Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών

1. Εισαγωγή

Ενθαρρύνουμε τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής ΔΤ) «www.TaxΕxperts.gr» και όλων των ιστοσελίδων που τυχόν συνδέονται αυτομάτως με τον προαναφερθέντα ΔΤ, από τους υπάρχοντες πελάτες μας αλλά και από τους πιθανούς πελάτες μας. Η χρήση του παρόντος ΔΤ υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στην συνέχεια. Ωστόσο, η χρήση της αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει σαφώς και επαρκώς και αποδεχτεί όλους τους παρόντες όρους χρήσης αυτού του ΔΤ. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Τόπου αυτού.

Εντούτοις, η χρήση του ΔΤ και των υπηρεσιών του (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου πληρεξουσίου-πελάτη. Ελλείψει τέτοιου είδους σχέσης, οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αποστέλλετε δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από την εταιρεία μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα του όρους χρήσης του ΔΤ καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε αυτές τις αλλαγές.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του ΔΤ «www.ΤaxExperts.gr», οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου (βλ. Ν.2121/1993) και τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του Διαδικτύου.

Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναμεταδίδεται ή να μεταφέρεται οποιοδήποτε παράνομο ή απειλητικό ή συκοφαντικό ή δυσφημιστικό ή υβριστικό ή πορνογραφικό υλικό ή οιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω του ΔΤ.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ «www.TaxΕxperts.gr», συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TaxΕxperts Ανώνυμης Εταιρείας και προστατεύονται από τις εθνικές διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις. Το υλικό, το οποίο αγοράζει και κατεβάζει νόμιμα ο χρήστης του ΔΤ αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο, για το σκοπό που προχώρησε στην συγκεκριμένη αγορά. Οι απαντήσεις που δίνονται μέσα από την ενότητα On-Line Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ask the Experts, ανήκουν στην TaxΕxperts Ανώνυμη Εταιρεία και διατηρεί το δικαίωμα να τις αναδημοσιεύει χωρίς αλλαγές.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων website του περιεχομένου του ΔΤ «www.TaxΕxperts.gr», χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δικαιούχου.

Τα κείμενα (άρθρα, πηγές, νομολογία κτλ) που βρίσκονται αναρτημένα στον παρόντα ΔΤ αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους, οι οποίοι παραχώρησαν στον ΔΤ περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης. Τα λοιπά προιόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΤ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί οι φορείς φέρουν την σχετική ευθύνη.

Επιτρέπεται ελεύθερα η έντυπη και ηλεκτρονική αναπαραγωγή των εντύπων και των αιτήσεων που βρίσκονται καταχωρημένα ως υποδείγματα στον αντίστοιχο τομέα του ΔΤ, μόνον όμως για προσωπική χρήση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρήση των εντύπων αυτών γίνεται από την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει η TaxΕxperts A.E. ή ο δημιουργός των εντύπων/αιτήσεων, ο οποίος επέτρεψε την ανάρτηση τους στον παρόντα ΔΤ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ΔΤ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TaxΕxperts A.E. από την σχετική ενότητα στον ΔΤ.

4. Προσωπικά Δεδομένα/ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της taxexperts.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας σελίδας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η παρούσα έκδοση των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψιν της τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της Ε.Ε έτσι ώστε η TaxExperts A.E. να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς.
Σε κάθε περίπτωση η TaxExperts A.E. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, αν και η TaxExperts A.E. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπο τον επισκέπτη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
 
Σημαντικές πληροφορίες προς Εσάς: 

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

α) O ιστότοπος ΔΕΝ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του εκτός από τις πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα (βλ. ενότητα 5).

β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά στοιχεία είναι διαθέσιμος στην διεύθυνση newsroom@taxexperts.gr και θα απαντήσει άμεσα σε κάθε ερώτημά σας.

γ) Τα μόνα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που συλλέγουμε είναι: το e-mail σας, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση & το τηλέφωνό σας

δ) Πότε τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε:

Τα ανωτέρω στοιχεία μας τα χορηγείτε οικειοθελώς κατά την έγγραφή σας ως χρήστης της υπηρεσίας newsletter ή χρήστης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικοινωνία μαζί σας ή ως χρήστης της υπηρεσίας μεταφόρτωσης άρθρων. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην κατοχή μας και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και ρητά συναινέσει δια της χορηγήσεως των σχετικών στοιχείων.
Δεν δίδουμε κανένα σας στοιχείο σε τρίτους και δεν παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά σε κανέναν.
Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με εσάς. Συλλέγονται για τους ανωτέρω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από τον χρόνο χορήγησης.
Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία κατά τρόπο που δεν εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Μάλιστα, για την αρτιότερη φύλαξη τους κρυπτογραφούνται με σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης.

ε) Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ενημέρωση σχετικά και πρόσβαση σε αυτά, ενώ διατηρείτε πάντοτε την δυνατότητα τροποποίησης ή εναντίωσης σε επεξεργασία, καθώς και την μεταφορά τους ή την διαγραφή τους. Επίσης έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν αισθάνεστε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

O ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση η TaxExperts Α.Ε. δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

5. Πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα

Η TaxΕxperts A.E. δύναται να λαμβάνει και να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • το domain name και το όνομα του host,

  • το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο κάθε επισκέπτης/χρήστης,

  • την ημερομηνία και ώρα που επισκέπτεται τον ΔΤ

  • και τη διεύθυνση IP από όπου έχει συνδεθεί.

H TaxΕxperts A.E. δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του ΔΤ σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η TaxΕxperts A.E. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών της.

Ο ΔΤ είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποθηκεύονται στην μνήμη του διακομιστή (server) τα στοιχεία του λογαριασμού του επισκέπτη, όπως το όνομα του χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).

Ο επισκέπτης/χρήστης θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ΔΤ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

6. Περιορισμός ευθύνης της TaxΕxperts A.E.- Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται «ως έχει» και η TaxΕxperts A.E. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η TaxΕxperts A.E., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών και περιεχομένων του ΔΤ, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Επίσης, η TaxΕxperts A.E. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

7. Τεχνικές Προδιαγραφές Ιστοσελίδας

  1. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (μέσω links)

O ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών των ΔΤ. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης/αποδοχής του περιχεομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ΔΤ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

  1. Χρήση των cookies

H TaxΕxperts A.E. δύναται μελλοντικά να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ΔΤ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies.Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την παρ.5 ά.4 του Νόμου 3471/2006, (όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012) ορίζεται ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997. Συνεπώς, ο παρών ΔΤ μπορεί να εγκαταστήσει «cookies» μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του φυλλομετρητή του (browser), με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies ή/ και να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση των cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  1. Χρήση των Pixel Tags

Στον ΔΤ ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως:«pixel tags» (ετικέτες εικονοστοιχείων), «web beacons» ( κωδικοί ιχνηλασίας), ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο τη συλλογή και καταγραφή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την χρήση του ΔΤ και την ταχύτητα απόκρισης.

  1. Πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς

Για να λάβει ο επισκέπτης/χρήστης τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της TaxΕxperts A.E. είναι πιθανό να κοινοποιήσει ορισμένα στοιχεία σχετικά με το φορολογικό, οικονομικό, νομικό ή επιχειρηματικό προφίλ του. Σε καμία περίπτωση ο χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά ορισμένες καταστάσεις είναι πιθανό να χρειαστεί να αναφερθούν για την καλύτερη ανάλυση του ζητήματος. Για να πλοηγηθεί στον ΔΤ και να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, δεν χρειάζεται να παρασχεθούν προσωπικά δεδομένα. Για να λάβει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η TaxΕxperts A.E. χρειάζεται να εγγραφεί στον ΔΤ και να παρέχει προσωπικά δεδομένα.

 Συγκεκριμένα, δύναται να ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

Α) κατά την εγγραφή χρήστη
Β) κατά την αγορά Υπηρεσιών
Γ) για την εγγραφή στο newsletter
Δ) κατά την υποβολή ενός ερωτήματος.

Α) Για τη δημιουργία λογαριασμού χρειάζονται τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: User Name, Password και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address). Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό, ούτε θα πρέπει να τα φυλάσσει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σε τρίτο, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα με οποιοδήποτε μέσο την TaxΕxperts A.E.. Στοιχεία τα οποία συνδέονται με τη χρήση του website μπορεί να διαρρεύσουν μέσα από το email του χρήστη. Σε περίπτωση διαρροής στοιχείων με οποιοδήποτε τρόπο, η TaxΕxperts A.E. δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Β) Κατά την αγορά Υπηρεσιών, ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία στα οποία επιθυμεί να εκδώσει η TaxΕxperts A.E. το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Για την διαδικασία της τιμολόγησης, ακόμα και όταν αυτή δεν αφορά νομικό πρόσωπο, η συμπλήρωση της διεύθυνσης αποστολής του τιμολογίου είναι απαραίτητη. Για τη αγορά Υπηρεσιών χρειάζονται τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, ΑΦΜ και Εταιρία.

Γ) Εγγραφή στο Νewsletter: Με την συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη τότε αυτόματα ενημερώνεται και η βάση δεδομένων που διατηρεί η εταιρία με όλους τους χρήστες. Η βάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενημερωτικών emails. Μέσα στο email θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγραφεί από τη λίστα αυτή. Σε κάθε περίπτωση η TaxΕxperts A.E. είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει το χρήστη για θέματα τα οποία σχετίζονται με το λογαριασμό του, όπως η αποστολή ερωτημάτων ή το κόστος των υπηρεσιών.

Δ) Αποστολή ερωτημάτων: Τα στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο χρήστης στα πλαίσια των online συμβουλευτικών υπηρεσιών Ask the Experts χρησιμοποιούνται με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα τόσο από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας όσο και από όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας.

  1. Χρήση προσωπικών δεδομένων στις συναλλαγές

Εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών: Για πληρωμή με κάρτες Visa και MasterCard η TaxΕxperts A.E. συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, με το σύστημα πληρωμών Easy Pay της Τράπεζας Πειραιώς, και με το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών PayPal.

Η TaxΕxperts A.E. δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη/επισκέπτη. Η πιστοποίηση των στοιχείων της κάρτας και η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εκάστοτε Τράπεζα.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, πρέπει να αποστείλει το ποσό που επιθυμεί σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρίας. Με τη μέθοδο αυτή δεν απαιτείται να συμπληρώσει κανένα προσωπικό στοιχείο. Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να συμπληρώσει το Όνομα / User Name, προκειμένου να αναγνωρισθεί εύκολα ο καταθέτης.

8. Υπηρεσία Ask the Experts

Αν το ερώτημα που θέτει ο χρήστης / επισκέπτης είναι πέραν από τις δυνατότητες ανάλυσης μίας σελίδας, ή άπτεται ενός τόσο εξειδικευμένου θέματος για το οποίο η TaxΕxperts A.E. δεν έχει την ευχέρεια να απαντήσει υπεύθυνα, δεσμεύεται η τελευταία όπως μελετήσει το ζήτημα χωρίς την ανάλογη χρέωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει περίπτωση απάντησής του. Η επιστημονική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντά σε ασαφή ερωτήματα και ερωτήματα που αντίκεινται στο Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο. Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται email με την ένδειξη "Ασαφές ή μη Παραδεκτό ερώτημα".

Εφόσον το ερώτημα είναι σύνθετο και η απάντηση απαιτεί πολλές σελίδες και εκτενή ανάλυση, ο επιστημονικός συνεργάτης της TaxΕxperts A.E. θα αποστείλει με email το συνολικό κόστος της απάντησης. Πλείονες φορές χρειάζεται επιβεβαίωση παραλαβής του εν λόγω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια να χρεώνεται ο λογαριασμός του χρήστη με το ποσό αυτό. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης αποφασίζει να μην αγοράσει τελικά την υπηρεσία, η TaxΕxperts A.E. δεν πρόκειται να χρεώσει το λογαριασμό του με κανένα τρόπο για την ανάγνωση του ερωτήματος και την αποστολή της προσφοράς και οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα στο λογαριασμό του χρήστη το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που ο τρόπος υποβολής του ερωτήματος δεν καλύπτει την επιστημονική ομάδα της TaxΕxperts A.E., όσον αφορά στα δεδομένα και στις πληροφορίες που παρέχονται, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί διευκρινιστική ερώτηση μέσω e-mail. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, ο χρήστης δεν χρειάζεται να υποβάλλει εκ νέου το ερώτημα και δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Η υπηρεσία Ask the Experts ολοκληρώνεται με την αποστολή της απάντησης από την επιστημονική ομάδα της TaxΕxperts στο email που έχει δηλώσει ο χρήστης/επισκέπτης κατά την αποστολή του ερωτήματος. Η αποστολή του ερωτήματος συνεπάγεται ότι ο χρήστης θεωρεί ότι η TaxΕxperts A.E. και η επιστημονική της ομάδα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για μία τεκμηριωμένη απάντηση. Κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δεν έλαβε την υπηρεσία ή ότι η υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί μέσα από τον ΔΤ.

9. Τιμές και Φ.Π.Α

Οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχονται προς ιδιώτες αναγράφονται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% όπως ορίζει ο Νόμος. Η TaxΕxperts διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές που αναγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Για την παροχή υπηρεσιών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με την 6η Κοινοτική Οδηγία περί Φ.Π.Α, οι τιμές επιβαρύνονται με το αντίστοιχο Φ.Π.Α. που ισχύει στην Ελλάδα. Από 1/1/2015 σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι υποκείμενος στο φόρο, επιβαρύνεται με το ΦΠΑ στον τόπο κατοικίας του σύμφωνα με την τελευταία κοινοτική οδηγία περί e-services.

Η υπηρεσία Ask the Experts που παρέχεται είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας ή μέσα από την υπηρεσία client portal ή σε απευθείας επικοινωνία με τον πελάτη, ανάλογα με τη φύση του ερωτήματος και ανάλογα με το χρόνο που ξοδεύτηκε για την απάντησή του μπορεί να υπόκεινται σε ειδική χρέωση βάσει των ωριαίων αμοιβών των στελεχών της TaxExperts. Οι ωριαίες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάποιο βοηθό και 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάποιο διευθυντή της εταιρείας.

10. Έκδοση Παραστατικών

Η TaxExperts A.E. εκδίδει με την κατάθεση των χρημάτων σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών για ιδιώτες και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει κάθε χρήστης. Τα νόμιμα παραστατικά αποστέλλονται με κανονικό ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) εντός του μήνα, στην διεύθυνση που έχει δηλώσει εξαρχής ο χρήστης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία αποστολής της απόδειξης ή τα έχει συμπληρώσει λανθασμένα, η TaxΕxperts A.E. εκδίδει νόμιμα το Δελτίο, αλλά απαλλάσσεται από την υποχρέωση να το αποστείλει στον αποδέκτη. 

11. Αποστολή και Παράδοση Προϊόντων

Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής που έχει υποδείξει εξαρχής ο χρήστης/επισκέπτης κατά την παραγγελία του και σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται για κάθε είδος προϊόντος και κάθε περιοχή. Οι προθεσμίες παράδοσης, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχει ο ταχυμεταφορές (courier) και τα ΕΛΤΑ. Οι τιμές αποστολής και το ΦΠΑ προσαρμόζονται σε πανελλαδική βάση, ανάλογα με τον τιμοκατάλογο του Ταχυμεταφορέα και προστίθενται στην τιμή. Παράδοση με αντικαταβολή πραγματοποιείται μόνο στο εσωτερικό (Ελλάδα). Η αντικαταβολή δεν εφαρμόζεται για αποστολές στο εξωτερικό. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας παραλαβής εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη κάποιου προϊόντος, η TaxΕxperts A.E. επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος μας για την ζημιά που τυχόν θα έχει υποστεί. Εάν τα προϊόντα επιστραφούν στην TaxΕxperts A.E. λόγω εσφαλμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης, τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

12. Ετήσια συνδρομή στον Ελληνικό και Διεθνή Φορολογικό Οδηγό

Ο Ελληνικός και Διεθνής Φορολογικός Οδηγός είναι μία προσπάθεια της TaxΕxperts Α.Ε. προκειμένου να δημιουργήσει μία αξιόλογη βάση δεδομένων με φορολογικά θέματα. Λόγω του τεράστιου όγκου των δεδομένων είναι πιθανόν κάποιες πληροφορίες να μην είναι διαθέσιμες προς το χρήστη. Ειδικότερα στο Διεθνή Φορολογικό Οδηγό οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών δεν ενημερώνεται σε ετήσια βάση. Συνεπώς μπορεί να υπάρχει μία αναπόφευκτη αναντιστοιχία ανάμεσα στις πληροφορίες (πχ. φορολογικοί συντελεστές) και στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό ο χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να ενημερώνεται από εξειδικευμένους συμβούλους της χώρας ενδιαφέροντος και να μην επαφίεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Επιπλέον, ως γνωστόν, η ελληνική φορολογική νομοθεσία αλλάζει συχνά και κάποια εγκύκλιος ακόμα και του πρόσφατου παρελθόντος, μπορεί να μην έχει εφαρμογή σήμερα εξαιτίας της αλλαγής του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από 1/1/2014. Συνεπώς ο χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός να μην καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα.

Σε κάθε περίπτωση και για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η TaxExperts A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλήψεις στον Ελληνικό Φορολογικό Οδηγό.

13. Τρόποι Πληρωμής

  Α) Πιστωτική Κάρτα με το Σύστημα Easy Pay της Τράπεζας Πειραιώς.

Η πιστωτική/ χρεωστική/ προπληρωμένη κάρτα του πελάτη χρεώνεται αυτόματα κατά τη διαδικασία πληρωμής στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς, ανάλογα με το ποσό των Μονάδων χρέωσης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα στοιχεία της κάρτας εξακριβώνονται από την Τράπεζα. Η TaxExperts A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την επικύρωση της αγοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες μη νόμιμης χρήσης της πιστωτικής κάρτας ή οποιασδήποτε άλλης μη νόμιμης ενέργειας από μέρους του χρήστη, η TaxExperts A.E. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή και να ενημερώσει την Τράπεζα. Στην περίπτωση που η μη νόμιμη αυτή ενέργεια προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής βλάβη, ηθικής ή οικονομικής φύσεως, η TaxExperts A.E. επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος. Η TaxExperts A.E. δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε.

 Β) Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Η κατάθεση ή μεταφορά του ποσού της παραγγελίας σε λογαριασμό της TAXΕXPERTS A.E. πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερών από την παραγγελία της υπηρεσίας. Πέραν αυτού του ορίου το αίτημα θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση που μας αποσταλεί τραπεζικό έμβασμα, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τον αποστολέα όλα τα έξοδα του εμβάσματος.. Επειδή η διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων και της επιβεβαίωσης από την TaxExperts A.E. μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία (1) μέρα, ο χρήστης μπορεί να στείλει με e-mail, φαξ ή σημείωση το αποδεικτικό της κατάθεσης και να χρεωθεί ταχύτερα ο λογαριασμός του.

 Γ) Αντικαταβολή

Η αντικαταβολή ισχύει μόνο για πληρωμή με μετρητά. Επιταγές δεν γίνονται δεκτές. Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν εφαρμόζεται για παραδόσεις εκτός Ελλάδος. Το κόστος της αντικαταβολής καλύπτεται αποκλειστικά από το χρήστη. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ολοκλήρωσης της αντικαταβολής, η TaxExperts A.E. επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της για την ζημιά που τυχόν θα έχει η ίδια υποστεί.

Δ) Paypal

Η μέθοδος του PayPal είναι πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται μεταφορές χρημάτων μέσω του Διαδικτύου. Στην περιπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης κατέχει ήδη λογαριασμό PayPal δύναται μέσω αυτού να καταβάλλει το αναλογούν ποσό για την παρασχεθείσα υπηρεσία της TaxExperts A.E. Στην συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: billing@taxexperts.gr , την απόδειξη καταβολής του συγκεκριμένου ποσού.

14. Πολιτική Ασφάλειας

Ειδικότερα όσο αφορά την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να διασφαλισθεί κατά πάντα χρόνο ότι η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη ιών ή σφαλμάτων και επομένως, τα ως άνω δεδομένα μπορεί να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν, να ληφθούν με καθυστέρηση ή να είναι ελλιπή ή να παρουσιάσουν κάποιο άλλο πρόβλημα ή να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Αμφότεροι αναγνωρίζουμε ότι τα υφιστάμενα συστήματα και οι διαδικασίες δεν διασφαλίζουν ότι η μεταφορά δεδομένων είναι απαλλαγμένη των ως άνω κινδύνων και συμφωνούμε να χρησιμοποιούμε οικονομικά αποδεκτές διαδικασίες για τον εντοπισμό τους.

Καθένας από εμάς θα είναι υπεύθυνος για την προστασία των ιδίων συστημάτων και συμφερόντων του σε σχέση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και καμία από τις δύο εταιρίες μας (σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων των συνεταίρων, υπαλλήλων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων αυτής) δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τη άλλης, είτε συμβατική είτε αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της απλής αμέλειας) είτε άλλη, σε σχέση με οποιοδήποτε σφάλμα, βλάβη, ζημία ή παράλειψη που θα προκύψει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων μεταξύ μας ή την στήριξή μας στα εν λόγω δεδομένα.

15. Ηθική και επαγγελματική δεοντολογία

Η TaxExperts λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ηθική και επαγγελματική δεοντολογία. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο κλίμα αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για την επιτυχή επίλυση των διλημμάτων και την ορθή λήψη αποφάσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση.

H υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας κρίνεται απαραίτητη, αφού σήμερα η δέσμευση για τήρηση της ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και η αναγνώριση της σημασίας της είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησής μας. Παρέχει διαφάνεια και δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης εκφράζοντας με απόλυτη σαφήνεια τη συμπεριφορά που μπορείτε να αναμένετε από τους ανθρώπους της TaxExperts.

Παράλληλα, η TaxExperts έχει εναρμονιστεί πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών, ο οποίος θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμόν 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 Απόφαση του Υφ. Οικονομικών, και έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

16. Εμπιστευτικότητα

Η TaxExperts υποχρεώνεται καθόλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα και γενικά τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση μας επ’ ευκαιρία της παρούσας σύμβασης και δεν είναι δημόσια γνωστά, με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας, να μη γνωστοποιεί τμήμα ή σύνολο αυτών με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτο, να μην επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτά, να δεσμεύει το προσωπικό και τους συνεργάτες της για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και γενικά να λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέσα και μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των παραπάνω πληροφοριών, εγγράφων και στοιχείων.

17. Σύγκρουση Συμφερόντων

Η εταιρεία μας παρέχει διάφορες υπηρεσίες σε πλήθος πελατών και ενδέχεται να παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρίες και οργανισμούς με τους οποίους εσείς θεωρείτε ότι υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Αν και έχουμε καθιερώσει διαδικασίες για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα εντοπίσουμε όλες τις περιπτώσεις που ήδη υφίστανται ή που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, εν μέρει διότι δεν είναι δυνατό να προβλέπουμε πάντα τι μπορεί να θεωρεί μια εταιρία ως σύγκρουση. Υποχρεούστε να μας γνωστοποιείτε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων άπτεται των υπηρεσιών που παρέχουμε, για την οποία είστε ή θα καταστείτε ενήμεροι.

Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιου είδους συγκρούσεων και εφόσον θεωρούμε ότι τα συμφέροντά σας μπορούν να προστατευθούν με την λήψη των κατάλληλων μέτρων, θα σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε για την διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και τη διασφάλιση της πλήρους αντικειμενικότητας των συμβουλών και απόψεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας μας. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση των ως άνω συγκρούσεων, είναι πιθανόν να αναγκασθούμε να ζητήσουμε τη λύση της συνεργασίας μας με άμεση ισχύ.

18. Λύση Συνεργασίας

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οριζομένων σχετικά με την πιθανότητα διακοπής της συνεργασίας μας σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και για άλλους σπουδαίους λόγους τους οποίους αμφότεροι μπορούμε αιτιολογημένα να επικαλεσθούμε, σε κάθε άλλη περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο, διατηρείτε και διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της υπηρεσίας Client Portal χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.

19. Περιορισμός Ευθύνης

Η TaxExperts δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, καταστροφή, κόστος ή έξοδο που θα καταλογισθεί ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προκύψει σε βάρος της προσωπικής σας περιουσίας από ή σε σχέση με υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις, πλημμελή παρουσίαση ή λάθος εκ προθέσεως από πλευράς σας, της εταιρίας σας, των διευθυντών, υπαλλήλων ή αντιπροσώπων σας.

Η TaxExperts δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε θετική ζημία που υπερβαίνει τα ανωτέρω καθοριζόμενα όρια, καθώς και για οποιοδήποτε επακόλουθο ή έμμεσο διαφυγόν κέρδος ή ζημιά σε σχέση με τις υπηρεσίες της που θα παρασχεθούν αναφορικά με την παρούσα προσφορά (ανεξαρτήτως του εάν η σχετική απαίτηση προέρχεται από αδικοπρακτική ή ενδοσυμβατική ευθύνη) εκτός εάν και στον βαθμό που κριθεί ότι η TaxExperts έχει διαπράξει δόλο.

20. Συμμόρφωση με διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες.

Επισημαίνεται ότι η TaxExperts υπόκειται στις διατάξεις του N. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Α'139/30.07.2018) και έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ως άνω νόμο.

21. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι υπόκεινται στις διατάξεις των νόμων του Ελληνικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (ήτοι το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αναλόγως του ποσού της διαφοράς).

© Copyright TaxΕxperts A.E. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος