57732 ΕΞ 2021 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελ

57732 ΕΞ 2021 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελ

Αριθμ. 57732 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 2375/07-06-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α'43).

2. Τις διατάξεις της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α'107).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121).

8. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

9. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149/1994) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β' 549).

10. Την υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ/27.2.2007 (ΠΟΛ.1034/2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (Β' 269) και την από 13.7.2007 διόρθωση σφάλματος (Β'1204).

11. Την υπό στοιχεία 1069909/2230/00ΤΥ/Δ/11.07.2007 (ΠΟΛ.1091/2007) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των υπ' αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ', ΠΟΛ.1034/2007, 1020571/489/00ΤΥ/Δ', ΠΟΛ.1036/2007 και 1020562/486/00ΤΥ/Δ', ΠΟΛ.1033/2007 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών» (Β' 1355).

12. Την υπό στοιχεία 1175023/3752/00ΤΥ/Δ'/ 28.12.2010 (ΠΟΛ.1200/2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» (Β'2038).

13. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1130/2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ'/28.12.2010 ΠΟΛ.1200/2010 (Β' 2038) απόφασης του Υπ. Οικονομικών» (Β'1382). 

14. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1009/2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της Χώρας» (Β' 48).

15. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β' 2192).

16. Την υπό στοιχεία 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με αριθ. ΠΟΛ.1113/2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.» (Β'2192), της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β' και ΣΤ' της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (Β' 3882) και της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1180/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α' και Γ' Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (Β' 4317), σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας» (Β'3964).

17. Την υπό στοιχεία 93041 ΕΞ 2020/25.8.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών των με αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ'/ ΠΟΛ.1034/2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (Β'269) και 1175023/3752/00ΤΥ/Δ'/ΠΟΛ.1200/2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ. 41 και 41α του ν.1249/1982 και 14 του ν.1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» (Β'2038)» (Β'3669).

18. Την υπ' αρ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών» (Β' 1147).

19. Την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 24.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β'130).

20. Την υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 14-02-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β'532).

21. Την υπό στοιχεία 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Β' 869).

22. Την υπό στοιχεία 35516 ΕΞ 02-04-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β'130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982», όπως έχει τροποποιηθεί από την με αρ. 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 869), και της με αριθ. 18749 ΕΞ 14-02-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 532) «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β'1162).

23. Την υπό στοιχεία 106687 ΕΞ 24-09-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β'130), όπως έχει τροποποιηθεί με τις με αριθ. 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 (Β' 869) και 35516 ΕΞ 02-04-2020 (Β'1162) όμοιες αποφάσεις και της με αριθ. 18749/ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 532), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. 35516 ΕΞ 02-04-2020 όμοια απόφαση (Β'1162)» (Β'4128).

24. Την υπό στοιχεία 127469 ΕΞ 2020/6.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β'4906).

25. Την υπό στοιχεία 131207/10.12.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β'5079).

26. Τις εισηγήσεις των εκτιμητών του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 24.1.2020 (Β'130), 18749 ΕΞ 14-02-2020 (Β'532), 127469 ΕΞ 2020/6.11.2020 (Β'4906) και 131207/10.12.2020 (Β'5079) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και την υπό στοιχεία 10949ΕΞ2021/ 29.01.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.

27. Την υπό στοιχεία 144708/19.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΙ66Η- Φ55) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής σύνταξης εισήγησης επί της διαμόρφωσης των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθμ. 88763/12.08.2020 (ΑΔΑ:ΨΖ5ΤΗ- 2ΧΒ) και 122243/27.10.2020 (ΑΔΑ:6ΑΧΔΗ-ΞΒ5).

28. Την υπό στοιχεία 26718ΕΞ2020/05.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΥ7Η-ΛΟΚ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθμ. 88943ΕΞ2020/ 13.08.2020 (ΑΔΑ:ΩΕΥ3Η-ΡΦΜ), 94576ΕΞ2020/31.08.2020 (ΑΔΑ:ΩΡΝ7Η-Σ4Γ) και 138991 ΕΞ2020/07.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΨ6ΔΗ-ΣΓΖ).

29. Τις από 22.12.2020, 02.03.2021 και 26.4.2021 εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών της Επιτροπής της παρ. 1Α του άρθρου 41 ν. 1249/1982.

30. Τις από 16.12.2020, 21.12.2020 και 08.03.2021 εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών της Επιτροπής της παρ. 1Γ του άρθρου 41 ν. 1249/1982.

31. Τις από 13.03.2020 και 01.03.2021 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

32. Τα πολεοδομικά στοιχεία που υπεβλήθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

33. Τη γνώμη των αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α'87), για τις αξίες των ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

34. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία, κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

35. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες είχαν καθοριστεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/2018 (Β' 2192) και 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 (Β'3964) αποφάσεις, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Η περιγραφή των ζωνών, η απεικόνιση τους και οι συντελεστές του συστήματος όπως αναφέρονται στους πίνακες τιμών και τους χάρτες των υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ727.02.2007, ΠΟΛ.1034/2007 (Β' 269) και 1175023/3752/00ΤΥ/Δ728.12.2010, ΠΟΛ.1200/2010 (Β' 2038) αποφάσεων, παραμένουν σε ισχύ με την εξαίρεση όσων τροποποιούνται με τους πίνακες τιμών και τους χάρτες των Παραρτημάτων Β και Γ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και καθορίζουμε τις ζώνες, τις τιμές εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των περιοχών αυτών που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία.

Οι τιμές εκκίνησης αναγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η περιγραφή των ζωνών και οι συντελεστές του συστήματος αναγράφονται τους πίνακες του Παραρτήματος Β και η απεικόνιση των ζωνών, όπου απαιτείται, εμφανίζεται στους χάρτες του Παραρτήματος Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ