Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 3/2021 Συγκρότηση και λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2021 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 3/2021 Συγκρότηση και λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2021 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές

Αθήνα, 7.1.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                       
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 3

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2021 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.»

ΓΕΝΙΚΑ

Με την 529/45/29-12-2020 απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΨΤ7Ι46ΜΑΠΣ-Ξ79), αποφασίστηκε για το έτος 2021 η συγκρότηση και η λειτουργία, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές:

α) Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας Διοίκησης για το συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων-Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας,

β) Κλιμακίων-Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Τα Κλιμάκια-Ομάδες και Υποομάδες Εργασίας στελεχώνονται από τους υπαλλήλους που εργάζονται στα αρμόδια τμήματα του e-ΕΦΚΑ κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και θα οριστούν με αποφάσεις Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ, εξωιδρυματικού επιδόματος, λοιπών παροχών), ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχος καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, εκκαθάρισης συντάξεων.
Η Δήλωση συμμετοχής στα κλιμάκια βρίσκεται σε σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://intranet.efka.gov.gr/klimakia με προθεσμία υποβολής της μέχρι 15.1.2021.

Η εφαρμογή αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και υπηρεσία), όπως αυτά τηρούνται στο σύστημα Compass και τα εμφανίζει στην οθόνη. Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα στο οποίο υπηρετεί και τον ρόλο που θα έχει στο κλιμάκιο στο οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει.

Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται με αποφάσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Τα μέλη των Κλιμακίων Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας θα καθοριστούν με απόφαση Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Κλιμάκια-Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας συγκροτούνται ως εξής:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, αποτελούμενο από:

1. Τον Υποδιοικητή Γ' του e-ΕΦΚΑ, ως επικεφαλής του κλιμακίου
2. Τον Υποδιοικητή Δ' του e-ΕΦΚΑ, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του κλιμακίου
3. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
4. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
5. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
6. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
7. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
8. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
9. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
10. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
11. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης
12. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
13. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
14. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
15. Τη Συντονίστρια του ΚΕΑΟ
16. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοίκησης

Το έργο του Κλιμακίου Διοίκησης Έργου περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, την εξειδίκευση του αντικειμένου τους, τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας τους, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων- μελών και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε ομάδα εργασίας. Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, συντάσσει τρεις (3) εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε κλιμακίου.

Η πρώτη έκθεση προόδου αφορά στη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Απρίλιο 2021, η δεύτερη στη χρονική περίοδο από τον Μάιο 2021 έως τον Αύγουστο 2021 και η τρίτη από τον Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2021.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των ανωτέρω στόχων, με βάση τις περιοδικές εκθέσεις προόδου του έργου κάθε Κλιμακίου-Ομάδας Εργασίας, καθώς και τη συνολική αποτίμηση του έργου στο τέλος του 2021.

Β) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Απονομής Συντάξεων, αποτελούμενο από:

1. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων, ως επικεφαλής του κλιμακίου συντονισμού
2 .Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του κλιμακίου συντονισμού
3. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ
4. Τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
5. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
6. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
7. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
8. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών
9. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών
10. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών
11. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών
12. Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γ) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, αποτελούμενο από:

• Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
• Προϊσταμένους των Τμημάτων Ασφάλισης και Τμημάτων Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης
• Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, κατόπιν ορισμού.

Το έργο των ανωτέρω Β και Γ Κλιμακίων Συντονισμού περιλαμβάνει το συντονισμό των μελών των Περιφερειακών Κλιμακίων Συντονισμού και Κλιμακίων-Ομάδων-Εργασίας των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ κατ' αντικείμενο, στο ανατιθέμενο σε αυτά έργο, τη συλλογή των στοιχείων παραγωγικότητας κατ' αντικείμενο εργασίας και της απόδοσης όσων μετέχουν, την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της επίτευξης των στόχων.

Δ) Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας.

Το Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης Λειτουργίας αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και από υπαλλήλους, κατόπιν ορισμού:

1. της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
2. της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
3. της Διεύθυνσης Διοίκησης
4. της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
5. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
6. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
7. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
8. της Διεύθυνσης Προμηθειών
9. της Διεύθυνσης Μελετών
10. της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών
11. του Τμήματος Μισθοδοσίας

Το έργο του κλιμακίου Υποστήριξης της Λειτουργίας περιλαμβάνει την υποστήριξη των συμμετεχόντων στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας σε γνωστικά αντικείμενα όσο και σε διαδικαστικά θέματα, κατά τη πορεία των εργασιών την εκπαίδευση του προσωπικού του e-ΕΦΚΑ στην πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης και στην απονομή των συντάξεων, την κατάλληλη διάταξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την ένταξη των συμβασιούχων και συνταξιούχων στο μηχανισμό απονομής, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τη λειτουργία με τηλεργασία και τη δημιουργία μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων απόδοσης.

Ε) Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού:

Τα Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού συστήνονται στο επίπεδο κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΠΥΣΥ) και αποτελούνται από:

• Τον προϊστάμενο της ΠΥΣΥ ως επικεφαλής,
• Τους προϊσταμένους Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων στις οποίες συστήνονται Κλιμάκια- Ομάδες Εργασίας

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού θα πρέπει να συντονίζει, να κατευθύνει και να εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων της περιφέρειας τους και να φροντίζει για την παραγωγή έργου, ώστε τα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων θα είναι υπεύθυνο. Επίσης, θα πρέπει να συλλέγουν στοιχεία παραγωγικότητας και να συντάσσουν μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, τα οποία αποστέλλουν στο Κλιμάκιο Διοίκησης.

ΣΤ) Κλιμάκια-Ομάδες-Εργασίας σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ,

Έργο των Κλιμακίων-Ομάδων-Εργασίας θα είναι ο προσδιορισμός και η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, και η απονομή των συντάξεων, επιδομάτων & εφάπαξ παροχών καθώς και η εκκαθάριση αυτών.

ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικά οι ρόλοι των μελών και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για κάθε Κλιμάκιο-Ομάδα Εργασίας στις Περιφερειακές οργανικές μονάδες και στην Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Κλιμάκια Προετοιμασίας / Ωρίμανσης Φακέλου
 

Κλιμάκιο/ Μονάδα Απόδοσης

Τέως Φορέας

Ρόλος

Μηνιαία Απόδοση

εκτός Κλιμακίου

Κλιμακίου

Ανακεφαλαίωσης και Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης /Ολοκληρωμένος Φάκελος Αρχικής Ανακεφαλαίωσης

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΟΓΑ

Ανακεφαλαιωτή - Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης

120

120
με ελάχιστο 35

Ελεγκτή/ Προϊστάμενος Τμήματος

360

360
με ελάχιστο 120

τ. ΟΑΕΕ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ανακεφαλαιωτή-Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης

40

45
με ελάχιστο 12

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

120

130
με ελάχιστο 35

τ.ΤΑΝ, τ.ΤΣΜΕΔΕ

Υπάλληλος Ελέγχου Καταβολής Εισφορών

120

130
με ελάχιστο 35

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

360

360
με ελάχιστο 120

τ.ΤΣΑΥ

Υπάλληλος Ελέγχου Καταβολής Εισφορών

80

80
με ελάχιστο 35

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

160

160
με ελάχιστο 80

τ. ΕΤΕΑΕΠ

Ανακεφαλαιωτή-Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης

40

40
με ελάχιστο 15

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

150

200
με ελάχιστο 120

Υπάλληλος Ελέγχου Καταβολής Εισφορών

20

20
με ελάχιστο 6

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

120

130
με ελάχιστο 35

Ελέγχου Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης χρόνων/αναγνωρίσεις

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ και τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Υπάλληλος Αναγνώρισης

90

90
με ελάχιστο 35

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

270

270
με ελάχιστο 90

Β. Κλιμάκια -Ομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων

Η μηναία ατομική απόδοση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που ασχολούνται με την απονομή των κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ ορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
 

τ. Φορέας

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Σύνολο

Ελάχιστες Αρχικές

Στόχος Αρχικές

Ελάχιστες Αρχικές

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κύριες και Επικουρικές)

70

35

40

15 κύριες

ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ

70

35

40

20

ΟΑΕΕ

25

18

25

7

ΟΓΑ

55

30

40

15

ΕΤΑΑ

35

30

35

12

ΝΑΤ

70

40

40

12

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

25

17

25

7

ΔΗΜΟΣΙΟ (Κύριες, Επικουρικές Εφάπαξ)

50

35

40

20 κύριες

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ)

70

 

60

20

τ. ΕΤΕΑΕΠ (Ιδιωτικού Τομέα)

50

25

45

15

Ειδικά για τους προϊστάμενους τμημάτων/ελεγκτές του κλιμακίου-ομάδας η απόδοση του ελέγχου ορίζεται ίση με το τριπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου του αντίστοιχου τέως Φορέα.

Σε περίπτωση που η απόδοση δεν μπορεί να καλυφθεί λόγω έλλειψης συμμετοχής ή μειωμένης απόδοσης του κλιμακίου που ελέγχουν η απόδοση των προϊσταμένων/ελεγκτών ορίζεται σε ελέγχους ίσους με το διπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου και σε απονομές αρχικών αιτημάτων ίσες με τις ελάχιστες του αντίστοιχου τ. Φορέα.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και των Τμημάτων ενστάσεων και προσφυγών της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων μπορεί να εντάσσεται σε κλιμάκια με απόδοση όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα χωρίς τις προϋποθέσεις απόδοσης εκτός κλιμακίου.

Με το ίδιο τρόπο μπορούν να εντάσσονται σε κλιμάκια υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και των ΠΥΣΥ.

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Απονομή Απλή Κύριας (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)

1

Απονομή Απλή Επικουρικής (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)

1

Απονομή Εφάπαξ

1

Διαδοχική (Κύρια/Επικουρική)

1,5

Διαδοχική ΟΓΑ

1,75

Διεθνείς

2

Διεθνείς με Διαδοχική

2,5

Συμμετοχή

0,8

Μεταβίβαση αιτία Θανάτου (Κύρια/Επικουρική)

0,9

Τροποποίηση/Αναθεώρηση/Λοιπές μεταβολές (Δημόσιο)

0,9

Παράταση σύνταξης

0,5

Μονιμοποίηση σύνταξης

0,5

Εκτέλεση Εκκαθάριση Απόφασης (Δημόσιο)

0,5

Απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας)

0,5

Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας)

0,5

Επιδόματα λόγω αναπηρίας (χορήγηση/ παράταση)

0,5

Καταχώρηση ελλειπόντων στοιχείων Αιτήσεων στο ΠΣ «ΑΤΛΑΣ»

0,4

Γ. Κλιμάκια Παροχών

Τα μέλη του κλιμάκιου των παροχών έχουν τους ρόλους του Εισηγητή Απονομής Παραπληγικού Επιδόματος και του Ελεγκτή/Προϊσταμένου Τμήματος.

Η μηνιαία απόδοση του Εισηγητή απονομής παραπληγικού επιδόματος στο κλιμάκιο ορίζεται σε 80 αιτήσεις με ελάχιστες τις 40.

Η απόδοση εκτός κλιμακίου ορίζεται σε 80 ολοκληρωμένα αιτήματα αρμοδιότητας του τμήματος (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, εργατικό ατύχημα, έξοδα κηδείας).

Η απόδοση του Ελεγκτή/ προϊσταμένου τμήματος ορίζεται στο τριπλάσιο του υπαλλήλου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό η απόδοση των προϊσταμένων/ελεγκτών ορίζεται σε ελέγχους ίσους με το διπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου και σε απονομές αρχικών αιτημάτων ίσες με 40.

Δ. Κλιμάκια Εκκαθάρισης Συντάξεων

Τα μέλη του Κλιμακίου αυτού θα έχουν το ρόλο του Εκκαθαριστή Πληρωμής Συντάξεων.

Η ατομική μηνιαία απόδοση κλιμακίου των Εκκαθαριστών Πληρωμής Συντάξεων θα αφορά στην καταχώρηση στοιχείων παλαιών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

Η μηνιαία απόδοση του Εκκαθαριστή προσδιορίζεται στην ολοκλήρωση της καταχώρησης 80 παλαιών αιτήσεων στο πλαίσιο του κλιμακίου με ελάχιστη απόδοση τις 40.

Η απόδοση εκτός κλιμακίου ορίζεται ως η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης οι οποίες εκδίδονται συνολικά κάθε μήνα από τις περιφερειακές υπηρεσίες απονομής συντάξεων, τόσο κατά τη διάρκεια του τακτικού υπηρεσιακού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, όσο και στο πλαίσιο της απόδοσης του κλιμακίου απονομής συντάξεων.

Ε. Κλιμάκια Γραμματείας Συντάξεων

Οι υπηρεσίες Γραμματείας Συντάξεων που υποστηρίζουν την αρχειοθέτηση των αιτημάτων και την ενημέρωση των ασφαλισμένων για την εξέλιξη της απονομής συμμετέχουν στα κλιμάκια.

Οι στόχοι που τίθενται περιλαμβάνουν την άμεση καταχώρηση όλων των αιτημάτων στο workflow του ΟΠΣ ή του Πληροφοριακού Συστήματος Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την αποτελεσματική ενημέρωση των ασφαλισμένων για τα πρόοδο του αιτήματός τους.

Ποσοτικά τίθεται ως ελάχιστος στόχος, ο μέσος όρος της απόδοσης του προσωπικού που συμμετέχει στα κλιμάκια της Διεύθυνσης που υποστηρίζει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 80% της απόδοσης εκτός κλιμακίου και του 75% της απόδοσης κλιμακίου του ανωτέρω πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι ο μέσος όρος προκύπτει από το άθροισμα της απόδοσης του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται σε Τμήμα/Διεύθυνση διά του συνολικού πλήθους του προσωπικού που συμμετέχει στα κλιμάκια.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ -ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η επίτευξη των στόχων, ως προς την απονομή των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Μελετών του e-ΕΦΚΑ, τα οποία αντλούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (πρωτόκολλο ροής εργασιών/work-flow), από ειδικό σύστημα της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών και από το Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ- ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν για δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, εκτός του κλιμακίου Δ' Υποστήριξης της Σύστασης Λειτουργίας των κλιμακίων- Ομάδων Εργασίας που θα λειτουργήσει για επτά μήνες, δηλαδή από 1.1.2021 μέχρι 31.07.2021. Τα μέλη των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας θα πρέπει να απασχολούνται με το έργο του Κλιμακίου εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ, ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Η μηνιαία αμοιβή για την επίτευξη του 100% του στόχου των κλιμακίων Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου και των κλιμακίων Απονομής προσδιορίζεται στα 480 Ευρώ (ποσό στόχος).

Η αμοιβή για μικρότερες αποδόσεις υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που περιγράφονται στη συνέχεια.

Τα μέλη των Κλιμακίων:

Διοίκησης Έργου (εκτός του επικεφαλής και του αναπληρωτή του)
Υποστήριξης Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας
λαμβάνουν μηναία αμοιβή εφόσον η μηναία απόδοση στην απονομή των συντάξεων, επιδομάτων και παροχών υπερβαίνει αθροιστικά για το σύνολο της χώρας αφενός το 80% της εκτός κλιμακίου απόδοσης και αφετέρου την ελάχιστη απόδοση του συνόλου των κλιμακίων απονομής προσαυξημένη κατά 35%.

Εναλλακτικά μέλη του κλιμακίου Διοίκησης λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή εφόσον ο τομέας ευθύνης τους εμφανίζει αθροιστικά για το σύνολο της χώρας απόδοση που υπερβαίνει το 85% της εκτός κλιμακίου απόδοσης και το 75% της τιμής στόχου απόδοσης των κλιμακίων.

Η αμοιβή είναι αναλογική του μηνιαίου ποσοστού επίτευξης του στόχου των ολοκληρώσεων των αιτημάτων.

Τα μέλη των Κλιμακίων:

• Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Απονομής Συντάξεων
• Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης

λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή εφόσον η μηναία συνολική απόδοση των αντίστοιχων κλιμακίων που εποπτεύουν/συντονίζουν ξεπερνά αθροιστικά το 40% της τιμής στόχου για την απόδοση των κλιμακίων.

Η αμοιβή είναι αναλογική του μηνιαίου ποσοστού επίτευξης του στόχου των ολοκληρώσεων των αιτημάτων.

Τα μέλη των Κλιμακίων:

•Περιφερειακού Συντονισμού
λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή, εφόσον η μηνιαία συνολική απόδοση των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας της περιφέρειας που συντονίζουν υπερβαίνει το 40% της τιμής στόχου.

Εναλλακτικά Διευθυντές Οργανικών Μονάδων-μέλη των κλιμακίων Περιφερειακού Συντονισμού λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή εφόσον η οργανική μονάδα που προΐστανται εμφανίζει απόδοση των κλιμακίων που λειτουργούν στην μονάδα που προΐστανται, η οποία υπερβαίνει το 50% της τιμής στόχου απόδοσης.

Τα μέλη των
• Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας
• Παροχών 
• Εκκαθάρισης Συντάξεων

που λειτουργούν στις οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή υπό τον όρο της επίτευξης των ατομικών στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε κατηγορία.

Η αμοιβή είναι αναλογική του μηνιαίου ποσοστού επίτευξης του στόχου των ολοκληρώσεων των αιτημάτων.

Στα μέλη των 3 ανωτέρω κλιμακίων χορηγείται επιπλέον ανταμοιβή ίση με το 50% της αμοιβής κάθε μήνα του τριμήνου, εφόσον έχουν πετύχει στο 3μηνο τη μηνιαία απόδοση εκτός κλιμακίου και τουλάχιστον το 80% του στόχου της απόδοσης στο κλιμάκιο. Τα μέλη των Κλιμακίων:

• Γραμματείας Συντάξεων
λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή εφόσον η οργανική μονάδα που υποστηρίζουν εμφανίζει απόδοση των κλιμακίων απονομής που υπερβαίνει το 50% της τιμής στόχου απόδοσης.

Β. Οι όροι συμμετοχής των μελών στις εργασίες των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας, το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών τους, η διακύμανσή της σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση θα καθοριστούν με Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών. Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται με αποφάσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Τα μέλη των Κλιμακίων Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας θα καθοριστούν με απόφαση Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΝΤΟΥΝΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΕΛΑΝΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ
ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ