ΔΕΔ Α 1693/2020 Πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - Μη υπαγωγή στο καθεστώς μεταχειρισμένων - Μη τήρηση ειδικού βιβλίου μεταχειρισμένων - Ο έλεγχος έκρινε ότι οι ευκαιριακές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έγιναν στα πλαίσιο της επιχειρηματικής δρασ

ΔΕΔ Α 1693/2020 Πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - Μη υπαγωγή στο καθεστώς μεταχειρισμένων - Μη τήρηση ειδικού βιβλίου μεταχειρισμένων - Ο έλεγχος έκρινε ότι οι ευκαιριακές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έγιναν στα πλαίσιο της επιχειρηματικής δρασ

Καλλιθέα, 08/09/2020
Αριθμός απόφασης: 1693

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604526
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75),όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α' 86) καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2088/31-05-2020). 

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ2759/τ.Β'/01-08-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 30.01.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του ΑΦΜ , κατοίκου κατά: α) της υπ.αρ /31-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Οικ. έτους 2014 (Εισοδήματα 01.01.2013-31.12.2013) και β) της υπ.αρ /23/31-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01.01.2013-31.12.2013), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις ως άνω πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση καθώς και τις από 31/12/2019 εκθέσεις μερικού ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α.

6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 30.01.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής, του ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη
μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1) Με την υπ. αρ /31-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Οικ. έτους 2014 (Εισοδήματα 01.01. 2013-31.12.2013), καταλογίστηκε διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 10.364,84 ευρώ, πλέον πρόστιμο άρθρου 49 παρ.1 Ν.4509/2017, ποσού 10.630,18 ευρώ (επιεικέστερη κύρωση σε σχέση με το πρόστιμο του ν.2523/1997), Εισφορά Αλληλεγγύης ποσού 1.565,88 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσόν για καταβολή 22.560,90 ευρώ.

2) Με την υπ. αρ /23//31-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01.01.2013-31.12.2013, καταλογίστηκε διαφορά Φ.Π.Α. ποσού 48.295,79 ευρώ, πλέον πρόστιμο άρθρου 49 παρ.1 Ν.4509/2017, ποσού 49.532,16 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσόν για καταβολή 97.827,95 ευρώ.

Ο προσφεύγων, επιτηδευματίας με κύρια δηλωμένη δραστηριότητα (Μητρώο-TAXIS) του εμπορομεσίτη αυτοκινήτων και έδρα επί της οδού (ιδιόχρηση επιφάνειας 20 τμ της κύριας κατοικίας). είχε προβεί σε έναρξη εργασιών στις 03.02.2004 και το ελεγχόμενο έτος, χρήση 01.01.2013-31.12.2013 ,τηρούσε απλογραφικά βιβλία (Β' Κατηγορίας),

Από τον έλεγχο που έγινε στην κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών (χρέωση- πίστωση ποσών),από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (αρ.εντολής /22-01-2019), διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων τα ελεγχόμενα έτη 2013-2017,είχε προβεί κατ' επανάληψη σε αγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ.αυτοκινήτων (Lamborgini, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Land Rover ), υψηλής αξίας, με αγορές από το εσωτερικό της χώρας αλλά και από κράτη μέλη της Ε.Ε., και πωλήσεις προς ιδιώτες και επιτηδευματίες, όπως αναλυτικά αναφέρεται η κάθε συναλλαγή (ανά ΕΙΧ, ημερομηνία αγοράς/πώλησης, αξία αγοράς / πώλησης), στην από 01.10.2019 έκθεση έλεγχου του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο προσφεύγων, που είναι επιτηδευματίας (εμπορομεσίτης-διαμεσολαβητής πωλήσεων αυτοκινήτων) και εκδίδει φορολογικά στοιχεία (απόδειξη λιανικών συναλλαγών και τιμολόγια για παροχή υπηρεσία-αμοιβή για την διαδικασία αγοράς αυτοκινήτων), στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε, δήλωσε τα ποσά αυτά των αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων ΕΙΧ αυτοκινήτων, στον κωδικό 719 (Δαπάνη για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ οχημάτων) και στον κωδικό 781 (Ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων κλπ), δηλαδή δεν συμπεριλήφθησαν στις δηλώσεις Φ.Ε. ως εμπορικής δραστηριότητας συναλλαγές.

Ο έλεγχος έκρινε ότι ο προσφεύγων, με τις επαναλαμβανόμενες αυτές πράξεις (αγοράς και πώλησης ΕΙΧ αυτοκινήτων), άσκησε την δραστηριότητα του εμπόρου των αυτοκινήτων, η οποία συνδέεται και λειτουργεί παράλληλα με την κύρια δηλωμένη δραστηριότητα του εμπορομεσίτη αυτοκινήτων, είχε σκοπό την επίτευξη κέρδους, έπρεπε να είχε προβεί στην δήλωση έναρξης αυτής της δραστηριότητας και όφειλε να εκδίδει για τις συναλλαγές αυτές τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία. Δηλαδή ο έλεγχος έκρινε ότι οι πράξεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητας, συνιστούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 28 του ν.2238/1994 και άρθρο 21του ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε.) επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. καθώς για τις πράξεις αυτές είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ ν.2859/2000 (Κ.ΦΠΑ).

Ο έλεγχος εξέδωσε τις από 22.10.2019 πράξεις επιβολής προστίμων ετών 2013-2017, και επέβαλε τα πρόστιμα, α) Μη δήλωσης έναρξης δραστηριότητας έτους 2013, β) Μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων λιανικής. Τιμολόγια πώλησης) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 16.10.2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 και για το χρονικό διάστημα από 17-10-2015 έως 31-12-2017, σύμφωνα με το άρθρο 58Α του ν.4174/2013 (ΚΦΔ).

Ο προσφεύγων, κατά των ανωτέρω πράξεων επιβολής προστίμων ετών 2013-2017, υπέβαλε την με αρ. πρωτ /29.11.2019 ενδικοφανή προσφυγή, για την οποία έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μας η με αριθμό 649/30.03.2020 απόφαση.

Στην συνέχεια, με την υπ.αρ /06-11-2019 εντολή έλεγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ο έλεγχος έκρινε ότι οι αγοραπωλησίες αυτοκινήτων που έκανε ο προσφεύγων, αφορούσαν ξεχωριστή δραστηριότητα, ήτοι τον κλάδο εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων την οποία ασκούσε παράλληλα με την δηλωμένη δραστηριότητα του κλάδου Παροχής Υπηρεσιών ως εμπορομεσίτης επιβατικών αυτοκινήτων, έπρεπε να την είχε δηλώσει, να εκδώσει φορολογικά στοιχεία και να τηρήσει βιβλία.

Ο έλεγχος, για την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο 01.01.2013-31.12.2013, προσδιόρισε τα αποτελέσματα του κλάδου εμπορίας αυτοκινήτων (αδήλωτη δραστηριότητα) για τον οποίο δεν τήρησε βιβλία, εξωλογιστικά, με βάση τα έσοδα από τις πωλήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο και τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2238/1994, εφαρμόζοντας στα πιο πάνω προσδιορισθέντα από τον έλεγχο ακαθάριστα έσοδα του κλάδου εμπορίας τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ., προσαυξημένο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 και εξέδωσε τις προσβαλλόμενες οριστικές πράξεις Φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται να ακυρωθούν άλλως να μεταρρυθμιστούν οι προσβαλλόμενες οριστικές πράξεις Φ.Ε. και ΦΠΑ, να υποχρεωθεί η φορολογική αρχή να του επιστρέψει εντόκως κάθε ποσό το οποίο κατέβαλε ή θα καταβάλλει εκουσίως ή αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει των προσβαλλόμενων καταλογιστικών πράξεων, ισχυριζόμενος συνοπτικά τα εξής:

1) Παράνομος και εσφαλμένος χαρακτηρισμός ως δήθεν εμπορικής δραστηριότητας της ευκαιριακής πωλήσεως μεταχειρισμένων οχημάτων.

2) Παράνομος και εσφαλμένος υπολογισμός των φορολογητέων εκροών ΦΠΑ λόγω παράνομης, εσφαλμένης και αναιτιολόγητης απορρίψεως του ισχυρισμού περί εφαρμογής, σε κάθε περίπτωση, αμιγώς και αποκλειστικώς, του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους.

Ως προς τον ισχυρισμό του προσφεύγοντα, περί παράνομου και εσφαλμένου χαρακτηρισμού ως δήθεν εμπορικής δραστηριότητας της ευκαιριακής πωλήσεως μεταχειρισμένων οχημάτων.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2238/1994(ΚΦΕ) ορίζεται ότι:

Άρθρο 28 "Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
«2. Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση μέσα σε δύο (2) χρόνια από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν μεγάλη αξία».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4172/2013  (ΚΦΕ) ορίζεται ότι:

Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις[ ].
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

Επειδή, αιτία έλεγχου αποτέλεσε η πληροφοριακή έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ( Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης με το με αριθμό πρωτ ΕΞ 2019/07-10-2019 έγγραφο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων, είναι επιτηδευματίας με κύρια δηλωμένη δραστηριότητα (Μητρώο-TAXIS) του εμπορομεσίτη αυτοκινήτων με έδρα επί της οδού (ιδιόχρηση επιφάνειας 20 τμ της κύριας κατοικίας), ο οποίος έχει κάνει έναρξη εργασιών στις 03.02.2004 και τηρεί απλογραφικά βιβλία (Β' Κατηγορίας),

Επειδή, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων, τα έτη 2013-2017 προέβη κατ' επανάληψη σε αγορές μεταχειρισμένων ΕΙΧ μεγάλης αξίας, είτε από το εσωτερικό της χώρας είτε από κράτος μέλος Ε.Ε (Γερμανία, Ιταλία)., τα οποία στην συνέχεια τα πουλούσε τόσο στο εσωτερικό της χώρας σε ιδιώτες με υπεύθυνη δήλωση και σε επιτηδευματίες, οι οποίοι εξέδιδαν τιμολόγιο αγοράς, όσο και σε άλλο κράτος μέλος ΕΕ (Γερμανία), με επίτευξη κέρδους (πλην μιας περίπτωσης για το ΕΙΧ , με ημερομηνία αγοράς στις 02/02/2011 και ημερομηνία πώλησης στις 24/01/2013).
Από τα δεδομένα της κάθε συναλλαγής (ημερομηνία αγοράς/ πώλησης, αξία αγοράς/ πώλησης κάθε ΕΙΧ κλπ) όπως απεικονίζονται αναλυτικά στην από 01.10.2019 έκθεση έλεγχου του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, προέκυψε ότι:
α) Για κάθε μια συναλλαγή (αγορά- πώληση ΕΙΧ) προέκυψε κέρδος (τιμή πώλησης-τιμή αγοράς), πλην της περίπτωσης ενός αυτοκινήτου, του ΕΙΧ Lamborgini με αρ. κυκλ (πρωην) όπου είχε ζημία,
β) το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία αγοράς μέχρι την ημερομηνία πώλησης που τα εν λόγω ΕΙΧ ήταν στην κατοχή του προσφεύγοντα, ήταν σχετικά μικρό, ήτοι από ένα (1) μήνα έως τεσσεράμισυ (4 &1/2) μήνες.
γ) Κατά την διάρκεια των ετών 2013-2017 που πραγματοποίησε αυτές τις αγοραπωλησίες ΕΙΧ, ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε για προσωπική του χρήση, αυτοκίνητα που του είχαν παραχωρηθεί από την εταιρεία με ΑΦΜ λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Επειδή, ο προσφεύγων την διαχειριστική περίοδο 01.01.2013-31.12.2013 πραγματοποίησε τις παρακάτω αγοραπωλησίες ΕΙΧ (σελ. 20 έκθεσης έλεγχου Φ.Ε.):

Επειδή, ο έλεγχος, από τις τρεις ανωτέρω πράξεις (πωλήσεις), έκρινε ότι , όσον αφορά το ΕΙΧ με αρ. κυκλ...... το οποίο αγοράστηκε στις 02-02-2011 αντί του ποσού των 180.000,00 ευρώ και πουλήθηκε στις 24-01-2013 δυο (2) έτη περίπου μετά, αντί τιμήματος ποσού 77.820,00 ευρώ, δεν είναι επιχειρηματική συναλλαγή (πράξη) καθώς αφενός διακρατήθηκε από τον προσφεύγοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφετέρου δεν πρόεκυψε κέρδος αλλά ζημία 102.180,00 ευρώ.( τιμή πώλησης 77.820,00- τιμή αγοράς 180.000,00), καθώς ήταν τρακαρισμένο (σελ. 20 έκθεσης Φ..Ε.).

Επειδή, ο έλεγχος, από τις τρεις ανωτέρω πράξεις (πωλήσεις) έκρινε, ως εμπορική δραστηριότητα (κλάδος εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ) μόνο τις δυο (2) πράξεις(πωλήσεις) που αφορούσαν τα με αριθμούς , ΕΙΧ, συνολικής αξίας 232.000,00 ευρώ (καθαρή αξία 214.235,77 ευρώ πλέον ΦΠΑ 49.274,23). Ο έλεγχος προσδιόρισε τα αποτελέσματα του κλάδου εμπορίας αυτοκινήτων (αδήλωτη δραστηριότητα) για την οποία δεν τήρησε βιβλία εξωλογιστικά με βάση τα έσοδα από τις πωλήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο και τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 εφαρμόζοντας στα πιο πάνω προσδιορισθέντα από τον έλεγχο ακαθάριστα έσοδα του κλάδου εμπορίας του προβλεπόμενου ΜΣΚΚ προσαυξημένο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 ν.2238/1994,ήτοι, καθαρή αξία 214.235,77 χ 18% ΜΣΚΚ= 38.562,44 ευρώ.(Καθαρά κέρδη).

Επειδή, η ωφέλεια από τις δύο (2) ανωτέρω πράξεις (συνολικό ποσόν πώλησης 232.000,00 ευρώ μείον συνολικό ποσόν αγοράς 165.000,00 ευρώ και των δυο ΕΙΧ, σελ. 21 της από 31.12.2019 έκθεσης έλεγχου ΦΕ) ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 67.000, 00 ευρώ 

Επειδή, ο έλεγχος εξέδωσε την προσβαλλόμενη οριστική πράξη Φ.Ε.( αρ /2019) της διαχ. περιόδου 01.01.2013-31.12.2013 και έλαβε υπόψη του ως καθαρό κέρδος από τον κλάδο της εμπορίας ΕΙΧ, το ποσόν των 38.562,44 ευρώ.

Επειδή, από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι από τις πράξεις αυτές (αγοράς και πώλησης ΕΙΧ), ο προσφεύγων είχε κέρδος, (πλην της μιας πράξης που προέκυψε ζημία και αναφέρεται ανωτέρω), οι πράξεις αυτές ήταν επαναλαμβανόμενες, αφορούσαν ΕΙΧ μεγάλης αξίας ,το χρονικό διάστημα που τα είχε στην κατοχή του ήταν σύντομο, ήτοι από ένα (1) μήνα έως τεσσεράμισι (4 &1/2) μήνες, ενώ ο προσφεύγων για τις προσωπικές του ανάγκες χρησιμοποιούσε αυτοκίνητα της εταιρείας στην οποία ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Επομένως, γίνεται δεκτό, ότι οι συναλλαγές αυτές ήταν επιχειρηματικές πράξεις, το κέρδος/ωφέλεια που προέκυψε αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, επιβαρύνονται με ΦΠΑ και ο προσφεύγων έπρεπε να είχε δηλώσει την δραστηριότητα του εμπόρου αυτοκινήτων στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. εισοδήματος και να εκδίδει τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία (ΚΦΑΣ,ΕΛΠ) .

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα, περί παράνομου και εσφαλμένου χαρακτηρισμού ως δήθεν εμπορικής δραστηριότητας της ευκαιριακής πωλήσεως μεταχειρισμένων οχημάτων, απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμος

Ως προς τον ισχυρισμό του προσφεύγοντα περί παράνομου και εσφαλμένου υπολογισμού των φορολογητέων εκροών ΦΠΑ λόγω παράνομης, εσφαλμένης και αναιτιολόγητης απορρίψεως του ισχυρισμού περί εφαρμογής, σε κάθε περίπτωση, αμιγώς και αποκλειστικώς, του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2859/2000(ΦΠΑ) ορίζεται ότι:

Άρθρο 3 Υποκείμενοι στο φόρο
1. Στο φόρο υπόκειται:
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο Οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,

Άρθρο 4 Οικονομική δραστηριότητα
1.Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θεωρείται οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου η αυτού που παρέχει υπηρεσίες.

Άρθρο 30 Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η Παράδοση αγαθών και η Παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Άρθρο 32 Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου
1. Το Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36,
β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,
γ) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η Εισαγωγή αγαθών από αυτόν,καθώς και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά,
δ) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου ή την περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο, για τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και τις λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
ε) κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δήλωσης ή της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36, όπου προβλέπεται η καταβολή φόρου με τις δηλώσεις αυτές, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου..

Άρθρο 45 Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
1. Η παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 46, καθώς και [....], υπάγεται σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως Παράδοση αγαθών που εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς, θεωρείται η παράδοση των αγαθών αυτών, που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 46, εφόσον τα αγαθά αυτά του παραδόθηκαν:
Στο εσωτερικό της Κοινότητας, από:
- Πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο ή
Πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο, εφόσον πρόκειται για παράδοση η οποία απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης κθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 ή αντίστοιχης διάταξης του κράτους μέλους ή,
Πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο, το οποίο υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39, εφόσον πρόκειται για αγαθά που αποτελούσαν γι' αυτόν αγαθά επένδυσης, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 33, ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους μέλους ή

- 'Άλλον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, εφόσον η παράδοση του αγαθού από αυτόν έχει υπαχθεί στο φόρο, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του παρόντος άρθρου ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους - μέλους.

3. Φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών είναι το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής.
Ως περιθώριο κέρδους λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του αγαθού από τον υποκείμενο με το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη θετική αυτή διαφορά και ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης.
Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης του αγαθού είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς του, η αρνητική αυτή διαφορά δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τη θετική διαφορά που προκύπτει από άλλες παραδόσεις αγαθών, του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή.
- Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται, το σύνολο του αντιτίμου που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής από τον αγοραστή, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 , περιλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας.
- Ως τιμή αγοράς λαμβάνεται, το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε ή θα καταβάλει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής στον προμηθευτή του

8. Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού, υποχρεούται:

α) Να τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο να καταχωρεί την ημερομηνία, το είδος του παραστατικού, το είδος, την ποσότητα και την αξία, κατά την απόκτηση και κατά την πώληση των αγαθών για παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3. Σε περίπτωση συγκεντρωτικών αγορών η πωλήσεων, υποχρεούται να επιμερίζει την αξία των αγαθών, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, για τον προσδιορισμό του περιθωρίου κέρδους εκάστης παράδοσης.
β) Στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, να ενσωματώνει, στην τιμή, το φόρο που αναλογεί στις παραδόσεις αγαθών, οι οποίες φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.

9. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής πραγματοποιεί παράλληλα πράξεις, τόσο του άρθρου αυτού, όσο και του κανονικού καθεστώτος, υποχρεούται να καταχωρεί σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τις πράξεις που υπάγονται σε καθένα από τα δύο αυτά καθεστώτα.[..............]

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1104/1995: Ερμ Εγκύκλιος φορολόγησης μεταχειρισμένων αντικ. κριτηρίων ενδοκοινοτικών Συναλλαγών:

Άρθρο ΜΟΝΟΝ
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2275/1994 (ΦΕΚ 238Α/29.12.94), προστέθηκαν δύο νέα άρθρα, 36α και 368, με τα οποία γίνεται εναρμόνιση του ν.1642/86 με την οδηγία 94/5 (έβδομη οδηγία ΦΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.[ ]
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ
Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Άρθρο 36α
Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκείμενων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Δικαιολογητικοί λόγοι επιβολής του ειδικού καθεστώτος - πρόσωπο που εφαρμόζει το καθεστώς.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθιερώνεται από 1-1-1995 νέο ειδικό καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στις παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που διενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παραπάνω ειδικό καθεστώς επιβολής ΦΠΑ εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεταπώλησης των προαναφερθέντων αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος τα αγόρασε από πρόσωπα τα οποία είχαν επιβαρυνθεί με φόρο σαν τελικοί καταναλωτές κατά το στάδιο της αγοράς τους δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά (προμηθευτές του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή) δεν είχαν δικαίωμα να εκπέσουν ή να τους επιστραφεί, ο φόρος που επιβάρυνε την απόκτηση των αγαθών αυτών.
Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή της διπλής φορολογίας κατά τη μεταπώληση, εφαρμόζεται από 1-1-1995 το νέο ειδικό καθεστώς το οποίο προβλέπει την επιβολή ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους (μικτό κέρδος) που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής από τις παραδόσεις του εν λόγω αγαθών, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναλύονται κατωτέρω.

Τονίζεται ότι, η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του άρθρου αυτού δεν είναι υποχρεωτική για τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή. Εφόσον όμως έχει τις προϋποθέσεις και θέλει να το εφαρμόσει, υποχρεούται να το δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλοντας ανάλογα δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών - μετάταξης, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πράξης σύμφωνα με την αριθμ.1014485/609/ΠΟΛ.1034/1995 ΕΔΥΟ.[ ]

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Προκειμένου να παρασχεθεί στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή το δικαίωμα να υπολογίζει τον ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί πρέπει τα μεταπωλούμενα από αυτόν αγαθά να του έχουν παραδοθεί στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα παρακάτω πρόσωπα:
α)πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο δηλαδή από ιδιώτες, το Δημόσιο, ΝΠΔΔ μη υποκείμενα στο φόρο ή β) γ).... δ) άλλον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, εφόσον η εκ μέρους του παράδοση, έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του άρθρου αυτού ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους μέλους (π.χ. πώληση από Ελληνα μεταπωλητή μεταχειρισμένου αγαθού, το οποίο έχει προμηθευτεί από άλλο Ελληνα μεταπωλητή ή μεταπωλητή άλλου κρότους μέλους, εφόσον ο προμηθευτής κατά την μεταπώληση επέβαλε φόρο στο περιθώριο κέρδους του).[............. ]

Ως μέσα απόδειξης μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά τα παρακάτω:

Α. Για αγορές από το εσωτερικό της χώρας

α. Τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ (τιμολόγιο αγοράς, τιμολόγιο πώλησης, Δελτίο αποστολής, κ.λπ.) εφόσον ο μεταπωλητής, για κάθε παράδοσή του με το καθεστώς του άρθρου αυτού, αναγράφει σε αυτά την ένδειξη παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 36α - ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος".
β. "Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986" του προμηθευτή του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού[...].

Στην εν λόγω "Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση" ο προμηθευτής βεβαιώνει την ιδιότητά του (ιδιώτης, ΝΠΔΔ, μικρή επιχείρηση κ.λπ.) και δηλώνει ότι, για το παραδιδόμενο στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή αγαθό, δεν έχει τύχει απαλλαγής από ΦΠΑ ή δεν έχει εκπέσει ή δεν του έχει επιστραφεί ο ΦΠΑ κατά την αγορά του αγαθού, την ενδοκοινοτική του απόκτηση ή την εισαγωγή του.

Σε περίπτωση κατά την οποία το παραδιδόμενο αγαθό εξατομικεύεται με αριθμούς ή άλλα στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, κινητήρα και πλαισίου του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ή άλλου μεταφορικού μέσου).

Μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή η εν λόγω βεβαίωση, παραδίδεται στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος την τοποθετεί σε σχετικό φάκελο προκειμένου να δικαιολογήσει την εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους κατά την μεταπώληση του αγαθού.

Για τις αγορές, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από την παραπάνω βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής δεν θα έχει το δικαίωμα να υπολογίσει το ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους του, αλλά θα εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

γ. Η καταχώρηση, του αγορασθέντος αγαθού από τα παραπάνω πρόσωπα, στο ειδικό βιβλίο που υποχρεούται να τηρεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 36α, η οποία κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ για τα πρόσθετα βιβλία, διενεργείται άμεσα.

δ. Κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την παράδοση του αγαθού στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, όπως π.χ. δελτία παραγγελιών, συμφωνητικά, στοιχεία μεταφοράς, αποδείξεις πληρωμής κ.λπ.

Β. Για αγορές από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και αγοράζει μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 36α, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. αποδεικνύει τις αγορές αυτές από τα εν λόγω πρόσωπα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία έχουν θεσπιστεί από το κράτος μέλος του προμηθευτή, για τη δικαιολόγηση των αντίστοιχων αγορών των υποκείμενων στο φόρο μεταπωλητών τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο κράτος μέλος δεν προβλέπεται η έκδοση συγκεκριμένου δικαιολογητικού στοιχείου, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας θα ζητεί από τον αλλοδαπό προμηθευτή του ανάλογη βεβαίωση με αυτή που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2 της ενότητας Α (περίπτωση β') και θα εκδίδει παράλληλα και το τιμολόγιο αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.[....]

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1050/2000  ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους - μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες, εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το θέμα, αλλά και από το γεγονός ότι για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος φορολογίας, από πλευράς ΦΠΑ, των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους - άρθρα 36α' και 36β' του Ν.1642/1986), προέλευσης άλλου κράτους - μέλους, δεν τηρούνται στην πράξη οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/1995 ΕΔΥΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 36α' και 36β' του Ν.1642/1986, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (επιβατικού ή φορτηγού), προερχόμενου από άλλο κράτος - μέλος, από αλλοδαπό πωλητή ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους στη χώρα του, σε εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους άρθρο 36α του Ν.1642/1986) ή σε οποιοδήποτε άλλο αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας

Από τις διευκρινίσεις της παρ. 2 (Ενότητα Β') της υπ' αριθ. 1043712/1633/468/ /Α0014/ΠΟΛ.1104/1995 ΕΔΥΟ και από τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο παράδειγμα της παρ. 3 αυτής προκύπτει ότι, εφόσον ο αλλοδαπός πωλητής μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων υπάγεται στη χώρα του στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους που εφαρμόζεται για τα μεταχειρισμένα αγαθά, πρέπει να εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προς τον Ελληνα έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους ή σε οποιονδήποτε άλλο αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο Η' της παρούσας. Στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στο Τιμολόγιο του αλλοδαπού μεταπωλητή εμπεριέχεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος - μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας, πράξη δηλαδή φορολογητέα στην Ελλάδα και, επομένως, δεν φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στη χώρα μας. Κατά συνέπεια, δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στο Τελωνείο, αλλά ούτε και απεικονίζεται η συναλλαγή αυτή στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ως ενδοκοινοτική απόκτηση (χρεωπίστωση). Επίσης, δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για την πράξη αυτή.

Επισημαίνεται ότι στο Τιμολόγιο Πώλησης του αλλοδαπού πωλητή πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ότι η πώληση έγινε με το καθεστώς της φορολογίας του περιθωρίου κέρδους και ο ΦΠΑ να μην αναγράφεται ξεχωριστά. Είναι, όμως, δυνατό να αναγράφονται και οι ΑΦΜ/VIES των συμβαλλομένων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η πώληση έγινε με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Στις στήλες Β' και Γ' του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος αναφέρονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα Τιμολόγια Πώλησης όταν οι πωλήσεις γίνονται με το καθεστώς της φορολογίας του περιθωρίου κέρδους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη επί του Τιμολογίου που να αναφέρει ότι η πώληση έγινε με το καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, θεωρείται ότι η πώληση αυτή έγινε στα πλαίσια του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνιστά δηλαδή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας και, συνεπώς, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα, στο Τελωνείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη Ενότητα Β'.

Εξυπακούεται ότι η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να μην εισπράξει το ΦΠΑ στην αξία αγοράς του αυτοκινήτου από τον Ελληνα αγοραστή, υποκείμενο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους του Άρθρου 36α του Ν.1642/1986, οφείλει να τηρεί τη διαδικασία και να παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ 'αριθ.1043712/1633/468/Α0014/ ΠΟΛ.1104/1995 ΕΔΥΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1026/2008 - Δικαιολογητικά υπαγωγής σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Άρθρο ΜΟΝΟ

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή του Φ.Π.Α. στα Τελωνεία για μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα που υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την εγκύκλιο1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/1995, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ (πρώην άρθρο 36.α του Ν. 1642/1986) προβλέπεται ότι προκειμένου υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής μεταχειρισμένων αγαθών να τύχει απαλλαγής στο Τελωνείο για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από μεταπωλητή που υπάγεται στο ίδιο καθεστώς εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να προσκομίσει στο Τελωνείο:

α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, ο χρόνος ένταξής του και ότι εξακολουθεί να παραμένει σ' αυτό το καθεστώς, και

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρόκειται να το μεταπωλήσει εφαρμόζοντας το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού.

2. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ (αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 4.α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ), δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η απόκτηση μεταχειρισμένων αγαθών, εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και το αποκτηθέν αγαθό φορολογήθηκε στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους αυτού για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αγαθών.

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στη χώρα μας για τις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος μέλος, στην περίπτωση που ο πωλητής υπάγεται στις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους για τα μεταχειρισμένα αγαθά στο κράτος μέλος εγκατάστασής του και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή (έμπορος, ιδιώτης, κλπ.) και το καθεστώς στο οποίο αυτός υπάγεται (κανονικό ή ειδικό του άρθρου 45).

3. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 (αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 314 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ), οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών μπορούν να εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους κατά την πώληση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή, με την προϋπόθεση ότι έχουν προμηθευτεί τα αγαθά από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο 2, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και άλλοι μεταπωλητές του καθεστώτος αυτού, εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο κράτος μέλος.

4. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του ίδιου ως άνω άρθρου (αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 319 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ) για κάθε παράδοση που διέπεται από το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής μπορεί να εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος αποκτά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του κανονικού καθεστώτος σε κάθε μεμονωμένη παράδοση, σε οποιονδήποτε χρόνο και όχι αναγκαστικά κατά το χρόνο αγοράς του μεταχειρισμένου αγαθού. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι αποκτήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος μέλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, οφείλεται ΦΠΑ στο Τελωνείο και η περαιτέρω μεταπώληση γίνεται σε κάθε περίπτωση με το κανονικό καθεστώς.

5. Σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις ανωτέρω παραγράφους 2, 3 και 4, προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών της παραγρ. 1 της παρούσας και ως εκ τούτου οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές κατά το στάδιο του τελωνισμού δεν πρέπει να απαιτούν τα δικαιολογητικά αυτά.

6. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, για τη χορήγηση ή μη απαλλαγής για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, τα Τελωνεία θα πρέπει ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή να εξακριβώνουν εάν η πώληση των αυτοκινήτων αυτών έγινε υπό το καθεστώς μεταχειρισμένων αγαθών στο κράτος μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να ελέγχουν την αναγραφή των σχετικών ενδείξεων επί των τιμολογίων πώλησης, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους μας υπ' αριθ. 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/2007 και σε περίπτωση υποψίας φοροδιαφυγής να ενεργοποιούν τη διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής με τα λοιπά κράτη μέλη, βάσει του Κανονισμού 1798/2003 (14η Δ/νση ΦΠΑ - Τμήμα Δ').

7. Τέλος, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1104/1995, οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή αντικειμένων γενικά, έχουν μεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών, μεταβολών-μετάταξης, κλπ.

Η Δ.Ο.Υ. του κάθε μεταπωλητή είναι η αρμόδια ώστε να ελέγξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται με το άρθρο 36, και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α κατά την περαιτέρω μεταπώληση με το ειδικό καθεστώς.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4174/2013(Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι:

Άρθρο 10: Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
1.α.[ ] β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει
δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης.[ ]

3α. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής.

Ειδικά ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, για τη μεταβολή καθεστώτος Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται, υποβάλλει δήλωση μετάταξης εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της.

Επειδή, ο προσφεύγων τα ελεγχόμενα έτη 2013-2017 τηρούσε βιβλία Β' Κατηγορίας (έναρξη εργασιών στις 3-2-2004) με δηλωμένη κύρια δραστηριότητα εμπορομεσίτη αυτοκινήτων, υποκείμενος στο ΦΠΑ (κανονικό καθεστώς), εξέδιδε φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις- τιμολόγια για παροχή υπηρεσιών-αμοιβή για αγορές αυτοκινήτων), και παράλληλα πραγματοποίησε αγοραπωλησίες έντεκα (11) μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλης αξίας με επίτευξη κέρδους (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). Ο προσφεύγων, στο πλαίσιο διενέργειας αυτών των πράξεων δεν προέβη σε δήλωση έναρξης της δραστηριότητας εμπορίας αυτοκινήτων στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ούτε είχε επιλέξει την υπαγωγή του στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (άρθρα 45 και 46 του ν.2859/2000), καθώς δεν το δήλωσε στην αρμόδια ΔΟΥ, δηλαδή δεν υπέβαλε ανάλογα δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών - μετάταξης, πριν την πραγματοποίηση αυτών των πράξεων (συναλλαγών) σύμφωνα με την αριθμ.1014485/609/ΠΟΛ.1034/1995 ΕΔΥΟ.
Επίσης, δεν τήρησε το ειδικό βιβλίο όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, επομένως δεν εφάρμοσε το ειδικό καθεστώς (περιθωρίου κέρδους) ΦΠΑ.

Ύστερα από τα ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι, ο προσφεύγων, δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που είχε, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις πράξεις αυτές, ώστε να δύναται να εφαρμόσει το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4174/2013(ΚΦΔ) ορίζεται ότι:

Άρθρο 65 Βάρος απόδειξης
«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 30-12-2019 οικείες εκθέσεις μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 30.01.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του ΑΦΜ και την επικύρωση: α) της υπ.αρ./31-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Οικ. έτους 2014 (Εισοδήματα 01.01.2013-31.12.2013) και β) της υπ.αρ /23/31-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχ/κής περιόδου 01.01.2013-31.12.2013), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φόρος εισοδήματος: 01.01.2013- 31.12.2013 Συν. Ποσό: 22.560,90 ευρώ.
Φ.Π.Α. : 01.01.2013- 31.12.2013, Συν. Ποσό: 97.827,95 ευρώ.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην προσφεύγουσα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.