ΠΟΛ 1144 - 30/11/2009

ΠΟΛ 1144 - 30/11/2009

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις της 1111400/939/0013 Α.Υ.Ο.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως ισχύει

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν.

3634/2008

(ΦΕΚ 9 Α΄/2008).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.

3427/2005

(ΦΕΚ 312 Α΄/2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 (ΦΕΚ 213 Α΄/7-10-2009) με θέμα «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της  Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/5-11-2009) με θέμα «καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»

5. Την 1111400/939/0013

ΠΟΛ.1148/10.11.2008

Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 2397 Β΄/2008) «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως τροποποιήθηκε με την 1034788/129/0013

ΠΟΛ.1043/27.3.2009

(ΦΕΚ 716 Β΄/2009) όμοια και την Δ13 ΦΜΑΠ 1000003 ΕΞ 2009

ΠΟΛ.1140/5.11.2009

Α.Υ.Ο. (2342 Β΄/2009)

6. Τη διευκόλυνση των πολιτών και την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (149.858,00) ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της 1111400/939/0013

ΠΟΛ.1148/10.11.2008

Α.Υ.Ο.Ο. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της 1034788/129/0013

ΠΟΛ.1043/27.3.2009

Α.Υ.Ο.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η διάρκεια ισχύος του κωδικού αναγνώρισης είναι περιορισμένη και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2009

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας            

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009