Α.1094/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1135/ 29.08.2017 (Β’ 3053) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β’ 1634), Α.1160/19.5.2019 (Β’ 1477), Α.1184/3.8.2020 (

Α.1094/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1135/ 29.08.2017 (Β’ 3053) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β’ 1634), Α.1160/19.5.2019 (Β’ 1477), Α.1184/3.8.2020 (

Αθήνα, 20/4/2021
Α 1094/20-04-2021

(ΦΕΚ Β' 1765/29-04-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΙΙ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 33 75 868
Τηλ/πία: 210 - 33 75 854
Ηλ. ταχ.: dos@aade.gr
dos.c@aade.gr
Ιστοσελίδα: www.aade.gr

Α 1094/2021

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β' 3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία Α.1184/3.8.2020 (Β' 3753), Α.1160/19.5.2019 (Β' 1477) και ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β' 1634) υπουργικές αποφάσεις, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α' 190).»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής» (Α’ 190), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου.
β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1135/2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190)» (Β’ 3053), όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1078/2018 (Β’ 1634), Α.1160/2019 (Β’ 1477), Α.1184/3.8.2020 (Β’ 3753) και όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

3. Τον από 17.2.2021 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς, με αναφορά στη δέσμευσή τους ως προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών και τον από 10.12.2020 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

4. Την από 20.4.2021 τελευταία αναθεωρημένη Γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δυνάμει του Τμήματος 7, παρ. 1, περ. στ’ της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τον κατάλογο των Δικαιοδοσιών των Αρμοδίων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την ΠΣΑΑ.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δυνάμει των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 και βάσει της εισήγησης της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ως αρμόδιας αρχής κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016.

12. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες δικαιοδοσίες που υπέγραψαν την ΠΣΑΑ και ως προς τις οποίες η Χώρα προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016 ΠΣΑΑ, καθώς και οι μεταβολές στη δέσμευση ορισμένων δικαιοδοσιών σχετικά με το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1135/2017 (Β’ 3053) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1078/2018 (Β’ 1634), Α.1160/2019 (Β’ 1477), Α.1184/3.8.2020 (Β’ 3753) και όμοιες αποφάσεις, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, με βάση τις δηλώσεις βούλησης εκ μέρους όλων των Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών, ως εξής:
 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2017

Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Ανγκουίλα

Anguilla

Ανγκουίλα (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.)

ΑΙ

2

Αργεντινή

Argentina

Δημοκρατία της Αργεντινής

AR

3

Βερμούδες

Bermuda

Βερμούδες (υπερπόντιο έδαφος Η. Β.)

BM

4

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

British Virgin Islands

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (υπερπόντιο έδαφος Η. Β.)

VG

5

Νήσοι Κάιμαν

Cayman Islands

Έδαφος των Νήσων Κάιμαν (υπερπόντιο έδαφος Η. Β.)

ΚΥ

6

Κολομβία

Colombia

Δημοκρατία της Κολομβίας

CO

7

Φερόες Νήσοι

Faroe Islands

Φερόες Νήσοι (αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας)

FO

8

Γιβραλτάρ

Gibraltar

Γιβραλτάρ

GI

9

Γκέρνζι

Guernsey

Βαϊλάτο του Γκέρνζι (εξαρτημένο έδαφος του Η. Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων)

GG

10

Ισλανδία

Iceland

Ισλανδία

IS

11

Ινδία

India

Δημοκρατία της Ινδίας

IN

12

Νήσος του Μαν

Isle of Man

Νήσος του Μαν (εξαρτημένο έδαφος του Η. Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων)

IM

13

Τζέρζι

Jersey

Βαϊλάτο του Τζέρζι (εξαρτημένο έδαφος του Η. Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων)

JE

14

Νότια Κορέα

Korea

Δημοκρατία της Κορέας

KR

15

Μεξικό

Mexico

Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

MX

16

Μοντσεράτ

Montserrat

Μοντσεράτ

MS

17

Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)

Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)

Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)

NL
(νήσοι Μποναίρ, Αγιος Ευστάϋιος και Σάμπα με κωδικό BQ)

18

Νορβηγία

Norway

Βασίλειο της Νορβηγίας

NO

19

Σεϋχέλλες

Seychelles

Δημοκρατία των Σεϋχελλών

SC

20

Νότια Αφρική

South Africa

Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής

ZA

21

Νήσοι Τερκ και Κάικος

Turks and Caicos Islands

Νήσοι Τερκ και Κάικος (υπερπόντια εδάφη Η. Β.)

TC

22

Ηνωμένο Βασίλειο

United Kingdom

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

UK

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2018

Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

AG

2

Αρούμπα

Aruba

Αρούμπα (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών)

AW

3

Αυστραλία

Australia

Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας

AU

4

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

ΑΖ

5

Μπαχάμες

Bahamas

Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

BS

6

Μπαχρέιν

Bahrain

Βασίλειο του Μπαχρέιν

BH

7

Μπαρμπάντος

Barbados

Μπαρμπάντος (τα)

BB

8

Μπελίζε

Belize

Μπελίζε (η)

BZ

9

Βραζιλία

Brazil

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

BR

10

Μπρουνέι

Brunei

Σουλτανάτο του Μπρουνέι

BN

11

Καναδάς

Canada

Καναδάς

CA

12

Χιλή

Chile

Δημοκρατία της Χιλής

CL

13

Κίνα

China

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

CN

14

Κόστα Ρίκα

Costa Rica

Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα

CR

15

ΝήσοιΚουκ

Cook Islands

ΝήσοιΚουκ

CK

16

Κουρασάο

Curagao

Κουρασάο (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών από 10.10.2010)

CW

17

Ντομίνικα

Dominica

Κοινοπολιτεία της Ντομίνικα

DM

18

Γροιλανδία

Greenland

Γροιλανδία (αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας)

GL

19

Γρενάδα

Grenada

Γρενάδα

GD

20

XovyK KovyK, Κίνα

Hong Kong, China

Ειδική Διοικητική Περιοχή XovyK KovyK της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΗΚ

21

Ινδονησία

Indonesia

Δημοκρατία της Ινδονησίας

ID

22

Ισραήλ

Israel

Κράτος του Ισραήλ

IL

23

Ιαπωνία

Japan

Ιαπωνία

JP

24

Λίβανος

Lebanon

Δημοκρατία του Λιβάνου

LB

25

Μακάο, Κίνα

Macao, China

Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

MO

26

Μαλαισία

Malaysia

Μαλαισία

MY

27

Νήσοι Μάρσαλ

Marshall Islands

Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

MH

28

Μαυρίκιος

Mauritius

Δημοκρατία του Μαυρικίου

MU

29

Ναουρού

Nauru

Δημοκρατία του Ναουρού

NR

30

Νέα Ζηλανδία

New Zealand

Νέα Ζηλανδία

NZ

31

Νιούε

Niue

Νιούε (το)

NU

32

Πακιστάν

Pakistan

Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

PK

33

Παναμάς

Panama

Δημοκρατία του Παναμά

PA

34

Κατάρ

Qatar

Κράτος του Κατάρ

QA

35

Ρωσία

Russian Federation

Ρωσική Oμoσπovδία

RU

36

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Saint Kitts and Nevis

Ομοσπονδία Ayiou Χριστοφόρου και Νέβις

KN

37

Aγία Λουκία

Saint Lucia

Aγία Λουκία0

LC

38

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Saint Vincent and the Grenadines

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

VC

39

Σαμόα

Samoa

Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα

WS

40

Σαουδική Αραβία

Saudi Arabia

Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

SA

41

Σινγκαπούρη

Singapore

Δημοκρατία της Σινγκαπούρης

SG

42

Άγιος Μαρτίνος

Sint Maarten

Αγιος Μαρτίνος (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών από 10.10.2010)

SX

43

Τουρκία

Turkey

Δημοκρατία της Τουρκίας

TR

44

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

United Arab Emirates

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AE

45

Ουρουγουάη

Uruguay

Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης

UY

46

Βανουάτου

Vanuatu

Δημοκρατία του Βανουάτου

VU

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2019

Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Γκάνα

Ghana

Δημοκρατία της Γκάνας

GH

2

Κουβέιτ

Kuwait

Κράτος του Κουβέιτ

KW

 

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2020

Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Αλβανία

Albania

Δημοκρατία της Αλβανίας

AL

2

Νέα Καληδονία

New Caledonia

Νέα Καληδονία

NC

3

Νιγηρία

Nigeria

Ομοσπονδία Δημοκρατία της Νιγηρίας

NG

4

Ομάν

Oman

Σουλτανάτο του Ομάν

OM

5

Περού

Peru

Δημοκρατία του Περού

PE

 

E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2021

Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Ισημερινός

Ecuador

Δημοκρατία του Ισημερινού

EC

2

Καζαχστάν

Kazakhstan

Δημοκρατία του Καζαχστάν

KZ

 

ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2022

Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Μαρόκο

Morocco

Βασίλειο του Μαρόκου

MA

 

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Α/Α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Λιβερία

Liberia

Δημοκρατία της Λιβερίας

LR

»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ