Επισημαίνεται ότι η TaxExperts υπόκειται στις διατάξεις του N. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις» (ΦΕΚ 173Α/1995), όπως έχει τροποποιηθεί (ν.3691/2008) και ισχύει, και έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ως άνω νόμο. Επισημαίνεται ότι η TaxExperts υπόκειται στις διατάξεις του N. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις» (ΦΕΚ 173Α/1995), όπως έχει τροποποιηθεί (ν.3691/2008) και ισχύει, και έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ως άνω νόμο.