ΠΟΛ 1060 - 28/03/2007

ΠΟΛ 1060 - 28/03/2007

«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007»

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, καθορίζονται θέματα σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2007.

Συγκεκριμένα θεσπίζεται ότι ειδικά για το έτος 2007:

α) Για τον υπολογισμό του Φ.Μ.Α.Π., λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005. Για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 και οι διατάξεις του άρθρου 41 και 41Α΄ του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν.

β) Οι κλίμακες υπολογισμού του φόρου είναι:

1. Για τα φυσικά πρόσωπα
Κλιμάκιο Φορολογικοί συντελεστές κατά κλιμάκιο Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο Σύνολο φορολογητέας περιουσίας Σύνολο φόρου
146.750,00 0,354 519,50 146.750,00 519,50
146.750,00 0,472 692,66 293.500,00 1.212,16
146.750,00 0,590 865,83 440.250,00 2.077,99
293.500,00 0,708 2.077,98 733.750,00 4.155,97
293.500,00 0,826 2.424,31 1.027.250,00 6.580,28
Υπερβάλλον 0,944

2. Τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 0,826%.
Ειδικά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε 0,413%.

Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007, θα εκκαθαρίζονται μέσω του υποσυστήματος TAXIS –ΦΜΑΠ , το οποίο θα έχει επικαιροποιηθεί από την 30η Μαρτίου 2007, με τις νέες παραμέτρους εκκαθάρισης.

Αρχικές δηλώσεις έτους 2007 που έχουν υποβληθεί με τις ισχύουσες παραμέτρους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, (δηλαδή τιμές της 1ης Ιανουαρίου 2007 και παλαιοί φορολογικοί συντελεστές), τακτοποιούνται εμπρόθεσμα μέχρι 30 Νοεμβρίου 2007.

Συγκεκριμένα:
Μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2007 θα πρέπει να προσέλθουν οι υπόχρεοι που έχουν υποβάλει αρχική δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έως την 29η Μαρτίου 2007 στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όπου θα υποβάλλουν εκ νέου δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007, προσδιορίζοντας την αξία των ακινήτων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, δεδομένου ότι οι διατάξεις για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων αλλά και για τον υπολογισμό του φόρου των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Οι Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή των δηλώσεων αυτών, θα προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση μέσω του υποσυστήματος TAXIS-ΦΜΑΠ.
Αν προκύπτει επί πλέον φόρος για καταβολή, θα καταβάλεται με την υποβολή της δήλωσης. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του αναλογούντος φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
Αν έχει καταβληθεί επί πλέον ποσό φόρου, αυτό επιστρέφεται με Α.Φ.ΕΚ., σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν και εκκαθαρίζουν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2007 τις αρχικές δηλώσεις αυτής της κατηγορίας, στο υποσύστημα TAXIS-ΦΜΑΠ, θα τις διαχειρίζονται (για τεχνικούς λόγους) ως εμπρόθεσμες συμπληρωματικές (τροποποιητικές) δηλώσεις έτους 2007.

Οι μερικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα τακτοποιηθούν με τις αρχικές δηλώσεις των υποχρέων.
Επισημαίνεται στην περίπτωση αυτή στην αρχική δήλωση του ο υπόχρεος θα αναγράψει τόσο το ακίνητο που μεταβίβασε εντός του 2007 στο εσωτερικό της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., όσο και το ποσό που κατέβαλλε με την μερική δήλωση στους κωδικούς 501 ή 502.