Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Ακολουθώντας τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ, μελετώντας την ελληνική νομοθεσία και εφαρμόζοντας τις σχετικές εγκυκλίους, η TaxExperts δραστηριοποιείται ανελλιπώς στο Transfer Pricing από το 2013.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών περιλαμβάνουν:

Σύνταξη του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Βασικού και Ελληνικού Φακέλου).

Προετοιμασία του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών σε αρχείο συμβατό με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ.

Πώληση συγκριτικών στοιχείων από τη διεθνώς αναγνωρισμένη βάση δεδομένων της Thomson Reuters.

Κατάρτιση προ-μελέτης τεκμηρίωσης για την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με μελλοντικές ενδοομιλικές συναλλαγές

Υποστήριξη για την έκδοση απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης διασυνοριακών συναλλαγών (άρθρο 22 του ν. 4987/2022).

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεχή ενημέρωση σε θέματα Transfer Pricing.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία μας για την σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης βασίζεται στα ακόλουθα βήματα:
  • Βήμα 1. Αποστέλλουμε στο αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας ένα πλήρες ερωτηματολόγιο με τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη του φακέλου.
  • Βήμα 2. Αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας και τα οικονομικά στοιχεία της εξεταζόμενης επιχείρησης.
  • Βήμα 3. Επιλέγουμε τις κατάλληλες μεθόδους τεκμηρίωσης από τις προβλεπόμενες στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ και στην ελληνική νομοθεσία.
  • Βήμα 4. Συλλέγουμε όλα τα συγκριτικά στοιχεία των βασικών ανταγωνιστών της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Βήμα 5. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα και υποβάλλουμε το τελικό σχέδιο στη διοίκηση για έγκριση.

Contact The Experts

Αν έχετε κάποιο ερώτημα ή θέλετε να σας στείλουμε μία προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο transferpricing@taxexperts.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7245724-5