ΔΔΘΕΚΑ Α 1054285 ΕΞ 2020 Νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων για έκδοση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών Δ.Δ.Π.

ΔΔΘΕΚΑ Α 1054285 ΕΞ 2020 Νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων για έκδοση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών Δ.Δ.Π.

Αθήνα, 15/5/2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1054285 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Χαβουτσάς
Τηλέφωνο : 210-6987484,
Fax : 210-6987506
E-Mail : g.chavoutsas@aade.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων για έκδοση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών Δ.Δ.Π.»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε το σύστημα υποβολής αιτήσεων για έκδοση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (ΔΔΠ) από την έγγραφη μορφή σε ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο σύστημα ΕBTI ευθυγραμμίζεται με την απαίτηση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα [Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013] για ανταλλαγή όλων των πληροφοριών ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα, από την 01/10/2019 όλες οι αιτήσεις για έκδοση ΔΔΠ πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα ΕBTI, η πρόσβαση στο οποίο θα πραγματοποιείται μέσω της Δικτυακής Πύλης EU TRADER PORTAL της ΕΕ, στον δικτυακό τόπο EUROPA. Από την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής έγγραφων αιτήσεων για έκδοση ΔΔΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή απευθείας κατάθεσης στην Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν ενεργό αριθμό EORI, πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία εγγραφής για την απόκτησή του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για έκδοση ΔΔΠ. Στη συνέχεια, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο EU TRADER PORTAL. Ειδικότερα, την εν λόγω πρόσβαση πρέπει να εξασφαλίσουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που:

• Είναι κάτοχοι Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (ΔΔΠ)
• Σχεδιάζουν να υποβάλουν αίτηση για απόφαση ΔΔΠ μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 ·
• Εκπροσωπούν εταιρεία που είναι κάτοχος ΔΔΠ ή έχει υποβάλει αίτηση για έκδοση ΔΔΠ.

Τα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης Δ.Δ.Π., έχουν ως ακολούθως:

- Η πρόσβαση στην πύλη EU Customs Trader Portal πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en

- Θα πρέπει να επιλεγεί από τη σελίδα ο τίτλος ΕU Customs Trader Potral system, που βρίσκεται υπό τον τίτλο Accessing the systems (βλ. συνημμένες εικόνες).

- Εν συνεχεία, για την καταχώρηση και την ταυτοποίηση, απαιτούνται οι κωδικοί TAXIS της κάθε εταιρείας ή του κάθε ενδιαφερομένου.

- Οι αιτήσεις καταχωρούνται, δίδοντας στην πρώτη σελίδα έναν αριθμό πρωτοκόλλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας και επισυνάπτοντας στο τέλος όλα τα τυχόν πρόσθετα έγγραφα (φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ή απαιτούνται δείγματα προϊόντων (κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας), αυτά θα πρέπει να στέλνονται ταχυδρομικώς απευθείας στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στην κάτωθι διεύθυνση:

Γενικό Χημείο του Κράτους
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Τσόχα 16 – 115 21 - ΑΘΗΝΑ

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, στα αρχικά στάδια λειτουργίας του συστήματος και μέχρι πρόσφατα, υπήρχαν δυσχέρειες στη χρήση αυτού λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, τόσο στη χώρα μας όσο και στα υπόλοιπα Κ.Μ. της Ε. Ένωσης, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η χρήση του από τους ενδιαφερόμενους. Τα συγκεκριμένα προβλήματα έχουν πλέον στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιλυθεί εκ μέρους των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών της Ε. Επιτροπής και το σύστημα λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ