Αίγυπτος

Αίγυπτος

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Αίγυπτος βρίσκεται σε μια σημαντική γεωγραφική θέση, η οποία γεφυρώνει τις τρεις ηπείρους της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης και υφίσταται ως η πύλη προς τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου μέσω των ευνοϊκών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Αποτελεί το κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής 800 εκατομμυρίων ανθρώπων και ένα κομβικό σημείο για τις θαλάσσιες μεταφορές του κόσμου συμπεριλαμβανομένων των εμπορικότατων λιμένων της Μεσογείου και της Κόκκινης Θάλασσας.

Ο πληθυσμός της Αιγύπτου απαριθμεί πάνω από 100 εκατ. κατοίκους και αυξάνεται με ρυθμό της τάξης του 2% ετησίως, Μολονότι αποτελεί μία μεγάλη εγχώρια αγορά, η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι περιορισμένη. 

Παρά τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο 2004 - 2008 με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οικονομία της Αιγύπτου μπήκε σε προσωρινή φάση ύφεσης το έτος 2011, εξαιτίας των αναταραχών που οδήγησαν τελικά στην ανάδειξη του πρώτου Προέδρου πολίτη (Μοχάμεντ Μόρσι) στη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου. 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το ΑΕΠ της Αιγύπτου αυξήθηκε κατά 5,5% το 2018 και αντίστοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται για το 2019. Επίσης, η χώρα βρίσκεται στην 120η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες, βάσει της ετήσιας έρευνας Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, .

Οι επενδυτικές δραστηριότητες στην Αίγυπτο επικεντρώνονται στο χώρο των κατασκευών και της βιομηχανίας, με τις κατασκευές να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης. Παράλληλα, ισχυρή είναι η επέκταση πολυεθνικών εταιρειών στο χώρο των λιανικών πωλήσεων.

Φορολογικό σύστημα

Η εταιρική φορολόγηση βασίζεται στα φορολογητέα κέρδη, ενά κάποια κέρδη που διανέμονται στους εργαζόμενους ενδέχεται να μην εκπίπτουν. Μία εταιρεία νοείται ως κάτοικος Αιγύπτου αν ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της χώρας, αν η διοίκησή της ασκείται εντός της Αιγύπτου ή εάν το δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό υψηλότερο του 50%. Τα μερίσματα απαλλάσσονται της φορολογίας σε ποσοστό 90%. Το εναπομείναν 10% υπόκειται σε φόρο 22,5%, πλέον παρακράτησης στην πηγή 5% (αν το ποσοστό συμμετοχής είναι τουλάχιστον 25%) ή 10% (αν το ποσοστό συμμετοχής είναι χαμηλότερο του 25%) των εισπραχθέντων μερισμάτων απαλλάσσεται της φορολογίας, ενώ το εναπομείναν 10% υπόκειται σε παρακράτηση 5% στην πηγή και φόρο 22,5% κατά την είσπραξη. Τα κεφαλαιακά κέρδη από αγοραπωλησία εισηγμένων μετοχών στο χρηματιστήριο της Αιγύπτου απαλλάσσονται της φορολογίας μέχρι το Μάη του 2020. Στο αντίποδα, κεφαλαιακά κέρδη από πώληση μη εισηγμένων μετοχών υπόκεινται στο συνήθη εταιρικό φορολογικό συντελεστή του 22,5% (40,55% για εταιρείες παραγωγής και εξόρυξης πετρελαίου και αερίου). Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ελεύθερες ζώνες εξαιρούνται του φόρου και των τελών, ενώ σημαντικά φορολογικά κίνητρα παρέχονται για επενδύσεις σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης.

Οι ζημιές δύνανται να συμψηφιστούν στα επόμενα 5 έτη, ενώ η μεταφορά ζημιών σε προηγούμενα έτη, κατά κανόνα, απαγορεύεται.

Οι τόκοι, τα δικαιώματα (royalties) και οι τεχνικές αμοιβές που καταβάλλονται σε μη κατοίκους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, εκτός αν προβλέπεται ευμενέστερη φορολόγηση βάσει ισχύουσας ΣΑΔΦ. 

Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Αιγύπτου αν το "κέντρο των εμπορικών του συμφερόντων" είναι η Αίγυπτος. Σε αυτή την περίπτωση, οφείλει να δηλώσει και να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του. Εναλλακτικά, σε φορολογία υπόκεινται μόνο τα εισοδήματα από πηγές Αιγύπτου. Τα κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι προοδευτικά και φτάνουν μέχρι το 22,5%. Ανάλογα με το κλιμάκιο στο οποίο εντάσσεται ο κάθε φορολογούμενος, προβλέπεται μία αντίστροφη πίστωση φόρου, δηλαδή όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μικρότερη η μείωση.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

14

Εταιρικός Φόρος

22,5 / 40,55

Φόρος Φυσικών Προσώπων

κλιμακωτά μέχρι 22,5%

Κεφαλαιακά κέρδη

0 / 10 / 22,5

Μερίσματα

10

Δικαιώματα

20

Τόκοι

0 / 20

Φορολογική Σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2004 η οποία κυρώθηκε με τον ν.3484/2006. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση εισοδήματος και κεφαλαίου.

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Αιγύπτου και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα

Μερίσματα: 0%

Τόκοι: 15%

Δικαιώματα: 15%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Αίγυπτο

Μερίσματα: 10%

Τόκοι: 15%

Δικαιώματα: 15%

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία, η Αίγυπτος ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Δ.Λ.Π. δεν ισχύουν στην Αίγυπτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2007 ολοκληρώθηκε μία μερική μόνο σύγκλιση των τοπικών λογιστικών προτύπων με τα ΔΛΠ, ωστόσο κανένα ακριβές χρονικό πλαίσιο δεν έχει ανακοινωθεί για την πλήρη ενσωμάτωση των τοπικών προτύπων στα διεθνή, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρικοί ισολογισμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τα αιγυπτιακά Λογιστικά Πρότυπα.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Εφαρμόζεται πλαίσιο για το Transfer Pricing και ισχύουν ιεραρχικά όλες οι μέθοδοι του ΟΟΣΑ. 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: το υποκατάστημα (فرع), η ομόρρυθμη εταιρεία (الشراكة), η ετερόρρυθμη εταιρεία (شراكة محدودة), και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (شركة ذات مسؤولية محدودة).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Αιγύπτου είναι η Αιγυπτιακή Λίρα (κωδικός EGP).

Ισοτιμία: 1 EUR = 19.39 EGP (Απρίλιος 2019)

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικές από τις πιο βασικές είναι: Banque Misr, Banque du Caire, Commercial International Bank, Barclays Bank Egypt, Al Watany Bank of Egypt, National Bank of Abu Dhabi, Citibank, Arab Bank Plc., Bank of Nova Scotia, Mashreq Bank, National Bank of Oman, Arab International Bank

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Οικονομικών: www.mof.gov.eg

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας: www.mfti.gov.eg/index.asp

Υπουργείο Εμπορίου: www.egtrade.com/

 

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ