Κύπρος

Κύπρος

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Κύπρος αποτελεί ανεξάρτητη νησιωτική χώρα της ανατολικής Μεσογείου. Συνορεύει θαλάσσια με την Τουρκία, την Συρία, τον Λίβανο, και την Αίγυπτο, ενώ έχει πληθυσμό περί τους 1.000.000 κατοίκους.Στον 21ο αιώνα, η Κύπρος αποτελεί «γέφυρα» οικονομικής συνεργασίας, η οποία ευνοεί τις επενδύσεις, όπως και προορισμό της βασικής επιλογής των επενδυτών που αναζητούν την ιδανική τοποθεσία για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Εξάλλου, το γεωγραφικό της πλεονέκτημα ως φυσική γέφυρα που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ισχύ μετά την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ (2004) και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2008).

Έχει καθιερωθεί επίσης ως  η «αφετηρία» για τους διεθνείς επενδυτές που επιθυμούν την  πρόσβαση στις μεγάλες αγορές της ΕΕ καθώς και στις αναδυόμενες οικονομίες της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Ευρώπης, τη Βόρεια Αφρική, την Ινδία και την Κίνα. Πράγματι, η Κύπρος προσφέρει μια πληθώρα ευκαιριών για τους επενδυτές. Η στοχευμένη οικονομία της στην ανάπτυξη της αγοράς λειτουργεί μέσα σε ένα διαφανές ρυθμιστικό και νομικό σύστημα που βασίζεται στο αγγλοσαξονικό πρότυπο και είναι πλήρως εναρμονισμένο με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, η βαθμολογία της οικονομικής ελευθερίας της Κύπρου το 2011 είναι 73,3%, καθιστώντας την ως την 18η πιο απελευθερωμένη οικονομία του κόσμου, βάσει των πρόσφατων μελετών του Heritage Foundation και της Wall Street Journal1

Σύμφωνα πάλι με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business  της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην διόλου άσχημη 36η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, βάσει επίσημων στοιχείων του IMF, η χώρα παρουσίασε ανάπτυξη το 2011 κατά 0.5 %. Ωστόσο, το 2012 αναμένεται μείωση του εγχώριου ΑΕΠ, και συνεπαγόμενη ύφεση στην χώρα κατά 1.2%, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης ενώ για το 2013 προβλέπεται μείωση του εγχώριου ΑΕΠ κατά 0,8%.

Παράλληλα, το φορολογικό σύστημα της Κύπρου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στον τομέα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων συντελεστών φορολόγησης στην ΕΕ (10%) με ένα ευρύ φάσμα συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με 44 χώρες.

Ταυτόχρονα, ένας σημαντικός αριθμός πολυεθνικών εταιρειών και διεθνών τραπεζικών μονάδων ήδη λειτουργούν στην Κύπρο, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική φύση της εθνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν περίπου 33 ξένες τράπεζες και πάνω από 1200 Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων 2 (Κ.Ε.Δ.Ε.) παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες. Οι Κ.Ε.Δ.Ε., όντως, έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξή της ως επιχειρηματικό κέντρο, χτίζοντας μια ισχυρή παρουσία στην οικονομία της χώρας.

Έτσι, οι ξένοι επενδυτές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ένα προηγμένο μοντέλο μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, ένα ιδιαίτερα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως τραπεζικές, φορολογικές, λογιστικές, ελεγκτικές, νομικές, διαχείρισης κεφαλαίων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το υψηλό βιοτικό επίπεδο του νησιού αποτελούν τα βασικά συστατικά που έχουν κάνει την χώρα να ξεχωρίζει στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Κύπρο μέχρι το 2003 χαρακτηριζόταν ως «offshore», επειδή παρείχε πολύ χαμηλό (σχεδόν μηδενικό) φορολογικό συντελεστή. 

 

Φορολογικό σύστημα

Με την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταργήθηκαν οι offshore δραστηριότητες και πλέον όλες οι Κυπριακές Εταιρίες χαρακτηρίζονται onshore (εγχώριες). Στα πλαίσια αυτά, έγινε επανασχεδιασμός του φορολογικού συστήματος, το οποίο εναρμονίστηκε με το ευρωπαϊκό όσον αφορά στους φορολογικούς συντελεστές και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς (VIES)3 , με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έτσι, ο φορολογικός συντελεστής (10% επί των καθαρών κερδών της εταιρείας) είναι ο ίδιος για όλες τις εταιρείες χωρίς οποιαδήποτε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες, είτε αυτές ανήκουν σε κατοίκους Κύπρου είτε όχι, έχουν τα ίδια δικαιώματα να δραστηριοποιούνται και εντός Κύπρου και οποιοιδήποτε περιορισμοί που ίσχυαν προ της 1ης Ιανουαρίου 2003, έχουν πλέον καταργηθεί.

Οι εταιρείες - φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδημα τους που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται σε εισόδημα που κτάται ή προκύπτει από επιχείρηση που διεξάγεται από μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και συγκεκριμένα εισοδήματα από πηγές στην Κύπρο.

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Φόροι που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή μπορούν να πιστωθούν έναντι του Κυπριακού φόρου που προκύπτει.

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες τις εταιρίες είναι 10%. Ως προς τις φορολογικές απαλλαγές, τα κέρδη από τη διάθεση τίτλων απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από το φόρο εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει για τα μερίσματα, όμως αυτά είναι δυνατόν να υπόκεινται στην έκτακτη αμυντική εισφορά. Επίσης, οι τόκοι που δεν προκύπτουν από ή δε συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όμως υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά.

Όσον αφορά στην έκπτωση των δαπανών, οι δαπάνες που έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση εισοδήματος και υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις ή άλλα στοιχεία, δύνανται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρεία, κατά τα παρακάτω:

-    Τόκοι πληρωτέοι για την απόκτηση 100% των μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, θυγατρικής εταιρείας θα εκπίπτονται για σκοπούς φόρου εισοδήματος νοουμένου ότι η θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.
-    Το 80% του καθαρού εισοδήματος από εκμετάλλευση δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου και του καθαρού κέρδους από την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχει εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου θα λογίζεται ως έξοδο.
-    Όλες οι εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές ασφαλίσεις και εγκεκριμένα ταμεία πάνω στους μισθούς των εργαζομένων.
-    Έξοδα ψυχαγωγίας για σκοπούς της επιχείρησης (Το κατώτερο των €17.086 ή 1% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας).

Υπό προϋποθέσεις, η φoρoλoγική ζημιά πoυ πρoκύπτει κατά τη διάρκεια τoυ φoρoλoγικoύ έτoυς, αν δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα, μεταφέρεται και συμψηφίζεται με τα φoρoλoγικά κέρδη τωv επόμεvωv πέντε ετώv. Υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται επίσης ο συμψηφισμός ζημιών εταιρείας με κέρδη του ίδιου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Μια εταιρεία θεωρείται μέλος του ιδίου συγκροτήματος αν:
-    είναι 75% εξαρτημένη της άλλης ή
-    η καθεμιά ξεχωριστά είναι 75% εξαρτώμενη τρίτης εταιρείας

Ζημιά από επιχείρηση που είχε άτομο ή συνεταιρισμός και η οποία επιχείρηση μετατρέπεται σε εταιρεία, μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία. Ζημιά από μόνιμη εγκατάσταση του εξωτερικού μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη εξαιρούμενης μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο μέχρι το ποσό της ζημιάς που συμψηφίστηκε.

Aφαιρoύvται από τo φoρoλoγητέo εισόδημα oι εκπτώσεις πoυ υπoλoγίζovται ως πoσoστό επί του κόστoυς αγoράς σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού, με διάφορους φορολογικούς συντελεστές.

Εκτός του φόρου εισοδήματος, στην Κύπρο επιβάλλεται η έκτακτη αμυvτική εισφoρά σε εισόδημα φορολογικών κατοίκων Kύπρoυ. Μη κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικής εισφοράς. Η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται με τoυς παρακάτω συvτελεστές:

Προς φυσικά πρόσωπα: 
-    Στα μερίσματα 20% όταν διανέμονται από κυπριακές εταιρείες (μερίσματα που πληρώνονται μεταξύ Κυπριακών εταιρειών μετά τη παρέλευση 4 ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω μερίσματα προέρχονται, υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά προς 20%. Μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη αμυντική εισφορά απαλλάσσονται). 
-    Στα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες του εξωτερικού 20%. 
-    Στους τόκους που προκύπτουν από ή συνδέονται στενά, με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης 0%, και 15% σε άλλες περιπτώσεις. 
 
Προς νομικά πρόσωπα: 
-    Στα μερίσματα 0% όταν διανέμονται από κυπριακές εταιρείες (μερίσματα που πληρώνονται μεταξύ Κυπριακών εταιρειών μετά τη παρέλευση 4 ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω μερίσματα προέρχονται, υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά προς 20%. Μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη αμυντική εισφορά απαλλάσσονται). 
-    Στα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες του εξωτερικού 20% (Μερίσματα από εταιρείες στο εξωτερικό εξαιρούνται από έκτακτη αμυντική εισφορά. Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται αν: πέραν του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρείας αποδίδουν άμεσα ή έμμεσα εισόδημα από επενδύσεις και  ο ξένος φόρος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο. Οι φορολογικές αρχές διευκρίνισαν μέσω εγκυκλίου ότι «σημαντικά χαμηλότερος» σημαίνει χαμηλότερος του 5%. Αν η εξαίρεση δεν ισχύει, η Κυπριακή εταιρεία καταβάλλει 20% αμυντική εισφορά). 
-    Στους τόκους 0% (τέτοιοι τόκοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος). 

Περαιτέρω, αν Κυπριακή εταιρεία δεν καταβάλει μέρισμα στους μετόχους της μέσα σε δύο έτη από το τέλος του φορολογικού έτους τότε:

-     70% των λογιστικών κερδών (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, της έκτακτης αμυντικής εισφοράς, του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και αλλοδαπών φόρων και κατόπιν κάποιων αναπροσαρμογών) λογίζονται ότι έχουν διανεμηθεί.
-    Επιβάλλεται 20% αμυντική εισφορά πάνω στο λογιζόμενο μέρισμα που αναλογεί σε μετόχους που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (3% για λογιζόμενο μέρισμα Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων).
-     Η λογιζόμενη διανομή μειώνεται με τα πραγματικά μερίσματα που πληρώθηκαν κατά το σχετικό έτος ή κατά τη διετή περίοδο που ακολουθεί το σχετικό έτος

Αν μετά τη λογιζόμενη διανομή πληρωθεί πραγματικό μέρισμα επιβάλλεται αμυντική εισφορά μόνο στο μέρισμα πέραν αυτού που λογίσθηκε ότι διανεμήθηκε.

O φόρoς επί των κεφαλαιακών κερδών επιβάλλεται με συvτελεστή 20% πάvω σε κέρδη από διάθεση (όταν η διάθεση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος) ακίvητης ιδιoκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο συμπεριλαμβαvoμέvωv και κερδώv από διάθεση μετoχώv εταιρειώv oι oπoίες έχoυv τέτοια ιδιoκτησία, εκτός μετoχώv εισηγμέvωv σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Xρηματιστήριo Aξιών.

O ΦΠA επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών πoυ πραγματοποιούνται στηv Κύπρο, στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων από άλλα Κράτη Μέλη και στις εισαγωγές αγαθών στην Κύπρο.

Υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα χρεώνουν ΦΠΑ (φόρος εκροών) στις φορολογητέες παραδόσεις που πραγματοποιούν και χρεώνονται με ΦΠΑ (φόρο εισροών) στα αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν. Όταν ο φόρος εκροών ξεπερνά τον φόρο εισροών ο φορολογούμενος πληρώνει στο κράτος την διαφορά. Όταν ο φόρος εισροών ξεπερνά τον φόρο εκροών η διαφορά μεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται με μελλοντικό φόρο εκροών.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις φορολογικούς συvτελεστές:
-    Mηδενικός συντελεστής (0%)
-    Mειωμένος συντελεστής (5%)
-    Mειωμένος συντελεστής (8% μέχρι 12 Ιανουαρίου 2014 και 9% από
       13 Ιανουαρίου 2014)
-    Θετικός συντελεστής (15% μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 και 17% από 1 Μαρτίου 2012 μέχρι 13 Ιανουαρίου 2013, 18% από 14 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 12 Ιανουαρίου 2014 και 19% από 13 Ιανουαρίου 2014).

Στην Κύπρο υπάρχει ο «θεσμός των εμπιστευμάτων», τα οποία συνίστανται στην υποχρέωση που έχει ένα πρόσωπο (ο επίτροπος - trustee) να διαχειρίζεται για καθορισμένη χρονική περίοδο περιουσία (η περιουσία του εμπιστεύματος – trust property), την οποία του μεταβιβάζει ο ιδιοκτήτης της περιουσίας και δημιουργός του εμπιστεύματος (ο δημιουργός - settlor), προς όφελος συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων (ο δικαιούχος - beneficiary) με βάση τις επιθυμίες του δημιουργού, προφορικές ή γραπτές οι οποίες, εκφράζονται σε έγγραφο (έγγραφο εμπιστεύματος - trust deed) ή σε διαθήκη (will). 

Ενα εμπίστευμα δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Επίσης, υπάρχουν τα διεθνή εμπιστεύματα των οποίων:
(α) ο δημιουργός δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατά το ημερολογιακό έτος, το οποίο προηγείται του έτους δημιουργίας του εμπιστεύματος, 
(β)τουλάχιστον ένας από τους εκάστοτε επιτρόπους καθ’ολη τη διάρκεια του εμπιστεύματος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και 
(γ) κανένας από τους δικαιούχους δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατά το ημερολογιακό έτος, το οποίο προηγείται του έτους δημιουργίας του εμπιστεύματος.  

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος. Η μια ημέρα εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζεται ως εξής:
-    Μέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας
-    Μέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εντός της Δημοκρατίας
-    Άφιξη και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εντός της Δημοκρατίας
-    Αναχώρηση και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας
Αλλοδαποί φόροι που πληρώθηκαν μπορούν να πιστωθούν έναντι του Κυπριακού φόρου εισοδήματος που προκύπτει.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Φ.Π.Α

0 / 5 / 9 / 19

Εταιρικός Φόρος

12,5

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Έως 19.500 EUR : 0
19.500 EUR έως 28.000 EUR : 20
28.000 EUR έως 36.300 EUR : 25
36.300 EUR έως 60.000 EUR : 30
Πάνω από 60.000 EUR : 35

Κεφαλαιακά  κέρδη

20

Μερίσματα

0

Δικαιώματα

5 / 10

Τόκοι

0

Ασφαλιστικές εισφορές

         Περίπου 7,8 για τον εργαζόμενο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την σύνταξη των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των ΔΛΠ από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε βασισμένες στις μικρές απαλλαγές ομάδας, είτε όταν οι οικονομικές δηλώσεις συντάσσονται από τη μητρική εταιρεία σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές αρχές της λογιστικής (όχι απαραιτήτως βάσει IFRS) όπως αυτές γίνονται αποδεκτές από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαγορεύονται.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Κύπρο Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, από το 1967, που κυρώθηκε με το Α. Ν. 573/1968.  Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Κύπρου και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Κύπρο  προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Κύπρο 
Μερίσματα: 0% (εάν εφαρμόζεται η Οδηγία της Ε.Ε.) / 10% 
Τόκοι: 0% (εάν εφαρμόζεται η Οδηγία της Ε.Ε.) / 10% 
Δικαιώματα: 0%

Συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης έμμισθης υπηρεσίας, θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Κύπρου σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, κατά την άσκηση λειτουργήματος Κυβερνητικού χαρακτήρα, φορολογούνται μόνο στην Κύπρο. Στην περίπτωση που το άτομο είναι υπήκοος Ελλάδας χωρίς να είναι επίσης υπήκοος Κύπρου, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. 

Η Κύπρος ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς4  .

Συνεπώς, οι συναλλαγές με την Κύπρο ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς δεν αναγνωρίζονται αυτόματα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Βασικές Επιχειρηματικές Μορφές

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited company), το υποκατάστημα ξένης εταιρείας (branch of foreign company), οι διεθνείς συμπράξεις (international partnerships).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Κύπρου είναι το ευρώ (EUR).

 

 

Εγχώριες Τράπεζες 

Μερικές από τις εγχώριες Κυπριακές τράπεζες είναι οι : Bank of Cyprus Public Co Limited, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Hellenic Bank Public Co Limited, USB Bank Plc

 

Χρήσιμα Lınks

Υπηρεσία Εμπορίου: www.mcit.gov.cy
Υπουργείο Εξωτερικών: www.mfa.gov.cy
Υπουργείο Οικονομικών: www.mof.gov.cy/

Παραπομπές

1 Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας είναι μια σειρά από 10 οικονομικές μετρήσεις (επιχειρησιακή ελευθερία, εμπορική, δημοσιονομική, κρατικών    δαπανών, νομισματική, οικονομική ανεξαρτησία, δικαιώματα ιδιοκτησίας, διαφθορά) που λαμβάνουν χώρα από το Heritage Foundation και την Wall    Street Journal. Ο Δείκτης αυτός του 2011 καλύπτει 183 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η βαθμολογία της οικονομικής ελευθερίας βασίζεται σε 10 μέτρα    ανοίγματος της οικονομίας, της ρυθμιστικής αποδοτικότητας, του κράτους δικαίου και της ανταγωνιστικότητας. Οι βασικές αρχές που τονίζονται σε    αυτόν είναι η ατομική ενδυνάμωση, η ισότιμη μεταχείριση και η αναλογία του ανταγωνισμού. Δεδηλωμένος στόχος του δείκτη είναι η μέτρηση του    βαθμού της οικονομικής ελευθερίας των χωρών στον κόσμο.
2 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «Κ.Ε.Δ.Ε.»
3 Βλ. Αρχείο Όρων
4 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ