Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Σιγκαπούρη  είναι μια νησιωτική χώρα νότια της Μαλαισίας. Με έκταση μόλις 722 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό περί τους 5,6 εκατ. κατοίκους είναι η μικρότερη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σύγχρονη πόλη-κράτος. 
Στις μέρες μας, η χώρα  αποτελεί όραμα και στόχο για τα περισσότερα κράτη της Ασίας λόγω της επιτυχημένης οικονομικής πορείας και της καταπληκτικής προόδου που σημειώνει σε πολλούς τομείς, όντας πλέον ένα στρατηγικής σημασίας σταυροδρόμι εμπορίου και πολιτισμού. 

Επιπλέον, η Σιγκαπούρη αποτελεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές στον κόσμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF το 2016 παρουσίασε ανάπτυξη 2.4%, το 2017 3.6% και για το 2018 προβλέπεται ανάπτυξη της τάξεως του 2.9%. Το 2018 η Παγκόσμια Τράπεζα την κατέταξε στο Ease of Doing Business  ως την δεύτερη καλύτερη χώρα μετά τη Νέα Ζηλανδία, σε σύνολο 190 χωρών παγκοσμίως. Η χώρα επίσης κατέχει την τρίτη θέση στην Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, πίσω από την Ελβετία και τις ΗΠΑ.

Αποτελούσε αρχικά μία από τις "πρόσφατα εκβιομηχανισμένες χώρες" (NIC), μαζί με το Χονγκ Κονγκ, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν. Μεταξύ του 1960 και του 1980, η μεταποιητική βιομηχανία κυρίως προσέλκυσε πολλές πολυεθνικές εταιρείες (ΤΜΧ) και ΑΞΕ στη χώρα. Αυτό έγινε και το θεμέλιο για να αναπτυχθεί σε μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά οικονομίες στον κόσμο.

Η οικονομία της χώρας μπορεί να περιγραφεί ως μια μικτή οικονομία. Παρά το γεγονός ότι η χώρα υποστηρίζει σθεναρά την ελεύθερη αγορά και το ελεύθερο εμπόριο, η κυβερνητική παρέμβαση είναι εμφανής στη μακροοικονομική διαχείριση και στους παραγωγικούς εθνικούς παράγοντες, όπως στους πόρους της γης, στην εργασία και στο κεφάλαιο. 

Αυτό το καινοτόμο και άκρως επιτυχημένο οικονομικό σύστημα, στο οποίο τόσο η αγορά όσο και το κράτος έχουν εξίσου ισχυρούς ρόλους στην διακυβέρνηση έχει βαπτιστεί ως το «μοντέλο της Σιγκαπούρης»1 . Σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, η οικονομία της Σιγκαπούρης έχει επιδείξει εκπληκτική ανθεκτικότητα σε οικονομικές κρίσεις, όπως στην ασιατική χρηματοοικονομική κρίση του 1997 ή στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Η Σιγκαπούρη είναι επίσης η μόνη ασιατική χώρα που έχει πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ και από τους τρεις σημαντικότερους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας - Standard & Poors, Moody’s και Fitch. 

Φορολογικό Σύστημα

Στη Σιγκαπούρη, η φορολογική κατοικία μιας εταιρείας καθορίζεται από τον τόπο όπου η ασκείται η κεντρική διοίκησή της και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της. Ως τέτοιος νοείται ο τόπος όπου οι διευθυντές συναντώνται ώστε πραγματικά να ασκήσουν τον έλεγχο επί της εταιρείας, αν και η Αρχή Εσωτερικών Προσόδων της Σιγκαπούρης (IRAS) έχει πρόσφατα θέσει και επιπλέον προϋποθέσεις. 

Περαιτέρω, η ύπαρξη μιας μόνιμης εγκατάστασης είναι αδιάφορη, εκτός και εάν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), αφού η Σιγκαπούρη επιβάλλει φόρο με βάση την πηγή του εισοδήματος παρά με βάση την ύπαρξη μιας μόνιμης εγκατάστασης. Όμως, η μόνιμη εγκατάσταση αποτελεί μια ξεκάθαρη περίπτωση κατά την οποία το εισόδημα που πραγματοποιείται προέρχεται έστω εν μέρει από πηγές της Σιγκαπούρης. Σε γενικές γραμμές ο ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης είναι σε μεγάλο βαθμό βασισμένος στο Πρότυπο Μοντέλο της Σύμβασης του ΟΟΣΑ, αλλά είναι ευρύτερος από τον ορισμό των ΣΑΔΦ.

Οι εταιρείες (κάτοικοι και μη κάτοικοι), που διεξάγουν εργασίες στη Σιγκαπούρη φορολογούνται στη Σιγκαπούρη για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από πηγές της Σιγκαπούρης όταν αυτά προκύπτουν, ενώ για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή όταν καταβάλλονται ή τεκμαίρεται ότι καταβάλλονται στη Σιγκαπούρη. 

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων επιβάλλεται στο εισόδημα που προέρχεται από πηγές Σιγκαπούρης πλέον εκείνου που εμβάζεται, ή θεωρείται ότι μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη. Μερίσματα από το εξωτερικό και κέρδη υποκαταστημάτων εξαιρούνται της φορολογίας εφόσον η χώρα πορέλευσης έχει φορολογικό συντελεστή τουλάχιστον 15%. Ο κανονικός φορολογικός συντελεστής επί των κερδών ανέρχεται σε 17%. Παρόλα αυτά, το 75% των πρώτων 10.000 δολ. Σιγκαπούρης και το 50% των επόμενων 290.000 δολ. Σιγκαπούρης εξαιρούνται του φόρου.  

Ειδικά για νεοσύστατες εταιρείες προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα πρώτα 100.000 Δολάρια Σιγκαπούρης και μια περαιτέρω απαλλαγή της τάξης του 50% για τα επιπλέον 200.000 Δολάρια Σιγκαπούρης.

Επιπλέον, τα μερίσματα απαλλάσσονται της φορολογίας στο επίπεδο του μετόχου (νομικού προσώπου). Τα κεφαλαιακά κέρδη απαλλάσσονται επίσης της φορολογίας, όμως, οι φορολογικές έχουν υιοθετήσει τη θέση ότι όταν υπάρχει μια σειρά συναλλαγών ή όταν η περίοδος διακράτησης κεφαλαίων είναι σχετικά σύντομη, τότε οι συναλλαγές αυτές είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Σιγκαπούρη και επομένως να θεωρηθούν ως κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις για την εταιρεία που υπόκεινται σε φόρο.

Το εισόδημα από τόκους το οποίο προέρχεται από πηγές κείμενες στη Σιγκαπούρη υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (17%) και το εισόδημα από τόκους που καταβάλλεται από την αλλοδαπή υπόκειται σε φόρο κατά την καταβολή του ή κατά τη στιγμή που τεκμαίρεται ότι οι τόκοι κατεβλήθησαν.     

Οι εταιρείες-κάτοικοι Σιγκαπούρης υποχρεούνται, κατ’ αρχήν, να παρακρατούν φόρο στις πληρωμές προς αλλοδαπά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, στα μερίσματα δεν επιβάλλεται φόρος, ενώ στους τόκους επιβάλλεται φόρος 15%, στα δικαιώματα 10% και στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες 17%.. Οι συντελεστές αυτοί είναι δυνατόν να μειώνονται βάσει ΣΑΔΦ που έχει συναφθεί μεταξύ της Σιγκαπούρης και ενός άλλου κράτους και προβλέπει μικρότερο συντελεστή.

Αναφορικά με άλλους φόρους (εκτός του φόρου εισοδήματος) στην Σιγκαπούρη ισχύουν τα εξής:
-    Φόρος επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών (‘‘GST’’), ο οποίος προσομοιάζει με το ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Ο κανονικός συντελεστής είναι 7%, ενώ είναι 0% για διεθνείς συναλλαγές. Σημειώνεται ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι αγοραπωλησίες ακινήτων και οι συναλλαγές επί πολύτιμων μετάλλων εκξαιρούνται του φόρου.
-    Δασμοί στην εισαγωγή οινοπνευματωδών ποτών, καπνών, μηχανοκίνητων οχημάτων και πετρελαϊκών προϊόντων.
-    Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. Αναφορικά με τις κατοικίες, στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης ο φόρος κυμαίνεται από 0% έως 16% και από 10% έως 20% στην περίπτωση της εκμετάλλευσης - ενοικίασης κατοικιών. Φορολογικός συντελεστής 10% εφαρμόζεται στα επαγγελματικά ακίνητα. Όταν τα προηγούμενα ιδιοκατοικούνται ο συντελεστής που εφαρμόζεται κυμαίνεται από 0% - 6% στην αξία της περιουσίας.
-    Τέλη χαρτοσήμου 0,2% καταβάλλονται κατά την αγορά μετοχών στη μέγιστη τιμή μεταξύ αγοραίας αξίας και τιμής κτήσης. Επίσης, τέλη χαρτοσήμου αναγνωρίζονται κατά την αγορά ακινήτου, τα οποία επιβάλλονται στον αγοραστή με συντελεστή μέχρι 4%. Χαρτόσημο μπορεί να κληθεί να πληρώσει και ο πωλητής του ακινήτου (μέχρι 15% για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης και 16% για κατοικίες), ανάλογα με το χρόνο που είχε στην κατοχή του το ακίνητο.
  
Αναφορικά με την έκπτωση δαπανών, οι τόκοι που αφορούν σε κεφάλαια τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή εισοδήματος και τα κόστη δανεισμού τα οποία προκύπτουν ως ‘‘υποκατάστατο’’ των τόκων ή για την μείωση των τόκων που προκύπτουν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Επίσης, οι επισφαλείς απαιτήσεις είναι κατά κανόνα εκπιπτόμενες, ενώ οι φόροι δεν εκπίπτουν γενικά.

Τέλος, ζημίες που προκύπτουν σε μια διαχειριστική περίοδο μπορούν να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν σε επόμενες διαχειριστικές περιόδους, χωρίς περιορισμό. Οι ζημίες μιας διαχειριστικής χρήσης μπορούν, επίσης, να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη του προηγούμενου μόνο έτους και μέχρι ποσού 100.000 Δολαρίων Σιγκαπούρης.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Ένα πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Σιγκαπούρης (Resident) αν έχει διαμονή του ή απασχολείται στη Σιγκαπούρη για τουλάχιστον 183 ημέρες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Οι διευθυντές των εταιρειών δεν θεωρούνται απασχολούμενοι οπότε εξαιρούνται της προηγούμενης διάταξης. 

Το εισόδημα των κατοίκων Σιγκαπούρης φορολογείται με προοδευτικό φορολογικό συντελεστή ύψους που κυμαίνεται από 0% έως 22%. Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Σιγκαπούρης φορολογούνται με συντελεστή 15% ή με το συντελεστή των κατοίκων, υπό προϋποθέσεις, επί του εισοδήματος από μισθωτή εργασία. Οι αμοιβές των Διευθυντών και των διαφόρων συμβούλων εντάσσονται στο συντελεστή του 22%. 

Τα μερίσματα που λαμβάνονται από κάτοικο Σιγκαπούρης-φυσικό πρόσωπο από εταιρεία στη Σιγκαπούρης απαλλάσσεται του φόρου, και τα μερίσματα που λαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο από αλλοδαπή εταιρεία απαλλάσσονται εκτός αν λαμβάνονται διαμέσου μιας προσωπικής εταιρείας. Αντίθετα, οι τόκοι που προκύπτουν στη Σιγκαπούρη φορολογούνται ανεξάρτητα από την φορολογική κατοικία του δικαιούχου, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως π.χ. οι τόκοι καταθέσεων.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φόρος αγαθών και υπηρεσιών - "ΦΠΑ"

0 / 7

Εταιρικός Φόρος

μέχρι 17

Φόρος Φυσικών Προσώπων

από 0% μέχρι 22%

Κεφαλαιακά κέρδη

0

Μερίσματα

0

Δικαιώματα

0 / 10

Τόκοι

0 / 15

Ασφαλιστικές εισφορές

17 για τον εργοδότη και

20 για τον εργαζόμενο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα ΔΛΠ επιτρέπονται εάν:
1.    η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο εκτός της Σιγκαπούρης και
2.    εάν το χρηματιστήριο αυτό απαιτεί οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ, ή χορηγείται από τη αρμόδια φορολογική αρχή μία τέτοιου είδους απαλλαγή. 

Οι υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί σε τοπικό επίπεδο (FRS της Σιγκαπούρης, εφεξής SFRs). Τα SFRs θα συγκλίνουν πλήρως με τα ΔΛΠ μέχρι το 2012, και η ενσωμάτωση αυτή θα ισχύσει για όλες τις εισηγμένες εταιρείες.

Τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιτρέπονται ήδη από το 2011, και ειδικότερα για όσες εταιρείες πληρούν δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. τα έσοδά τους είναι λιγότερα από  10 εκατομμύρια $, 
2. τα στοιχεία του ενεργητικού τους είναι λιγότερα από 10 εκατομμύρια $, και 
3. απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Οι ενδοομιλικές σναλλαγές τίθενται σε πλήρη εφαρμογή από τη χρήση 2019, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για μέτρα απλούστευσης ή "ασφαλή λιμάνια" (safe harbours). Επίσης, το πρόστιμο επί της όποιας διαφοράς προκύψει, θα ανέρχεται σε 5%. 

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Δημοκρατία της Σιγκαπούρης.

Τα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας και της Σιγκαπούρης είναι:

Για πληρωμές από την Σιγκαπούρη προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0%  
Τόκοι: 15%
Δικαιώματα: 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Σιγκαπούρη
Μερίσματα: 15% 
Τόκοι: 15%
Δικαιώματα: 20%

Επιπλέον, η Σιγκαπούρη δεν ανήκει πλέον στην κατηγορία των «μη συνεργάσιμων κρατών», καθώς δεν περιλαμβάνεται πλέον στη σχετική λίστα που κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ 1024/20182

Βασικές μορφές επιχειρήσεων:

Οι βασικές μορφές επιχειρήσεων είναι: η Ανώνυμη εταιρεία (Limited Liability Company), η Θυγατρική Εταιρεία (Subsidiary Company), το Υποκατάστημα (Branch Office), το γραφείο Αντιπροσώπου (Representative Office), η ατομική επιχείρηση (Sole Proprietorship), η ομόρρυθμη εταιρεία (General Partnership), η ετερόρρυθμη εταιρεία (Limited Partnership), και η Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης (LLP).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Σιγκαπούρης είναι το Δολάριο Σιγκαπούρης (SGD).
Ισοτιμία: 1 ευρώ = 1,63 SGD (Μάρτιος 2013)

Εγχώριες τράπεζες :

DBS Bank, Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC Bank), United Overseas Bank (UOB Bank), ABN-Amro Bank N.V., Banque Nationale De Paris , Citibank N.A., Hong Kong & Shanghai Banking Corp, Malayan Banking Berhad, Standard Chartered Bank, American Express Bank, Bank Of America NA, Bank Of China, Bank Of East Asia Ltd, Bank Of India, Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Southern Bank, UCO Bank, RHB Bank Bhd

Χρήσιμα Links

Λογιστική και Εταιρική Ρυθμιστική αρχή: www.acra.gov.sg/

Site για τους απόδημους: www.overseassingaporean.sg/

Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης: www.edb.gov.sg/edb/sg/en_uk/index.html?cmpid=edb_en33

Παραπομπές

1 Βλ. Αρχείο Ορισμών: « Μοντέλο Σιγκαπούρης»
2 Βλ. Αρχείο Ορισμών: « Μη συνεργάσιμα κράτη»
3 Βλ. Αρχείο Ορισμών: « Πραγματικότητα Συναλλαγής»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ