Ινδία

Ινδία

Εμπορικό και επιχειρηματικό  περιβάλλον

Η Ινδία, με πληθυσμό 1,3 δις κατοίκους, αποτελεί μια ομοσπονδιακή δημοκρατία, που αποτελείται από 28 κράτη και 7 εδάφη της Ένωσης, Κατά τα τελευταία χρόνια, η χώρα χαρακτηρίζεται από μεγάλες εισροές επενδύσεων από το εξωτερικό, αποτελώντας τόπο υψηλών προσδοκιών για ανάπτυξη σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Πρόκειται για ένα κράτος που έχει εδραιώσει την δημοκρατία και τον πολιτισμό του σε τομείς όπως του πλουραλισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυεθνικής κοινωνίας.Η αναδυόμενη μεσαία τάξη στην Ινδία, αναμένεται να φτάσει το 0,5 δισ ανθρώπου μέχρι το 2030, αποτελώντας μία ανερχόμενη καταναλωτική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο..

Στατιστικά, το ονομαστικό ΑΕΠ της Ινδίας ανήλθε σε USD 2,6 τρισ. το 2017 και αναμένεται να αγγίξει τα USD 2,7 τρισ. το 2018. Συνεπώς, η οικονομία της Ινδία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 7%, ενώ αναμένεται διατήρηση του εν λόγω ρυθμού μεγέθυνσης μέσα στην επόμενη πενταετία. Σύμφωνα δε, με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 77η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες από όλο τον κόσμο, έχοντας ανέβει 62 θέσεις μέσα σε μία δεκαετία.

Όντας μια χώρα με τεράστιες διαστάσεις, αναπτύσσεται σε ποικίλους τομείς, ενώ έχει επιτευχθεί ένα καλά λειτουργικό μείγμα παλαιότερων και νέων οικονομικών τομέων. Ειδικότερα, στην χώρα υπάρχει υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό, νεαρός πληθυσμός, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις και μια μεγάλη εγχώρια αγορά κατανάλωσης.Αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ηγέτρια δύναμη στην τεχνολογία των πληροφοριών και επιχειρηματικών υπηρεσιών - outsourcing. 

Ο συνδυασμός των κρατικών παρεμβάσεων, η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η εγχώρια κατανάλωση και οι συντηρητικές πρακτικές των Ινδικών τραπεζών που ελέγχονται από την κεντρική- αποθεματική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) φαίνεται να έχουν απομονώσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας από τις δραματικές ζημίες που σημειώθηκαν στις τράπεζες αναπτυγμένων χωρών κατά την ύφεση του 2008-2010.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες στην Ινδία αναπτύσσονται ραγδαία στο χώρο των κατασκευών, της βιομηχανίας, των ξενοδοχείων, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και άλλων. Οι ξένες επενδύσεις στις ινδικές εταιρείες δύνανται να δρομολογούνται μέσω: 
(α) εγγραφής στη λίστα / άμεσης συνεισφοράς στο κεφάλαιό της, ή 
(β) αγοράς / απόκτησης των μετοχών της εταιρείας από τους υφιστάμενους μετόχους της.

Μια εταιρεία που δεν εδρεύει στην Ινδία μπορεί να επενδύει σε εταιρείες της Ινδίας σύμφωνα με τις εξής επιλογές:
(i) Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ)
(ii) Ξένες επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (FVCI) ή
(iii) Ξένες Θεσμικές Επενδύσεις (FII).

Ωστόσο, οι ξένες επενδύσεις σε ορισμένους τομείς της ινδικής οικονομίας απαγορεύονται. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: το λιανικό εμπόριο, την ατομική ενέργεια, τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων των καζίνο, ακινήτων ή την ανέγερση αγροτικών οικισμών. Όμως, στους περισσότερους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, των ορυχείων, των κατασκευών, των φαρμάκων, της ενέργειας, της υγείας και των ιατρικών υπηρεσιών επιτρέπονται πλήρως. Συνεχίζεται ωστόσο να επιβάλλεται ανώτατο όριο για τις ξένες επενδύσεις στον τομέα των ασφαλίσεων (26%), τηλεπικοινωνιών (74%), του ενιαίου εμπορικού σήματος (51%), και της άμυνας (26%). 

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία θεωρείται ως κάτοικος της Ινδίας, εάν:
-    συστάθηκε στην Ινδία ή
-    κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, η διοίκηση των υποθέσεών της λαμβάνει χώρα στην Ινδία.

Μια προσωπική εταιρεία ή μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLP) αντιμετωπίζεται ως κάτοικος στην Ινδία, αν οποιοδήποτε μέρος του ελέγχου και της διοίκησής της είναι στην Ινδία. Μια εταιρεία που δεν πληροί κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, νοείται ως αλλοδαπή εταιρεία στα πλαίσια της φορολογίας εισοδήματος. 

Μια ημεδαπή εταιρία φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά της στην Ινδία, ενώ μια αλλοδαπή εταιρία φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από πηγ'ες ευρισκόμενες στο εσωτερικό της χώρας. Τα φορολογητέα κέρδη αποτελούνται από επιχειρηματικά/εμπορικά και κεφαλαιακά κέρδη και άλλα παθητικά εισοδήματα. Για τη φορολογία των κεφαλαιακών κερδών γίνεται διάκριση αν προέρχονται από μακροχρόνια ή βραχυχρόνια επένδυση καθώς και από αγοραπωλησία εισηγμένων μετοχών. ​Αναφορικά με τις εκπτώσεις των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας, αυτές είναι εκπιπτόμενες εάν πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν έχουν τον χαρακτήρα ενός προσωπικού εξόδου ή δαπάνης κεφαλαίου. Στην περίπτωση ζημιών, μεταφέρονται για συμψηφισμό στα επόμενα εννέα έτη.

Ενώ ο κανονικός εταιρικός συντελεστής είναι 30% για τις ημεδαπές εταιρείες και 40% για τις αλλοδαπές, κατόπιν κάποιων επιπλέον εισφορών, ο πραγματικός συντελεστής διαμορφώνεται σε 34,608% και 43,26% αντίστοιχα. Ο βασικός συντελεστής περιορίζεται στο 25% για ορισμένες εταιρείες στον κλάδο της μεταποίησης και της βιομηχανίας καθώς και σε εταιρείες με χαηλό κύκλο εργασιών (κάτω από INR 500 εκατ.). Κατά κανόνα, τα εισπραχθέντα μερίσματα υπόκεινται σε φόρο με τον ισχύοντα εταιρικό συντελεστή, ο οποίος σε 20,3576% αν το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το 26%. Σημειώνεται ότι παρέχεται επίσης η δυνατότητα πίστωσης του φόρου που κατέβαλε η εταιρεία που διανέμει στην αλλοδαπή. Επίσης, φορολογικά κίνητρα παρέχονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης και εντάσεων γεωργίας.

Στις πληρωμές προς αλλοδαπούς κατοίκους επιβάλλεται παρακράτηση φόρου ως εξής:
-    Μερίσματα 0%,
-    Τόκοι δανείων 5% ή 20%. Ο συντελεστής μπορεί να φτάσει στο 30% ή 40% (πλέον των πρόσθετων φόρων), κάτω από ειδικές συνθήκες.
-    Δικαιώματα και τεχνικές αμοιβές 10% ή 20% (πλέον των πρόσθετων φόρων)

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, ισχύουν τα συνήθη για την φορολόγηση επί του παγκοσμίου εισοδήματος όσων έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ινδία. Για τους αλλοδαπούς κατοίκους, ισχύει η φορολόγηση το εισοδήματος που προέρχεται από την εκτέλεση εργασίας, ή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ινδία ή λόγω εισοδήματος από ακίνητη περιουσία στην Ινδία, όπως και τα έσοδα από τόκους, κεφαλαιακά κέρδη κλπ. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ινδίας εάν παραμένει στην Ινδία:
-    για 182 ημέρες ή περισσότερο κατά το προηγούμενο έτος, ή
-    για 60 ή περισσότερες ημέρες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και 365 ημέρες ή περισσότερο σε περίοδο τεσσάρων ετών που προηγήθηκαν του ‘‘προηγούμενου’’ έτους.

Τα άτομα που δεν πληρούν καμία από τις προϋποθέσεις παραπάνω θα πρέπει να θεωρηθούν ως κάτοικοι αλλοδαπής, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.Επίσης, οι αλλοδαποί κάτοικοι αντιμετωπίζονται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο με τους κατοίκους της Ινδίας αναφορικά με τις διάφορες εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές.

Το εισόδημα φορολογείται βάσει κλίμακας με μέγιστο συντελεστή το 30%. Προσαύξηση 10% εφαρμόζεται για εισοδήματα άνω των ΙΝR 5 εκατ. και 15% για εισοδήματα άνω των ΙΝR 10 εκατ. Σημαντικές φοροαπαλλαγές παρέχονται σε υπηρήλικες φορολογούμενους. 

Τα κεφαλαιακά κέρδη θεωρούνται ότι προκύπτουν στην Ινδία στα χέρια ενός αλλοδαπού κατοίκου, εάν το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην Ινδία. Έτσι, τα όποια κέρδη προκύπτουν από τη μεταβίβαση μετοχών που κατέχονται από αλλοδαπό κάτοικο σε μια ινδική εταιρεία, φορολογούνται στην Ινδία.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 /  5 / 12 / 18 / 28

0.25 για ακατέργαστους πολύτιμους λίθους

3 για το χρυσό

Εταιρικός Φόρος

 34,608 / 43,26

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Κλιμακωτά έως 30

Κεφαλαιακά κέρδη

 10 / 15 / 20

Μερίσματα

0

Δικαιώματα

10 / 20

Τόκοι

5 / 20

Ασφαλιστικές εισφορές

12% του βασικού μισθού για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Οι εισηγμένες εταιρείες που έχουν θυγατρικές, μπορούν να επιλέξουν είτε την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων  σύμφωνα με τα ινδικά GAAP, είτε σύμφωνα με τα ΔΛΠ, αν και οι εταιρείες συνηθίζεται να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ινδικά GAAP.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων (MCA), τον Ιανουάριο του 2010 ανακοίνωσε ένα πολυμελές σχέδιο για τη μετάβαση προς τα ΔΛΠ, που θα ξεκινούσε την 1η Απριλίου 2011.Ωστόσο, η πραγματική ημερομηνία εφαρμογής αυτών αναμένεται ακόμη να κοινοποιηθεί. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ενσωματώνουν στη νομοθεσία τις τροποποιήσεις του «περί Εταιρειών» Νόμου, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη συμβεί.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Η Ινδική φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει την ομαδική φορολόγηση των εταιρειών (group taxation), δηλ. ενοποιημένη φορολόγηση σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων. Παρά ταύτα, έχει υιοθετήσει κανόνες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing rules) σύμφωνα με τους οποίους, κάθε εισόδημα όπως και οι τόκοι που προκύπτουν από συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Επίσης, η Ινδία δεν έχει υιοθετήσει κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC rules), ούτε και ειδικούς κανόνες για την υποκεφαλαιοδότηση των εταιρειών.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Δημοκρατία της Ινδίας Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1965 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4580/1966.  Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Ινδίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Ινδία προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0%  
Τόκοι: 50%
Δικαιώματα: 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Ινδία 
Μερίσματα: 10% 
Τόκοι: 20% για πληρωμές προς φυσικά πρόσωπα και 33% για προς νομικά πρόσωπα
Δικαιώματα: 25%

Οποιαδήποτε σύνταξη ή περιοδική παροχή που καταβάλλεται από πηγές Ινδίας σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογείται μόνο στην Ινδία. 

Η Ινδία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

Βασικές Μορφές επιχειρήσεων

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: οι ατομικές επιχειρήσεις (एकमात्र proprietorships के,)οι συνεταιρισμοί (सहकारी समितियों), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (सीमित देयता कंपनियों), οι ανώνυμες εταιρείες (सीमित देयता कंपनियों के), οι ομόρρυθμες εταιρείες (जनरल (भागीदारी)), οι ετερόρρυθμες εταιρείες  (लिमिटेड (भागीदारी)), οι ινδουιστικές κοινές οικογενειακές επιχειρήσεις (हिन्दू संयुक्त परिवार (कारोबार)), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (सीमित देयता (कंपनियों)).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Ινδίας είναι η Ινδική Ρουπία (κωδικός INR).
Ισοτιμία : 1 EUR = 81,02 INR (Ιανουάριος 2019)

Εγχώριες Τράπεζες

Abn Amro Bank, Allahabad Bank, American Express Bank, Andhra Bank, Bank Of India, Canara Bank, Central Bank Of India, Citibank, Corporation Bank, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, Indian Overseas Bank, Oriental Bank Of Commerce, Punjab National Bank, State Bank Of India (SBI), Standard Chartered Bank, IDBI, United Bank Of India|, Axis bank

Χρήσιμα Links

Φορολογικό Τμήμα: www.incometaxindia.gov.in/international.asp
Σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών για επιχειρήσεις: www.indiainbusiness.nic.in
Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών Βιομηχανιών – CGTSI: www.cgtsi.org.in/

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ