Φινλανδία

Φινλανδία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό  Περιβάλλον

Η Φινλανδία, με πρωτεύουσα το Ελσίνκι,  είναι χώρα της βόρειας Ευρώπης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Σουηδία, την Νορβηγία, την Ρωσία και την θάλασσα της Βαλτικής. Εκτείνεται σε 338.145 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε περίπου 5.500.000 κατοίκους.

Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 1995, και είναι η μόνη σκανδιναβική χώρα που εντάχθηκε στο σύστημα του Ευρώ κατά την έναρξή του τον Ιανουάριο του 1999. Στον 21ο αιώνα, τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους πρόνοιας της Φινλανδίας είναι το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, η προώθηση της ισότητας, καθώς και το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

Η Φινλανδία είναι μια προηγμένη βιομηχανική οικονομία με έναν ακμάζοντα ιδιωτικό τομέα και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ1 ). Η εκμετάλλευση του δασικού και ορικτού πλούτου μαζί με το εμπόριο αποτελούν πυλώνες της οικονομίας της Φινλανδίας, ενώ ιδιαίτερα ισχυρός εμφανίζεται ο εξαγωγικός τομέας της χώρας. Πιο αναλυτικά, η Φινλανδία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον τομέα της μεταποίησης, κυρίως στο ξύλο, τα  μέταλλα, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες, και την βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Υπερέχει σε εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Εκτός από την ξυλεία και διάφορα ορυκτά, η Φινλανδία εξαρτάται από τις εισαγωγές πρώτων υλών, της ενέργειας, καθώς και ορισμένων στοιχείων για βιομηχανικά προϊόντα. 

Η κυβέρνηση διατίθεται φιλικά προς τις επιχειρήσεις και η χώρα έχει ανεπτυγμένη υποδομή, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας. Η γραφειοκρατία είναι ελάχιστη και έτσι η χώρα είναι μία από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο.

Η Φινλανδία έχει επικεντρωθεί στην εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα. Επιπλέον, η φινλανδική οικονομία είναι βασισμένη στη γνώση και στην καινοτομία, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών παγκοσμίως όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D). Οι εγχώριες επιχειρήσεις και οι καταναλωτές υιοθετούν εύκολα νέες τεχνολογίες, γεγονός που καθιστά τη Φινλανδία ένα ιδανικό πεδίο δοκιμών για νέες λύσεις και καινοτομίες.

Ως  μέτρο της μακροοικονομικής σταθερότητάς της, η Φινλανδία έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση σε σχέση με τις παγκόσμιες οικονομίες. Οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, Moodys και Standard & Poors, δίνουν στην Φινλανδία κατάταξη ΑΑΑ, καθώς υποστηρίζεται από τα υγιή δημόσια οικονομικά, την σταθερή εξωτερική πολιτική και το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Σήμερα, η χώρα είναι πρωτοπόρος των περισσότερων διεθνών συγκρίσεων στον οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό τομέα. Βάσει επίσημων στοιχείων του IMF, το ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 2,8% το 2017, 2,6% το 2018, αν και αναμένεται πτώση του ρυθμού μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια. Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσεται στην 17η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες από όλο τον κόσμο, υποχωρώντας από τη 13η θέση που κατείχε το 2017.

Κλείνοντας, οι ξένες επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες για την τόνωση του δυναμισμού της εγχώριας οικονομίας. Έτσι, ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές και ανοικτές οικονομίες στον κόσμο, η Φινλανδία έχει πολλά να προσφέρει στους ξένους επενδυτές.

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Φινλανδίας όταν έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φινλανδίας.

Όλες οι φινλανδικές εταιρείες που εδρεύουν στην Φινλανδία και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών ("PE") υπόκεινται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος, οι πρώτες μεν για το παγκόσμιο εισόδημά τους και οι δεύτερες δε, για το παγκόσμιο εισόδημά τους, μόνο όμως ως προς το μέρος αυτού που αποδίδεται στις εγκαταστάσεις αυτές. Το φορολογητέο εισόδημα αποτελείται από τα επιχειρηματικά κέρδη, τα κεφαλαιακά κέρδη (αν και προβλέπεται διαφορετικός χειρισμός για τις holding εταιρείες) και τα παθητικά εισοδήματα. Κατά κανόνα, τα μερίσματα που εισπράττονται από φινλανδικές εταιρείες ή εταιρείες με έδρα την ΕΕ απαλλάσσονται του φόρου.

Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι 20%. Οι ζημιές μπορούν να μεταφερθούν μέχρι και στα 10 επόμενα φορολογικά έτη για συμψηφισμό. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα πίστωσης φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή μέχρι το ποσό του αναλογούντος φινλανδικού φόρου. 

Όπως και με το φορολογητέο εισόδημα, η έννοια των εκπιπτόμενων δαπανών είναι ευρεία και καλύπτει, σε γενικές γραμμές, όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την επιδίωξη του φορολογητέου εισοδήματος. Ωστόσο, εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) τα εξής:
•    τον φόρο εισοδήματος, τους τόκους υπερημερίας, και τις ποινικές-φορολογικές προσαυξήσεις.
•    τα πρόστιμα και άλλες προσαυξήσεις.
•    το 50% των δαπανών ψυχαγωγίας.
•    τις κεφαλαιακές ζημίες.
•    τις ζημίες από πώληση ιδίων μετοχών της εταιρείας.
•    τις ζημίες από συγχωνεύσεις.

Σύμφωνα με τη μέθοδο της πρόκυψης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, οι δαπάνες συνήθως εκπίπτουν κατά το έτος που πραγματοποιούνται (δηλαδή το έτος κατά το οποίο προέκυψε η υποχρέωση καταβολής τους.

Παρακράτηση 20% προβλέπεται κατά τις πληρωμές μερισμάτων και δικαιωμάτων σε μη κατοίκους, συντελεστής που μπορεί όμως να μειώνεται βάσει των ισχυουσών ΣΑΔΦ. 

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Φινλανδίας αν η μόνιμη κατοικία του είναι στη Φινλανδία ή δαπανά πάνω από 6 μήνες στη χώρα. Η Φινλανδία φορολογεί τους κατοίκους της για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ οι μη κάτοικοι φορολογούνται μόνο για εισοδήματα από πηγές Φινλανδίας, περιλαμβανομένου του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη χώρα. 

Ο εθνικός φόρος υπολογίζεται βάσει προοδευτικής κλίμακας με ανώτατο συντελεστή 31,25% και αφορολόγητο όριο τις πρώτες 17.000 ευρώ. Τα κεφαλαιακά κέρδη φορολογούνται αυτοτελώς με 30% για τις πρώτες 30.000 ευρώ και 34% για το υπερβάλλον ποσό. Επίσης, επιβάλλεται δημοτική φορολογία με συντελεστές που κυμαίνονται από 16,5% μέχρι 22,5%. Οι μη κάτοικοι υπόκεινται σε φορολογία με σταθερό συντελεστή 35%.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 10 / 14 / 24

Εταιρικός Φόρος

20

Φόρος Φυσικών Προσώπων

κλιμακωτά μέχρι 31,25 πλάον δημοτικού φόρου 16,5 - 22,5

Κεφαλαιακά κέρδη

30 / 34

Μερίσματα

20

Δικαιώματα

20

Τόκοι

20

Ασφαλιστικές εισφορές

  μισθωτός 8,25%

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ επιτρέπονται για τις εταιρικές. Αν οι εισηγμένες εταιρείες δεν συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τότε οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Οι αλλοδαπές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο τοπικό χρηματιστήριο ακολουθούν τις φορολογικές απαιτήσεις της χώρας της κατοικίας τους, όπως και οι θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού. Οι τοπικές φορολογικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα κάποιο σχέδιο ενσωμάτωσης και σύγκλισης των τοπικών φινλανδικών GAAP με τα ΔΛΠ.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Η Φινλανδία ακολουθεί γενικά τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για το Transfer Pricing, εξετάζοντας την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Κατά κανόνα, εφαρμόζονται κανόνες υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalisation rules), βάσει των οποίων οι καθαροί χρεωστικοί τόκοι δεν πρέπει να πρέπει να υπερβαίνουν τα 500.000 ώστε να είναι πλήρως αναγνωρίσιμοι φορολογικά. Τέλος,έχει θεσμοθετηθεί πλαίσιο για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Δημοκρατία της Φινλανδίας Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1980 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1191/1981. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Φινλανδίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Φινλανδία προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 13%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Φινλανδία 
Μερίσματα: 10% 
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα: 10%

Συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την Κοινωνική Ασφαλιστική Νομοθεσία της Φινλανδίας, φορολογούνται μόνο στη Φινλανδία. Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Φινλανδίας ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από τοπική αρχή αυτού ή από Ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος της Φινλανδίας ή το Νομικό πρόσωπο ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Φινλανδία. Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

Βασικές μορφές επιχειρήσεων:

Οι βασικές μορφές φινλανδικών εταιρειών είναι: η ανώνυμη εταιρεία (osakeyhtiö), η ομόρρυθμη (yleinen kumppanuus), η ετερόρρυθμη (kommandiittiyhtiö), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (osakeyhtiö), ο συνεταιρισμός (osuuskunnan), και το υποκατάστημα (sekä sivuliikkeen) μιας αλλοδαπής εταιρείας.

Νόμισμα

Το νόμισμα της Φινλανδίας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

Εγχώριες τράπεζες:

Bank of Finland,    Sampo Bank, Ålandsbanken - Bank of Åland, Aktia Säästöpankki Sparbank - Aktia Bank, Mandatum Bank, Merita Bank, Alfred Berg Finland (ABN AMRO), Nodea Suomi, Citibank International PLC, Tapiola Bank LTD, The Association of Finnish Local Cooperative Banks, DnB NORD Bank   Europe, EQ Bank, Bank of Åland PLC, The Finnish Savings Banks' Association, Handelsbanken, Nordea Bank, Osuuspankki – Andelsbanken, Evli Bank, S-Bank   

Χρήσιμα Links 

Εθνικό Φορολογικό Συμβούλιο:  www.vero.fi
Επενδύσεις:  www.investinfinland.fi/
Υπουργείο Οικονομίας: www.valtioneuvosto.fi

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ