Ε.2201/2019 Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα

Ε.2201/2019 Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα

Αθήνα 18/12/2019
Ε 2201/18-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄,
Τηλέφωνα: 2103636059, 2103635679
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνα: 210 6987439
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄
Τηλέφωνα: 210 4803258

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2201/2019

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα».

Σχετ.: οι διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του ν.4152/2013, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4336/2015 (Α΄94).
β. η κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1112/2013 (Β΄1237), όπως ισχύει.
γ. οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1172/2013 και ΠΟΛ 1226/2015.

Σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με την πρόωρη εξόφληση της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως ισχύουν και μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4336/2015, η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται από 01.01.2013 με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου ρυθμισμένης κατά τις ανωτέρω διατάξεις οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με εφάπαξ καταβολή από τον οφειλέτη ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως το αποδεικτικό ενημερότητας και η κατάσχεση, ή διενέργειας συμψηφισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της περ. 3 της Υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης. Σε περίπτωση που η ρύθμιση εξοφλείται πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να μην υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερο αίτημα για τον επαναϋπολογισμό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη κατόπιν αίτησής του στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ