Διαιτητική Απόφαση 45 - 2009

Διαιτητική Απόφαση 45 - 2009

ΘΕΜΑ: « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας»

Διαιτητής: Ανδρέας Νικολόπουλος

1.    Με την αριθμ. 053/13-2-2009 αίτησή της προς τον Ο.Μ.Ε.Δ., που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις εργοδοτικές οργανώσεις, η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (Π.Ο.Λ.)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, αφού είχε αποδεχθεί, κατά την προηγηθείσα Μεσολάβηση την πρόταση του Μεσολαβητή που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.

2.    Στις 20.10.09 πραγματοποιήθηκε η ανάδειξή μου με πρώτη κλήρωση.  Με τον ίδιο τρόπο αναδείχθηκε και ο αναπληρωματικός Διαιτητής κ. Ι. Μαντούβαλος.

3.    Την 26.10.2009 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και η πρώτη συνάντησή μου με τα μέρη πραγματοποιήθηκε την 27.10.2009.  Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν, εκτός της εργατικής πλευράς, δύο εργοδοτικές οργανώσεις: ο Σύνδεσμος επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).  Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκε το περιεχόμενο της προηγηθείσας μεσολαβητικής πρότασης και η εργατική πλευρά παρουσίασε τα πρόσθετα αιτήματά της που δεν είχαν περιληφθεί στη μεσολαβητική πρόταση.  Η εργοδοτική πλευρά αντέκρουσε τα αιτήματα αυτά και, αναφορικά προς τις μισθολογικές αυξήσεις ο ΣΕΒ πρότεινε αύξηση των βασικών μισθών από 1.1.09 κατά ποσοστό 1,8% ενώ η ΠΟΞ 3 – 3,5% από 1.5.09.  Η εργατική πλευρά χαρακτήρισε απαράδεκτα χαμηλές τις προσφερόμενες αυξήσεις από την εργοδοτική πλευρά και κατόπιν αυτών τα μέρη συμφώνησαν για την έκδοση διαιτητικής απόφασης από 1.1.2009.

Ύστερα από τα παραπάνω, για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας,

αφού έλαβα υπόψη μου :

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο Μεσολάβησης.

β. Τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις των μερών κατά την προηγηθείσα συνάντησή μας.

γ. Την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ ετών 2008-2009.

δ. Τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις για τους λογιστές και τους βοηθούς λογιστές όλης της χώρας.

ε. Τις κλαδικές συλλογικές ρυθμίσεις παροχής υπηρεσιών και εμπορικών επιχειρήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λογιστές και βοηθοί λογιστών.

στ. Το γεγονός ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας των λογιστών και των βοηθών λογιστών δεν βελτιώνονται από επιχειρησιακές συλλογικές ρυθμίσεις, αφού στις λιγότερες περιπτώσεις οι επιχειρησιακές συλλογικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν και το επάγγελμα του λογιστή και του βοηθού λογιστή.

ζ. Το γεγονός, ότι οι εργαζόμενοι με το επάγγελμα του λογιστή και του βοηθού λογιστή αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων και έτσι η εξέλιξη των αποδοχών τους προκαλεί την ελάχιστη επιβάρυνση του συνολικού εργατικού κόστους.

η. Το γεγονός, ότι η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή και του βοηθού λογιστή είναι ιδιαίτερα υπεύθυνο και απαιτεί συνεχή επιμόρφωση, λόγω της συχνής αλλαγής των σχετικών νομοθετικών και φορολογικών ρυθμίσεων.

θ. Το γεγονός, ότι οι μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων καλύπτουν τις ανάγκες τους για την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων από γραφεία λογιστών και όχι από μόνιμο προσωπικό με την ιδιότητα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή.

ι. Το γεγονός ότι ο τρόπος και ο βαθμός δυσκολίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή και του βοηθού λογιστή δεν εξαρτάται από τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση :
 

Διαιτητική απόφαση 45/2009

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και των βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας»

Πράξη κατάθεσης στο Υπ. Εργασίας 25/2.11.2009

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι λογιστές και οι βοηθοί λογιστών που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, εμπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις όλης της χώρας.

 

Άρθρο 2: Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008 με βάση τη διαιτητική απόφαση 54/2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 1% και όπως αυτοί θα διαμορφωθούν την 31.10.2009 αυξάνονται από 1.11.2009 κατά ποσοστό 5%, και διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α) Λογιστές

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Αύξηση 1%

Από 1/1/2009

έως 31/10/2009

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Αύξηση 5%

Από 1/11/2009

0-2

958,80

1.006,74

2-4

1.010,09

1.060,74

4-6

1.044,36

1.096,58

6-8

1.092,43

1.147,05

8-10

1.134,69

1.191,42

10-12

1.159,16

1.217,12

12-14

1.198,80

1.258,74

14-16

1.233,94

1.295,64

16-17

1.271,29

1.334,85

17-18

1.271,29

1.334,85

18-20

1.308,23

1.373,64

20-21

1.321,61

1.387,69

21-22

1.330,50

1.397,03

22-23

1.339,83

1.406,82

23-24

1.353,64

1.421,32

24-25

1.366,97

1.435,32

25-26

1.379,88

1.448,87

26-27

1.393,68

1.463,36

27-28

1.409,24

1.479,70

28-29

1.417,25

1.488,11

29-30

1.428,39

1.499,81

30-31

1.443,96

1.516,16

31-32

1.460,43

1.533,45

32-33

1.481,31

1.555,38

33-34

1.503,14

1.578,30

34-35

1.521,82

1.597,91

 

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2009 αύξηση 13,82 ευρώ και από 1.11.2009 14,51 ευρώ για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας

Β) Βοηθοί Λογιστές
 

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Αύξηση 1%

Από 1/1/2009

έως 31/10/2009

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Αύξηση 5%

Από 1/11/2009

0-2

868,58

912,01

2-4

893,05

937,70

4-6

916,65

962,48

6-8

948,70

996,14

8-10

982,96

1.032,11

10-12

1.017,69

1.068,57

12-14

1.063,06

1.116,21

14-16

1.100,44

1.155,46

16-17

1.126,69

1.183,02

 

Άρθρο 3: Επίδομα Ισολογισμού

1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις από 1.1.2009 ορίζεται σε ποσοστό 80% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λ.π. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

 

Άρθρο 4: Γενική ρύθμιση

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 54/2008 και των προηγουμένων αυτής ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Άρθρο 5: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2009 και έχει διάρκεια ενός έτους.

 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
45/2009