111428/2020 Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων

111428/2020 Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων

Αθήνα, 21-10-2020
Αριθ. πρωτ.: 111428/21-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων»

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 61 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α') παρατάθηκαν οι προθεσμίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της Συνέλευσης των Εταίρων για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Πιο συγκεκριμένα τα νομικά πρόσωπα που είχαν την υποχρέωση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων ή Συνέλευση των Εταίρων κατά το έτος 2020 - ήτοι ως απώτατη ημερομηνία την 10η ημέρα του ένατου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης - η προθεσμία σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να λάβει χώρα έως και 50 ημερολογιακές ημέρες μετά.

Αναφορικά με τις νέες απώτατες ημερομηνίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Συνέλευσης των Εταίρων και τις σχετικές ημερομηνίες υποβολής πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατηγορία Νομικού Προσώπου

Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων

Νέα απώτατη παρατεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων

Νέα παρατεινόμενη ημερομηνία υποβολής πρακτικών ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων & εγκεκριμένων οικ. Καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

ΑΕ (χρήση 01/01-31/12/19)

10/09/2020

30/10/2020

19/11/2020

ΑΕ (χρήση 01/02-31/01/20)

10/10/2020

29/11/2020

19/12/2020

ΑΕ (χρήση 01/03-28/02/20)

10/11/2020

30/12/2020

19/01/2021

ΑΕ (χρήση 01/04-31/03/20)

10/12/2020

29/01/2021

18/02/2021

ΑΕ (χρήση 21/04-20/04/20)

30/12/2020

19/02/2021

11/03/2021

 

 

 

 

ΕΠΕ (χρήση 01/01-31/12/19)

10/09/2020

30/10/2020

19/11/2020

ΕΠΕ (χρήση 01/02-31/01/20)

10/10/2020

29/11/2020

19/12/2020

ΕΠΕ (χρήση 01/03-28/02/20)

10/11/2020

30/12/2020

19/01/2021

ΕΠΕ (χρήση 01/04-31/03/20)

10/12/2020

29/01/2021

18/02/2021

ΕΠΕ (χρήση 21/04-20/04/20)

30/12/2020

19/02/2021

11/03/2021

 

 

 

 

ΙΚΕ (χρήση 01/01-31/12/19)

10/09/2020

30/10/2020

19/11/2020

ΙΚΕ (χρήση 01/02-31/01/20)

10/10/2020

29/11/2020

19/12/2020

ΙΚΕ (χρήση 01/03-28/02/20)

10/11/2020

30/12/2020

19/01/2021

ΙΚΕ (χρήση 01/04-31/03/20)

10/12/2020

29/01/2021

18/02/2021

ΙΚΕ (χρήση 21/04-20/04/20)

30/12/2020

19/02/2021

11/03/2021

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

> Για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE) που η Γενική τους Συνέλευση έπρεπε να συνέλθει εντός του 2020, μπορεί κατά παρέκκλιση, να συνέλθει εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνέλευση αυτή θα συνέλθει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 20202 όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/699 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020. Η υποβολή των πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται εντός 20 ημερών καθώς οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας παραπέμπουν στις οικίες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών ήτοι του ν.4548/2018

> Για τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες (SCE) που η Γενική τους Συνέλευση έπρεπε να συνέλθει εντός του 2020, μπορεί κατά παρέκκλιση, να συνέλθει εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνέλευση αυτή θα συνέλθει έως τις 31 Δεκεμβρίου 20203 όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/699 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020. Η υποβολή των πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται εντός 20 ημερών καθώς οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας παραπέμπουν στις οικίες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών ήτοι του ν.4548/2018.

> Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τις ΟΕ/ΕΕ με απεριόριστα ευθυνόμενους εταίρους (περιπτ. Β παρ.2 άρθρου 1 ν.4308/2014) ως προς την υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονομικών τους καταστάσεων ως εκ τούτου για αυτές δεν έχει χορηγηθεί η οποιαδήποτε παράταση και η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει. Ομοίως ισχύει και για λοιπές νομικές μορφές που έχουν υποχρέωση υποβολής στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Παναγιώτης Σταμπουλίδης

1 Παρ.3 άρθρου 61 ν.4722/2020: «3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως».
2 Άρθρο 1 του Κανονισμού (EE) 2020/699 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με προσωρινά μέτρα για τις γενικές συνελεύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών (SE) και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (SCE) «Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001, πρέπει να συνέλθει η γενική συνέλευση της SE εντός του 2020, η γενική συνέλευση μπορεί, κατά παρέκκλιση της εν λόγω διάταξης, να συνέλθει εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνέλευση θα συνέλθει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020».
3 Άρθρο 2 του Κανονισμού (EE) 2020/699 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με προσωρινά μέτρα για τις γενικές συνελεύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών (SE) και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (SCE) «Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, πρέπει να συνέλθει η γενική συνέλευση της SCE εντός του 2020, η γενική συνέλευση μπορεί, κατά παρέκκλιση της εν λόγω διάταξης, να συνέλθει εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνέλευση θα συνέλθει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020».