10425/2020 Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

10425/2020 Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Αρ. Πρωτ. 10425
Διεκπ. 7113

(ΦΕΚ Β' 3947/15-09-2020)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 97 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β', A' 51/1997), όπως ισχύει,

2. τις διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ιδίως της παρ. 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,

3. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α' 33/2019), όπως ισχύει,

4. τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4557/2018, που αφορά στον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) που διενεργείται από τη Γ' Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,

5. τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 4, 83 παρ.2 και 91 παρ. 6 του ν. 4622/2019, που αφορά στον διενεργούμενο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,

6. τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4613/2019, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 65/2019, που εφαρμόζονται κατά τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,

7. την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

8. το από 13 Δεκεμβρίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας «για τον καθορισμό Ενιαίου Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» για όλα τα όργανα ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,

9. το υπ' αρ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 2228/02.07.2020 έγγραφο του Γ' Αντιπροέδρου της Βουλής, Αθανασίου Μπούρα, στο οποίο επισυνάπτεται σχέδιο Ενιαίου Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που καταρτίστηκε από Ομάδα Εργασίας εκπροσώπων όλων των κατά νόμο αρμόδιων οργάνων για έλεγχο Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η οποία συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Καθορίζουμε Ενιαίο Κανονισμό Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ως εξής:

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ο παρών Κανονισμός κωδικοποιεί και περιγράφει τις κοινές ελεγκτικές διαδικασίες των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (εφεξής δηλώσεων ή Δ.Π.Κ.) που εφαρμόζονται από όλα τα Όργανα Ελέγχου του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει.

2. Οι διαδικασίες ελέγχου Δ.Π.Κ. είναι τρεις, όπως αναλύονται στα επόμενα άρθρα, σύμφωνα με τη χρονική ακολουθία του ελέγχου: α. Εξέταση της Δ.Π.Κ., β. Αναζήτηση Στοιχείων και γ. Άρση Απορρήτων. Το είδος, η έκταση και το περιεχόμενο του διενεργούμενου ελέγχου εξαρτάται από την εκάστοτε εντολή ελέγχου του κάθε Οργάνου, για τους υπόχρεους της αρμοδιότητάς του.

3. Οι κοινές ελεγκτικές διαδικασίες των Δ.Π.Κ. είναι εμπιστευτικές και διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της εχεμύθειας.

4. Με τον παρόντα Κανονισμό δεν θίγεται το δικαίωμα εκάστου εκ των Οργάνων Ελέγχου να εξειδικεύει περαιτέρω ή να διευρύνει, για τους υπόχρεους της αρμοδιότητάς του, τις διαδικασίες του παρόντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, και τις επιμέρους διατάξεις που αφορούν το κάθε Όργανο, όπως ισχύουν κάθε φορά. Αρμόδιο για τον έλεγχο τήρησης του παρόντος είναι το κάθε Όργανο σε σχέση με τους διενεργούντες τον έλεγχο των Δ.Π.Κ. για λογαριασμό του.

Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Η Διαδικασία Εξέτασης Δηλώσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α. Διαπίστωση υποβολής δήλωσης κατά το ελεγχόμενο έτος, β. Έλεγχος πληρότητας συμπλήρωσης των πινάκων της δήλωσης, γ. Έλεγχος του αληθούς του περιεχομένου της δήλωσης, δ. Επεξεργασία δηλωθέντων στοιχείων.

2. Αναφορικά με τα στάδια β., γ. και δ., ο διενεργούμενος έλεγχος της δήλωσης αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων, ανακριβειών ή/και αδικαιολόγητης επαύξησης περιουσίας ή απόκρυψης μέρους αυτής. Ειδικά, ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου, ανακριβειών και ελλείψεων για τα περιουσιακά στοιχεία που υφίστανται κατά τον χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Κατά τον έλεγχο των εσόδων από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή του περιεχομένου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς τα υποβληθέντα (Ε1) έντυπα φορολογίας εισοδήματος ή/και του εντύπου στοιχείων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αντιστοίχου έτους, καθώς και οιωνδήποτε ετέρων εγγράφων, τα οποία έχουν υποβληθεί από τον ελεγχόμενο. Ομοίως καταγράφονται μη δηλωθέντα στον οικείο πίνακα της Δ.Π.Κ. έσοδα, τα οποία προκύπτουν από τον έλεγχο επόμενων πινάκων της Δ.Π.Κ.. Κατά τον έλεγχο μετοχών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομολόγων και κάθε είδους ομολογιών, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, πραγματοποιείται αντιπαραβολή των δηλωθέντων χρηματοοικονομικών προϊόντων προς το περιεχόμενο των παραστατικών. Κατά τον έλεγχο μισθωμένων θυρίδων, κινητών μεγάλης αξίας και μετρητών λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή των σχετικών παραστατικών. Κατά τον έλεγχο των καταθέσεων σε τράπεζες, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή του περιεχομένου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς τα αντίστοιχα παραστατικά ή βεβαιώσεις. Κατά τον έλεγχο εμπραγμάτων δικαιωμάτων γίνεται αντιπαραβολή με τους τίτλους κτήσης και τη Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. Κατά τον έλεγχο των δηλωθέντων οχημάτων, πλωτών και εναέριων μέσων, λαμβάνει χώρα έλεγχος των φορολογικών ή άλλων παραστατικών και διασταύρωσή τους με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή άλλες πηγές. Κατά τον έλεγχο των Συμμετοχών σε Επιχειρήσεις λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή προς τα υποβληθέντα έντυπα φορολογίας εισοδήματος του αντιστοίχου έτους, καθώς και προς οποιαδήποτε έτερα έγγραφα. Κατά τον έλεγχο Δανειακών Υποχρεώσεων και Οφειλών, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή του περιεχομένου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς το υποβληθέν Ε1 έντυπο φορολογίας εισοδήματος ή/και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή παραστατικό.

3. Κατά το στάδιο δ., λαμβάνει χώρα αριθμητική επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων και ελεγκτική επαλήθευση σε κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο υπολογισμού. Προκειμένου να εξαχθεί το ύψος του χρηματικού ποσού, το οποίο φέρεται ότι αναλώθηκε κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου από τον ελεγχόμενο, αθροίζονται, αφενός τα έσοδά του από κάθε πηγή, όπως αυτά είτε έχουν προκύψει με βάση το περιεχόμενο της Δ.Π.Κ., είτε αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου, και αφετέρου αθροίζονται οι ετήσιες δαπάνες του. Επίσης, καταγράφεται η θετική ή αρνητική διαφορά που προκύπτει από την σύγκριση του ύψους των καταθέσεων στην αρχή της περιόδου ελέγχου με το αντίστοιχο ύψος του τέλους. Ομοίως καταγράφονται και οι χρηματικές διαφορές αρχής περιόδου και τέλους από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στους πίνακες της Δ.Π.Κ.. Από την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει το χρηματικό ποσό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαβίωσης του ελεγχόμενου. Το ποσό αυτό δύναται να συνεκτιμηθεί κατά περίπτωση με τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ ή με άλλο τρόπο, ως ένδειξη φερόμενης απόκρυψης εισοδημάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης της Δ.Π.Κ.. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το θετικό ποσό από το όριο που έχει τεθεί ή εμφανίζεται αρνητικό ποσό, συντρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης της Δ.Π.Κ. του ελεγχόμενου.

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Οι μέθοδοι αναζήτησης στοιχείων είναι: α. Ο έλεγχος στοιχείων μέσω βάσεων δεδομένων, β. Η κλήση ελεγχόμενου προς παροχή διευκρινίσεων και στοιχείων, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στο ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, αναφορικά με το περιεχόμενο της δήλωσής του, γ. Η υποβολή αιτημάτων - ερωτημάτων προς άλλες Υπηρεσίες για παροχή στοιχείων.

2. Η αναζήτηση στοιχείων μπορεί να λαμβάνει χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της Δ.Π.Κ., σύμφωνα με ορισμένες ή και όλες τις μεθόδους συλλήβδην της προηγούμενης παραγράφου, από τον διενεργούντα τον έλεγχο ή το Όργανο Ελέγχου ανάλογα με την κατά νόμο αρμοδιότητα ή την εντολή.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

Η διαδικασία αφορά στην κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα άρση απορρήτων του ελεγχόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α'309), όπως ισχύει. Μπορεί να ενεργοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της Δ.Π.Κ., εφόσον απαιτείται, κατά την κρίση του Οργάνου και περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α. Συλλογή στοιχείων, β. Διασταύρωση συλλεχθεισών πληροφοριών με δηλωμένα στις Δ.Π.Κ. στοιχεία. Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη από τον ελεγκτή πιστώσεις προς τον ελεγχόμενο που αφορούν σε πρωτογενείς καταθέσεις και γενικότερα σε νέες χρηματικές εισροές, γ. Καταγραφή ευρημάτων.

Άρθρο 5
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα του παρόντος, συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τυχόν: α. Ελλείψεις και ανακρίβειες του περιεχομένου της Δ.Π.Κ. με βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, β. Μη δικαιολογημένη επαύξηση περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου, γ. Λοιπά ευρήματα ή διαπιστώσεις.

2. Η παράδοση του φακέλου στο Όργανο Ελέγχου περιλαμβάνει την οργανωμένη συγκέντρωση των στοιχείων του ελέγχου της Δ.Π.Κ.. Ο διενεργών τον έλεγχο καταθέτει φάκελο ελεγχθείσας Δ.Π.Κ. οπωσδήποτε ατομικά ανά ελεγχόμενο, όπου περιέχεται η Έκθεση Ελέγχου με αναφορά σε ευρήματα με βάση τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και αριθμητικό υπολογισμό της ετήσιας αύξησης της περιουσίας ή συνολικό αναλωθέν κεφάλαιο. Περιλαμβάνονται, επίσης, τυχόν ειδικά πορίσματα ελέγχων σε περιπτώσεις καταγγελιών και υποθέσεων που διαβιβάζονται αρμοδίως από Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές προς διερεύνηση. Η παρουσίαση των ευρημάτων δύναται να γίνεται με πίνακες κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης ανά πηγή προέλευσης των στοιχείων: υποβληθέντα με τη δήλωση, κατατεθέντα οικειοθελώς, προσκομισθέντα κατόπιν πρόσκλησης, ευρεθέντα κατόπιν άρσης».

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών      
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ