Τριγωνικές Συναλλαγές

Τριγωνικές Συναλλαγές

Τριγωνικές είναι οι εμπορικές συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν τρεις υποκείμενοι στο Φ.Π.Α.. Πρακτικά, μια τέτοια συναλλαγή αποτελείται από μία μόνο παράδοση (φυσική μετακίνηση) αγαθών αλλά από δύο τιμολογήσεις.

Επιπλέον, για λόγους πρακτικούς και φοροτεχνικούς οι τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές διαχωρίζονται σε αποκτήσεις και παραδόσεις.

Οι διατάξεις που διέπουν τις τριγωνικές συναλλαγές περιλαμβάνονται στο ά.15 Φ.Π.Α. (Ν.2166/1993), και στις Εγκυκλίους, σχετικά με:

  • Τις Τριγωνικές συναλλαγές καθαυτές: ΕΔΥΟ1131481/7043/ΠΟΛ1282/1992

  • Τον τόπο φορολόγησης των τριγωνικών συναλλαγών ΕΔΥΟ 1117821/9703/2270/ΠΟΛ 1317/1993.

Πρόσφατα, οι διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010, περί μη αναγνώρισης της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, δεν αναφέρονται στις τριγωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούν εντός της χώρας μας ημεδαπές επιχειρήσεις, αλλά μόνο σε αυτές που μεσολαβεί εταιρεία με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 51Α  του ν. 2238/1994 (βλ. παραπάνω «κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς»).

Με την ΠΟΛ 11354/4.10.2010 το Υπουργείο Οικονομικών αποσαφηνίζει ότι η διάταξη του άρθρου 11 του ν 3842/2010 ισχύει για τις τριγωνικές συναλλαγές με τα κράτη τα οποία δεν είναι συνεργάσιμα με την Ελλάδα.

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ