Ο.ΔΕΑΦ 1009544 ΕΞ 2020 Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019

Ο.ΔΕΑΦ 1009544 ΕΞ 2020 Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ο. ΔΕΑΦ 1009544 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375312
Fax:210-3375001

ΘEMA: Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012 ορίζεται ότι το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και μετά των τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το μέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 προστέθηκε στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012 νέο εδάφιο, με βάση το οποίο, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και δεν συμψηφίστηκε εντός των πέντε (5) ετών, συμψηφίζεται σε ισόποσες δόσεις εντός δέκα (10) ετών με οποιασδήποτε φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις των τραπεζών, αρχής γενομένης από 1.1.2020 (περιπτ. α’).

Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επί υποθέσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις ενώπιον της φορολογικής αρχής και δεν έχουν εξετασθεί, καθώς και επί εκκρεμών υποθέσεων κατά την έννοια του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (περιπτ. β’).

3. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις θα πρέπει οι τράπεζες που εμφανίζουν πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και δεν συμψηφίστηκαν εντός των πέντε (5) ετών, να υποβάλουν στην αρμόδιά τους Φορολογούσα Αρχή (Δ.Ο.Υ) αίτηση συμψηφισμού φόρου με φορολογικές υποχρεώσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019, εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας, αναγράφοντας το συνολικό ποσό προς συμψηφισμό. Το Τμήμα Συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ αφού διενεργήσει έλεγχο, προς επιβεβαίωση του σχετικού ποσού, θα προβεί σε έκδοση, στο όνομα της αιτηθείσας τράπεζας, ατομικού φύλλου έκπτωσης, ποσού ίσου με τη φορολογική υποχρέωση που πρόκειται να συμψηφισθεί και όχι μεγαλύτερου από το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής απαίτησης, προκειμένου να διενεργηθεί συμψηφισμός με τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση, η οποία έχει προκύψει από 1.1.2020 και μετά. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τις φορολογικές υποχρεώσεις του έτους μέχρι της κάλυψης του ποσού του ενός δεκάτου (1/10) της συνολικής απαίτησης. Σε περίπτωση που οι φορολογικές υποχρεώσεις του έτους υπολείπονται του ετήσιου ποσού προς συμψηφισμό, το εναπομείναν ετήσιο προς συμψηφισμό ποσό αμελείται.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή παγίως κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις μετασχηματισμού τραπεζών τα τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων συμψηφίζονται από την τράπεζα που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχός τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ