31767 ΕΞ 2020 Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

31767 ΕΞ 2020 Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 31767 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ B' 870/16-03-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55),
β) Την από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (Α΄ 64),
γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
στ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
ζ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την αριθμ. 31145 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).

4. Την αριθμ. 29967ΕΞ2020/11.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ενημέρωση του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και οδηγίες σχετικά με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV2».

5. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1: Εκ περιτροπής εργασία

1. Καθιερώνεται εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχή εργασίας.

2. Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων και λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή της Υπηρεσίας, κατανέμονται ομάδες προσωπικού που θα παρέχουν εκ περιτροπής εργασία καθώς και εργασία εξ αποστάσεως εφόσον αυτό είναι εφικτό.

3. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή, δύνανται να παρέχουν κατά κανόνα εξ αποστάσεως εργασία κατά την κρίση των οικείων Προϊσταμένων. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό και στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, μετακινούνται από θέσεις συναλλαγής με το κοινό σε θέσεις χωρίς συναλλαγή (back office).

4. Για τον καθορισμό των ομάδων της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην οργανική μονάδα, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οι υπάλληλοι που έχουν λάβει την άδεια ειδικού σκοπού και οι υπάλληλοι που έχουν λάβει ειδική άδεια απουσίας του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64).

5. Στην περίπτωση υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου. Οι υπάλληλοι, που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν υπηρεσιακών αναγκών.

6. Οι υπάλληλοι κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι εφικτό, σε τρεις (3) ομάδες που εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση, στην υπηρεσία και οι υπόλοιπες δύο εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της υπηρεσίας.

7. Σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, οι προϊστάμενοι και οι αναπληρωτές τους κατανέμονται, σε τρεις (3) ομάδες, σε εβδομαδιαία βάση, που μεταβαίνουν κάθε μία εκ περιτροπής για εργασία στην υπηρεσία τους και οι υπόλοιπες δύο εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, οι προϊστάμενοι και οι αναπληρωτές τους μεταβαίνουν στην υπηρεσία εκ περιτροπής.

8. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη ομάδα εκ περιτροπής εργασίας υπαλλήλων και προϊσταμένων ή αναπληρωτών τους, των παραγράφων 6 και 7, αποχωρεί και εργάζεται εξ αποστάσεως, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο χώρο της υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού ασφαλείας, ανάλογα με την περίσταση.

Άρθρο 2: Ορισμός προσωπικού ασφαλείας

1. Εφόσον η φύση του αντικειμένου και των καθηκόντων των υπαλλήλων το επιτρέπει και λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή της υπηρεσίας, παρέχεται εξ αποστάσεως εργασία και ορίζεται προσωπικό ασφαλείας, για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων. Στην περίπτωση αυτή, όταν κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο κατάστημα της Υπηρεσίας, όπως για λόγους πρόσβασης και έρευνας στο αρχείο, αυτή πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο προκειμένου να διασφαλιστεί η περιορισμένη φυσική παρουσία και αφού ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

2. Κάθε προϊστάμενος υποχρεούται να ορίσει με την έκδοση της παρούσας προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3: Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, εφεξής, θα πραγματοποιούνται μόνο για επείγοντα θέματα, κατά την κρίση των Προέδρων τους, με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης, όπου είναι εφικτό.

Άρθρο 4: Τελικές διατάξεις

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται για τα μέτρα που λαμβάνουν, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Οι προϊστάμενοι Αυτοτελών Διευθύνσεων, Μονάδων και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, ενημερώνουν σχετικώς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Άρθρο 5: Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ