Μάλτα

Μάλτα

Εμπορικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Μάλτα βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα, ενενήντα τρία χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και 290 χιλιόμετρα βόρεια της Λιβύης και έχει περί τους 420.000 κατοίκους. Την 1η Μαΐου 2004 το νησί έγινε κράτος - μέλος της ΕΕ, ενώ το 2008 υιοθέτησε το νόμισμα του Ευρώ.Η χώρα λειτουργεί ως «μεσογειακός άξονας εμπορίου και ανάπτυξης» λόγω της στρατηγικής της θέσης, η οποία  της δίνει πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής αλλά και της Μέσης Ανατολής. Σημειωτέον ότι η Μάλτα είναι η μόνη δυτική χώρα που έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τη Λιβύη. Εξίσου σημαντικό γεγονός είναι, σε σχέση με τις ξένες εταιρείες που έχουν συμφέροντα στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, η υλικοτεχνική δραστηριότητα που πραγματοποιείται από και προς τη Μάλτα προς αποθήκευση διαφόρων προϊόντων, τη διαλογή, την επανασυσκευασία τους αλλά και τη ναυτιλία, χάρη στο εντυπωσιακό διαμετακομιστικό σύστημα της χώρας και τις αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, το πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό της, όπως και η εξειδίκευσή του κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την παρούσα οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας. Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό είναι άλλωστε γνωστό για το γεγονός ότι προσαρμόζεται εύκολα στις επικείμενες αλλαγές, καθώς και για το «state-of-the-art» δίκτυο τηλεπικοινωνιών, το οποίο είναι μοναδικό για μια χώρα αυτού του μεγέθους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη βρισκόταν στο 2.5% το 2011 και στο 2.2% για το 2012. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, η χώρα έχει σημειώσει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, οι οποίοι συνεχίζουν να επανεπενδύουν στην παραγωγή της χώρας και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως με την αλλαγή της κύριας βάσης της βιομηχανίας, δηλαδή με την μεταβολή από τον τομέα της εργασίας – παραγωγής, προς στον τομέα της γνώσης και με τον τρόπο αυτό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Επιπλέον, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν την βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Μάλτας. Ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον και η χρηστή διακυβέρνηση, που με τη σειρά τους συμπληρώνουν με επαρκή τρόπο το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα κάνουν την Μάλτα ένα προσοδοφόρο προορισμό για τους ξένους επενδυτές. Οι επενδυτικές αυτές δραστηριότητες επικεντρώνονται κυρίως στον χώρο του τουρισμού, των υπηρεσιών και του εμπορίου. Αυτές οι ευνοϊκές βιομηχανικές πολιτικές της και το ανεπτυγμένο επιχειρηματικό κλίμα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους οι αλλοδαπές εταιρείες έχουν κτίσει την επιτυχία τους.

Επιπροσθέτως, το κόστος εργασίας παραμένει αρκετά ανταγωνιστικό (30% - 50%) σε σχέση με αυτό των βασικότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όταν το κόστος εργασίας, η παραγωγικότητα και οι ώρες εργασίας διαμορφώνονται από κοινού, η εικόνα είναι ακόμη καλύτερη, διότι σε αυτήν την περίπτωση το εργατικό δυναμικό της Μάλτας γίνεται το φθηνότερο από όλες τις Ευρωπαϊκές οικονομίες. Όταν οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιποί φόροι εργασίας προστεθούν, το συνολικό κόστος εργασίας της Μάλτας είναι ανταγωνιστικό έναντι των νέων κρατών μελών της ΕΕ αλλά και σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κρατών. 

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF)1  επιβεβαιώνει την θέση της Μάλτας ως την 27η «πιο δικτυωμένη οικονομία στον κόσμο». Παρομοίως, η Μάλτα έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα τρία κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα παγκοσμίως, το οποίο και αναμένεται να αυξηθεί σε σπουδαιότητα τα επόμενα 2 έως 3 έτη, σύμφωνα με τους Δείκτες  της Παγκόσμιας Οικονομικής Έκθεσης (GFCI). Συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των οικονομικών κέντρων, στα οποία οι επιχειρηματίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας  στα επόμενα πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του 2011-2012 του WEF, η χρηματοοικονομική αγορά της Μάλτας κατατάχθηκε στην ίδια θέση με αυτή των χωρών της Αυστραλίας, της Ελβετίας, του Λουξεμβούργου, του Καναδά και της Γαλλίας! Η κατάταξή της αυτή στην 15η θέση αποδεικνύει την οικονομική σταθερότητα και την γρήγορη ανάπτυξη που συντελείται στο εσωτερικό της χώρας.

Καθίσταται σαφές ότι η Μάλτα έχει χαράξει ήδη μια σημαντική παρουσία στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ιδιαίτερα ο παραγωγικός τομέας της μεταποίησης εμπεριέχει πάνω από 200 διεθνείς εταιρείες παραγωγής και διανομής, το ένα πέμπτο των οποίων έχουν επεκταθεί πολύ την τελευταία πενταετία, και οι νέες ξένες επενδύσεις συνεχίζουν να διογκώνονται στην αναπτυσσόμενη οικονομία της Μάλτας. Το εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο κινήτρων, το σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, όπως και το παραγωγικό εργατικό δυναμικό είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους τόσο πολλές εταιρείες επενδύουν σε αυτή την χώρα.

Συγκεκριμένα, μεταξύ του 2008 και 2010 η Μάλτα πέτυχε μέσο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της τάξεως του 1,46% σε σύγκριση με το -0,63%  που καταγραφόταν κατά μέσο όρο στην ΕΕ των 27. Εκτός αυτού, η Μάλτα ήταν επίσης μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες «επιδόσεις» στην ανεργία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του 2011 η Μάλτα κατέγραψε ποσοστό ανεργίας 6,5% σε σύγκριση με το 9,5% που σημειώθηκε κατά μέσο όρο στην ΕΕ των 27.

Στις 25 Οκτωβρίου 2011, ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε στην αξιολόγηση της Μάλτας,  την Α+ πιστοληπτική της ικανότητα. 

Φορολογικό σύστημα

Όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας θεωρείται ότι έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους στη Μάλτα. Άλλες οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί στο εξωτερικό μπορούν να θεωρηθούν κάτοικοι Μάλτας, όταν ο έλεγχος και η διοίκησή τους ασκείται στη χώρα. Παρά το γεγονός ότι η φορολογική νομοθεσία της Μάλτας περιέχει μια σειρά από αναφορές στον όρο «μόνιμη εγκατάσταση», ο όρος αυτός δεν ορίζεται από τη νομοθεσία της Μάλτας.

Οι μαλτέζικες εταιρείες (αλλά και οι εταιρείες των οποίων ο τόπος ελέγχου και διοίκησης βρίσκεται στη Μάλτα) υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με ενιαίο συντελεστή 35% και φορολογούνται στη Μάλτα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Στη Μάλτα επιβάλλεται φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών που πραγματοποιούνται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων (real estate), μετοχών και άλλων κινητών αξιών, η υπεραξία επιχειρήσεων, άδειες επιχειρήσεων, τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επωνυμίες, εμπορικά σήματα, οι συμμετοχές σε προσωπικές σχέσεις. Στην περίπτωση μεταβίβασης των ακινήτων, επιβάλλεται ένας τελικός παρακρατούμενος φόρος, με συντελεστή 12% επί της αξίας μεταβίβασης. επί της αξίας μεταβίβασης ισχύει. Δεν επιβάλλεται φόρος στις επενδύσεις που αποδίδουν συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης. Η φοροαπαλλαγή ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ορισμένων προϋποθέσεων όσον αφορά την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση των μετοχών μιας εισηγμένης εταιρείας σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, εκτός από μετοχές σε ορισμένα οχήματα συλλογικών επενδύσεων. Αν η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση των εισηγμένων μετοχών υπόκειται σε φόρο, τότε ισχύουν ειδικοί κανόνες όσον αφορά τον υπολογισμό του κέρδους και μια τέτοια αύξηση θα υπόκεινται σε φόρο χωριστά με συντελεστή 15%. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων, αν το πάγιο στοιχείο ενεργητικού μεταβιβάζεται μεταξύ των εταιρειών του ίδιου ομίλου, καμία ζημία ή κέρδος δεν θεωρείται ότι προκύπτει από τη μεταβίβαση. Πρέπει να σημειωθεί ότι μια διάταξη έχει θεσπιστεί για να υπαγάγει σε φόρο τη μεταβίβαση των μετοχών σε εταιρείες ακινήτων (όπως ειδικά ορίζονται), που αρχικά υπάγονταν στην ανωτέρω απαλλαγή, όταν ο πωλητής και ο αγοραστής παύουν να είναι μέλη του αρχικού ομίλου εντός έξι ετών από την ημερομηνία της μεταβίβασης εντός του ομίλου. Κέρδη που πραγματοποιούνται από την μεταβίβαση άλλων περιουσιακών στοιχείων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου. Τα κέρδη που προκύπτουν εκτός της Μάλτα και προέρχονται από μια εταιρεία η οποία είναι είτε δεν έχει την κατοικία της ή δεν έχει τη συνήθη διαμονή της στη Μάλτα, δεν υπόκεινται σε φορολογία. Υπάρχει επίσης μια σειρά από εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νόμο. Για παράδειγμα, κέρδη κεφαλαίου που πραγματοποιούνται από αλλοδαπούς κατοίκους κατά τη μεταβίβαση μονάδων σε μαλτέζικα οχήματα συλλογικών επενδύσεων. Απαλλαγή χορηγείται σε σχέση με πάγια στοιχεία ενεργητικού (capital assets) που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και τα οποία μεταβιβάζονται και αντικαθίστανται εντός ενός έτους από ένα περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παρεμφερείς σκοπούς (δηλαδή δεν είναι φόρος επιβάλλεται επί της υπεραξίας). Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος απόκτησης του νέου περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με την ωφέλεια από τη μεταβίβαση του προηγούμενου παγίου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο διαφορετικά θα ήταν φορολογητέο.

Πέραν των κεφαλαιακών κερδών, τα μερίσματα που εισπράττονται από μια ημεδαπή εταιρεία από άλλη εταιρεία, είτε θυγατρική είτε όχι, φορολογούνται επί του ακαθάριστου ποσού στο επίπεδο του λήπτη. Αν τα διανεμόμενα κέρδη έχουν φορολογηθεί, δεν απαιτείται, περαιτέρω, επιβολή φόρου για την δικαιούχο εταιρία. Ωστόσο, για τους μετόχους-κατοίκους Μάλτας, αν ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος στο έτος κατά το οποίο τα κέρδη πραγματοποιούνται είναι μικρότερος από εκείνον του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ισούται με τη διαφορά των συντελεστών. Αν η διανομή διενεργείται από αφορολόγητα έσοδα, το μέρισμα δεν θα υπόκειται σε φορολογία στο επίπεδο της δικαιούχου εταιρίας. Τα μερίσματα και κέρδη από την πώληση των μετοχών που λαμβάνονται από ένα εταιρικό επενδυτή από αλλοδαπή εταιρία (ή από αλλοδαπή ετερόρρυθμη εταιρεία) μπορεί να τύχει της απαλλαγής με βάση τους ειδικούς κανόνες απαλλαγής λόγω συμμετοχών στη Μάλτα, εάν συντρέχουν και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις του νόμου.

Η ανωτέρω απαλλαγή της συμμετοχής μπορεί να ισχύει και για τα κέρδη από τη διάθεση/πώληση συμμετοχών σε μαλτέζικες εταιρείες/οντότητες. Επίσης, οι διανομές φορολογητέου εισοδήματος από μαλτέζικες εταιρείες δεν υπόκεινται περαιτέρω σε φορολογία.

Οι τόκοι φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων (35%). Παρ 'όλα αυτά, σε περίπτωση που η είσπραξη τόκων εμπίπτει στον ορισμό του «εισοδήματος από επενδύσεις», όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία της Μάλτας, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου, με συντελεστή 15%. Επιπλέον, στο εισόδημα από τόκους που καταβάλλεται σε αλλοδαπούς κατοίκους, οι τόκοι αυτοί θα πρέπει να απαλλάσσονται από φόρο στη Μάλτας, εάν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις του νόμου.

Η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μιας Μαλτέζικης εταιρείας επιτρέπεται να διενεργείται με τη μορφή αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, με τη σταθερή μέθοδο. Συνεπώς, υπάρχει συγκεκριμένος συντελεστής αποσβέσεων για κάθε είδος παγίου στοιχείου ενεργητικού. Οι εν λόγω συντελεστές κυμαίνονται από 4% έως 20%.

Επιπρόσθετα, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης μιας εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι α) τα εν λόγω διενεργούνται εντός 18 μηνών από την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, και β) τα έξοδα αυτά δεν εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που διεξάγει τις εμπορικές αυτές δραστηριότητες, αλλά θα εξέπιπταν, σύμφωνα με την περίπτωση α), εάν είχαν προκύψει μετά από το διάστημα των 18 μηνών. Οι προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας.

Επίσης, οι ζημίες μιας εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις χωρίς χρονικούς περιορισμούς, όμως, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ζημίας σε προηγούμενες χρήσεις, ούτε στην περίπτωση που μια εταιρεία πρόκειται να τεθεί σε εκκαθάριση.

Επίσης, οι εκπτώσεις κεφαλαιακών ζημιών από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας μπορούν να συμψηφίζονται μόνο έναντι εισοδήματος που προκύπτει από την ίδια πηγή εισοδήματος. Όταν η εν λόγω πηγή εισοδήματος παύει να υπάρχει, οποιαδήποτε ζημία που απομένει χάνεται.

Δύο εταιρείες που για φορολογικούς σκοπούς είναι κάτοικοι αποκλειστικά στη Μάλτα, όταν μία εταιρεία είναι θυγατρική της άλλης με ποσοστό άνω του 50% ή και οι δύο είναι θυγατρικές τρίτης Μαλτέζικης εταιρεία με ποσοστό άνω του 50% χαρακτηρίζονται ως μέλη ενός ομίλου επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι ζημίες μιας εταιρείας μπορούν να χορηγηθούν από μια εταιρεία σε άλλη εταιρεία του ομίλου, όπου οι δύο εταιρείες έχουν ίδια διαχειριστική περίοδο για σκοπούς λογιστικής και αποτελούν μέρος αυτού του ομίλου καθ’ όλο το έτος αναφοράς για τα οποίο η ανωτέρω χορήγηση της ζημίας διενεργείται. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε εταιρεία του ομίλου πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή και όχι ενοποιημένη φορολογική δήλωση. Επίσης, η φορολογική νομοθεσία της Μάλτας δεν προβλέπει ένα εξελιγμένο σύστημα καθορισμού των τιμών κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Υπάρχουν κάποιες γενικές διατάξεις κατά της φοροδιαφυγής και σύντομες αναφορές σε συναλλαγές με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές της Μάλτας, τυπικά, εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι σκόπιμο οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων σε μεγάλο βαθμό να είναι σύμφωνες με την αρχή των ίσων αποστάσεων, δηλαδή, να είναι συγκρίσιμες με τις τιμές που θα συνάπτονται μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν προβλέπονται ειδικοί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται τα προαναφερόμενα. Τέλος, η Μάλτα δεν έχει υιοθετήσει κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC rules), ούτε και κανόνες για την υποκεφαλαιοδότηση των εταιρειών. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη μαλτέζικη φορολογική νομοθεσία διενεργείται παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς κατοίκους με συντελεστή 35% (ο οποίος μπορεί να μειώνεται ή να εξαλείφεται βάσει μιας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)), ενώ αντίθετα, βάσει της εγχώριας νομοθεσίας της Μάλτας δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στους τόκους και τα δικαιώματα που καταβάλλονται προς αλλοδαπούς κατοίκους.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

H Μάλτα φορολογεί φυσικά πρόσωπα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, όταν αυτά έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στη Μάλτα. Κάθε άτομο που δεν έχει τη συνήθη διαμονή ή κατοικία του στη Μάλτα φορολογούνται στη Μάλτα μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν εκεί και σε οποιοδήποτε εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και καταβάλλεται στη Μάλτα. Ένας αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο φορολογείται στη Μάλτα μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη Μάλτα. Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει τη συνήθη διαμονή του στη χώρα που έχει τη μόνιμη κατοικία του.

Στους «ημεδαπούς μετανάστες» προσφέρεται ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Δηλαδή, ένα άτομο που γεννήθηκε στη Μάλτα και το οποίο επιστρέφει στην χώρα του μπορεί να επιλέξει να πληρώσει 15% φόρο επί του εισοδήματος που προέρχεται από την χώρα του.
Επιπλέον, ορισμένοι τύποι του εισοδήματος, και ορισμένα άτομα (εκτός από τους «ημεδαπούς μετανάστες»), μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένους συντελεστές φόρου, όπως:
•    Από τον ειδικό φορολογικό συντελεστή ύψους 27,5% που εφαρμόζεται στους μετόχους εξωτερικού και διεθνών εμπορικών εταιρειών (Offshore εταιρείες, κτλ)
•    Από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν για τους αξιωματικούς και / ή για τους υπαλλήλους των υπεράκτιων εταιρειών (Freeport εταιρείες, ασφαλιστικές και εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων)
•    Από την «τελική παρακράτηση στην πηγή» ύψους 15% για τα εισοδήματα από ορισμένους τύπους επενδύσεων, και το εισόδημα από την εργασία μερικής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, επίσης ύψους 15%.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Φ.Π.Α

0 / 5 / 7 / 18

Εταιρικός Φόρος

35

Φόρος Φυσικών Προσώπων

0 – 8.500 : 0

8.501 – 14.000 : 15

14.001 – 19.500 : 25

19.501 – 60.000 : 29

Πάνω από 60.000 : 35

Κεφαλαιακά  κέρδη

15 / 35

Μερίσματα

0 / 15

Δικαιώματα

0

Τόκοι

0 / 15

Ασφαλιστικές εισφορές

18

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται για τις ενοποιημένες και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις που ικανοποιούν ορισμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια έχουν την επιλογή της σύνταξης των ενοποιημένων ή/και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων είτε σύμφωνα με τα ΔΛΠ, είτε σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα GAAP της Μάλτας για τις μικρότερες εταιρείες. Οι τοπικές οικονομικές αρχές δεν έχουν αναγγείλει οποιαδήποτε σχέδια υιοθέτησης ή ενσωμάτωσης των ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Μάλτα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2006 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3681/2008. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Μάλτας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Μάλτα προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0%
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Μάλτα 
Μερίσματα: 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων, εάν ο δικαιούχος είναι μία εταιρεία (εκτός από μία συμμετοχική εταιρεία) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα / 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
Τόκοι: 0% / 8%
Δικαιώματα: 0% /  8%

Η Μάλτα ΔΕΝ ανήκει κατά περιπτώσεις στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς2  .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής3 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Πορτογαλία, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις4 του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Μαλτέζικες φορολογικές αρχές.

VIES

Οι Μαλτέζικες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στο φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES5.

 

Βασικές επιχειρηματικές μορφές

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Kumpanniji Pubbliċi Limitati Responsabbiltà), οι εμπορικές συνεργασίες (Sħubiji kummerċjali), υποκαταστήματα των ξένων εταιρειών (fergħat ta 'kumpaniji barranin), Καταπιστεύματα & Ιδρύματα (Trusts u Fondazzjonijiet).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Μάλτας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

 

 

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικές από τις τράπεζες που υπάρχουν στην Μάλτα είναι οι παρακάτω: APS Bank, Akbank Malta, Barclays Bank, Bawag Malta Bank, Central Bank of Malta, Credit Europe Bank Malta, Erste Bank, Fimbank, Garanti Bank, HSBC Malta, Izola Bank, Bank of Valetta, Lombard Bank, Sparkasse Bank Malta, Volksbank, Banif Bank.

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Οικονομικών και Επενδύσεων: www.mfin.gov.mt
Επιμελητήριο Εμπορίου και Επιχειρήσεων: www.chamber.org.mt  
Οικονομική Αρχή Μάλτας: www.mfsa.com.mt

Παραπομπές

1 Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός, ο οποίος δεσμεύεται να βελτιώσει την τωρινή οικονομική κατάσταση παγκοσμίως     ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις, τους πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους ηγέτες των τοπικών – εθνικών κοινωνιών να διαμορφώσουν παγκόσμιες  περιφερειακές και βιομηχανικές διατάξεις.
2 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
3 Βλ. Αρχείο Ορισμών «Πραγματική Συναλλαγή» 
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
5 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «VIES»  

 

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ