Γερμανία

Γερμανία

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Γερμανία είναι μία από τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες της Ευρώπης, αλλά και κινητήρια δύναμη της τελευταίας, όντας μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.Έχει έκταση 357.021 τετρ. χιλιόμετρα και περίπου 83.000.000 κατοίκους.Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες όλων των θεσμικών οργάνων της.Εξαιτίας τόσο της γεωγραφικής της θέσης, όσο και του προτύπου της εκβιομηχάνισης που εκπροσωπεί,η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Bundesrepublik Deutschland) κατέχει κεντρική θέση στην Ευρώπη.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη στην χώρα  ανήλθε στο 2,7% το 2011 και προβλέπεται ανάπτυξη 1,3% για το 2012, ενώ για το 2013 αναμένεται να ανέλθει στο 1%. Σύμφωνα δε με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 20η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Επίσης, μια μελέτη του ΟΟΣΑ κατά το έτος 2008 ανέδειξε ότι οι χαμηλόμισθοι στη Γερμανία καταβάλλουν από τους υψηλότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ευρώπη – έως και 52% του ακαθάριστου εισοδήματός τους.

Σχεδόν όλες οι μορφές της βιομηχανίας εκπροσωπούνται εντός της ευρείας γερμανικής οικονομίας. Όπως αρμόζει σε μια χώρα με υψηλό κόστος εργασίας, αλλά και με ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, οι πιο συναρπαστικές προοπτικές σήμερα προσφέρονται από βιομηχανίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και από τους παρόχους εξελιγμένων τεχνικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Οι τομείς της γεωργίας και του τουρισμού είναι λιγότερο σημαντικοί, αν και έχουν κοινωνική και πολιτιστική σημασία, ιδιαίτερα για τη διατήρηση του καλού βιοτικού επιπέδου.Παραδοσιακά, η γερμανική οικονομία είναι προσανατολισμένη προς την κατασκευή. Το γεγονός αυτό επεκτείνεται  και στον τομέα των υπηρεσιών, όπου υπάρχουν πολλές εταιρείες που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τεχνολογίες αιχμής για βιομηχανική χρήση.

Έτσι, οι επενδυτικές δραστηριότητες στη Γερμανία επικεντρώνονται στο χώρο της βιομηχανίας, των κατασκευών, της παραγωγής αυτοκινήτων, της επεξεργασίας χημικών και τροφίμων. 

Φορολογικό σύστημα

Ο κυριότερος φόρος που επιβάλλεται στις εταιρείες στην Γερμανία είναι ο εταιρικός φόρος (15,83% συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης αλληλεγγύης). Η πρόσθετη αυτή επιβάρυνση αλληλεγγύης (5,5%) επιβάλλεται στον εταιρικό φόρο που προκύπτει στο επίπεδο της εταιρείας. Eπίσης, το εισόδημα των εταιρειών υπόκειται σε φόρο επιτηδεύματος (είναι τοπικός φόρος και ο συντελεστής του εξαρτάται από τον δήμο στον οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση).

Στην εταιρική φορολόγηση εμπίπτουν τα κέρδη της εταιρείας (τα οποία είναι δυνατόν να αποτελούνται από εμπορικά κέρδη, παθητικό αποθεματικό και κεφαλαιακά κέρδη).

‘Ως δαπάνες της επιχείρησης ορίζονται πολύ ευρέως ως όλες οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι περισσότερες εταιρικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με φορολογητέο εισόδημα εκπίπτουν. Ενδεικτικά, οι πιο σημαντικές δαπάνες που δεν εκπίπτουν είναι οι ακόλουθες:
-    δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εισόδημα που απαλλάσσεται της φορολογίας ή κεφαλαιακά κέρδη.
-    5% των ακαθαρίστων ημεδαπών και αλλοδαπών μερισμάτων και των κεφαλαιακών κερδών από μετοχές σε ημεδαπές και αλλοδαπές, που αντιπροσωπεύει δαπάνες που σχετίζονται σε αυτά τα απαλλασσόμενα μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη,
-    ο φόρος εισοδήματος, φόρος επιτηδεύματος, φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο ΦΠΑ στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, κ.α.  

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, το 5% των μερισμάτων που διανέμονται σε Γερμανική ή αλλοδαπή εταιρεία από Γερμανική εταιρεία δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της. Δηλαδή, τα ανωτέρω μερίσματα εκπίπτουν από  τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσοστό 95%. 

Οι καθαρές λειτουργικές ζημίες έως 511.500 ευρώ μπορούν να μεταφερθούν σε προηγούμενη χρήση για 1 έτος πριν το έτος κατά το οποίο οι ζημίες πρόεκυψαν. Ζημίες που απέμειναν μπορούν να μεταφερθούν επ’ αόριστον. Όμως, η ζημία που μεταφέρεται περιορίζεται σε 1.000.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος (με το οποίο συμψηφίζεται) μέσα σε ένα έτος, χωρίς περιορισμό. 

Επίσης, μόνο το 60% του εισοδήματος που υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ δύναται να συμψηφιστεί με μεταφερόμενες ζημίες. Εξάλλου, για την αποφυγή της πώλησης μεταφερόμενων ζημιών, ο φορολογούμενος που χρησιμοποιεί τις ζημίες πρέπει να είναι νομικά και οικονομικά ο φορολογούμενος ο οποίος και υπέστη τις ζημίες αυτές. Πιο συγκεκριμένα, η μεταφορά ζημίας σε επόμενες χρήσεις απαγορεύεται εάν, μέσα σε 5 έτη, περισσότερο από 50% του κεφαλαίου ή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου σε μια εταιρεία μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε έναν αγοραστή ή ένα πρόσωπο που σχετίζεται με τον αγοραστή. 

Περαιτέρω, παρέχονται φορολογικά κίνητρα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες, μπορούν να επωφελούνται από ταχύτερες αποσβέσεις (με συντελεστή 20% ετησίως). Επίσης, παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις με καθαρή αξία μικρότερη από 204.517 ευρώ, οι οποίες μπορούν να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό, με ανώτατο όριο 154.000 ευρώ για την μελλοντική απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (κινητών). Από τον Ιανουάριο του 2008, το επενδυτικό αυτό αποθεματικό μεταβλήθηκε σε έκπτωση επένδυσης. Οι φορολογούμενοι που το δικαιούνται μπορούν να εκπίπτουν έως 40% των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης πριν την απόκτηση ή την κατασκευή. 

Παράλληλα, διατίθενται ποικίλα προγράμματα παροχής κινήτρων επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα για την αγορά ή την κατασκευή κινητών στοιχείων ενεργητικού στην Ανατολική Γερμανία , αλλά και  κίνητρα για νεανική επιχειρηματικότητα.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Umsatzsteuer, USt) επιβάλλεται κατά την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Συνήθως κυμαίνεται περί το 19% (μειωμένος συντελεστής 7% για ειδικές συναλλαγές).

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

7 / 19

Εταιρικός Φόρος

Από 30 έως 33

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Από 14 έως 45

Κεφαλαιακά κέρδη

26,375  ( μετοχές που κατέχονται από ιδιώτη), κέρδη από πώληση θυγατρικής εξαιρούνται κατά 95% του φόρου

Μερίσματα

26,375

Δικαιώματα

26,375

Τόκοι

15,825

Ασφαλιστικές εισφορές

ο εργοδότης παρέχει το 50 % της συνεισφοράς του εργαζόμενου

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητα για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιτρέπονται για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης και τα τοπικά λογιστικά πρότυπα (GAAP) της Γερμανίας. Τα ΔΛΠ, όμως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαγορεύονται.

Έως σήμερα δεν υπάρχει, ούτε έχει προγραμματιστεί κάποια σύγκλιση των γερμανικών GAAP και των ΔΛΠ για φορολογικούς σκοπούς.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γερμανίας Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1966 η οποία κυρώθηκε με τον Α.Ν.52/1967. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων κ.α. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Γερμανίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Γερμανία προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 25%  
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα:  0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Γερμανία 
Μερίσματα: 25%  
Τόκοι: 10% 
Δικαιώματα: 0%

Οι συντάξεις που καταβάλλουν οι ακόλουθοι ασφαλιστικοί φορείς: α) Landesversicherungs Anstalt (LVA) β) Nordwestliche Eisen and Stahl Berufsgenossenschaft γ) Bergbau-Berufsgenossenschaft δ) Bundesknappschaft ε) Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte στ) Daimler Benz Unterstutzungskasse GmbH, σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. 

Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο της Ο.Δ. της Γερμανίας (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany) ή από τα κρατίδια της ή τις πολιτικές υποδιαιρέσεις τους, σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία. Σημειώνεται ότι, με τον όρο Δημόσιο της Ο.Δ. της Γερμανίας (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany), νοούνται τα ταμεία που έχουν ιδρυθεί από τις κρατικές υπηρεσίες της Γερμανίας (ομοσπονδιακά, ομόσπονδων κρατιδίων, δημοτικά) για να καταβάλλουν τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. 

Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Deutsche Bundesbank), τους Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (Deutsche Bundesbahn) και την Ομοσπονδιακή Ταχυδρομική Υπηρεσία (Deutsche Bundespost), λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε αυτούς τους Οργανισμούς, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία (δηλαδή στο Κράτος που έχουν ιδρυθεί οι εν λόγω Οργανισμοί). Την ίδια φορολογική αντιμετώπιση έχουν και όλες οι συντάξεις ή παροχές που καταβάλλονται από το Κράτος της Γερμανίας, ως αποζημίωση για τραυματισμό ή βλάβη που οφείλεται σε εχθροπραξίες ή πολιτικό διωγμό.

Η Γερμανία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς1 .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη Γερμανία, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις3  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι γερμανικές φορολογικές αρχές. 

VIES

Οι Γερμανικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στον φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES4 .

 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : η ανώνυμη εταιρεία (AG - Aktiengesellschaft),η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung), ομόρρυθμη (Offene Handelsgesellschaft) και ετερόρρυθμη (Kommanditgesellschaft) εταιρεία, ατομική επιχείρηση και υποκατάστημα  (Niederlassung) αλλοδαπής εταιρείας.

Εγχώριες Τράπεζες:

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες είναι: BayernLB, Bremer Aufbau-Bank GmbH, Bremer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg-Girozentrale, DekaBank, Deutsche Kreditbank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG, HSH Nordbank AG, Internationales Bankhaus Bodensee AG, Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Hessen (IBH), Investitionsbank Schleswig-Holstein, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH, KfW IPEX-Bank GmbH, L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg), Landesbank Berlin AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Landwirtschaftliche Rentenbank, SaarLB, Sächsische Aufbaubank -Förderbank-, SIKB Saarländische Investitionskreditbank AG, Thüringer Aufbaubank, VÖB-ZVD Bank für Zahlungsverkehrsdienstleistungen GmbH, Weberbank Actiengesellschaft, Westdeutsche ImmobilienBank AG, WestLB AG.

Νόμισμα

Το νόμισμα της Γερμανία είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

 

 

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Οικονομικών: www.bundesfinanzministerium.de
Φορολογικές Αρχές: www.dstg.de
Επενδύσεις:  www.investgermany.com/www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html

Παραπομπές

1 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
2 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «Πραγματική Συναλλαγή» 
3 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «VIES»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ