Α.1017/2020 Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Α.1017/2020 Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020
Α 1017/27-01-2020

(ΦΕΚ Β' 457/14-02-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
- Διεύθυνση Ελέγχων
Τμήμα Ζ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3610030, 3610065
Fax: 210 3615052
E-Mail:
Url: www.aade.gr

Β) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Τμήμα Β΄
-Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 4802251
Fax:
Mail:
Url: www.aade.gr

Α 1017/2020

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 4308/2014 (Α' 251), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44), «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
γ) Του κεφαλαίου Α' του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την από 17.01.2020 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

3. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. Υ2/2019 (Β' 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. 339 (Β' 3051/26.07.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

7. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την ανάγκη καθορισμού της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου για όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, με εξαίρεση τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της μορφής του πρότυπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου που χρησιμοποιείται για όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, εκτός των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
1. Ως «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017.
2. Ως «PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)»: To πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να εφαρμοστούν σε υπάρχουσες λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών και υπηρεσίες ανταλλαγής ηλεκτρονικού επιχειρείν, ώστε να καταστούν διαλειτουργικές μεταξύ διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
3. Ως «PEPPOL CIUS»: Η προδιαγραφή χρήσης βασικών στοιχείων τιμολογίου (Core Invoice Usage Specification) πλήρως συμβατή με το Ευρωπαϊκό πρότυπο.

Άρθρο 2
Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

1. Καθορίζεται η μορφή του προτύπου έκδοσης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, που χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, εκτός των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων», όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) (ΕΝ 16931-1:2017- Electronic Invoicing - Part l:Semantic data model of the core elements of an electronic invoice), καθώς και με τους επιχειρησιακούς κανόνες που ορίζονται στο PEPPOL CIUS.

2. Συγκεκριμένα, ορίζονται τα πεδία και οι ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των οντοτήτων, για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον εθνικό, νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο.

Άρθρο 3
Πεδία Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Καθορίζονται τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία στο μορφότυπο έκδοσης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ως ακολούθως:

1. Ο εκδότης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προσδιορίζει τον μοναδικό αριθμό Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο οποίος περιέχεται στο πεδίο ΒΤ-1 του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

Πεδίο

Όνομα

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

ΒΤ-1*

Αριθμός τιμολογίου

Μοναδικό αναγνωριστικό του παραστατικού.

Μοναδικός Αριθμός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.

Η μορφή του κωδικού είναι η εξής: ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΑΑ

Αναγνωριστικό (Identifier)

ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ: ο ΑΦΜ του εκδότη του φορολογικού στοιχείου χωρίς το πρόθεμα της χώρας, αφορά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η έκδοση γίνεται μέσω φορολογικού αντιπροσώπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. αυτού (παράγραφος 8 του παρόντος άρθρου).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου με format DD/MM/YYYY.
Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ο αριθμός της εγκατάστασης από την οποία εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο όπως δηλώθηκε στο φορολογικό μητρώο. Στην περίπτωση της έδρας συμπληρώνεται με τιμή 0.
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Ο κωδικός του παραστατικού σύμφωνα με την τυποποίηση δεδομένων παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε. όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. https://www.aade.gr/myDATA/tehniki-tekmiriosi.
ΣΕΙΡΑ: Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει η ένδειξη «σειρά» στο φορολογικό στοιχείο με τους αντίστοιχους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σειρά συμπληρώνεται με τιμή 0.
ΑΑ: Ο αύξων αριθμός έκδοσης φορολογικού στοιχείου.

2. Για την περιγραφή του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-4 (SELLER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

Συγκεκριμένα:

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

ΒΤ-27*

Όνομα Πωλητή

Το πλήρες επίσημο όνομα με το οποίο ο Πωλητής είναι καταχωρημένος στο εθνικό μητρώο νομικών οντοτήτων ή ως Φορολογητέο πρόσωπο ή άλλως πραγ­ματοποιεί συναλλαγές ως πρόσωπο ή πρόσωπα

Πλήρης επωνυμία Πωλητή.

Κείμενο (Text)

ΒΤ-28

Εμπορική Ονομασία Πωλητή

Ένα όνομα με το οποίο είναι γνωστός ο Πωλητής, διαφορετικό από το Όνομα του Πωλητή (γνωστή και ως Εμπορική ονομασία)

Πλήρης Εμπορική Ονομασία Πωλητή.

Κείμενο (Text)

BT-30

Αναγνωριστικό νομικής καταχώρισης Πωλητή

Ένα αναγνωριστικό που εκδόθηκε από επίσημο μητρώο το οποίο αναγνωρίζει τον Πωλητή ως νομική οντότητα ή πρόσωπο

Ο Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. (εφόσον υπάρχει), διαφορετικά κενό πεδίο

Αναγνωριστικό (Identifier)

ΒΤ-31*

Αναγνωριστικό ΦΠΑ Πωλητή

Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Πωλητή (γνωστό και ως αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ του Πωλητή).

Ο ΑΦΜ/αναγνωριστικό ΦΠΑ του Πωλητή, με το πρόθεμα της χώρας

Αναγνωριστικό (Identifier)

BT-34*

Ηλεκτρονική

διεύθυνση

Πωλητή

Αναγνωρίζει την Ηλεκτρονική διεύ­θυνση του Πωλητή στην οποία πρέπει να παραδοθεί η απάντηση επιπέδου εφαρμογής στο τιμολόγιο

Αναγνωριστικό

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης

για τη δρομολόγηση

Αναγνωριστικό (Identifier)

3. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-5 (SELLER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

4. Για την περιγραφή του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-7 (BUYER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Συγκεκριμένα:

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

ΒΤ-44*

Όνομα Αγοραστή

Το πλήρες όνομα του Αγοραστή

Πλήρες Όνομα Αγοραστή

Κείμενο (Text)

ΒΤ-48*

Αναγνωριστικό ΦΠΑ Αγοραστή

Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Αγοραστή (γνωστό και ως αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ του Αγοραστή)

Ο ΑΦΜ /αναγνωριστικό ΦΠΑ του Αγοραστή, με το πρόθεμα της χώρας

Αναγνωριστικό (Identifier)

ΒΤ-49*

Ηλεκτρονική

διεύθυνση

Αγοραστή

Αναγνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή στην οποία παραδίδεται το τιμολόγιο

Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής διεύθυνσης για τη δρομολόγηση

Αναγνωριστικό (Identifier)

5. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-8 (BUYER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

6. Σε περίπτωση που ορίζεται Φορολογικός Αντιπρόσωπος, συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-11 (TAX REPRESENTATIVE) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

ΒΤ-62*

Όνομα φορολογικού αντιπροσώπου του φορολογικού Πωλητή

Το πλήρες όνομα του φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή

Όνομα Φορολογικού Αντιπροσώπου του Πωλητή

Κείμενο (Text)

ΒΤ-63*

Αναγνωριστικό ΦΠΑ φορολογικού αντιπροσώπου Πωλητή

Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή

Ο ΑΦΜ του Φορολογικού Αντιπροσώπου, με το πρόθεμα της χώρας

Αναγνωριστικό (Identifier)

7. Υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται τα πεδία της ομάδας BG-15 (DELIVER TO ADDRESS) για την δήλωση της διεύθυνσης παραλαβής των προϊόντων.

Συγκεκριμένα:

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

BT-75*

Γραμμή 1

διεύθυνσης

παράδοσης

Η κύρια γραμμή της διεύθυνσης

Διεύθυνση Παράδοσης προϊόντων

Κείμενο (Text)

BT-77*

Πόλη Παράδοσης

Το κοινό όνομα της πόλης, της κωμόπολης ή του χωριού όπου βρίσκεται η διεύθυνση παράδοσης

Πόλη Παράδοσης προϊόντων

Κείμενο (Text)

BT-78*

Ταχυδρομικός Κώδικας Παράδο­σης

Το αναγνωριστικό για μια ομάδα διευθύνσεων σύμφωνα με τη σχετική ταχυδρομική υπηρεσία

Ταχυδρομικός Κώδικας Παράδοσης των προϊόντων

Κείμενο (Text)

8. Πληροφορίες σχετικές με παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-20 (DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES) και αναφέρονται στο σύνολο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ενώ στην ομάδα πεδίων BG-27 (INVOICE LINE ALLOWANCES) η πληροφορία αναφέρεται σε κάθε γραμμή.

9. Οι πληροφορίες του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που κατ' ελάχιστον παρέχονται σε ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο:

Πληροφορίες Φ.Π.Α. σε επίπεδο εγγράφου (DOCUMENT LEVEL VAT)

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

BT-95

Κωδικός

κατηγορίας ΦΠΑ μείωσης τιμής σε επίπεδο εγγράφου

Μια κωδικοποιημένη αναγνώριση της κατηγορίας ΦΠΑ που εφαρμό­ζεται στη μείωση τιμής ΦΠΑ σε επίπεδο εγγράφου

Η μείωση ΦΠΑ σε επίπεδο παραστατικού

Κωδικός (Code)

BT-102*

Κωδικός

κατηγορίας ΦΠΑ επιβάρυνσης σε επίπεδο εγγράφου

Μια κωδικοποιημένη αναγνώριση της κατηγορίας ΦΠΑ που εφαρμό­ζεται στην επιβάρυνση ΦΠΑ σε επίπεδο εγγράφου

Η χρέωση ΦΠΑ σε επίπεδο παραστατικού

Κωδικός (Code)

BT-110*

Συνολικό ποσό ΦΠΑ εγγράφου

Το συνολικό ποσό ΦΠΑ για το Τιμολόγιο.

Το τελικό ποσό ΦΠΑ σε επίπεδο Τιμολογίου

Ποσό (Amount)

BT-112*

Συνολικό ποσό τιμολογίου με ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό του Τιμολογίου με ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό τιμολογίου με ΦΠΑ σε επίπεδο παραστατικού

Ποσό (Amount)

BT-116*

Συνολικό ποσό υπο­κείμενο σε συγκεκρι­μένη κατηγορία ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό που υπόκειται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό τιμολογίου που υπόκει­ται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ

Ποσό (Amount)

BT-117*

Ποσό φόρου κατηγορίας ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ για μια δεδομένη κατηγορία ΦΠΑ

Το τελικό ποσό ΦΠΑ ανά κατηγορία ΦΠΑ

Ποσό (Amount)

BT-118*

Κωδικός

κατηγορίας ΦΠΑ

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ

Κωδικός (Code)

BT-119

Ποσοστό κατηγορίας ΦΠΑ

Ποσοστό (επί τοις εκατό) που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΦΠΑ

Ποσοστό (επί τοις εκατό) που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΦΠΑ

Ποσοστό (Percentage)

BT-120

Κείμενο αιτίας απαλ­λαγής από ΦΠΑ

Περιγραφή της αιτίας για την οποία το ποσό απαλλάσσεται από ΦΠΑ ή δεν χρεώνεται ΦΠΑ

Πεδίο λεκτικό όπου αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής από ΦΠΑ υπάρχει όταν το πεδίο BT-151 έχει την τιμή 0)

Κείμενο (Text)

BT-121

Κωδικός αιτίας απαλ­λαγής από ΦΠΑ

Μια κωδικοποιημένη δήλωση της αιτίας για την οποία το ποσό απαλλάσσεται από ΦΠΑ

Κωδικός απαλλαγής ΦΠΑ (όταν υπάρχει και το πεδίο BT-120)

Κωδικός (Code)

Πληροφορίες Φ.Π.Α. σε επίπεδο γραμμής (INVOICE LINE VAT)

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

BT-151*

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ τιμολογηθέντος είδους

Ο κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ για το είδος που τιμολογήθηκε

Η κατηγορία ΦΠΑ του προϊόντος. Κάθε γραμμή Τιμολογίου περιέχει τον κωδικό κατηγορίας ΦΠΑ. Η τιμή 0 δηλώνει την απαλλαγή ΦΠΑ.

Κωδικός (Code)

BT-152*

Συντελεστής κατηγορίας ΦΠΑ τιμολογηθέντος είδους

Συντελεστής κατηγορίας ΦΠΑ για το είδος που τιμολογήθηκε.

Ο συντελεστής ΦΠΑ για το τιμολογούμενο είδος.

Ποσοστό (Percentage)

10. Οι λοιποί φόροι (εκτός ΦΠΑ), δικαιώματα, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου που προσαυξάνουν την αξία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και υπολογίζονται σε επίπεδο παραστατικού συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-21 (DOCUMENT LEVEL CHARGES) ενώ σε επίπεδο γραμμής συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-28 (INVOICE LINE CHARGES).

11. Πέραν των ανωτέρω πεδίων, στον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, περιέχονται τα πεδία που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές ενδείξεις του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4308/2014, τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

12. Οποιεσδήποτε πληροφορίες συμπληρώνονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο απαιτείται να είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο, έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Άρθρο 4
Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ