές ενότητες).

Δ. Προέφηβοι (12 έως 15 ετών)

Κύριοι χώροι φιλοξενίας προεφήβων.

Α. Χώροι ύπνου προεφήβων.

Οι χώροι ύπνου των προεφήβων χωρίζονται σε δωμάτια ύπνου ανά δύο με κρεβάτια και ντουλάπες. Υπολογίζεται ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν ύπνου 6τ.μ./προέφηβο.

Β. Χώροι λουτρών και WC προεφήβων.

Υπολογίζονται 3 λουτρά - WC για κάθε 10-12 προέφηβους, που περιλαμβάνουν 3 μπάνια με ντουζιέρες, 3 λουτρά και 4-5 νιπτήρες.

Το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν αυτής της χρήσης υπολογίζεται σε 2,5 τ.μ./ προέφηβο

Γ. Χώροι καθιστικού - καθημερινής διαβίωσης προεφήβων.

Έχει υπολογισθεί για την αυτονομία κάθε δομής να διατίθενται χώροι καθημερινής διαβίωσης- καθιστικού για κάθε δομή ξεχωριστά, εκτός από την γενική ενιαία αίθουσα εκδηλώσεων που θα υπάρχει κοινά για όλες τις δομές. Επειδή τα υπνοδωμάτια δεν διαθέτουν τραπέζια και γραφειάκια με υπολογιστές για την απασχόληση των παιδιών, πρέπει να υπάρχει χώρος με τραπέζια αντίστοιχης χωρητικότητας με τον αριθμό των παιδιών, καθώς και γραφειάκια με καρέκλες και Η/Υ για την απασχόληση των παιδιών. Για τον χώρο αυτό για 10-12 προέφηβους, απαιτείται εμβαδόν περίπου 2,5-3τ.μ./προέφηβο.

Δ. Δωμάτιο βιβλιοθήκης- ησυχαστήριο.

Επίσης πέραν του χώρου του καθιστικού πρέπει να προβλέπεται χώρος βιβλιοθήκης, όπου να μπορούν κάποια παιδιά να διαβάζουν ήσυχα, χωρίς θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις. Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, τραπέζι και 2-4 καρέκλες ανά 12 άτομα. Για τον χώρο αυτό απαιτείται ελάχιστο εμβαδόν περίπου 8 τ.μ. για 12 άτομα, δηλαδή 0,7τ.μ./προέφηβο Σε περίπτωση που στα υπνοδωμάτια διατίθεται χώρος με γραφείο ή τραπεζάκι και καρέκλα, ο χώρος αυτός μπορεί να είναι προαιρετικός.

Ε. Δωμάτιο και λουτρό - WC Επιμελητή-τριας/Φροντιστή.

Για τον/την Επιμελητή-τριας/Φροντιστή προβλέπεται, εφόσον κοιμάται και εργάζεται κοντά στα παιδιά κάθε δομής, να υπάρχει ιδιαίτερο δωμάτιο ξεκούρασης- ύπνου, με ανάλογα έπιπλα (κρεβάτι, κομοδίνο, ντουλάπα, τραπεζάκι συνεδρίασης με 4 καρέκλες, γραφειάκι εργασίας με Η/Υ και καρέκλα), καθώς επίσης και χώρος WC και λουτρού. Οι απαιτήσεις του χώρου αυτού για υποστήριξη δομής 10-12 παιδιών, είναι 20 τ.μ., δηλαδή περίπου 1,7τ.μ./ προέφηβο. Αν επιτρέπεται να προβλέπεται κοινός Επιμελητής-τρια/Φροντιστής για πάνω από μία δομές, δηλαδή και εφήβων και προεφήβων, ο χώρος αυτός υπολογίζεται μόνο μια φορά.

ΣΤ. Διάφοροι άλλοι χώροι ανάλογα με την δομή

Επίσης επιπλέον χώροι που συμμετέχουν στους κύριους χώρους φιλοξενίας, χωρίς να είναι μεν απαραίτητοι, αλλά θεωρούνται σημαντικοί, είναι οι εξής:

ΣΤ1. Χώρος μικρής κουζίνας - αποθήκης, με πάγκους, κουζίνα με μάτια, ψυγείο, ντουλάπια και μικρούς χώρους αποθήκευσης για μικροπράγματα άμεσης ανάγκης. Ο χώρος αυτός για δομή 10-12 ατόμων, υπολογίζεται περίπου σε 6 τ.μ., δηλαδή περίπου 0,5 τ.μ./προέφηβο.

Η συνολική συνεπώς απαίτηση χώρου για την ξεχωριστή δομή των προεφήβων δεδομένου ότι αυτή είναι απομονωμένη σχετικά με τις συνυπάρχουσες δομές, είναι το άθροισμα των πιο πάνω ελαχίστων εμβαδών, δηλαδή συνολικά περίπου 14 τ.μ./ προέφηβο.

Επίσης απαιτείται επιπλέον υπαίθριος χώρος περίπου 10 τ.μ. ανά προέφηβο.

Οι δομές προεφήβων και εφήβων πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις υπόλοιπες δομές αλλά μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με σχετική εποπτεία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και με την δομή των παιδιών υπό προϋποθέσεις και εποπτεία.

Οι χώροι υποδοχής-διοίκησης, οι χώροι υποστήριξης, οι βοηθητικοί χώροι και οι χώροι εγκαταστάσεων ακολουθούν τις ειδικές απαιτήσεις του συνόλου των δομών, και μπορούν ενιαία να εξυπηρετούν όλες τις υπάρχουσες στο κτίριο δομές (λειτουργικές ενότητες).

Ε. 'Εφηβοι (15 έως 18 ετών)

Η δομή των εφήβων ακολουθεί την σχετική σχεδίαση των υπολοίπων δομών σε απαιτήσεις χρήσης χώρων, με πολλά κοινά ιδίως με την δομή των προεφήβων. Η δομή των εφήβων είναι δυνατό να είναι ακριβώς ίδια σε χώρους με την δομή των προεφήβων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικό μοντέλο υπνοδωματίων με περισσότερα άτομα (μέχρι 3-4) για λόγους καλύτερης σύσφιξης των μεταξύ τους σχέσεων. Το νέο μοντέλο αναλύεται πιο κάτω ως εξής:

Κύριοι χώροι φιλοξενίας εφήβων.

Α. Χώροι ύπνου εφήβων.

Οι χώροι ύπνου των προεφήβων χωρίζονται σε δωμάτια ύπνου ανά 3 ή 4 άτομα, με κρεβάτια, ντουλάπες, με τραπέζι με 4 καρέκλες, καθώς και γραφείο με καρέκλες και Η/Υ για την απασχόληση των παιδιών. Στο μοντέλο αυτό εντάσσεται ο χώρος του καθιστικού-καθημερινής διαβίωσης στα υπνοδωμάτια, ώστε να δοθεί στους εφήβους η έννοια του δικού τους χώρου. Υπολογίζεται ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν ύπνου 10τ.μ./ έφηβο

Β. Χώροι λουτρών και WC εφήβων.

Υπολογίζονται 3 λουτρά - WC για κάθε 10-12 προέφηβους, που περιλαμβάνουν 3 μπάνια με ντουζιέρες, 3 λουτρά και 5-6 νιπτήρες. Το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν αυτής της χρήσης υπολογίζεται σε 2,5τ.μ./ έφηβο

Γ. Χώροι καθιστικού - καθημερινής διαβίωσης προεφήβων.

Οι χώροι αυτοί στο μοντέλο των εφήβων με μεγαλύτερα δωμάτια ύπνου, έχουν μεταφερθεί όπως ήδη αναφέραμε στα δωμάτια ύπνου και δεν είναι πλέον απαραίτητοι.

Δ. Δωμάτιο βιβλιοθήκης- ησυχαστήριο.

Πρέπει να προβλέπεται χώρος βιβλιοθήκης, όπου να μπορούν κάποια παιδιά να διαβάζουν ήσυχα, χωρίς θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις.

Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, τραπέζι και 2-4 καρέκλες ανά 12 άτομα. Για τον χώρο αυτό απαιτείται ελάχιστο εμβαδόν περίπου 8 τ.μ. για 12 άτομα, δηλαδή 0,7τ.μ./ έφηβο.

Ε. Δωμάτιο και λουτρό- WC Επιμελητή-τριας/Φροντιστή.

Για τον/την Επιμελητή-τρια/Φροντιστή προβλέπεται, εφόσον κοιμάται και εργάζεται κοντά στα παιδιά κάθε δομής, να υπάρχει ιδιαίτερο δωμάτιο ξεκούρασης- ύπνου, με ανάλογα έπιπλα (κρεβάτι, κομοδίνο, ντουλάπα, τραπεζάκι συνεδρίασης με 4 καρέκλες, γραφειάκι εργασίας με Η/Υ και καρέκλα), καθώς επίσης και χώρος WC και λουτρού. Οι απαιτήσεις του χώρου αυτού για υποστήριξη δομής 10-12 παιδιών, είναι 20 τ.μ., δηλαδή περίπου 1,7τ.μ./ έφηβο. Αν επιτρέπεται να προβλέπεται κοινός Επιμελητής-τρια/Φροντιστή για πάνω από μία δομές, δηλαδή και εφήβων και προεφήβων, ο χώρος αυτός υπολογίζεται μόνο μια φορά. ΣΤ. Διάφοροι άλλοι χώροι ανάλογα με την δομή Επίσης επιπλέον χώροι που συμμετέχουν στους κύριους χώρους φιλοξενίας, χωρίς να είναι μεν απαραίτητοι, αλλά θεωρούνται σημαντικοί, είναι οι εξής:

ΣΤ1. Χώρος μικρής κουζίνας - αποθήκης, με πάγκους, κουζίνα με μάτια, ψυγείο, ντουλάπια και μικρούς χώρους αποθήκευσης για μικροπράγματα άμεσης ανάγκης. Ο χώρος αυτός για δομή 10-12 ατόμων, υπολογίζεται περίπου σε 6 τ.μ., δηλαδή περίπου 0,5 τ.μ./ έφηβο.

Η συνολική συνεπώς απαίτηση χώρου για την ξεχωριστή δομή των προεφήβων δεδομένου ότι αυτή είναι απομονωμένη σχετικά με τις συνυπάρχουσες δομές, είναι το άθροισμα των πιο πάνω ελαχίστων εμβαδών, δηλαδή συνολικά περίπου 15,5 τ.μ./ έφηβο.

Επίσης απαιτείται επιπλέον υπαίθριος χώρος περίπου 10 τ.μ. ανά έφηβο.

Οι δομές προεφήβων και εφήβων πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις υπόλοιπες δομές αλλά μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με σχετική εποπτεία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και με την δομή των παιδιών υπό προϋποθέσεις και εποπτεία.

Οι χώροι υποδοχής-διοίκησης, οι χώροι υποστήριξης, οι βοηθητικοί χώροι και οι χώροι εγκαταστάσεων ακολουθούν τις ειδικές απαιτήσεις του συνόλου των δομών, και μπορούν ενιαία να εξυπηρετούν όλες τις υπάρχουσες στο κτίριο δομές (λειτουργικές ενότητες). ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΟΜΕΣ Όλοι οι κοινοί χώροι που καλό είναι να βρίσκονται στον ίδιο όροφο, πρέπει πλέον όλων των άλλων απαιτήσεων του κτιριοδομικού κανονισμού και του κανονισμού πυροπροστασίας, να πληρούν και τις διατάξεις πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (κινητικά προβλήματα για κίνηση με καροτσάκια συγκεκριμένων διαστάσεων και κινήσεων, προβλήματα όρασης με ηχητικά σήματα ενημέρωσης και πληροφόρησης κ.λπ.) και να υπάρχουν ειδικοί χώροι για τουαλέτες των ΑΜΕΑ, με ιδιαίτερες εγκαταστάσεις και διαστάσεις- διαρρύθμιση. 1. Χώροι υποδοχής - διοίκησης α. Χώροι εισόδου -αναμονής με χώρους επικοινωνίας γονέων -παιδιών.

Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει ελεύθερο εμβαδόν για την είσοδο, πάγκος παροχής πληροφοριών, καναπέδες και καρέκλες με τραπεζάκια για την αναμονή. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνει και μικρούς ιδιαίτερους χώρους με καρέκλες - τραπεζάκια για συναντήσεις γονέων με παιδιά και ιδιαίτερες συζητήσεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι περίπου 20-25τ.μ. που καλύπτουν άνετα δομές 12 παιδιών, άρα απαιτείται χώρος περίπου 2τ.μ. ανά παιδί (συνολικός αριθμός παιδιών όλων των δομών).

β. Χώροι λουτρών και WC κοινού - προσωπικού-πρόβλεψη για ΑΜΕΑ.

Απαιτούνται κατ' ελάχιστο 3 λουτρών (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ) για εξυπηρέτηση κοινού και προσωπικού, για δομές έως 12 παιδιών. Προτιμάται διαχωρισμός κοινού και προσωπικού, αλλά σε μικρές δομές αυτό δεν είναι απαραίτητο για οικονομικούς λόγους. Η απαίτηση για δομή 12 παιδιών είναι εμβαδόν 15 τ.μ. γι' αυτά τα λουτρά, άρα αναλογικά 1,2τ.μ./παιδί (συνολικός αριθμός παιδιών όλων των δομών).

γ. Χώροι γραφείου Διοίκησης. Αποτελούνται από ένα δωμάτιο διοίκησης, με γραφείο και καρέκλα του διευθυντή, καναπέ, φοριαμό με αρχεία των παιδιών, βιβλιοθήκη, καναπέ, πολυθρόνα, καρέκλα και τραπεζάκι. Ο χώρος αυτός απαιτεί περίπου 15-20τ.μ. και δεν αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση του συνολικού αριθμού των παιδιών των δομών. Μπορεί να εξυπηρετεί και σαν γραφείο του τεχνικού ασφαλείας.

δ. Αίθουσα εκδηλώσεων - τηλεόρασης - πολλαπλών χρήσεων.

Είναι σημαντικός χώρος συγκέντρωσης των παιδιών από όλες τις δομές, για την σύσφιξη σχέσεων. Εξυπηρετεί ανάγκες εκδηλώσεων-παρουσιάσεων, διδασκαλίας, ομιλιών, παρακολούθησης τηλεόρασης ή κινηματογραφικών ταινιών, και γενικά τον ελεύθερο χρόνο τον παιδιών. Ο χώρος αυτός πρέπει να μπορεί να μετασχηματίζεται ανάλογα με τη χρήση του σε διατάξεις ορθογώνιες ή κυκλικές και για μεγάλες δομές να μπορεί να διαχωρίζεται για ξεχωριστές χρήσεις. Κατ' ελάχιστο πρέπει να έχει εμβαδόν 25-30τ.μ. ή περίπου 2-2,5τ.μ./ παιδί. (συνολικός αριθμός δομών).

2. Χώροι υποστήριξης

α. Αίθουσα τραπεζαρίας φαγητού παιδιών- προσωπικού-κοινού.

Περιλαμβάνει τραπέζια με αντίστοιχες καρέκλες με τον αριθμό των παιδιών των δομών που σιτίζεται μαζί (έφηβοι, προέφηβοι, παιδιά 5-12 ετών). Επίσης εξυπηρετεί και το προσωπικό, τον επόπτη και την διοίκηση. Πρέπει να υπάρχει και μπουφές. Απαιτεί περίπου εμβαδόν χώρου 2,5τ.μ./παιδί. (συνολικός αριθμός δομών).

β. Χώρος κουζίνας παρασκευής φαγητού. Είναι χώρος παρασκευής φαγητού για τα παιδιά, το προσωπικό και το κοινό. Περιλαμβάνει νεροχύτες, ντουλάπια, πάγκους, ηλεκτρική κουζίνα ή φούρνους, ψυγεία και καταψύκτες, και γενικά τα απαραίτητα για την παρασκευή φαγητού. Το απαιτούμενο εμβαδόν εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και του προσωπικού. Ελάχιστο εμβαδόν 20τ.μ., 0,7τ.μ. ανά άτομο, όπου στα άτομα υπολογίζεται το σύνολο των παιδιών που σιτίζονται και του προσωπικού.

γ. Αποθήκη τροφίμων με πιθανό καταψύκτη. Ειδικός χώρος, τμήμα της ενότητας του χώρου κουζίνας. Περιλαμβάνει ντουλάπια, ράφια, ψυγείο και καταψύκτες. Το εμβαδόν του εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των παιδιών όλων των δομών και του προσωπικού που σιτίζεται στις εγκαταστάσεις. Ελάχιστο τυπικό εμβαδόν χώρου 10 τ.μ. για μεγαλύτερες δομές

δ. Χώροι Πλυντηρίου - Σιδερωτήριου - Ρουχισμού παιδιών. Για απλές δομές μέχρι 12 παιδιών, ελάχιστος χώρος 15τ.μ., για πλυντήρια ρούχων, σιδερωτήριο και ντουλάπες αποθήκευσης ρουχισμού παιδιών, έτοιμων-ακάθαρτων. Για μεγαλύτερες δομές προστίθενται στον ελάχιστο χώρο 5τ.μ./10 επιπλέον παιδιά.

ε. Χώροι αποθήκευσης ειδών καθαριότητας ακάθαρτων- απορριμμάτων.

Τυπικός χώρος με ελάχιστο εμβαδόν 5-10τ.μ. για μεγαλύτερες δομές.

στ. Χώρος αναρρωτήριου - παροχής Α' Βοηθειών - ιατρείου.

Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον κρεβάτια, ντουλάπι υλικών παροχής πρώτων βοηθειών, βοηθητικές συσκευές. Επίσης τουαλέτα-WC, και πάγκο με νεροχύτη. Τέλος σε μεγαλύτερες δομές, τραπεζάκι με καρέκλες για τα παιδιά. Απαιτείται ελάχιστο εμβαδόν 10-20τ.μ. ή περίπου 1τ.μ. ανά παιδί (συνολικός αριθμός δομών).

ζ. Χώρος ψυχολογικής υποστήριξης. Ελάχιστο εμβαδόν 10-15τ.μ.

η. Χώροι προσωπικού με ερμάρια φύλαξης και τραπέζι. Περιλαμβάνει ατομικά ερμάρια για τα ρούχα και τα αντικείμενα των εργαζομένων, τραπέζι και καρέκλες ανάπαυσης. Το εμβαδόν του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει μπάνιο με ντους και τουαλέτες. Για 4 εργαζόμενους με εμβαδόν 10τ.μ. αυτοί εξυπηρετούνται ικανοποιητικά. θ. Χώροι λουτρών -WC προσωπικού. Οι χώροι αυτοί εντάσσονται στους χώρους προσωπικού, ή χρησιμοποιούνται τα λουτρά του κοινού σε μικρές δομές. Πρόβλεψη για λουτρό, νιπτήρα-ντουζιέρα.

3. Βοηθητικοί χώροι

α. Χώροι γυμναστηρίου - αθλοπαιδιών (προαιρετικοί) Μπορεί να βρίσκεται και σε ημιυπόγειο χώρο. Περιλαμβάνει όργανα άθλησης και γυμναστικής. Είναι χώρος προαιρετικός. Εμβαδόν ανάλογο με τον αριθμό παιδιών.

β. Υπαίθριοι - προαύλιοι χώροι και χώροι εξωστών - ημιυπαίθριοι.

Απαιτούνται προαύλιοι χώροι, με αναλογία 3,5τ.μ./βρέ- φος, 4,5τ.μ./νήπιο, 6τ.μ./παιδί 5-12 ετών και 10τ.μ./έφηβο και προέφηβο. Οι χώροι αυτοί είναι υπαίθριοι και προαύλιοι. Πρέπει να χωρίζουν τις δομές βρεφών και νηπίων από τις υπόλοιπες δομές και να μπορούν να χωρισθούν και ανά δομή για διάφορες χρήσεις. Καλό είναι να γειτονεύουν με τους χώρους δημιουργικής απασχόλησης κάθε δομής ώστε να θεωρούνται προέκτασή τους, όταν ο καιρός είναι καλός.

4. Χώροι εγκαταστάσεων

α. Χώροι λεβητοστασίου - μπόιλερ. β. Χώροι κεντρικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. γ. Χώροι αντλιοστασίου - αποχέτευσης (προαιρετικοί). δ. Χώροι γενικών αποθηκών.

Οι χώροι αυτοί συνήθως βρίσκονται σε υπόγεια και οι προδιαγραφές τους προκύπτουν ανάλογα με τις υπολογιζόμενες ανάγκες και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, και είναι κοινές για όλο το κτίριο. Οι απαιτήσεις συνεπώς για εμβαδά των χώρων των αυτών, προκύπτουν με την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Περιβάλλων χώρος είναι το τμήμα του οικοπέδου, που παραμένει ελεύθερο προς διαμόρφωση, μετά τις επιπτώσεις, που μπορεί να έχει στο οικόπεδο, η σύνδεσή του με το οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο της περιοχής.

Το οικόπεδο πρέπει να είναι περιφραγμένο και η είσοδός σε αυτό να ελέγχεται.

Η προσπέλαση των φορτηγών τροφοδοσίας και των απορριμματοφόρων πρέπει να γίνεται από είσοδο ιδιαίτερη και ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες προσπελάσεις στο οικόπεδο.

Στη περίπτωση που οι χώροι στάθμευσης, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, δεν θα κατασκευαστούν σε υπόγειο, πρέπει να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τους χώρους των παιδιών.

Ο ακάλυπτος χώρος θα διαμορφώνεται σε χώρο πρασίνου με κατάλληλη διαρρύθμιση για ασφαλή πρόσβαση και κυκλοφορία των παιδιών. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι πενταπλάσιος σε m2 του αριθμού των κλινών. Όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του ακάλυπτου χώρου μπορεί να διαμορφώνεται κάποιος εσωτερικός χώρος, η το δώμα, σε χώρο πρασίνου με την ανάλογη ασφαλή προσβασιμότητα και προστασία από τον ήλιο και το αέρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Γενικά.

Όλα τα δωμάτια/θάλαμοι των παιδιών, τα καθιστικά και γενικά οι χώροι παραμονής παιδιών, πρέπει να έχουν ανοίγματα στη πρόσοψη και όχι σε ακάλυπτους χώρους ή αίθρια. Σε αντίθετη περίπτωση οι ακάλυπτοι ή τα αίθρια θα πρέπει να έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 150τμ, η μικρότερη διάσταση τους να είναι τουλάχιστον 13,00μ και το ύψος από τη στάθμη του δαπέδου των δωματίων μέχρι το τυχόν υπάρχον στηθαίο, όχι μεγαλύτερο από 7,00μ συμπεριλαμβανομένου και του στηθαίου.

2. Είσοδοι Κτιρίου.

Η κεντρική είσοδος του κτιρίου θα πρέπει να είναι ορατή από την είσοδο στον περιβάλλοντα χώρο ή να σημαίνεται με σαφήνεια με πινακίδες και να έχει στεγασμένο χώρο.

Ειδικές είσοδοι-έξοδοι στο κτίριο, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων τμημάτων, είναι η είσοδος τροφοδοσίας και η έξοδος απορριμμάτων.

3. Κυκλοφορία.

Βασική αρχή της κυκλοφορίας είναι η διευκόλυνση όλων των παιδιών, ώστε να συμμετέχουν, κατά το δυνατόν, σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του «φορέα παροχής υπηρεσίας παιδικής προστασίας».

Οι διάδρομοι στα τμήματα κεντρικών εξυπηρετήσεων και διοίκησης, θα πρέπει να είναι 1,50 μ.

Σε κάθε περίπτωση, τα τελικά πλάτη των διαδρόμων, θα πρέπει να συμφωνούν και με τα οριζόμενα από το σχετικό Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Σε κάθε κόμβο θα υπάρχει κλιμακοστάσιο και ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας. Ο κόμβος θα πρέπει να είναι σε κεντροβαρική θέση, άμεσα προσπελάσιμη με σαφή σήμανση.

Διαφορετικές στάθμες δαπέδου στον ίδιο όροφο δεν επιτρέπονται. Αν για τεχνικούς λόγους είναι αναπόφευκτες, θα συνδέονται με κεκλιμένα επίπεδα, με μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 5%. Τα κεκλιμένα αυτά επίπεδα θα έχουν αντιολισθητική επικάλυψη.

Όλοι οι διάδρομοι και οι κλίμακες που εξυπηρετούν παιδιά πρέπει να έχουν χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές, σε ύψος 0,90-1,00μ. από το δάπεδο.

4. Ελάχιστα επιτρεπόμενα ελεύθερα ύψη χώρων.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις (Κτιριοδομικός κανονισμός, πυροπροστασία κ.λπ.) τα ύψη των χώρων θα πρέπει να είναι για τους χώρους των παιδιών 2,80 μ. και για τους βοηθητικούς χώρους-διάδρομους 2,40 μ.

5. Δωμάτια/θάλαμοι παιδιών.

Οι «φορείς παροχής υπηρεσίας παιδικής προστασίας» μπορούν να διαθέτουν δωμάτια/ θαλάμους με 2 έως 4 κλίνες και ιδιαίτερα W.C./Ds.

Τα δωμάτια θα έχουν εύκολη πρόσβαση στους υποστηρικτικούς τους χώρους και στον ελεύθερο χώρο. Καλό είναι να διαθέτουν μπαλκόνι αν είναι εφικτό.

Ο κάθε θάλαμος θα διαθέτει:

1. Κρεβάτι
2. Πολυθρόνα.
3. Κομοδίνο
4. Τραπεζάκι/α με καρέκλες
5. Εντοιχισμένη ιματιοθήκη
6. Ράφια για βιβλία ή προσωπικά αντικείμενα
7. Νιπτήρες
6. Ελάχιστο καθαρό άνοιγμα Θυρών - φορά ανοίγματος.

Γενικά το καθαρό πλάτος θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0,90μ.

Διαφοροποιούνται οι:

1. Θύρες θαλάμων νοσηλείας ελάχιστο πλάτος 1,10μ.
2. Θύρες χώρων που διέρχεται φορείο 1,10μ.
3. Θύρες W.C.Α.Μ.Ε.Α σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.
4. Οι θύρες των W.C/Ds των θαλάμων πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.
7. Δάπεδα - Επιστρώσεις - Επικαλύψεις - Χρωματισμοί.

Τα δάπεδα των δωματίων, των διαδρόμων και γενικά
των χώρων όπου κυκλοφορούν τα παιδιά, θα πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά που καθαρίζονται εύκολα και είναι αντιολισθηρά.

Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να είναι βαμμένες με ριπολίνη ή πλαστική βαφή ώστε να καθαρίζονται εύκολα.

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής, ακαθάρτων, μαγειρείου, και πλυντηρίου θα επενδύονται με πλακίδια πορσελάνης.

Τα χρώματα των χώρων (τοίχοι, δάπεδα) καθώς και η επίπλωση-διακόσμηση (κουρτίνες κ.λπ.) θα πρέπει να δημιουργούν φιλική, οικεία ατμόσφαιρα, δηλαδή να έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας.

8. Φέρων Οργανισμός

Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση μικτού φορέα (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, τοιχία, πλαίσια) για τον φέροντα οργανισμό, ο οποίος επιτρέπει καλύτερη προσέγγιση μοντέλου υπολογισμού, με πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και ασφαλέστερη συμπεριφορά κτιρίου (για νέα κτίρια).

Το κτίριο κατατάσσεται από πλευράς χρήσης στην κατηγορία κτιρίου μεγάλης σπουδαιότητας, για την αντίστοιχη προσαύξηση του αντισεισμικού συντελεστή, σύμφωνα με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό (ΕΑΚ).

9. Χώροι Α.Μ.Ε.Α.

Σε κάθε στάθμη του κτιρίου που κυκλοφορούν παιδιά και επισκέπτες θα προβλέπεται απαραίτητα ένας χώρος W.C. Α.Μ.Ε.Α., σε θέση εύκολα εντοπιζόμενη και προσπελάσιμη. Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός θα γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών στους χώρους του «φορέα παροχής υπηρεσίας παιδικής προστασίας» πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτομέρειες.

Τα θέματα ασφαλείας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνυπολογίζοντας τις ειδικές συνθήκες του χώρου, αλλά να μην εξαντλούνται στο τεχνικό μόνο επίπεδο. η παρουσία του προσωπικού και γενικά η καλή λειτουργία του «φορέα παροχής υπηρεσίας παιδικής προστασίας» είναι προϋπόθεση για την σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων.

1. Πόρτες

Κάθε πόρτα χώρου υγιεινής ή υπνοδωματίου, πρέπει να μπορεί να ανοίγει από την εξωτερική πλευρά σε περίπτωση ανάγκης.

Οι πόρτες των χώρων υγιεινής, που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό ή τους επισκέπτες, πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν στο κάτω μέρος άνοιγμα με γρίλιες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου.

2. Παράθυρα

Τα παράθυρα, σε όλους τους χώρους, που χρησιμοποιούνται από παιδιά, (στα δωμάτια, στους χώρους υγιεινής, στα Γραφεία/Εξεταστήρια κ.λπ.) θα είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν ελεγχόμενο άνοιγμα για τον αερισμό του χώρου.

Οι υαλοπίνακες, στους χώρους αυξημένης ασφάλειας, που προαναφέρθηκαν, θα είναι ασφαλείας, άθραυστοι ειδικού τύπου.

3. Κλίμακες-Στηθαία-Κιγκλιδώματα

Οι κλίμακες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, επίστρωση με υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεμένες γωνίες.
Κανένα κιγκλίδωμα ή στηθαίο ή άλλο προστατευτικό χώρισμα, δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 14εκ. και σκαλωτή διάταξη, που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα.

Το ελάχιστο ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων, θα πρέπει να είναι τέτοιο που να μη δημιουργεί κίνδυνο για τα παιδιά.
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 15 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

4. Ηλεκτρικά - Φωτιστικά

Οι πρίζες θα έχουν διάταξη ασφαλείας για προστασία από την ηλεκτροπληξία. Τα φωτιστικά σώματα δεν θα είναι κρεμαστά, αλλά θα τοποθετούνται στην οροφή.

Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει αυτόματο διακόπτη διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, ο οποίος θα προστατεύει όλες τις γραμμές του.

Η εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, πρέπει να διαθέτει διάταξη περιορισμού της θερμοκρασίας, κατάλληλα ρυθμισμένη, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τους 40ο C.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται συσκευές παρασκευής φαγητού, που λειτουργούν με αέριο (υγραέριο ή φυσικό αέριο), θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου, στην περίπτωση έλλειψης φλόγας.

5. Σωληνώσεις - Υδραυλικά

Όλες οι σωληνώσεις θα είναι εντοιχισμένες ή καλυμμένες.

6. Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλου σχεδιασμού ώστε να περιορίζει τη πιθανότητα τραυματισμού. Για το σκοπό αυτό έπιπλα με απλή και ανθεκτική κατασκευή που έχουν στρογγυλεμένες γωνίες και δεν έχουν τμήματα από γυαλί, είναι τα πιο ενδεδειγμένα.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Σετ αλλαγής τραυμάτων
2. Σετ κλίνης ασθενών
3. Στατώ ορού
4. Παραβάν
5. Μανόμετρο υδραργυρικό τροχήλατο
6. Τροχήλατο νοσηλείας
7. Αερόστρωμα κατακλίσεων
8. Αναπνευστήρας φορητός
9. Μόνιτορ φορητό

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το σχεδιασμό θα λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί:

1. Ελληνικοί (ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ, Πυροσβεστικοί κ.τ.λ.)

2. Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

 

Άρθρο 8

Διάρθρωση υπηρεσιών

Οργανωτική Δομή των Μονάδων α) Υπηρεσία Διοικητικής /Οικονομικής /Τεχνικής Υποστήριξης β) Υπηρεσία Φροντίδας και Επιμέλειας Παιδιών. γ) Υπηρεσία Κοινωνικής Υποστήριξης/ Επιστημονική Επιτροπή

 

Άρθρο 9

Προσωπικό

ΒΡΕΦΙΚΗ/ΝΗΠΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α. Υπηρεσία Διοικητικής/Οικονομικής/Τεχνικής Υποστήριξης

α. Διοικητικό προσωπικό αντιστοίχων τυπικών προσόντων.

β. Υπάλληλο καθαριότητας- βοηθητικών εργασιών ανά 22 βρέφη/νήπια, ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες.

γ. Μία μαγείρισσα/ μάγειρα με πιστοποιημένη εμπειρία ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

δ. Οδηγό (εφόσον η Μονάδα διαθέτει αυτοκίνητο).

ε. Φύλακα.

στ. Τραπεζοκόμο, ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες.

Β. Υπηρεσία Φροντίδας και επιμέλειας Παιδιών

α. 'Ενα Νηπιαγωγό ή Βρεφονηπιοκόμο κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών Επιστημών κατεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής / Νηπιαγωγών ΑΕΙ, ή Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι., ή Μαιευτικής Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής, ανά 22 νήπια, ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα μπορούν να προσλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου αντιστοίχων Σχολών Ιδιωτικού Τομέα.

β. Ενα Βοηθό Νηπιαγωγού ή βοηθό Βρεφονηπιοκόμου ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες αν η Μονάδα φιλοξενεί από 18 έως 22 νήπια κάτοχο αντιστοίχων προσόντων.

γ. 'Ενα Βρεφοκόμο ανά 6 βρέφη, ανά 8ωρο, σε τρεις βάρδιες, πτυχιούχο ενός από τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές.

δ. Ενα Νηπιοβρεφοκόμο σε μία νυκτερινή 8ωρη βάρδια κάτοχο αντίστοιχου πτυχίου.

ε. Ενα Βοηθό Βρεφοκόμο αν η Μονάδα φιλοξενεί από 7 έως και 12 βρέφη κάτοχο αντίστοιχου πτυχίου.

Γ. Υπηρεσία Κοινωνικής Υποστήριξης

α. Ενα γιατρό Παιδίατρο

β. Ενα Κοινωνικό Λειτουργό

γ. Ψυχολόγο

δ. Άλλες ειδικότητες απαραίτητες για την ψυχοκινητική και σωματική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, δάσκαλους μουσικής, ξένων γλωσσών κ.α)/Επιστημονική Επιτροπή.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α. Υπηρεσία Διοικητικής / Οικονομικής / Τεχνικής Υποστήριξης

α. Διοικητικό προσωπικό αντίστοιχων τυπικών προσόντων

β. Υπάλληλο καθαριότητας- βοηθητικών εργασιών ανά 22 παιδιά, ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες.

γ. Μία μαγείρισσα/ μάγειρα με πιστοποιημένη εμπειρία ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών

δ. Οδηγό (εφόσον η Μονάδα διαθέτει αυτοκίνητο)

ε. Φύλακα

στ. Τραπεζοκόμο, ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες.

Β. Υπηρεσία Φροντίδας και Επιμέλειας Παιδιών Ενα Κοινωνικό Επιμελητή - Φροντιστή ανά 22 παιδιά, ανά 8ωρο, σε τρεις βάρδιες κάτοχο πτυχίου Ανθρωπιστικών/ Παιδαγωγικών/ Κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής ή Ιδιωτικών σχολών αντιστοίχων κατευθύνσεων ή κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού Λυκείου ή επαγγελματικών Σχολών με κατεύθυνση στις Παιδαγωγικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Γ. Υπηρεσία Κοινωνικής Υποστήριξης

α. Ενα γιατρό Παιδίατρο

β. Ενα Κοινωνικό Λειτουργό

γ. Ψυχολόγο

δ. Άλλες ειδικότητες απαραίτητες για την ψυχοκινητική και σωματική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, δάσκαλους μουσικής, ξένων γλωσσών κ.α))/Επιστημονική Επιτροπή.

ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ/ΕΦΗΒΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α. Υπηρεσίες Διοικητικής /Οικονομικής /Τεχνικής Υποστήριξης

α. Διοικητικό προσωπικό αντιστοίχων τυπικών προσόντων

β. Υπάλληλο καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών ανά 22 παιδιά, ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες.

γ. Μία μαγείρισσα/ μάγειρα με πιστοποιημένη εμπειρία ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών

δ. Οδηγό (εφόσον η Μονάδα διαθέτει αυτοκίνητο)

ε. Φύλακα

στ. Τραπεζοκόμο, ανά 8ωρο, σε δύο ημερήσιες βάρδιες

Β. Υπηρεσία Φροντίδας και Επιμέλειας Παιδιών Ενα Κοινωνικό Επιμελητή - Φροντιστή ανά 22 παιδιά, ανά 8ωρο, σε τρεις βάρδιες κάτοχο πτυχίου Ανθρωπιστικών/ Παιδαγωγικών/ Κοινωνικών επιστημών ή της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής με ισοτιμία και αντιστοιχία ή Ιδιωτικών σχολών αντιστοίχων κατευθύνσεων ή κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού Λυκείου ή επαγγελματικών Σχολών με κατεύθυνση στις Παιδαγωγικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Γ. Υπηρεσία Κοινωνικής Υποστήριξης

α. Ενα γιατρό Παιδίατρο

β. Ενα Κοινωνικό Λειτουργό

γ. Ψυχολόγο

δ. Άλλες ειδικότητες απαραίτητες για την ψυχοκινητική και σωματική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, δάσκαλους μουσικής, ξένων γλωσσών κ.α.) / Επιστημονική Επιτροπή.

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ.

Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών με αρμοδιότητα συντονισμού του Ξενώνα. Δεν απαιτείται περαιτέρω πρόσληψη προσωπικού.

Το Προσωπικό που αναφέρεται στις ανωτέρω ειδικότητες του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει μόνιμη και εξαρτημένη σχέση εργασίας στο Ν.Π.Ι.Δ, απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

Το Προσωπικό όμως του δ εδαφίου της Υπηρεσίας Κοινωνικής Υποστήριξης του παρόντος άρθρου καθώς και ο γιατρός και ο ψυχολόγος, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και με τη μορφή της παροχής υπηρεσιών.

Από το υπηρετούν εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας, με απόφαση της Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, ορίζεται Διευθυντής/ντρια, υπάλληλος κατά προτεραιότητα πτυχιούχος κοινωνικών επιστημών ΠΕ ή ΤΕ (Παιδαγωγός, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος κ.α.) με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε δομές προστασίας και εκπαίδευσης παιδιών. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κύριων καθηκόντων του.

Το προσωπικό που απασχολείται ή παρέχει τις υπηρεσίες του στη Μονάδα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Στις περιπτώσεις Μονάδων στις οποίες λειτουργούν περισσότερες της μίας κατηγορίες (Βρεφική /Νηπιακή, Παιδική, Προεφηβική/Εφηβική) το προσωπικό της Υπηρεσίας Διοικητικής/ Οικονομικής/Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και το προσωπικό της Υπηρεσίας Κοινωνικής Υποστήριξης μπορεί να είναι κοινό.

Η Εθελοντική εργασία μπορεί να επιτελεί παράπλευρες δραστηριότητες, να καλύπτει αντίστοιχες ανάγκες και πάντα με την εποπτεία των υπαλλήλων και υπευθύνων των Μονάδων.

Οι Εθελοντές οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών Προστασίας Παιδιού της Μονάδας ενώ παράλληλα η Μονάδα υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φορά την ανανεωμένη λίστα του Μητρώου Εθελοντών στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας η οποία διαθέτει το ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Προστασίας Παιδιού.

 

Άρθρο 10

Τροφοδοσία:

1. Η παρεχόμενη τροφή στα φιλοξενούμενα παιδιά παρασκευάζεται εντός της Μονάδας και πρέπει να είναι ποιοτική και ποσοτική. Να καθορίζεται σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα από το γιατρό και τη Διευθύντρια της Μονάδας.

2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.
Κατάσταση του διαιτολογίου πλήρως ενημερωμένη πρέπει να αναρτάται ημερησίως σε εμφανές σημείο του χώρου της τραπεζαρίας.

 

Άρθρο 11

Η Μονάδα υποχρεούται να εφαρμόζει ημερήσιο πρόγραμμα για την αγωγή, ψυχαγωγία και εκπαίδευση των παιδιών τα οποία θα ελέγχονται από την επιστημονική ομάδα της κάθε Μονάδας ως προς το παιδαγωγικό περιεχόμενο.

 

Άρθρο 12

Ευθύνες:

Τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί η άδεια, ευθύνονται για την άρτια οργάνωση, την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις κάθε φορά παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα Αρχή.

Οι Διευθύντριες (Διευθυντές) ευθύνονται για την κανονική λειτουργία της Μονάδας, και ασκούν όλα τα καθήκοντα που τους αναθέτονται και είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου ή Ιδρύματος τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ελλείψεις και να υποδεικνύουν τη συμπλήρωσή τους.

Τη Διευθύντρια (Διευθυντή) όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει μία/ ένας που ορίζεται από το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου ή Ιδρύματος.

 

Άρθρο 13

Τηρούμενα βιβλία:

Σε κάθε Μονάδα τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:
1. Βιβλίο συμβάντων.
2. Κάρτες υγείας των φιλοξενουμένων παιδιών.
3. Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού της Μονάδας
4. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο από την Μονάδα
5. Μητρώο βρεφών/νηπίων/παιδιών/εφήβων, ανάλογα με το είδος της Μονάδας.

 

Άρθρο 14

Ελεγχος:

1. Ο έλεγχος των μονάδων για την καλή λειτουργία αυτών, ασκείται από τις κάθε φορά αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2345 άρθρο 1.

2. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους η Μονάδα υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση ή το Τμήμα της Κοινωνικής Πρόνοιας ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς του.

 

Άρθρο 15

Κυρώσεις:

1. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία χωρίς άδεια εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου 2345/1995 (Φ.Ε.Κ. 213/12-10-1995 τ.Α').

2. Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας, καθώς και η κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση του ελέγχου της εποπτεύουσας αρχής, επιφυλασσομένων των οικείων διατάξεων, συνεπάγεται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας.

 

Άρθρο 16

Οι λειτουργούσες πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης δομές οι οποίες παρέχουν τις περιγραφόμενες στα άρθρα 1 και 2 υπηρεσίες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ετών από την έκδοση της παρούσας, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτής.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η λειτουργία τους παύει να υφίσταται.

 

Άρθρο 17

Από την ισχύ της απόφασης αυτής καταργείται κάθε άλλη διάταξη, απόφαση ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ