Γαλλία

Γαλλία

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Γαλλία είναι χώρα της Δυτικής Ευρώπης αλλά περιλαμβάνει και εδάφη που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους. Συνορεύει με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία την Ελβετία και την Ιταλία, και με την Ισπανία. Έχει έκταση 547.026 τετρ. χιλιόμετρα και πληθυσμό περί τους 66.000.000 κατοίκους. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε. και μέλος του G8 και G20, μέλος του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και του ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου). Η Γαλλία αποτελείται από 26 περιφέρειες, με το Παρίσι να αποτελεί την πρωτεύουσα της χώρας. Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η γαλλική και το νόμισμά της είναι το ευρώ (EUR).

Η Γαλλία ανέκαθεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Αφού γνώρισε δύο παγκόσμιους πολέμους, την απώλεια της αυτοκρατορίας της και πολυάριθμες πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, έχει αναδειχθεί ως ένα ζωτικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με ισχυρό αίσθημα υπερηφάνειας και κληρονομιάς. Ως η μεγαλύτερη χώρα της Δυτικής Ευρώπης, είναι μια χώρα με εξέχουσα ιστορία και πολιτισμό. 

Σήμερα, η γαλλική επιχειρηματική αγορά μπορεί να υπερηφανεύεται για την ύπαρξη στην χώρα μιας ποικιλίας διεθνών επενδυτών, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό προμηθευτή ανά τον κόσμο γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων. Η χώρα παρουσιάζει ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη ανήλθε στο 1,1% το 2016, στο 2,34% το 2017, ενώ προβλέπεται ανάπτυξη 1,56% για το 2018. Σύμφωνα δε με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 31η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες από όλο τον κόσμο.

Η γαλλική κυβέρνηση διατηρεί ισχυρή παρουσία σε ορισμένους τομείς, ιδίως στην ενέργεια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την αεροδιαστημική και την αμυντική βιομηχανία. Με τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ξένους τουρίστες το χρόνο, η Γαλλία είναι η χώρα με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο και διατηρεί το τρίτο μεγαλύτερο εισόδημα στον κόσμο από τον τουρισμό. Η Γαλλία φαίνεται να έχει, μέχρι τώρα, ξεπεράσει την παγκόσμια οικονομική κρίση καλύτερα από ό, τι οι περισσότερες άλλες μεγάλες οικονομίες της ΕΕ, λόγω της ανθεκτικότητας των καταναλωτών, της ελαστικότητας των κρατικών δαπανών, όπως και της χαμηλότερης έκθεσης στην κάμψη της παγκόσμιας ζήτησης.

Ωστόσο, για τις εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στο γαλλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η κατανόηση του πολιτισμού της χώρας είναι ζωτικής σημασίας προϋπόθεση επιτυχίας. 

Σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις, δεν υπάρχουν διοικητικοί περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις στη Γαλλία, εκτός κάποιων περιπτώσεων όπου καθίστανται απαραίτητες δηλώσεις ή άδειες. Οικονομικές συναλλαγές, οι οποίες υπόκεινται σε διατυπώσεις ελέγχου, συνίστανται από δάνεια ή χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. Σε γενικές γραμμές, όμως, ένας ξένος επενδυτής θεωρείται ότι επενδύει άμεσα στη Γαλλία, όταν αποκτά τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου μιας εισηγμένης γαλλικής εταιρείας. Επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που θεωρούνται ευαίσθητοι (δημόσια υγεία και ασφάλεια, κατασκευές ή εμπόριο όπλων ή στρατιωτικός εξοπλισμός) εξακολουθούν να υπόκεινται σε καθεστώς προηγούμενης άδειας, ακόμη και αν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαδικασίες της εξυγίανσης, όπως και οι εξαγορές εταιρειών μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της διαδικασίας της συγχώνευσης. Αν και είναι μια σχετικά πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, έχει το πλεονέκτημα ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής καθορισμένων κανόνων φορολογίας και επιτρέπει έτσι, την ολοκληρωμένη μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με αναβολή της φορολογίας. Ένα τέτοιο σύστημα εφαρμόζεται σε απλές συγχωνεύσεις, με την εκκαθάριση της απορροφώμενης εταιρείας, καθώς και με μερική συνεισφορά των περιουσιακών της στοιχείων, όπου η συμβολή της εταιρείας παραμένει σε ισχύ. Αυτό το σύστημα δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά ενός κλάδου επιχείρησης.

Σήμερα, οι ξένες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν μία επιχείρηση στη Γαλλία είναι ιδιαίτερα επιλέξιμες για παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας υπό τους ίδιους όρους με τις γαλλικές εταιρείες. Αυτή η βοήθεια προσφέρεται ως κίνητρο για την ενθάρρυνση της περιφερειακής ανάπτυξης και την αποφυγή υπερβολικής εκβιομηχάνισης σε ορισμένους τομείς και περιοχές.

Φορολογικό σύστημα

Γενικά, μια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Γαλλίας εάν έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Γαλλικό εμπορικό νόμο. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις, ως αλλοδαποί φορολογικοί κάτοικοι (π.χ. υποκαταστήματα) αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές οντότητες, παραπλήσιες με τις Γαλλικές εταιρείες, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Εάν μια εταιρεία έχει συσταθεί, όπως αναφέρεται ανωτέρω, τότε η γαλλική αυτή η εταιρεία φορολογείται επί του παγκοσμίου εισοδήματός της, ενώ οι αλλοδαπές επιχειρήσεις φορολογούνται επί των εισοδημάτων τους που προέρχονται από γαλλική πηγή. 

Η Γαλλία αποφάσισε σταδιακή μείωση του εταιρικού φόρου εισοδήματος από το συντελεστή 33,33% στο 25%. Πρόσθετη επιβάρυνση 3,3% προβλέπεται για επιχειρήσεις με φορολογική υποχρέωση άνω των 763.000 Ευρώ. Για το έτος 2018, εφαρμόζεται συντελεστής 28% για κέρδη μέχρι 500.000 Ευρώ και 33,33% για το υπερβάλον ποσό. Ο φρολογικός συντελεστής επί των υπερβάλλοντων κερδών μειώνεται σε 31% από το 2019. Το 2022 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 25%. Επίσης, επιβάλλεται φόρος κοινωνικής συνεισφοράς 0,16% επί του κύκλου εργασιών, κατόπιν της εφαρμογής ενός ορίου απαλλαγής Ευρώ 19 εκατ. Μια εταιρία κάτοικος Γαλλίας υπόκειται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος στη Γαλλία στα εισοδήματά της που προέρχονται από γαλλικές πηγές. Από την άποψη αυτή, το εισόδημα που αναλογεί και αποδίδεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα στην αλλοδαπή (αν δεν υπάρχει ΣΑΔΦ μεταξύ της Γαλλίας και της ξένης χώρας) ή που αναλογεί σε μια αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση (εάν υπάρχει ΣΑΔΦ και ισχύει) δεν συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση.

Μια αλλοδαπή εταιρία υπόκειται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος στη Γαλλία στο εισόδημα που αναλογεί σε γαλλική επιχειρηματική δραστηριότητα ή σε μια γαλλική μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Γαλλία.

Βάσει της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης, οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι οι μεταφερόμενες σε επόμενη χρήση φορολογικές ζημιές είναι δυνατόν να συμψηφίζονται με το πρώτο 1 εκατ. ευρώ των φορολογητέων κερδών που προκύπτουν σε μελλοντικές περιόδους και με το 60% των φορολογητέων κερδών στο υπερβάλλον του ποσού αυτού. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη μεταρρύθμιση εισάγεται ένας φόρος (0,1% στην τιμή απόκτησης) επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος εφαρμόζεται σε συναλλαγές, όπως, η απόκτηση μετοχικών τίτλων και άλλων κινητών αξιών. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα μέσα που παρέχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας και περιλαμβάνει τίτλους που εκδίδονται στο πλαίσιο ξένης νομοθεσίας. 

Οι φορολογικές ζημιές θα μπορούν πλέον να μεταφερθούν προς συμψηφισμό με τα κέρδη προηγούμενης χρήσης, μόνο με τα κέρδη της χρήσης που προηγείται εκείνης της χρήσης κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψαν οι εν λόγω ζημίες και μέχρι κατ 'ανώτατο όριο του 1 εκατ. ευρώ. Κάθε αχρησιμοποίητο πλεόνασμα θα πρέπει να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί όπως ορίζεται παραπάνω. Επιπλέον, η επιλογή της μεταφοράς ζημιών σε προηγούμενη χρήση πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τη ζημιογόνο χρήση.

Τα κεφαλαιακά κέρδη γενικά φορολογούνται ως κανονικά έσοδα και υπόκεινται στον εταιρικό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κατοχής των πωληθέντων στοιχείων ενεργητικού.

Ωστόσο, ένας μειωμένος συντελεστής 15%, προσαυξημένος με τον φόρο κοινωνικής συνεισφοράς, εφαρμόζεται σε κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση των διπλωμάτων, καθώς και στα έσοδα από τη χορήγηση αδειών των διπλωμάτων κλπ.

Επίσης, τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση μετοχών σε θυγατρικές εταιρείες που κατέχονται για τουλάχιστον δύο έτη απαλλάσσονται της φορολογίας κατά 90%, με το υπόλοιπο τμήμα, το 10% αυτών, να φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή.

Τα μερίσματα και οι τόκοι κατ’ αρχήν υπόκεινται στον ανωτέρω φορολογικό συντελεστή. Οι ενδοομιλικές διανομές μερισμάτων, όμως, από θυγατρικές δύνανται να εμπίπτουν στις διατάξεις περί φοροαπαλλαγής. 

Η γαλλική νομοθεσία δεν χορηγεί πιστώσεις σε ξένη φορολόγηση. Το υποκείμενο εισόδημα σε φορολόγηση στην αλλοδαπή, το οποίο δεν απαλλάσσεται από την φορολογία στη Γαλλία, σύμφωνα με την αρχή της εδαφικής κυριαρχίας, είναι φορολογητέο επί του αλλοδαπού φόρου που καταβλήθηκε. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές Σ.Α.Δ.Φ. οι οποίες φροντίζουν για μια τέτοιου είδους «πίστωση φόρου». Επιπλέον, υφίσταται διαδικασία απαλλαγής συμμετοχής επί των μερισμάτων, όταν ο δικαιούχος κατέχει τουλάχιστον το 5% των μετοχών της διανέμουσας εταιρείας για τουλάχιστον 24 μήνες. Αυτή η διαδικασία ισχύει επίσης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από  την πώληση μετοχών, οι οποίες σχηματίζουν  μέρος σημαντικών επενδύσεων, εάν οι μετοχές υπήρχαν στην κατοχή του δικαιούχου για τουλάχιστον 24 μήνες.

Παράλληλα, προσφέρονται διάφορα κίνητρα στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών επιχορηγήσεων και / ή επιδοτήσεων για την ίδρυση εταιρειών ή και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και συγκεκριμένα: δάνεια, προκαταβολές, όπως και μείωση  των επιτοκίων σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα μέσω των προγραμμάτων «Aide à finalité Regionale» (AFR), «ZRR».

Οι εταιρείες που έχουν ως στόχο τις επενδύσεις στους παραπάνω τομείς μπορούν επίσης να επωφεληθούν από άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως:
• Μειωμένους συντελεστές φόρων μεταβίβασης
• Απαλλαγή από τον τοπικό φόρο (CET)
• Φορολογικές πιστώσεις.

Ακόμα, οι νέες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης - "Jeunes Entreprises Innovantes" (JEI) και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί για διάρκεια μικρότερη των οκτώ ετών και οι οποίες δαπανούν κάθε χρόνο πάνω από 15% των δαπανών τους σε προγράμματα ‘Έρευνας και Ανάπτυξης, και ελέγχονται κατά περισσότερο από 50% από ιδιώτες ή συγκεκριμένες εταιρείες, απαλλάσσονται από τη φορολογία. Ειδικότερα, αυτή η φορολογική απαλλαγή συνίσταται σε 100% δωρεάν φορολόγηση για τρία χρόνια των φορολογητέων κερδών και στη συνέχεια, σε μειωμένα επίπεδα φορολογικής απαλλαγής ύψους 50% για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη. Αυτό όμως ισχύει αυστηρά για τις μεσαίες επιχειρήσεις (που απασχολούν δηλαδή λιγότερο από 250 εργαζόμενους, και τα έσοδα είναι κάτω από 40 εκατ. ευρώ ή έχουν συνολικό ισοζύγιο κάτω των 27 εκατ. ευρώ).

 

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

2,1 / 5,5 / 10 / 20

Εταιρικός Φόρος

28 / 33,33

Φόρος Φυσικών Προσώπων

έως 9.964                0

9.964 - 27.519          14

27.519 - 73.779        30

73.779 - 156.224      41

πάνω από 156.224   45

Κεφαλαιακά κέρδη

1,7 / 15 / 19 / 33,33

Μερίσματα

30

Δικαιώματα

33,33

Τόκοι

0

Ασφαλιστικές εισφορές

20 περίπου για τον εργαζόμενο

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Γαλλίας φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους, κάποια στοιχεία του οποίου είναι δυνατόν να εξαιρούνται της φορολογίας στην Γαλλία βάσει των Σ.Α.Δ.Φ., ενώ οι αλλοδαποί υπήκοοι στη Γαλλία φορολογούνται μόνο στα εισοδήματά τους που προέρχονται από γαλλική πηγή. Οι μόνιμοι κάτοικοι υπόκεινται σε προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές που κυμαίνονται από 0 έως 45% για τα εισοδήματα του έτους 2018. Ωστόσο, ορισμένες προσαρμογές στο εισόδημα δύνανται να εξασφαλίσουν έναν λιγότερο επιβαρυντικό φορολογικό συντελεστή. Οι φόροι επί των οικογενειών μετριάζονται από το σύστημα «του οικογενειακού λόγου», το οποίο επιτρέπει σε ένα νοικοκυριό να διαιρέσει το εισόδημά του αντανακλώντας κάθε φορά τον συγκεκριμένο αριθμό των εξαρτημένων μελών της οικογένειας πριν από τους προοδευτικούς συντελεστές. 

Ένας επιπλέον φόρος επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων το εισόδημα τους υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Οι συντελεστές του εν λόγω φόρου ανέρχονται σε 3% στο υπερβάλλον των 250.000 Ευρώ και έως 500,000 Ευρώ, και σε 4% για εισοδήματα άνω των 500.000 Ευρώ. Δεν έχει σημασία αν το φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στη Γαλλία ή όχι. Ωστόσο, διάφορα περιουσιακά στοιχεία απαλλάσσονται από τη φορολογία, και ειδικότερα αυτά των επαγγελματικών ακινήτων, έργων τέχνης και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι μη κάτοικοι επηρεάζονται επίσης από το φόρο περιουσίας, αλλά μόνο για τα  ακίνητα που βρίσκονται στη Γαλλία.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Γαλλική Δημοκρατία Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1963 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4386/1964.  Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Γαλλίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από τη Γαλλία  προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 30%
Τόκοι: 12%
Δικαιώματα: 5%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Γαλλία
Μερίσματα: 10%
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα: 5%

Οι συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Γαλλίας ή από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, έναντι διοικητικών ή στρατιωτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις χορηγούνται σε πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι και υπήκοοι Ελλάδας χωρίς να είναι ταυτόχρονα υπήκοοι Γαλλίας, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συντάξεις καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού.

Η Γαλλία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς1 .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2 .

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι γαλλικές φορολογικές αρχές. 

VIES

Οι Γαλλικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες το μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στον φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES4 .

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπως ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν υφίστανται ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Εφαρμόζονται βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ και καταρτίζεται φάκελος τεκμηρίωσης.

Βασικές μορφές επιχειρήσεων

Σε αυτές περιλαμβάνονται: η ανώνυμη εταιρεία (société anonyme - SA/SAS), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée - SARL), η ομόρρυθμη εταιρεία (partenariat - SNC), και το υποκατάστημα (branche) αλλοδαπής εταιρείας.

Νόμισμα

Το νόμισμα της Γαλλίας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

Εγχώριες Τράπεζες

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής 14 τράπεζες: NATIXIS , CALYON, BNP Paribas, Banque De La Réunion, Banque de Savoie, Banque Transatlantique, Groupe Banque Populaire, Groupe Caisse d'Epargne, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole SA, Le Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel, Société Générale 

Χρήσιμα Links 

Φορολογική Διεύθυνση:  www.impots.gouv.fr
Επενδύσεις: www.invest-in-france.org/us
Γραφείο Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης: www.ofii.fr/

Παραπομπές

1 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
2 Βλ. «Πραγματική Συναλλαγή» στο αρχείο ορισμών.
3 Βλ. «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών: « VIES»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ