Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

VIES

Με την εισαγωγή του καθεστώτος της Ενιαίας Αγοράς την 1η Ιανουαρίου 1993, η δημοσιονομική βάση των τελωνειακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα κάθε κράτους καταργήθηκε και ένα νέο σύστημα ελέγχου ΦΠΑ τέθηκε σε ισχύ για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Το πιο σημαντικό όφελος ήταν η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, με την εξάλειψη περίπου 60 εκατομμύρια τελωνειακών εγγράφων ετησίως.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος της παράδοσης (αποστολής), όταν τίθενται σε φυσικό πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο σε άλλο κράτος μέλος, όπου και θα καταβάλει τον ΦΠΑ κατά την άφιξη. Συνεπώς, κάθε υποκείμενο στον φόρο φυσικό πρόσωπο, ο οποίος πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει γρήγορα και εύκολα ότι οι πελάτες του σε άλλο κράτος μέλος είναι υποκείμενοι στο φόρο και ότι κατέχουν έγκυρο αριθμό μητρώου ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, κάθε φορολογική διοίκηση διατηρεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα μητρώου ΦΠΑ των επιχειρηματιών της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του επιχειρηματία, τη διεύθυνσή του και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της ισχύος του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.

Έτσι, ένα ηλεκτρονικό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ (VIES) συστάθηκε για να καταστεί δυνατή η ροή των δεδομένων που τηρούνται στα εσωτερικά σύνορα, το οποίο:

• επιτρέπει στις εταιρείες να αποκτήσουν γρήγορα την επιβεβαίωση των αριθμών ΦΠΑ των εμπορικών εταίρων τους και

• επιτρέπει στις διοικητικές αρχές ΦΠΑ την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ροής του ενδοκοινοτικού εμπορίου για την ανίχνευση όλων των ειδών παρατυπιών.

Η μονάδα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του ενδοκοινοτικού εμπορίου σε κάθε κράτος μέλος, είναι το Κεντρικό Γραφείο Συνδέσμου (CLO), το οποίο έχει άμεση πρόσβαση μέσω του VIES στη βάση δεδομένων μητρώου ΦΠΑ των άλλων κρατών μελών.

Οι χώρες που ανήκουν στο σύστημα VIES είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία

Για την εξακρίβωση κατά πόσο μία εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΦΠΑ στη χώρα εγκατάστασής της, αρκεί ένας έλεγχος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ .

Σημείωση: το γεγονός ότι μία εταιρία έχει αποκτήσει ΑΦΜ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι νομιμοποιείται να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η χρεοπίστωση του φόρου, ο οποίος είτε πρέπει να χρεωθεί από τον αποστολέα του τιμολογίου βάσει των υφιστάμενων συντελεστών της χώρας του προμηθευτή, είτε από τον παραλήπτη του τιμολογίου βάσει των συντελεστών της χώρας του αγοραστή / λήπτη της υπηρεσίας.

Η απαλλαγή από το ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής παράδοσης δεν είναι εφικτή όταν ο παραλήπτης του προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υποκείμενο στο φόρο (εξαιρούνται οι επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ).

 

ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VIES

Οι Αυστριακές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στο φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES.

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία

 

ΟΣΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ VIES

Οι Αλβανικές εταιρείες δεν είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES  και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιούνται να πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις.

Αλβανία, Ελβετία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία, Σερβία

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ