Α.1021/2021 Τρόποι καταβολής των τελωνειακών οφειλών

Α.1021/2021 Τρόποι καταβολής των τελωνειακών οφειλών

Αθήνα, 5/2/2021
Αριθ. Πρωτ.:Α.1021

Αριθ. ΦΕΚ: 730 Β'/25-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106987450
E-Mail: dtd@aade.gr

Θέμα: Τρόποι Καταβολής των Τελωνειακών Οφειλών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 1819/1951 «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου» (Α΄149), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 1041/1980 (Α΄75) και το άρθρο 17 του ν. 2992/2002 (Α΄54).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

3. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον «Κεντρικό Διαχειριστή και τις Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (Β΄3675), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β΄305) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/6.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών» (Β΄4088).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄130 και Β΄372), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄3317).

6. Το Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).

8. Την υπ΄ αρ. 1/2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει, την υπ΄ αρ. 39/3/2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Το γεγονός ότι ο περιορισμός της χρήσης μετρητών αφενός συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων κλοπής ή ληστείας, τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και αφετέρου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόποι Είσπραξης τελωνειακών οφειλών

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές, εξοφλούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική πληρωμή ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.
 
2. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές δύνανται να εξοφλούνται και με μετρητά ή επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ.

3. Ποσά που αφορούν τις εγγυήσεις συμμετοχής σε δημοπρασίες οχημάτων, πλωτών και υλικών της διαχείρισης δημοσίου υλικού και την καταβολή των τιμημάτων (προκαταβολή-εξόφληση), καταβάλλονται υποχρεωτικά με τραπεζικές επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματικής και αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης των τελωνειακών οφειλών με τους τρόπους της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως ποσού, επιτρέπεται η εξόφληση με μετρητά ή με τραπεζικές επιταγές, κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου του Τελωνείου.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή εντός (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης καταργείται η υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/6.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών» (Β΄4088).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ