ΠΟΛ 1074 - 20/07/2005

ΠΟΛ 1074 - 20/07/2005

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β’) με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’), με τις οποίες ορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του ν. 3296/04 (ΦΕΚ 253Α).
5. Την 1016122/338/75/0014/ΠΟΛ 1022/15.2.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαϊου 2005.
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/04.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υποχρέους που προβλέπει η περίπτ. γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 4 και μετά, παρατείνεται κατά μία (1) ημέρα.

2. Η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004, για χρήσεις που έληξαν από 1.1.2003 έως και 30.12.2004 παρατείνεται μέχρι και την 21η Ιουνίου 2005. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ Ημερομηνία υποβολής
1 - 2 την 21η Ιουνίου 2005
3 - 4 την 22η Ιουνίου 2005
5 - 6 την 23η Ιουνίου 2005
7 - 8 την 24η Ιουνίου 2005
9 - 0 την 27η Ιουνίου 2005

3. Η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1/1/2003 έως και 31/12/2004 παρατείνεται στις προθεσμίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.