Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Αθήνα, 22/1/2018
Αρ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./86/105979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2105285580, 2105285582
2105285690, 2105285598
fax: 2105229840
e-mail: tm.asfalisis@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α,/12/5/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 όπως έχουν αντικατασταθεί με όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4445/2016 (Α'236), καθώς και τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ. Φ. 80000/οικ.21628/936 /17.5.2017 (Β'1721/18/5/2017), με τις οποίες ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Έναρξη ισχύος

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από 1/1/2017. Ως εκ τούτου, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 31.12.2016, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Υπακτέα Πρόσωπα

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχουν:

- τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 περί «Υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών», καθώς και

- οι ασφαλισμένοι φορέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ με βάση το άρθρο 53 του ίδιου νόμου, περί «Ένταξης φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον ΕΦΚΑ», ανεξαρτήτως από τον χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσώπων του ως άνω άρθρου 53, δηλαδή των υπαγόμενων στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και εφημεριδοπωλών και πωλητών λαϊκών αγορών, όπως ορίζονται στην ΥΑΦ11321/59554/2170/2016 (ΦΕΚ 4569Β').

Οδηγίες εφαρμογής για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016, ήτοι των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών καθώς και προσώπων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 53 και δεν αντιμετωπίζονται με την παρούσα (π.χ. ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ) θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Τα ανωτέρω πρόσωπα (του άρθρου 53) μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή

β) Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι:

- συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδους και λογαριασμούς
- ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά
- δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.

II. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.

III. Να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β' της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α'). Για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

IV. Περί μισθωτών, λαμβάνονται υπόψη χρονικά διαστήματα ασφάλισης που προκύπτουν από την οριστικοποιημένη ασφαλιστική ιστορία.

Ειδικά για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους π. ΟΓΑ, να μην έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.

4. Έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης - Κλάδοι

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται -πλην του μήνα υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς-των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κλάδο κύριας σύνταξης ή/και ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.

Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση, με σαφή αναφορά των κλάδων επιλογής.

5. Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08€.

Ειδικά για τον πρώην ΟΓΑ, ως ελάχιστη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 410,26€ (586,08€*70%).

6. Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών

Ως ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς καθορίζεται το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 5.860,80€.

7. Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού - Εισφορές

Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επισημαίνονται τα παρακάτω:

• Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

• Τα εισοδήματα ή οι μηνιαίες αποδοχές αναπροσαρμόζονται για το διάστημα έως και το 2020 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι πίνακες για τους σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή σας αποστέλλονται συνημμένα.
Ειδικότερα για τον π. ΟΓΑ, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης χωρίς αναπροσαρμογή με τον δείκτη ΕΛΣΤΑΤ.

• Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μέσου όρου του αθροίσματος των μηνιαίων αποδοχών και εισοδημάτων από κάθε απασχόληση.

Ειδικότερα: 7α. Μισθωτοί

Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει για τον κλάδο ή τους κλάδους και κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου του συνόλου των (πάσης φύσεως) μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, συνυπολογιζόμενων του δώρου εορτών και επιδόματος αδείας, αναπροσαρμοζόμενων όπως ως άνω αναφέρεται.

Σε περίπτωση που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για κάποιο μέρος αυτού ή οι αποδοχές για κάποιους μήνες του δωδεκάμηνου αυτού υπολείπονται του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως κάθε φορά ισχύει, ως μηνιαίες αποδοχές για την εύρεση του μέσου όρου λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά (586,08€).

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης δεν λογίζεται ως χρόνος διανυθείς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Στο παράρτημα 2 παρατίθενται γενικά παραδείγματα υπολογισμού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών.

7β. Μη Μισθωτοί

Οι μη μισθωτοί καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 του άρθρου 39 και παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτό ισχύει για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης.

Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης ανέρχεται σε 20% και για τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα).

Το ως άνω ποσοστό εισφοράς αφορά και τον π. ΟΓΑ, χωρίς να ακολουθείται το μεταβατικό στάδιο έως 1/1/2022.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών για χρόνο ασφάλισης που ανατρέχει πριν την 1/1/2017 λαμβάνεται η ελάχιστη μηνιαία βάση κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται:

- Εφόσον κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης μισθωτού και μη μισθωτού κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου, η βάση υπολογισμού μηνιαίας εισφοράς προσδιορίζεται ως εξής:

α) υπολογίζονται οι αποδοχές μισθωτής απασχόλησης

β) υπολογίζεται αντίστοιχα το εισόδημα από την ελεύθερη απασχόληση

γ) το άθροισμά τους διαιρούμενο διά δώδεκα αποτελεί τη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφοράς.

- Στις περιπτώσεις που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης για κάποιους μήνες, για τους εν λόγω μήνες λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαία βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού κάτω των 25 ετών, ήτοι 586,08€ και προκειμένου για τον ΟΓΑ 410,26€.

Στο παράρτημα 3 παρατίθενται γενικά παραδείγματα υπολογισμού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών.

8. Άσκηση δικαιώματος επί παράλληλης ασφάλισης

Ο ασφαλισμένος που κατά τη λήξη του δωδεκάμηνου υποχρεωτικής ασφάλισης υπάγεται παράλληλα σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς του ΕΦΚΑ έχει δικαίωμα επιλογής του φορέα στον οποίο θα υπαχθεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης που θα διανυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον επιλεγέντα ενταχθέντα πρώην φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Στο παράρτημα 1 παρατίθενται παραδείγματα επιλογής του φορέα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

9. Προθεσμία καταβολής εισφορών - Επιβαρύνσεις

Οι εισφορές για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλονται εντός των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις.

10. Αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αναστέλλεται:

α) με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου

β) με την επιδότηση ασθενείας. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή είναι δυνητική, συνεπώς θα πρέπει ο ασφαλισμένος να γνωστοποιήσει την εν λόγω επιδότηση, αιτούμενος την αναστολή.

Μετά την παρέλευση του χρόνου αναστολής κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση χωρίς εκ νέου εξέταση των προϋποθέσεων.

11. Διακοπή - Λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης

Η διακοπή - λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:
α) με την γραπτή αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή-λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης
β) με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ' αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου
γ) με τον θάνατο του ασφαλισμένου
δ) με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι που διακόπτουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης με γραπτή αίτησή τους λόγω ανάληψης εργασίας ή δραστηριότητας/ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ δύνανται να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα 3.

12. Απώλεια του δικαιώματος της συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης

Απώλεια του δικαιώματος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:

• σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της μηνιαίας εισφοράς για περισσότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή

• σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών υποχρεωτικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση που επέλθει απώλεια του δικαιώματος για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, με την υποβολή εκ νέου γραπτού αιτήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης εξετάζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα 3.

Συνολικά, ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μέχρι τρεις (3) φορές.

13. Επιστροφή εισφορών

Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί και αντιστοιχούν σε χρονικά διαστήματα μετά τη διακοπή-λήξη- αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επιστρέφονται άτοκα. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν γραπτού αιτήματος του ασφαλισμένου, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθείσες εισφορές από την προαιρετική ασφάλιση στην οποία νόμιμα ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί και έχει διανυθεί ο χρόνος ασφάλισης.

14. Καταργούμενες διατάξεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4387/2016, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 41 του Α.Ν. 1846/1951 (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των παλαιών ασφαλισμένων), 42 του Ν. 2084/1992 (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των νέων ασφαλισμένων), 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

15. Ειδικές Κατηγορίες

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

- άρθρο 10 του Ν. 2874/2000 (προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων)
- άρθρο 11 του Ν. 1276/1982 (ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα)
- άρθρα 1-4 του Ν. 1469/1984 (προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων ή ομογενών κατοίκων αλλοδαπής)
- άρθρο 36 του Ν. 1902/1990 (ασφάλιση στον ειδικό λογαριασμό αυτασφάλισης)

θα δοθούν νεότερες οδηγίες, κατόπιν απάντησης της ΓΓΚΑ σε σχετικό έγγραφό μας για τη συνέχιση της εφαρμογής τους.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Υπηρεσιών παρακαλούμε να ενημερωθεί το προσωπικό της αρμοδιότητάς σας.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Παραδείγματα:

1) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/10/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 20/10/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 31/10/2017, επιλέγει τον φορέα που θα υπαχθεί προαιρετικά.

2) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 15/4/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 10/4/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 30/4/2017, μπορεί να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά στον π. ΟΑΕΕ.

3) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στον π. ΟΓΑ 31/3/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 10/3/2017 με ημερομηνία διαγραφής 31/3/2017, ο ασφαλισμένος θα επιλέγει τον φορέα που θα υπαχθεί προαιρετικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Παραδείγματα:

1. Μισθωτός υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 5/2017 για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Υγείας. Έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του τον 2/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Αποδοχών για το τελευταίο δωδεκάμηνο 3/2016 έως 2/2017

 

ΜΗΝΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/BONUS

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

3/2016

600

100

1

4/2016

600

50

1

ΔΠ/2016

300

 

1

5/2016

600

70

1

6/2016

600

70

1

7/2016

600

50

1

ΕΑ/2016

300

 

1

8/2016

600

70

1

9/2016

600

50

1

10/2016

600

70

1

11/2016

600

50

1

12/2016

600

50

1

ΔΧ/2016

600

 

1

1/2017

700

80

1

2/2017

700

80

1

ΔΠ/2017

150

 

1

ΕΑ/2017

90

 

1

ΣΥΝΟΛΟ

8.840

790

 

Οι συνολικές αποδοχές του δωδεκαμήνου είναι 8.840+790=9.630€. Αναπροσαρμόζουμε με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ., που για το έτος 2017 είναι 1, ήτοι 9.630€. Ο μέσος όρος των ως άνω αποδοχών είναι 9.630/12=802.50€.

Άρα οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι καταβαλλόμενες εισφορές είναι 802.50€ μηνιαίως.

Επομένως για την προαιρετική συνέχιση του Κλάδου Σύνταξης θα καταβάλλεται το ποσό 802.50*20%=160.50€, ενώ για τον Κλάδο Υγείας 802.50*7,10%=56.98€.

2. Ο ως άνω μισθωτός είναι ταυτόχρονα και ελεύθερος επαγγελματίας έως τον 7/2016.

 

ΜΗΝΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/BONUS

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *

3/2016

600

100

1

586,08

4/2016

600

50

1

586,08

ΔΠ/2016

300

 

1

586,08

5/2016

600

70

1

586,08

6/2016

600

70

1

586,08

7/2016

600

50

1

586,08

ΕΑ/2016

300

 

1

 

8/2016

600

70

1

 

9/2016

600

50

1

 

10/2016

600

70

1

 

11/2016

600

50

1

 

12/2016

600

50

1

 

ΔΧ/2016

600

 

1

 

1/2017

700

80

1

 

2/2017

700

80

1

 

ΔΠ/2017

150

 

1

 

ΕΑ/2017

90

 

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

8.840

790

 

3.516,48

Οι συνολικές αποδοχές και τα εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα είναι 8.840+790+3.516,48=13.146,48€

Αναπροσαρμόζουμε με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ., που για το έτος 2017 είναι 1, ήτοι 13.146,48€. Ο μέσος όρος των αποδοχών και των εισοδημάτων είναι 13.146,48/12=1.095,54€. Άρα οι αποδοχές και τα εισοδήματα επί των οποίων υπολογίζονται οι καταβαλλόμενες εισφορές είναι 1.095,54€ μηνιαίως.

Επομένως για την προαιρετική συνέχιση του Κλάδου Σύνταξης θα καταβάλλεται το ποσό 1.095,54*20%=219.11€, ενώ για τον Κλάδο Υγείας 1.095,54*7,10%=77.78€. * Η αναπροσαρμογή με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ισχύει για το ελεύθερο εισόδημα (περίοδος 2016 και πριν) αλλά επειδή είναι 1 δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα.

3. Μισθωτός υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 5/2017. Έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του τον 2/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Αποδοχών για το τελευταίο δωδεκάμηνο 3/2016 έως 2/2017

 

ΜΗΝΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/BONUS

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

3/2016

600

100

1

4/2016

ΔΠ/2016

600

300

50

1

5/2016

ΑΝΕΡΓΟΣ-586,08

 

 

6/2016

ΑΝΕΡΓΟΣ-586,08

 

 

7/2016

ΕΑ/2016

400+150-586,08

 

 

8/2016

400-586,08

 

 

9/2016

400-586,08

 

 

10/2016

400-586,08

 

 

11/2016

400-586,08

 

 

12/2016

ΔΧ/2016

400

300

 

1

1/2017

400-586,08

 

 

2/2017

ΔΠ/2017 ΕΑ/2017

400+100+600-586,08

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

7.474,72

150

 

Επισημαίνεται ότι:

Για τον μήνα 4/2016, στον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών προστίθεται το ΔΠ/2016, ήτοι 600+300=900.

Για τους μήνες 5 & 6/2016 για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, λαμβάνεται για κάθε μήνα η κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών μισθωτού. Για τον μήνα 7/2016, στον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών προστίθεται το ΕΑ/2016, ήτοι 400+150=550, που υπολείπεται της κατώτατης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών μισθωτού, οπότε λαμβάνεται μηνιαίως οι αποδοχές 586,08€.

Για τον μήνα 12/2016, στον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών προστίθεται το ΔΧ/2016, ήτοι 400+300=700€.

Ομοίως, το ΔΠ/2017 & ΕΑ/2017 προστίθενται στον 2/2017, για τον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών του, ήτοι 400+100+60=560, το οποίο υπολείπεται της κατώτατης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών μισθωτού, οπότε λαμβάνονται μηνιαίως οι αποδοχές 586,08€.

Οι συνολικές αποδοχές του δωδεκαμήνου είναι 7.474,72+150= 7.674,72€.

Αναπροσαρμόζουμε με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ., που για το έτος 2017 είναι 1, ήτοι 7.674,72€.

Ο μέσος όρος των αποδοχών και των εισοδημάτων είναι 7.674,72/12= 635,39€.

Άρα οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι καταβαλλόμενες εισφορές είναι 635,39€ μηνιαίως.

Επομένως για την προαιρετική συνέχιση του Κλάδου Σύνταξης θα καταβάλλεται το ποσό 635,39*20%= 127,08€, ενώ για τον Κλάδο Υγείας 635,39*7,10%= 45,11€.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΣΤΑΤ

Ο υπολογισμός της μηνιαίας εισφοράς πραγματοποιείται επί του μέσου όρου του εισοδήματος - αποδοχών επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρμοσμένων, με τους «δείκτες» του πίνακα έτους υποβολής της αίτησης που αφορούν κάθε εντασσόμενο φορέα, ως εξής:
α) για το χρονικό διάστημα έως και το 2020, θα λαμβάνεται υπόψη στον πίνακα ΔτΚ του έτους υποβολής της αίτησης, η στήλη «Σωρευτικός ΔτΚ για αποχώρηση (αίτηση) το έτος » και ο δείκτης ή οι δείκτες που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος (για κάθε μήνα) του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης

β) για το χρονικό διάστημα από το 2021 και εφεξής, θα λαμβάνεται ο δείκτης μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
Ειδικότερα όσον αφορά το α) χρονικό διάστημα δηλαδή έως και το 2020, ο δείκτης ή οι δείκτες που αντιστοιχούν πολλαπλασιάζονται με τις αποδοχές ή τα εισοδήματα και το γινόμενο που προκύπτει, αποτελεί την μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών.

Παραδείγματα
ΟΑΕΕ

1. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 8/2017, στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, με διακοπή υποχρεωτικής ασφάλισης την 30.6.2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017)
- 12.000 ετησίως, από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΚΑ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

8/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

9/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

10/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

11/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

12/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

1/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

2/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

3/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

4/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

5/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

6/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

-

-

 

9.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 9.516,48/12= 793,04 € ΚΣ: 793,04 * 20% = 158,61 € ΚΥ: 793,04 * 6,95% = 55,12 € ΣΥΝΟΛΟ: 158,61 + 55,12 = 213,73 €

ΟΓΑ

2. Ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 10/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, με διακοπή υποχρεωτικής ασφάλισης την 30/6/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017. ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017) ^ 6.000 αγροτ. δραστηριότητα.

 

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΓΑ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7/2016

410,26

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

410,26

8/2016

410,26

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

410,26

9/2016

410,26

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

410,26

10/2016

410,26

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

410,26

11/2016

410,26

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

410,26

12/2016

410,26

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

410,26

1/2017

500

1

 

 

 

 

500

2/2017

500

1

 

 

 

 

500

3/2017

500

1

 

 

 

 

500

4/2017

500

1

 

 

 

 

500

5/2017

500

1

 

 

 

 

500

6/2017

500

1

 

 

 

 

500

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

5.461,56

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 5.461,56/12= 455,13 € ΚΣ: 455,13 * 20% = 91,03 € ΚΥ: 455,13 * 6,95% = 31,63 € ΣΥΝΟΛΟ: 91,03 + 31,63 = 122,66 €

OAEE - IKA (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

3. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ με διακοπή ασφάλισης την 30.6.2017, και παράλληλα ασφαλισμένος π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από τον 7/2016 έως τον 10/2016 με μηνιαίες αποδοχές 500 €, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 7/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017)
- 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΚΑ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

500

1

 

1.086,08

8/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

500

1

 

1.086,08

9/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

500

1

 

1.086,08

10/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

500

1

 

1.086,08

11/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

12/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

1/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

2/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

3/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

4/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

5/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

6/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

11.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 11.516,48/12= 959,71 € ΚΣ: 959,71 * 20% = 191,94 € ΚΥ: 959,71 * 6,95% = 66,70 €

ΣΥΝΟΛΟ (ποσό μηνιαίας εισφοράς): 191,94 + 66,70 = 258,64 €

ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΣΑΥ ή ΤΑΝ)

4. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΤΣΜΕΔΕ, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 10/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, με διακοπή ασφάλισης την 30/6/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017)
- 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΣΑΥ/ ΤΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΚΑ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

8/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

9/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

10/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

11/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

12/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

-

-

 

586.08

1/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

2/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

3/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

4/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

5/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

6/2017

1.000

1

 

-

-

 

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

9.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 9.516,48/12= 793,04 € ΚΣ: 793,04 * 20% = 158,61 € ΚΥ: 793,04 * 6,95% = 55,12 € ΣΥΝΟΛΟ: 158,61 + 55,12 = 213,73 €

ΟΓΑ - ΟΑΕΕ (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ)

5. Ασφαλισμένος π. ΟΓΑ από τον 7/2016 έως τον 10/2016, και ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ από τον 11/2016 έως τον 6/2017, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης TOV 12.2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017) ^ 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΓΑ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7/2016

 

 

 

410,26

-

 

410,26

8/2016

 

 

 

410,26

-

 

410,26

9/2016

 

 

 

410,26

-

 

410,26

10/2016

 

 

 

410,26

-

 

410,26

11/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

12/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

1/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

2/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

3/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

4/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

5/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

6/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

8.813,20

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 8.813,20/12= 734,43 € ΚΣ: 734,43 * 20% = 146,89 € ΚΥ: 734,43 * 6,95% = 51,04 € ΣΥΝΟΛΟ: 146,89 + 51,04 = 197,93 €

ΟΑΕΕ - ΟΓΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

6. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ, από τον 7/2016 έως τον 6/2017, και ασφαλισμένος π. ΟΓΑ από τον 1/2017 έως τον 2/2017, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 10/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.
ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017) ^ 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα και 6.000 ετησίως από αγροτική δραστηριότητα

 

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΓΑ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

8/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

9/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

10/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

11/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

12/2016

586.08

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

586.08

1/2017

1.000

1

 

500

-

 

1.500

2/2017

1.000

1

 

500

-

 

1.500

3/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

4/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

5/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

6/2017

1.000

1

 

 

 

 

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

10.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 10.516,48/12= 876,37 € ΚΣ: 876,37 * 20% = 175,27 € ΚΥ: 876,37 * 6,95% = 60,91 € ΣΥΝΟΛΟ: 175,27 + 60,91 = 236,18 €