Αριθ. πρωτ.: Π1/4168 - 25/10/2011 - Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Αριθ. πρωτ.: Π1/4168 - 25/10/2011 - Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ΘΕΜΑ: Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

 

Α. Γενικά.

Όπως γνωρίζετε, από την κείμενη νομοθεσία προβλέπονται διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι διεξαγωγής διαγωνισμών προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, συμφωνίες πλαίσιο κλπ). Το τελευταίο διάστημα στη Γ.Γ. Εμπορίου, προωθούμε τη χρήση αυτών των μεθόδων, είτε με τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες είτε με τη διαμόρφωση των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών.
Ειδικότερα για τη μέθοδο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σας έχουμε ήδη ενημερώσει με την αρ. Π1/2407/3-8-2011 εγκύκλιο μας. Έκτοτε προχωρήσαμε ήδη στη διενέργεια αρκετών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να προκύψει πρόβλημα τεχνικό, διαδικαστικό ή και συμβατότητας με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα βρισκόμαστε σε στάδιο συμπλήρωσης των διατάξεων του Κανονισμού Δημοσίου Προμηθειών (Π.Δ.118/07)
Πιο συγκεκριμένα με τις προωθούμενες τροποποιήσεις των Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 60/2007, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από 25-8-2011 έως 26-9-2011, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του Π.Δ. 60/07, για χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων. Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (άρθρο 2 του Ν.2286/95) και δυνητική σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η επέκταση και στις περιπτώσεις αυτές έχει ως στόχο την εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Β. Διακήρυξη με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

1. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται σαφώς στη διακήρυξη, τηρουμένων πάντα και των αρχών της Συνθήκης, όπως της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας, κ.λ.π.
2. Όταν μία αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρει στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η διακήρυξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και άλλες πληροφορίες, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 60/07 και είναι:
α) τα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
β) τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς επίσης και το τίμημα εκκίνησης του πλειστηριασμού,
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του πλειστηριασμού,
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης,
ζ) τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.

Γ. Διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

1. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, του άρθρου 24 παρ. 1 σημείο α΄ του Π.Δ.60/07, όταν οι όροι και οι εν γένει προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια.
2. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παρακολουθούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο υπό τον έλεγχο της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού ή από άλλο προς το σκοπό αυτό συνιστώμενο συλλογικό όργανο.
3. Η αναθέτουσα αρχή προτού προβεί στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, διενεργεί μία πρώτη πλήρη αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ανάθεσης.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει οικονομικά παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να υποβάλλουν, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, νέες τιμές (όταν, π.χ. το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή). Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις και δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.
4. Προσφορά διαγωνιζομένου που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του πλειστηριασμού θεωρείται απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστημα, βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός.
5. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους διαγωνιζόμενους.
Η αδυναμία του διαγωνιζόμενου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για άλλους λόγους από τους αναφερόμενους στο εδάφιο α΄ της παρούσης παραγράφου δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή αναβολής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, απαγορεύεται να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Δ. Περάτωση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

1. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός περατώνεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Όταν δεν υποβάλλονται πλέον νεότερες βελτιωμένες προσφορές που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στη διακήρυξη του διαγωνισμού την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
β) Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στη διακήρυξη.
γ) Όταν συμπληρωθεί η καθορισθείσα στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό ώρα λήξης της διαδικασίας.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το σημείο β), ή/και σε συνδυασμό με το σημείο α), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.
2. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλειστηριασμών παραδίδει στην αρμόδια για τη διεξαγωγή του επιτροπή πλήρη και αναλυτική έγγραφή αναφορά για τα αποτελέσματά του, η δε επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Η Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού και τις αρχικές οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα.
4. Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, σε συνάρτηση με τα ως άνω αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ε. Ενδεικτικές αναφορές στη διακήρυξη διαγωνισμού όπου προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Με σκοπό τη σωστή εφαρμογή των ανωτέρω όρων που αναφέρονται στις παραγράφους Β έως Δ, και για την πληρέστερη κατανόηση τους, στο συνημμένο Παράρτημα της παρούσας Εγκυκλίου δίδονται ενδεικτικές αναφορές που πρέπει να περιλαμβάνονται στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Τέλος σημειώνεται ότι σήμερα γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια ευρείας χρήσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στους δ/σμούς προμήθειας αγαθών των φορέων του ν. 2286/95 που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ή εξαιρούνται από αυτό ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισθείσας δαπάνης καθώς επίσης ή και σε διαδικασίες με προϋπολογισθείσα δαπάνη χαμηλότερη των 60.000 € (πρόχειρος διαγωνισμός).
Η Γ.Γ.Ε., μέσα στο πλαίσιο της ορθής χρήσης της τεχνικής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και της κατά το δυνατό μέγιστης εξ αυτής ωφέλειας του Δημοσίου, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με παρόχους υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Για τον σκοπό αυτό, τέθηκε σε διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 6.10.2011 σχετικό σχέδιο διακήρυξης στην ιστοσελίδα http://gge.gov.gr. Οι παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους τυγχάνουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΕ και θ’ακολουθήσει η έκδοση σχετικής διακήρυξης.
Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από τους φορείς του Ν. 2286/1995 είτε μέσω της προαναφερθείσας σύναψης σύμβασης με τη μορφή της συμφωνίας πλαισίου είτε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών, το οποίο περιλαμβάνει πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από τους φορείς του Ν. 2286/1995 και έως ότου το εν λόγω έργο ολοκληρωθεί με την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης, οι εν λόγω φορείς δύνανται, επί του παρόντος, να διενεργούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς με τη χρήση πλατφορμών που θα ενοικιάζουν από τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία.
Επιπλέον και όσον αφορά στην ενημέρωση των φορέων για τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στους διενεργούμενους από αυτούς διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών θα ακολουθήσει σχετική ημερίδα από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ είναι στη διάθεση των φορέων προκειμένου να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚ. ΞΥΝΙΔΗΣ
 

Συνημμένα έγγραφα