Καναδάς

Καναδάς

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Ο Καναδάς αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο, με πληθυσμό 35 εκατ. κατοίκους και είναι μέλος του G7. Σημειωτέον ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είχε τις καλύτερες επιδόσεις από το υπόλοιπο των χωρών του G7 κατά τη δεκαετία 2001 - 2011. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών πολιτικών του Καναδά, οι οποίες στηρίζονται στην χαμηλή εταιρική φορολογία, στην συνετή δημοσιονομική διαχείριση και στον χρηματοπιστωτικό διακανονισμό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη ανήλθε στο 2,5% το 2011, στο 2,1% για το 2012, ενώ για το 2013 προβλέπεται ανάπτυξη της τάξεως του 2,2%. Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην υψηλότατη 17η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.Με συνολικό ποσοστό χρέους 32,2 % του ΑΕΠ το 2010, το χρέος του Καναδά εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών του G7.

Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της χώρας συγκαταλέγονται: η παγκοσμίως ανεπτυγμένη της οικονομία, το μοναδικό επενδυτικό περιβάλλον, ο ανεπτυγμένος τομέας της Έρευνας & Ανάπτυξης1, το διαφοροποιημένο αλλά καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η στρατηγική επιχειρηματική τοποθεσία της χώρας και τα Κέντρα Ερευνών και Καινοτομίας που διαπρέπουν. Οι επενδυτικές δραστηριότητες στον Καναδά επικεντρώνονται στο χώρο της βιομηχανίας, της πετρελαϊκής ενέργειας, των κατασκευών, των μεταλλευμάτων, της ξυλείας, των μεταφορών και της επεξεργασίας χημικών και τροφίμων. 

Μερικά από τα γενεσιουργά κίνητρα της αύξησης των ξένων επενδύσεων στην χώρα είναι ότι:
•    Ισχύουν φορολογικά κίνητρα για τις διάφορες μορφές επενδυτικών κεφαλαίων και για ορισμένες βιομηχανίες και στοχευμένες δραστηριότητες.
•    Ο γενικός ομοσπονδιακός φορολογικός συντελεστής έχει μειωθεί  και ανέρχεται στο 15% από την 1η Ιανουαρίου 2012.
•    Τα μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπές εταιρείες μπορούν να διανεμηθούν με μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε κατοίκους του Καναδά.
•    Ο Καναδάς έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων που προβλέπουν μειωμένους συντελεστές παρακράτησης φόρου. Σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, τα περισσότερα είδη τόκων που καταβάλλονται σε καθαρά εμπορική βάση από μη μόνιμους      κατοίκους απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.
•    Οι ομοσπονδιακοί και επαρχιακοί φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος δεν υφίστανται γενικά ουσιώδεις μεταβολές.

Φορολογικό σύστημα

Σύμφωνα με το νόμο περί φορολογίας εισοδήματος, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά (ομοσπονδιακούς ή τοπικούς) θεωρείται ότι είναι φορολογικός κάτοικος του Καναδά. Ενώ εταιρείες που δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά θεωρούνται ότι είναι κάτοικοι στον Καναδά εάν η κεντρική διοίκησή τους και ο έλεγχος τους ασκείται στον Καναδά. Το γεγονός εάν η κεντρική διοίκηση και ο έλεγχος μιας εταιρείας ασκείται στον Καναδά είναι πραγματικό ζήτημα, αλλά συνήθως κρίνεται από τον τόπο όπου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις.Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, οι εταιρείες που διαμένουν στον Καναδά υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στον Καναδά για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Οι αλλοδαπές εταιρείες υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση επιχείρηση στον Καναδά και στις υπεραξίες που προκύπτουν από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στον Καναδά (π.χ. κεφαλαιακά κέρδη). Ο αγοραστής των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων οφείλει να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου στο καταβληθέν ποσό, εκτός εάν ο αλλοδαπός κάτοικος-πωλητής έχει αποκτήσει πιστοποιητικό εκκαθάρισης φόρου.

Επίσης, όσον αφορά στον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, οι παρακάτω τιμές ισχύουν για τις χρήσεις που κλείνουν στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Για τους αλλοδαπούς κατοίκους, οι παρακάτω συντελεστές εφαρμόζονται στο εισόδημα που αναλογεί σε μόνιμη εγκατάσταση αυτών στον Καναδά. Διαφορετικές τιμές είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε αλλοδαπούς κατοίκους σε άλλες περιπτώσεις και επίσης στις αλλοδαπές εταιρείες που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στον Καναδά εφαρμόζεται φόρος με συντελεστή 25% στα μετά φόρων κέρδη τα οποία δεν επανεπενδύονται σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία στον Καναδά.

Οι ομοσπονδιακοί συντελεστές φορολογίας εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής, εκτός εξαιρέσεων.
-    Βασικός συντελεστής 38%
-    Μείον μείωση ανά περιφέρει 10%
-    Ομοσπονδιακός συντελεστής 28%
-    Μείον τη μείωση του γενικού συντελεστή ή έκπτωση κατασκευών και μεταποιήσεων 13%
-    Καθαρός ομοσπονδιακός φορολογικός συντελεστής 15%.

Στους ανωτέρω συντελεστές προστίθεται και ο επαρχιακός φόρος που κυμαίνεται από 10% έως 15% ανάλογα με την επαρχία.Όλες οι περιφέρειες (επαρχίες) επιβάλλουν φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση που είναι εγκατεστημένη σε αυτές. Σε γενικές γραμμές, αυτό το εισόδημα κατανέμεται σε μια περιφέρεια (επαρχία) με τη χρήση δύο παραγόντων με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και με βάση τους μισθούς και τα ημερομίσθια. Οι φόροι στις περιφέρειες δεν εκπίπτουν για τους σκοπούς του ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος.Γενικά το 50% των κεφαλαιακών κερδών υπόκειται σε φορολογία και περιλαμβάνεται στα έσοδα της εταιρείας και φορολογείται τους κανονικούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος. Οι κεφαλαιακές ζημίες συμψηφίζονται, αλλά μόνο έναντι κερδών του κεφαλαίου. Στην περίπτωση που οι κεφαλαιακές ζημίες υπερβαίνουν τα φορολογητέα κεφαλαιακά κέρδη κατά το τρέχον έτος, οι ζημίες μπορούν να μεταφέρονται προς συμψηφισμό στις προηγούμενες τρείς χρήσεις και να μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις επ 'αόριστον ώστε να συμψηφίζονται με τα καθαρά φορολογητέα κεφαλαιακά κέρδη, εκτός της περίπτωσης που η ζημιογόνος εταιρεία ελέγχεται αpό άλλη εταιρεία.Οι αλλοδαπές εταιρείες υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επί των φορολογητέων κερδών του κεφαλαίου (50% των κεφαλαιακών κερδών μείον το 50% των κεφαλαιακών ζημιών) που προκύπτουν από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων καναδικής ιδιοκτησίας. 

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, κατά την πώληση περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπούς κατοίκους απαιτείται να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 25% από τον αγοραστή κατά την καταβολή του τιμήματος. Όμως, εάν ο πωλητής υποβάλλει αίτηση-έκθεση στις φορολογικές αρχές με τις οποίες να γνωστοποιεί την προκείμενη μεταβίβαση είναι δυνατόν να απαλλάσσεται από τον παρακρατούμενο φόρο.Αναφορικά με το εισόδημα από μερίσματα που λαμβάνεται από μια εταιρεία κάτοικο του Καναδά από άλλη ημεδαπή εταιρεία γενικά μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Ωστόσο, ορισμένα μερίσματα, όπως αυτά που προκύπτουν από προνομιούχες μετοχές εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή και φορολογούνται πλήρως με τους κανονικούς συντελεστές. Επίσης, οι τόκοι, τα δικαιώματα και τα εισόδημα από ενοίκια που λαμβάνονται από μια ημεδαπή εταιρεία φορολογούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με την περίπτωση.

Παρά τα ανωτέρω, για τους σκοπούς φορολογίας εισοδήματος του Καναδά, μια προσωπική εταιρεία αντιμετωπίζεται ως διαφανής οντότητα, δηλαδή, οι εταίροι φορολογούνται επί του μεριδίου τους, ακόμη και αν τα κέρδη δεν διανέμονται. Μια εταιρεία δεν περιορίζεται από το να είναι μέλος μιας προσωπικής εταιρείας. Τα έσοδα καθορίζεται σε επίπεδο εταιρικής σχέσης και στη συνέχεια κατανέμονται μεταξύ των εταίρων σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας της εταιρικής σχέσης.

Σχετικά με την έκπτωση των δαπανών, δαπάνες επιχειρήσεων που είναι λογικές και καταβάλλονται με σκοπό την παραγωγή εισοδήματος εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας, εκτός εάν μια δαπάνη απαγορεύεται ρητά, με ειδική διάταξη νόμου. Κάποια έξοδα τα οποία εκπίπτουν υπόκεινται σε περιορισμό, π.χ. φιλανθρωπικές δωρεές, έξοδα παραστάσεως, καθώς και το κόστος της παροχής ενός αυτοκινήτου στους εργαζόμενους. Η έκπτωση των κεφαλαιουχικών δαπανών απαγορεύεται ρητά, αλλά ειδικές διατάξεις προβλέπουν ότι οι δαπάνες αυτές είναι δυνατόν να υπόκεινται σε αποσβέσεις.

Επειδή οι καναδικές εταιρείες φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στον Καναδά, δεν υπάρχουν εδαφικά όρια για την έκπτωση των σχετικών δαπανών. Οι πληρωμές, όμως, προς συνδεδεμένες εταιρείες εκπίπτουν, εφόσον οι χρεώσεις είναι σύμφωνες με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Οι μεταφορά  ζημιών και άλλες εκπτώσεις μεταξύ ανεξάρτητων εταιρειών περιορίζονται σημαντικά μετά την απόκτηση του ελέγχου μιας εταιρείας σε άλλη εταιρεία εγκατεστημένη στον Καναδά.Ειδικότερα, σε γενικές γραμμές, η απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς υπολογίζεται με βάση μια ‘‘δεξαμενή’’, με λίγες μόνο ξεχωριστές τάξεις περιουσιακών στοιχείων. Οι αποσβέσεις γενικά διενεργούνται με βάση καθορισμένους συντελεστές, με τη φθίνουσα μέθοδο. 

Η φορολογική νομοθεσία του Καναδά προσφέρει ένα γενναιόδωρο συνδυασμό εκπτώσεων και πιστώσεων φόρου για δαπάνες επιστημονικής έρευνας & πειραματικής ανάπτυξης. Μέχρι το 2013, οι τρέχουσες και κεφαλαιακές δαπάνες για τα ανωτέρω μπορούν να εκπίπτουν κατά το έτος που πραγματοποιήθηκαν ή να μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις επ 'αόριστον ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του φορολογούμενου για την ελαχιστοποίηση φόρου. Επίσης, οι τόκοι δανείου το οποίο χρησιμοποιείται για την απόκτηση εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις ή εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία, ή η τόκοι που καταβάλλονται για την κτήση περιουσιακών στοιχείων που αποφέρουν εισόδημα εκπίπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι τόκοι καταβάλλονται λόγω νομικής υποχρέωσης και το μέγεθος αυτό είναι λογικό με βάση τα πραγματικά περιστατικά.Επιπρόσθετα, μια λογική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις μπορεί να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας. Επίσης, οι καθαρές λειτουργικές ζημίες μπορούν να μεταφέρονται στις προηγούμενες τρεις χρήσεις και στις επόμενες είκοσι χρήσεις. Ειδικοί κανόνες μπορούν να απαγορεύουν τη χρήση των ζημιών από άλλα χρόνια, όταν υπήρξε η απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας στην οποία προέκυψαν οι ζημίες.Εκτός των ανωτέρω, η φορολογική νομοθεσία του Καναδά δεν επιτρέπει την ομαδική – φορολόγηση των ομίλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξέδωσε ένα έγγραφο διαβούλευσης, για τη φορολογία των ομίλων, η οποία διερευνά πιθανές προσεγγίσεις για τη φορολόγηση αυτών των ομάδων επιχειρήσεων, και στη συνέχεια, επανέλαβε τη δέσμευσή της να εξετάσει το ζήτημα αυτό. Όμως, προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την τιμολόγηση στις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing rules), οι οποίες είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνες με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ και οι οποίες απαιτούν ότι οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών πρέπει να διενεργούνται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Εκτός των κανόνων αυτών, η φορολογική νομοθεσία του Καναδά προβλέπει κανόνες για την υποκεφαλαιοδότηση των εταιρειών οι οποίες περιορίζουν την εκπτωσιμότητα των τόκων που καταβάλλονται σε αλλοδαπά πρόσωπα (ή πρόσωπα τα οποία δεν ενεργούν σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων με αλλοδαπά πρόσωπα) όταν ο δανεισμός υπερβαίνει δυο φορές τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Πρόσφατες μεταρρυθμίσεις έθεσαν την αναλογία δανεισμού - ιδίων κεφαλαίων σε 2:1 από 1.5:1 για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από το 2012 και έπειτα. 

Τέλος, σύμφωνα με τους κανόνες του Καναδά για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (CFC rules), οι καναδικές εταιρείες είναι δυνατόν να φορολογούνται για ορισμένα εισοδήματα των ελεγχόμενων αλλοδαπών θυγατρικών τους (κατά κανόνα, ορισμένα εισοδήματα από ακίνητα, εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις εκτός των λειτουργικών κερδών, καθώς και ορισμένα φορολογητέα κέρδη κεφαλαίου), ανεξάρτητα από το αν διανέμονται.Πρέπει να σημειωθεί ότι σε καθορισμένες περιοχές του Καναδά (δηλαδή επαρχίες του Ατλαντικού, όπως η περιοχή Gaspé, και υπεράκτιες περιοχή του Ατλαντικού), παρέχεται πίστωση φόρου 10% επί του ομοσπονδιακού φόρου σε διάφορες μορφές επενδύσεων όπως για μηχανήματα, νέα κτίρια, κατασκευές και μεταποιήσεις. 

Ο Καναδάς προσφέρει επίσης πολλά φορολογικά κίνητρα σε ομοσπονδιακό και επαρχιακό, για διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, τον κινηματογράφο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το computer animation, την παραγωγή και επεξεργασία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τέλος, όσον αφορά στους φόρους παρακράτησης σε διάφορες πληρωμές, στον Καναδά διενεργείται παρακράτηση φόρου στην πηγή με συντελεστή 25% επιβάλλεται επί των τόκων, τα μερίσματα, τα ενοίκια και τα δικαιώματα, όπως και σε ορισμένα διαχειριστικά και τεχνικά τέλη παροχής υπηρεσιών, και παρόμοιες πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιούνται από έναν Καναδό μόνιμο κάτοικο σε έναν αλλοδαπό κάτοικος.Οι ανωτέρω συντελεστές μπορούν να μειώνονται με βάση τις συναφθείσες από τον Καναδά Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με άλλες χώρες προς τις οποίες διενεργούνται οι πληρωμές. Αντίθετα, οι πληρωμές που διενεργούνται από ημεδαπές εταιρείες, λόγω των ανωτέρω αναφερόμενων αιτιών, προς ημεδαπά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στον Καναδά. 

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Σε γενικές γραμμές, ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Καναδά για φορολογικούς σκοπούς, εφόσον υπάρχει συνεχής σχέση μεταξύ του προσώπου αυτού και του Καναδά. Κατά τον προσδιορισμό της κατοικίας ενός φυσικού προσώπου, όλα τα σχετικά στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι δεσμοί κατοικίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία περιλαμβάνουν τη διατήρηση ενός τόπου κατοικίας διαθέσιμης για το επάγγελμα του φυσικού προσώπου και την κατοικία της συζύγου και των εξαρτημένων μελών του φυσικού προσώπου. Συνήθως, ένα άτομο θεωρείται ότι είναι κάτοικος Καναδά στην περίπτωση που διατηρεί μια σταθερή κατοικία για τον/την ίδια και την οικογένειά του. Δευτερεύοντες παράγοντες περιλαμβάνουν κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις και την προσωπική ιδιοκτησία, όπως η ιδιότητα μέλους σε σωματεία και θρησκευτικές οργανώσεις, άδειες οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και ιατρική ασφαλιστική κάλυψη. Η ιθαγένεια και κατοικία σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της άλλης χώρας δεν είναι σχετικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας ενός προσώπου. Αν ένα άτομο που δεν θεωρείται κάτοικος του Καναδά, αλλά διαμένει προσωρινά στον Καναδά για 183 ημέρες ή περισσότερο σε ένα ημερολογιακό έτος, το άτομο θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Καναδά για το σύνολο του έτους αυτού.

Επιπλέον, το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων ωφελημάτων της απασχόλησης) και ορισμένα εισοδήματα από επενδύσεις και κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογούνται σύμφωνα με τον τρέχοντα ατομικό φορολογικό συντελεστή. Οι φοροαπαλλαγές είναι υποκείμενες σε μερικούς περιορισμούς και χορηγούνται σε καταστάσεις όπως οι συνταξιοδοτικές πληρωμές, επαγγελματικά τέλη, παιδική φροντίδα, ιατρικά έξοδα κλπ.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 5

Εταιρικός Φόρος

ομοσπονδιακός 15  + επαρχιακός 10 – 15

= 25 -30

Φόρος Φυσικών Προσώπων

   Έως 42.707 CAD : 15
42.708 CAD έως 85.414 CAD : 22
85.415 CAD έως 132.406 CAD : 26
Πάνω από 132.407 CAD : 29

Κεφαλαιακά κέρδη

50

Μερίσματα

25

Δικαιώματα

25

Τόκοι

25

Ασφαλιστικές εισφορές

     3.150 CAD περίπου το χρόνο για τον εργαζόμενο.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται για τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 με εξαίρεση των φορέων που απαριθμούνται παρακάτω. Η έγκαιρη έγκριση (πριν από 2011), η οποία επιτρέπεται και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή διατάξεων των εγχώριων ρυθμιστικών αρχών. Ωστόσο, οι διατάξεις GAAP των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι αποδεκτές για τις αμερικανικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Οι παραπάνω φορείς που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ είναι:
•    Οι φορείς που υπόκεινται σε ρύθμιση από την κυβέρνηση και τις εγχώριες ρυθμιστικές αρχές, όπως οι νομικές οντότητες που έχουν καταχωρηθεί βάσει του Εθνικού Μέσου 31-103 (κινητές αξίες) και οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα ΔΛΠ μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (π.χ. διαχειριστές, χρηματιστές, έμποροι κλπ.).
•    Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και τα προγράμματα παροχών, που έχουν χαρακτηριστικά παρεμφερή με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και παρέχουν οφέλη - εκτός από τις συντάξεις - εφαρμόζουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα  για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τον Καναδά Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2009 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3824/2010.
Συνταξεις
Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, του Καναδά και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από τον Καναδά προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 5% τον ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα και 15% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα: 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς τον Καναδά 
Μερίσματα: 5% τον ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα και 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα: 10%
Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία2 , ο Καναδάς ανήκει κατά περιπτώσεις, στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
Συνεπώς, οι συναλλαγές με τον Καναδά ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς δεν αναγνωρίζονται αυτόματα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Βασικές  Μορφές Επιχειρήσεων

Σε αυτές περιλαμβάνονται: η Ανώνυμη Εταιρεία (SA), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée), η Ομόρρυθμη (Société en nom collective), Ατομική Επιχείρηση (entreprise à propriétaire unique), και το υποκατάστημα ξένης εταιρείας (filiale d'une société étrangère).

Νόμισμα

Το νόμισμα του Καναδά είναι το Καναδικό Δολάριο (κωδικός CAD).
Ισοτιμία:  1 EUR = 1.35 CAD (Μάρτιος 2013)

 

Εγχώριες Τράπεζες

Bank of Montreal, Busıness Development Bank of Canada, National Bank of Canada,  Bank of Nova Scotia (ScotiaBank), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), General Bank of Canada, Laurentian Bank of Canada, Canada Trust, La Caisse Desjardin, Citibank CanadaCitizens Bank of Canada, Citizens Trust,  Moncana Bank,The Credit Union Central of Canada, KS Bank of Toronto, Toronto Dominion Bank, National Bank of Canada , Pacific & Western Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Toronto – Dominion Bank ("TD Canada Trust").

Χρήσιμα Links 

Υπηρεσία Διεθνούς Φορολογίας : www.cra-arc.gc.ca
Επενδύσεις:  www.investincanada.gc.ca
Κυβέρνηση Καναδά: www.ic.gc.ca

Παραπομπές

1 Σημειωτέον ότι ο Καναδάς αποτελεί κέντρο ανάπτυξης πολλών φαρμάκων από εταιρείες βιοτεχνολογίας.

2 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ