Αυστρία

Αυστρία

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Αυστρία, με καλά αναπτυγμένη την εθνική οικονομία και υψηλό βιοτικό επίπεδο, είναι στενά συνδεδεμένη με τα υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Καλύπτει μια έκταση περίπου 80.000 μόνο τετραγωνικών χιλιομέτρων και έχει περί τους 9.000.000 κατοίκους. Ωστόσο, πάντα ήταν και είναι ένας μεσάζων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κοινωνικών συστημάτων. Για αυτό το λόγο πολλές διεθνείς οργανώσεις, όπως η UNIDO, IAEA και ο OPEC, έχουν καθιερώσει την έδρα τους στην πρωτεύουσα της Βιέννης.
Η οικονομία της Αυστρίας διαθέτει έναν πολύ μεγάλο τομέα υπηρεσιών, έναν υγιή βιομηχανικό τομέα και έναν μικρό, αλλά πολύ αναπτυγμένο γεωργικό τομέα. Η αυστριακή οικονομία έχει επωφεληθεί σημαντικά από τις ισχυρές εμπορικές σχέσεις της με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ειδικά στους τομείς των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Το συνολικό ΑΕΠ  της χώρας είναι € 271 δισεκατομμύρια, ενώ το κατά κεφαλήν 32.000 ευρώ. Ειδικότερα, η αύξηση του ΑΕΠ το 2011 ήταν περίπου 3,1%, ενώ αναμένεται επίσης ανάπτυξη κατά το 2012 ύψους 0,9%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF. Οι ξένοι επενδυτές βρίσκουν το όλο νομικό πλαίσιο στην Αυστρία αρκετά ευνοϊκό για τις επενδύσεις. Με το σταθερό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κλίμα της, και ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, η Αυστρία προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εγχώρια αγορά, και μια ιδιαίτερα καλή θέση για την επιχειρηματική επέκταση προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα δε, με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 29η υψηλότερη θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο. 

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει κάνει αλλαγές για την εναρμόνιση των οικονομικών, νομικών και φορολογικών δομών με εκείνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό οδήγησε σε απελευθέρωση του αυστριακού εμπορικού δικαίου και κατά συνέπεια, η χώρα έχει πιο ελκυστική αγορά για τους ξένους επενδυτές. 

Τα κίνητρα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από έναν επενδυτή εξαρτώνται κυρίως από το είδος του έργου, το γεωγραφική θέση, την τεχνολογία και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται.

Ωστόσο, το κύριο ενδιαφέρον των διαθέσιμων κινήτρων παραμένει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Τα κίνητρα που χορηγούνται από το κράτος  για ΑΞΕ1  μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
• κίνητρα σε ομοσπονδιακό επίπεδο
• κίνητρα σε επαρχιακό επίπεδο
• κίνητρα από τις κοινότητες

Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απονομή των δανείων αυτών είναι πολύ αυστηρές.

Φορολογικό σύστημα

Σε σχέση με την εταιρική φορολόγηση, ισχύουν τα εξής: Οι εταιρείες όπως οι ανώνυμες, και οι ΕΠΕ, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Από την άλλη, οι προσωποπαγείς εταιρείες, όπως οι ομόρρυθμες κτλ, δεν υπόκεινται σε αυτόν, επειδή το κέρδος της εταιρικής σχέσης φορολογείται στο επίπεδο του κάθε ατόμου -  εταίρου. Έτσι, αν ο συνεργάτης είναι ένα άτομο, τα κέρδη του υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Ωστόσο, εάν ο εταίρος είναι μια εταιρεία, τα κέρδη του υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Γενικότερα, για τις εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα ή την έδρα της πραγματικής διοίκησής τους στην Αυστρία, η βάση για το φορολογητέο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα της εταιρείας, τόσο αυτό που προέκυψε στην Αυστρία, όσο και αυτό που προέκυψε στην αλλοδαπή (παγκόσμιο εισόδημα). Αντιθέτως, οι αλλοδαπές εταιρείες φορολογούνται στην Αυστρία μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Αυστρία.

Συγκεκριμένα, ο εταιρικός φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 25%, ανεξάρτητα αν τα κέρδη διανέμονται ή όχι. Σε επίπεδο μετόχου, οι διανομές μερισμάτων υπόκεινται συνήθως σε παρακρατούμενο φόρο 25%. 
Επίσης, οι ζημιογόνες εταιρείες πρέπει να καταβάλουν ένα ελάχιστο εταιρικό φόρο εισοδήματος. Τα ελάχιστα ποσά εταιρικής φορολογίας εισοδήματος ανέρχονται σε 3.500 ευρώ για τις ανώνυμες εταιρείες (AG) και 1.750 ευρώ για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (AG). Για την προώθηση νέων εταιρειών, ο ελάχιστος εταιρικός φόρος μειώνεται στα 1.092 ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Ο εν λόγω φόρος μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενες χρήσεις χωρίς χρονικό περιορισμό και μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικές υποχρεώσεις εταιρικού φόρου της εταιρείας.

Επίσης, δεν επιβάλλονται πρόσθετοι εταιρικοί φόροι στο επίπεδο της εταιρείας.

Τα μερίσματα που λαμβάνονται από μια Αυστριακή εταιρεία στο επίπεδο των μετόχων (εταιρειών) δεν εντάσσονται γενικά στην φορολογητέα βάση (δεν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό και χρόνος διακράτησης της συμμετοχής, ως προϋποθέσεις). Αυτή η απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο σε εγχώρια μερίσματα και όχι σε κεφαλαιακά κέρδη ή ζημίεςΕπιπρόσθετα, τα μερίσματα που εισπράττονται από εταιρείες εγκατεστημένες στην Ε.Ε. ή από σε άλλες χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις οποίες η Αυστρία έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής για την ανταλλαγή πληροφοριών απαλλάσσονται εάν η αλλοδαπή εταιρεία υπόκειται σε φόρο παραπλήσιο με τον Αυστριακό εταιρικό φόρο και εάν ο αλλοδαπός εταιρικός φόρος δεν είναι κάτω από 15%. Στην περίπτωση που τα μερίσματα από αλλοδαπές επενδύσεις φορολογούνται, ο αλλοδαπός εταιρικός φόρος μπορεί να πιστωθεί έναντι του Αυστριακού.

Περαιτέρω, μερίσματα που λαμβάνονται από μια αλλοδαπή εταιρεία είναι επίσης απαλλασσόμενα στο επίπεδο του μετόχου εάν η Αυστριακή εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου για διάστημα ενός έτους. Επίσης, τα κεφαλαιακά κέρδη και κεφαλαιακές ζημίες που προκύπτουν από τις μετοχές που τυγχάνουν της προαναφερόμενης απαλλαγής είναι φορολογικά ουδέτερα, δηλαδή, η έκπτωση των κεφαλαιακών ζημιών δεν είναι πλέον διαθέσιμη. 

Η μητρική εταιρεία μπορεί, όμως, να επιλέξει να για κάθε συμμετοχή της να θεωρήσει τα κεφαλαιακά κέρδη και ζημίες ως φορολογητέα και να εκτείνει τις ζημίες και αποσβέσεις για μια περίοδο επτά ετών (η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει την φορολογική μεταχείριση των μελλοντικών μερισμάτων).

Αναφορικά με τους τόκους, αυτοί φορολογούνται με συντελεστή 25%.

Οι Αυστριακές εταιρείες δικαιούνται  διαφόρων εκπτώσεων, υπό συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Σε σχέση με την ατομική φορολόγηση, το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το σύνολο του ετήσιου εισοδήματος από πηγές, όπως: γεωργία, αυτοαπασχόληση, εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, εργασία, επενδύσεις (τόκοι και μερίσματα), μίσθωση ακινήτων και των δικαιωμάτων και άλλες μορφές εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα. Η αυστριακή νομοθεσία επιτρέπει την έκπτωση ορισμένων δαπανών που συνδέονται οικονομικά με τους πόρους του εισοδήματος. Όμως δεν εκπίπτουν οι δαπάνες σχετικά με το κόστος διαβίωσης, οι φόροι εισοδήματος και οι δαπάνες για επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιωτική ζωή του φορολογουμένου, εφόσον θεωρούνται δυσανάλογα υψηλές.

Σύμφωνα με το Αυστριακό φορολογικό δίκαιο ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Αυστρίας εάν εγκαταστήσει την κατοικία του στην Αυστρία ή στην περίπτωση που βρίσκεται στην Αυστρία για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Επίσης, η εθνικότητα δεν αποτελεί από μόνη της κριτήριο για τον καθορισμό της κατοικίας ή της φορολογικής υποχρέωσης. Μπορεί, όμως, να παίζει τον ρόλο της ένδειξης σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της κατοικίας.

Φορολογικοί Συντελεστές 

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

10 / 20

Εταιρικός Φόρος

25

Φόρος Φυσικών Προσώπων

έως 11.000EUR : 0

11.001 - 25.000 EUR : 20,44
25.001 - 60.000 EUR: 33,73
πάνω από 60.000 EUR : 50

Κεφαλαιακά κέρδη

25

Μερίσματα

25

Δικαιώματα

20

Τόκοι

0% (25% μόνο για καταθέσεις και χρεόγραφα) 

Ασφαλιστικές εισφορές

9,28% περίπου για τον εργοδότη, 7,82% περίπου για τον εργαζόμενο

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Δημοκρατία της Αυστρίας Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2007 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3724/2008. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Αυστρίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Αυστρία  προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 5 %, εάν η δικαιούχος μερισμάτων εταιρεία κατέχει πάνω από το 25% της καταβληθείσας μερισμάτων εταιρείας/ 15% στις άλλες περιπτώσεις 
Τόκοι: 8%
Δικαιώματα: 7%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Αυστρία 
Μερίσματα: 5 %, εάν η δικαιούχος μερισμάτων εταιρεία κατέχει πάνω από το 25% της καταβληθείσας μερισμάτων εταιρείας/ 15%  στις άλλες περιπτώσεις
Τόκοι: 8%
Δικαιώματα: 7%

Συντάξεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Αποζημιώσεις, περιλαμβανομένων και των συντάξεων που καταβάλλονται από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από το Κράτος της Αυστρίας ή πολιτικής υποδιαιρέσεως ή τοπικής αρχής αυτού ή οιουδήποτε νομικού προσώπου που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο του Κράτους τούτου, σε κάτοικο Ελλάδας έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Αυστριακό Κράτος ή την υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί κατά το ισχύον δίκαιο του Αυστριακού Κράτους, κατά την άσκηση καθηκόντων κυβερνητικής φύσεως, θα φορολογούνται μόνο στην Αυστρία. Επίσης, συντάξεις από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της Αυστρίας θα φορολογούνται μόνο στην Αυστρία.

Η Αυστρία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς2 .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής3 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Αυστρία μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις4 του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Αυστριακές φορολογικές αρχές.

VIES

Οι Αυστριακές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στον φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES5 .

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται  μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν επιτρέπονται για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, ενώ όπως και σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουν εγκριθεί ακόμη τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικές μορφές επιχειρήσεων

Σε αυτές περιλαμβάνονται : η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (GmbH),η ανώνυμη εταιρεία (AG), η ομόρρυθμη εταιρεία (OG),η Ετερόρρυθμη εταιρεία (KG), η αφανής εταιρεία (Stille Gesellschaft), η Αστική εταιρεία (GesnbR),το Ιδιωτικό Ίδρυμα (Stiftung),
η ατομική επιχείρηση (Einzelkaufmann), ο εμπορικός συνεταιρισμός (Genossenschaften),ο όμιλος (Vereine), η Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Συμφέροντος (EWIV),  και η Societas Europaea (SE), (Ευρωπαϊκή Κοινή εταιρεία)

Νόμισμα

Το νόμισμα της Αυστρίας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

 

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικές από τις τράπεζες της Αυστρίας είναι οι παρακάτω :
Bank Austria, HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL, Oberbank, BAWAG, BKS Bank, DenizBank, Erste Bank, Oesterreichische Nationalbank (OeNB) , Autobank AG, BAWAG P.S.K., Easybank AG, Hypo Tirol Bank AG, Kommunalkredit Austria AG, Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), Raiffeisen Zentralbank, Volksbank AG 

Χρήσιμα Links

 Υπουργείο Οικονομικών: www.bmf.gv.at
Επενδύσεις: www.investinaustria.at/EN/ABA-Invest+in+Austria.aspx
Ομοσπονδιακό Εμπορικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Αυστρίας: www.wko.at

Παραπομπές

1 ΒΛ. Αρχειο Όρων: «ΑΞΕ»
2 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012
3 Βλ. Αρχείο Όρων: «Πραγματική Συναλλαγή» 
4 Βλ. Αρχείο Όρων «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
5 Βλ. Αρχείο όρων: «VIES»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ