Ειρ (ΑσφΜ) Αθ 763/2016

Ειρ (ΑσφΜ) Αθ 763/2016

Δεκτή αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά προσωρινά εκτελεστής απόφασης επιδίκασης μειωμένων αποδοχών σύμφωνα με τον ν. 4093/12. Αιτούσα Εταιρεία του Δημοσίου. Πιθανολογείται η ευδοκίμηση έφεσης. Αποδεικνύεται βλάβη αιτούσης.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης 763/2016

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βάια Σερέτη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την σύμπραξη γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

 

Της αιτούσας: Aνώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Αθηνάς, αρ. 67 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Παναγιώτας-Αθανασίας Μοσχανδρέου.

 

Των καθ΄ών η αίτηση: 1) …- 30) …, απάντων κατοίκων Αθηνών, εργαζομένων στην εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», Λεωφ. Κηφισού αρ. 94 (τόπος εργασίας), οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ειρήνης Χαντζάρα.

 

Η αιτούσα με την από 27-7-2016 αίτησή της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 1860/28-7-2016, και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω δικάσιμο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα περιέχονται σε αυτήν.

 

Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τα σημειώματά τους. Το Δικαστήριο αφού :

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 912 παρ. 1 ΚΠολΔ αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή έφεση κατά της απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, σύμφωνα με το άρθρο 908 ή 910, μπορεί έως τη συζήτηση στο ακροατήριο της ανακοπής ή της έφεσης, να διαταχθεί, αν το ζητήσει ο διάδικος που νικήθηκε, να ανασταλεί ολικά ή εν μέρει η εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί η οριστική απόφαση με τον όρο να δοθεί εγγύηση, εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής ή της έφεσης. Από τη διατύπωση της διάταξης συνάγεται, ότι προυποθέσεις για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, σύμφωνα με το άρθρο  908 ή 910 του ΚΠολΔ είναι αφενός η εμπρόθεσμη άσκηση τακτικού ένδικου μέσου και αφετέρου η πιθανολόγηση ευδοκίμησης αυτού.(ΜΠρΑθ 3782/83 Δ 15, 58-ΜΠρΑθ 17897/81 Δ 13, 208-ΕιρΑθ 1058/89 Δ 21, 72).

 

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση επιδιώκει η αιτούσα να ανασταλεί η εκτέλεση της αριθ. 1255/2015 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού , που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, επί αγωγής που άσκησαν οι καθ΄ ών κατ΄ αυτής, η οποία έγινε δεκτή και την υποχρέωσε να τους καταβάλει τα ορισθέντα ποσά για μισθούς και κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, για το ποσό των 2.000 ευρώ στον καθένα, για το λόγο ότι κατά της απόφασης άσκησε έφεση, που πιθανολογείται η ευδοκίμησή της, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί αυτής (έφεσης) και να καταδικασθούν οι καθ΄ ών στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

 

Έτσι έχουσα η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται στο δικαστήριο αυτό, εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση και κατά την διαδικασία των αρθ. 686 επ ΚΠολΔ , είναι βάσιμη κατά το νόμο σε όλα αυτής τα λοιπά αιτήματα , πλην του αιτήματος περί καταβολής της δικαστικής δαπάνης εκ μέρους των καθ΄ών, που πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον με βάση το αρθρ. 84 παρ 2 ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 14 παρ. 3 ν. 4236/2014 η δικαστική δαπάνη επιδικάζεται σε κάθε περίπτωση σε βάρος του αιτούντα, αφού προς δικό του συμφέρον και μόνο αναστέλλεται η εκτέλεση. Περαιτέρω, είναι νόμιμη μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της έφεσης. Αφού η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στην αιτούσα στις 26-7-2016 και επί αυτής άσκησε η τελευταία την από 6-6-2016 έφεση που προσδιορίστηκε να εκδικασθεί στις 15-1-2021 και πρέπει να εξεταστεί και στην ουσία της.

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων …  αντίστοιχα, όλα τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς και ομολογίες τους, που περιλαμβάνονται στα σημειώματά τους και απ΄ όλη γενικά τη διαδικασία πιθανολογήθηκε η βασιμότητα ενός τουλάχιστον λόγου της εφέσεως: Συγκεκριμένα πιθανολογήθηκε ότι θα ευδοκιμήσει ο δεύτερος λόγος έφεσης, ήτοι ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έκρινε εσφαλμένα ότι οι εκ νέου από 1-1-2013 περικοπές των αποδοχών των καθ΄ ών εργαζομένων έγιναν κατά παράβαση του Νόμου διότι η αιτούσα προέβη σε εκ νέου ρύθμιση 25%, χωρίς να υπολογίσει το 25% που είχε ήδη περικοπεί την 1-1-2011, καθόσον οι επίμαχες περικοπές προβλέφθηκαν νομοθετικά, δυνάμει του άρθρου 29 παρ 2 του Ν. 4024/2011 και της παρ. 2 Υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του Ν. 4093/2012, καθόσον συνέτρεξαν έκτακτοι και σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι επέβαλαν την ανάγκη λήψεως νομοθετικών μέτρων με αντικείμενο μεταξύ άλλων την περικοπή αποδοχών εργαζομένων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους στο πλαίσιο μέτρων αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι λόγοι δεν έχουν αναιρεθεί μέχρι σήμερα και επέβαλαν περαιτέρω περικοπές στις αποδοχές των άνω εργαζομένων και δια των προαναφερθεισών διατάξεων από 1-1-13 υπό την πρόσθετη επισήμανση ότι για τις επίδικες περικοπές από 1-1-13 εκ μέρους της αιτούσας πέραν των οριζομένων στις διατάξεις του ν. 4093/2012, δεν ήταν αναγκαία η έκδοση εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων. Επομένως οι επίμαχες περικοπές είναι νόμιμες, δεν προσβάλλουν την συνδικαλιστική ελευθερία και την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ούτε τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ούτε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συνάδουν με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, λόγω εξυπηρέτησης του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος (βλ. προσαγ. ΜΠΑ 724/2015, ΕιρΑθ 696/2015).

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο δεύτερος λόγος της έφεσης θα ευδοκιμήσει και συνεπώς πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή, εφόσον πιθανολογήθηκε ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα επιφέρει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη βλάβη. Τα δικαστικά έξοδα των καθ΄ ών πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας (άρθρο 84 παρ. 2 του Ν. 4194/2013), όπως αυτά ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1860/2016 αίτηση, κατ΄ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της με αριθμό 1255/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 6-6-2016 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα των καθ΄ ών τα οποία καθορίζει στο ποσόν των εκατόν εξήντα πέντε (165,00) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

 

Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                    (για τη δημοσίευση)